Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp

108 41 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 16:55

Nguyễn Thị Dung chơng I tổng quan kế toán hành nghiệp i vấn đề chung kế toán hành nghiệp Khái niệm kế toán hành nghiệp phạm vi áp dụng chế độ kế toán hành nghiệp Kế toán HCSN công việc tổ chức hệ thống thông tin số liệu để quản lý kiểm soát nguồn kinh phí , tình hình sử dụng, toán kinh phí, tình hình quản lý sử dụng loại vật t, tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu, chi thực tiêu chuẩn, định mức thu, chi quan, đơn vị Kế toán HCSN chịu điều chỉnh Luật Kế toán, văn hớng dẫn thực Luật Kế toán lĩnh vực kế toán Nhà nớc quy định cụ thể Chế độ kế toán HCSN Đối tợng áp dụng kế toán HCSN bao gồm quan Nhà nớc, đơn vị nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nớc, cụ thể: * Cơ quan Nhà nớc, đơn vị nghiƯp, tỉ chøc cã dơng kinh phÝ tõ ng©n sách Nhà nớc, bao gồm: - Các quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nớc cấp; - Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nớc; Văn phòng Chính phủ; - Toà án nhân dân cấp; Viện kiểm sát nhân dân cấp; - Các đơn vị thuộc lực lợng vũ trang nhân dân; đơn vị quản lý quỹ dự trữ Nhà nớc, quỹ dự trữ ngành, cấp, quỹ tài khác Nhà nớc; - Các Bộ, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thc ChÝnh phđ, Héi đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp; - Các tổ chức trị, trị - xã hội, tỉ chøc chÝnh trÞ x· héi nghỊ nghiƯp, tỉ chøc x· héi, x· héi - nghỊ nghiƯp cã dơng kinh phí ngân sách Nhà nớc; - Các đơn vị nghiệp đợc Nhà nớc bảo đảm phần toàn kinh phí hoạt động; Bài giảng Kế toán HCSN Nguyễn Thị Dung - Các tổ chức quản lý tài sản quốc gia; ban quản lý dự án đầu t có nguồn kinh phí NSNN; Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, tổ chức khác đợc Nhà nớc hỗ trợ phần kinh phí hoạt động * Đơn vị nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí NSNN, bao gồm: - Đơn vị nghiệp tự cân đối thu, chi; Đơn vị nghiệp công lập; - Tổ chức phi Chính phủ; Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội tự cân đối thu, chi; - C¸c tỉ chøc x· héi, x· héi - nghỊ nghiƯp tự cân đối thu, chi; - Các tổ chức khác không sử dụng kinh phí NSNN Theo chế quản lý tài áp dụng, quan, đơn vị, tổ chức nêu đợc chia thành loại sau: - Các đơn vị HCSN tuý không thực chế khoán biên chế kinh phí quản lý hành chính; - Các đơn vị HCSN tuý hoạt động theo chế khoán biên chế kinh phí quản lý hành chính; - Các đơn vị SN hoạt động theo chế quản lý tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Tuỳ theo đặc điểm chế quản lý tài áp dụng cho loại hình đơn vị, tổ chức công tác kế toán đơn vị cần phải lựa chän, ¸p dơng hƯ thèng chøng tõ, sỉ kÕ to¸n, hệ thống báo cáo tài cho phù hợp Nhiệm vụ kế toán Hành nghiệp - Thu nhận, phản ánh, xử lý tổng hợp thông tin nguồn kinh phí đợc cấp, đợc tài trợ, đợc hình thành từ nguồn khác tình hình sử dụng khoản kinh phí, khoản thu đơn vị theo Chuẩn mực Chế độ kế toán - Kiểm tra, giám sát khoản thu, chi tài chính; tình hình quản lý sử dụng loại vật t, tài sản đơn vị; tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp NSNN, kỷ luật toán chế độ khác; phát ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật tài chính, kế toán - Kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho đơn vị cấp dới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi toán kinh phí đơn vị cấp dới Bài giảng Kế toán HCSN Nguyễn Thị Dung - Tổng hợp số liệu, lập gửi đầy đủ, hạn loại báo cáo tài cho quan quản lý cấp quan tài Đồng thời phải cung cấp thông tin, số lệu kế toán cho đối tợng khác theo quy định pháp luật - Thực phân tích công tác kế toán, đánh giá hiệu sử dụng nguồn kinh phí, vốn, quỹ đơn vị, nhằm cải tiến nâng cao chất lợng công tác kế toán đề xuất ý kiến phục vụ cho lãnh đạo điều hành hoạt động đơn vị II Tổ CHứC HạCH TOáN Kế TOáN ĐƠN Vị HµNH CHÝNH NGHIƯP Tỉ chøc vËn dơng hƯ thống chứng từ kế toán Chứng từ kế toán giấy tờ vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh hoàn thành Các nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh có liên quan đến hoạt động đơn vị phải lập chứng từ Chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán Chứng từ kế toán quan trọng để thực công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh tế, tài Chứng từ kế toán bao gồm nhiều loại có tính chất, đặc điểm khác đợc phân loại theo tiêu thức chủ yếu sau: - Theo công dụng kinh tế, chứng từ đợc chia thành: + Chứng từ mệnh lệnh: chứng từ yêu cầu (cho phÐp) thùc hiƯn c¸c nghiƯp vơ kinh tÕ nh lƯnh chi tiỊn, lƯnh xt vËt t, ủ nhiƯm chi + Chøng tõ thùc hiƯn (chÊp hµnh): lµ chøng từ phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh ®· hµon thµnh nh phiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu nhËp, phiÕu xt + Chøng tõ thđ tơc kÕ to¸n: chứng từ đợc lập kèm với chứng tõ cđa tõng nghiƯp vơ kinh tÕ ph¸t sinh dïng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi sổ kế toán nh bảng tổng hợp chứng từ gốc loại, chứng từ ghi sổ, bảng tính hao mòn + Chứng từ liên hợp: chứng từ mang đặc điểm hai ba loại chứng từ nh hoá đơn kiêm phiếu xuất kho, giấy rút dự toán ngân sách Nhà nớc - Theo địa điểm lập, chứng từ kế toán đợc chia thành: + Chứng từ bên trong: chứng từ nội đơn vị lập nh phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, bảng toán lơng Bài giảng Kế toán HCSN Nguyễn Thị Dung + Chứng từ bên ngoài: chứng ôáic liên quan đến hoạt động đơn vị nhng đối tợng bên đơn vị lập nh giấy báo Nợ, giấy báo Cã, - Theo néi dung kinh tÕ, chøng tõ kế toán đợc chia thành: + Chứng từ lao động tiền lơng; + Chứng từ vật t, sản phẩm, hàng hoá; + Chứng từ tiền tệ; + Chứng từ tài sản cố định - Theo quy định có tính chất pháp lý, chứng từ kế toán áp dụng đơn vị HCSN đợc chia thành hai loại chứng từ bắt buộc chøng tõ h\øng dÉn HƯ thèng chøng tõ ¸p dơng cho đơn vị HCSN đợc quy định Chế độ kế toán HCSN (Ban hành theo định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Bộ trởng Bộ Tài chính) văn hớng dẫn bổ sung, hệ thống chøng tõ kÕ to¸n gåm: Danh mơc hƯ thèng chøng từ kế toán TT Tên chứng từ Số hiệu ct A Chứng từ ban hành theo định số 19/2006/QĐ-BTC ngµy 30/03/2006 cđa Bé trëng Bé Tµi chÝnh I ChØ tiêu lao động - Tiền lơng Bảng chấm công C01a-HD Bảng chấm công làm thêm C01b-HD Giấy báo làm thêm C01c-HD Bảng toán tiền lương C02a-HD Bảng toán thu nhập tăng thêm C02b-HD Bảng toán học bổng (Sinh hoạt phí) C03-HD Bảng tốn tiền thưởng C04-HD Bảng toán phụ cấp C05-HD Giấy đường C06-HD 10 Bảng toán tiền làm thêm C07-HD 11 Hợp đồng giao khốn cơng việc, sản phẩm C08-HD Bài giảng Kế toán HCSN Nguyễn Thị Dung 12 Bảng tốn tiền th ngồi C09-HD 13 Biên lý hợp đồng giao khoán C10-HD 14 Bảng trích nộp khoản theo lương C11-HD 15 Bảng tốn cơng tác phí C12-HD II Chỉ tiêu vật tư Phiếu nhập kho C 20 - HD Phiếu xuất kho C 21 - HD Giấy báo hỏng, công cụ, dụng cụ C 22 - HD Biên kiểm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng C 23 - HD hoá Bảng mua hàng Biên kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, C 25 - HD hàng hoá III Chỉ tiêu tiền tệ Phiếu thu C 30 - BB Phiếu chi C 31 - BB Giấy đề nghị tạm ứng C 32 - HD Giấy toán tạm ứng C 33 - BB Biên kiểm quỹ (Dùng cho đồng Việt Nam) C 34 - HD Biên kiểm quỹ (Dùng cho ngoại tệ, vàng C 35 - HD bạc, kim khí q, đá q) Giấy đề nghị tốn C 37 - HD Biên lai thu tiền C 38 - BB Bảng chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập C 40a- HD huấn 10 Bảng chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập C 40b- HD huấn IV Chỉ tiêu tài sản cố định Biên giao nhận TSCĐ C 50 - BB Biên lý TSCĐ C 51 - HD Biên đánh giá lại TSCĐ C 52 - HD Biên kiểm TSCĐ C 53 - HD Bài giảng Kế toán HCSN C 24 - HD Ngun ThÞ Dung Biên giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành C54 - HD B Chứng từ kế toán ban hành theo VBPL khác Vé Bảng tính hao mòn TSCĐ C55a - HD Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ C55b - HD Giấy xác nhận hàng viện trợ khơng hồn lại Giấy xác nhận tiền viện trợ khơng hồn lại Bảng chứng từ gốc gửi nhà tài trợ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Đề nghị ghi thu- ghi chi ngân sách tiền, hàng viện trợ 01 GTGT- 3LL Hố đơn GTGT Hố đơn bán hàng thơng thường 02 GTGT- 3LL Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội 03PXK- 3LL Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý 04 H02- 3LL Hoá đơn bán lẻ (Sử dụng cho máy tính tiền) Bảng thu mua hàng hố mua vào khơng có hố đơn Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản Giấy rút dự toán ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, chuyển tiền thư- điện cấp séc bảo chi Giấy đề nghị toán tạm ứng Giấy nộp trả kinh phí tiền mặt Giấy nộp trả kinh phí chuyển khoản Bảng nộp séc Uỷ nhiệm thu Uỷ nhiệm chi Giấy rút vốn đầu tư kiêm lĩnh tiền mặt Giấy rút vốn đầu tư kiêm chuyển khoản, chuyển tiền thư- điện cấp séc bảo chi Giấy đề nghị toán tạm ứng vốn đầu tư Giấy nộp trả vốn đầu tư tiền mặt Giấy nộp trả vốn đầu tư chuyển khoản Giấy ghi thu – ghi chi vốn đầu tư Bµi giảng Kế toán HCSN 04/GTGT Nguyễn Thị Dung Ghi chú: - BB: Mẫu bắt buộc - HD: Mẫu hướng dn Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Tài khoản kế toán phơng pháp kế toán dùng để phân loại hệ thống hoá nghiƯp vơ kinh tÕ, tµi chÝnh theo néi dung kinh tế Hệ thống tài khoản kế toán bảng tài khoản kế toán cần sử dụng cho lĩnh vực hoạt động Các đơn vị đợc vào hệ thống tài khoản kế toán Bộ Tài quy định Chế độ kế toán để chọn hệ thống tài khoản kế toán áp dụng đơn vị đợc chi tiết tài khoản kế toán chọn phục vụ yêu cầu quản lý đơn vị * Yêu cầu việc vận dụng hệ thống tài khoản kế toán - Đảm bảo phản ánh, hệ thống hoá đầy đủ, cụ thể nội dung đối tợng kế toán, nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh đơn vị - Phù hợp với quy định thống Nhà nớc văn hớng dẫn thực quan quản lý cấp - Phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động, trình độ phân cấp quản lý kinh tế, tài đơn vị - Đảm bảo mối quan hệ với tiêu báo cáo tài - Đáp ứng yêu cầu xử lý thông tin máy tính thoả mãn nhu cầu thông tin cho đối tợng sử dụng - Đối với TK cấp 1, cấp 2: Đơn vị phải vận dụng theo quy định, mở thêm TK phải có chấp thuận Bộ Tài - Đối với TK cấp trở lên: Đơn vị phải xây dựng danh mục phơng pháp ghi chép TK phục vụ cho kế toán đơn vị Hệ thống tài khoản kế toán hành áp dụng cho đơn vị HCSN đợc quy định Chế độ kế toán HCSN (Ban hành theo định số 19/QĐ/BTC ngày 30/03/2006 cđa Bé trëng Bé Tµi chÝnh) gåm cã 35 TK cấp BCĐKT (từ TK loại đến TK loại 6) TK BCĐKT (TK loại 0) Cụ thể: Bài giảng Kế toán HCSN Nguyễn Thị Dung Danh mục hệ thống tài khoản kế toán HCSN (Theo định số 19/2006 - QĐ/BTC ngày 30/3/2006 Bé trëng Bé Tµi chÝnh) STT 01 02 Sè hiÖu TK 111 1111 1112 1113 112 1121 1122 1123 03 04 113 121 1211 1218 152 153 155 1551 1552 05 06 07 08 09 10 11 211 2111 2112 2113 2114 2115 2118 213 214 2141 2142 221 2211 Ghi chó Lo¹i 1: Tiền vật t Tiền mặt Tiền Việt Nam Ngoại tệ Vàng bạc, kim khí quý, đá quý Tiền gửi Ngân hàng Tiền Việt Nam Ngoại tệ Vàng bạc, kim khí quý, đá quý Chi tiết theo TK NH, KB Tiền chuyển Đầu t tài ngắn hạn Đầu t chứng khoán ngắn hạn Đầu t tài ngắn hạn khác Nguyên liệu, vật liệu Chi tiết Công cụ, dụng cụ Chi tiết Sản phẩm, hàng hoá Sản phẩm Hàng hoá Loại 2: Tài sản Cố định Tài sản cố định hữu hình Chi tiết Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc, thiết bị Phơng tiện vận tải, truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm Tài sản cố định hữu hình khác Tài sản cố định vô hình Hao mòn tài sản cố định Hao mòn tài sản cố định hữu hình Hao mòn tài sản cố định vô hình Đầu t tài dài hạn Đầu t chứng khoán dài hạn Bài giảng Kế toán HCSN Tên tài khoản Nguyễn Thị Dung 12 13 14 15 16 17 18 2212 2218 241 2411 2412 2413 Vốn góp Đầu t tài dài hạn khác Xây dựng dở dang Mua sắm tài sản cố định Xây dựng Sửa chữa lớn TSCĐ Loại 3: Thanh toán 311 Các khoản phả thu 311 Phả thu kách hàng 311 Thuế GTGTđợc khấu trừ 3113 Thuế GTGT đơc khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 3113 Thuế GTGT đơc khấu trừ TSCĐ 311 Phải thu khác 312 Tạm ứng Chi tiết 313 Cho vay Chi tiÕt 3131 Cho vay h¹n 3132 Cho vay hạn 3133 Khoanh nợ cho vay 331 Các khoản phải trả Chi tiết 331 Phải trả ngời cung cấp 3312 Phải trả nợ vay 331 Phải trả khác 332 Các khoản phải nộp theo lơng 332 Bảo hiểm xã hội 332 Bảo hiểm y tế 332 Kinh phí công đoàn 333 Các khoản phải nộp Nhà nớc 333 Thuế GTGT phải nộp 3331 Thuế GTGT đầu Bài giảng Kế toán HCSN Nguyễn Thị Dung 19 20 21 22 3331 333 333 333 333 334 335 336 337 3371 23 24 25 26 27 28 29 3372 3373 341 342 411 412 413 421 421 421 421 421 431 431 431 431 ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu PhÝ, lƯ phÝ Th thu nhËp doanh nghiƯp Th kh¸c Các khoản phải nộp khác Phải trả công chức, viên chức Phải trả đối tợng khác Tạm ứng kinh phí Kinh phí toán chuyển năm sau Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho Giá trị khối lợng sửa chữa lớn hoàn thành Giá trị khối lợng XDCB hoàn thành Kinh phí cấp cho cấp dới Chi tiết Thanh toán nội Loại 4: Nguồn Kinh phí Nguồn vốn kinh doanh Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Chênh lệch thu, chi cha xử lý Chênh lệch thu, chi hoạt động thờng xuyên Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, kinh doanh Chênh lệch thu, chi hoạt động theo đơn đặt hàng Nhà nớc Chênh lệch thu, chi hoạt động khác Các quỹ Quỹ khen thởng Quỹ phúc lợi Quỹ ổn định thu nhập Bài giảng Kế toán HCSN 10 Nguyễn Thị Dung - Và chứng từ khác có liên quan 2.3 Tài khoản kế toán sử dụng Kế toán khoản phải nộp NN sử dụng chủ yếu TK 333" Các khoản phải nộp NN" * Công dụng TK 333: TK sử dụng đơn vị HCSN để phản ánh khoản thuế phải nộp cho NN, khoản phí, lệ phí đơn vị thu khoản khác phải nộp cho NN(nếu có) * Kết cấu nội dung phản ánh TK 333 Bên Nợ: khoản thuế khoản khác nộp cho NN Bên Có: khoản thuế khoản khác phải nộp cho NN Số d bên Có: khoản phải nộp cho NN TK 333 có số d bên Nợ(trờng hợp cá biệt):phản ánh số thuế khoản nộp lớn số thuế khoản phải nộp cho NN TK 333 cã TK cÊp *TK 3331" ThuÕ GTGT phải nộp" Công dụng: TK dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT nộp phải nộp vào NSNN đơn vị HCSN có hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tợng chịu thuế GTGT Kết cấu, nội dung phản ánh TK 3331 Bên Nợ : - Số thuế GTGT đầu vào khấu ttrừ - Số thuế GTGT nộp vào NSNN - Số thuế GTGT hàng bán bị trả lại, hàng giảm giá Bên Có: - Số thuế GTGT đầu hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ - Số thuế GTGT phải nộp hàng nhập Số d bên Có: số thuế GTGT phải nộp cuối kỳ Số d bên Nợ: số thuế GTGT nộp thừa vào NSNN(cá biệt) TK 3331 cã TK cÊp TK 33311: ThuÕ GTGT đầu Bài giảng Kế toán HCSN 94 Nguyễn Thị Dung TK 33312: ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu * TK 3332" Phí lệ phí": TK phản ánh khoản phí lệ phí mà đơn vị đợc phép có trách nhiệm thu cho Nhà nớc theo chức hoạt động đơn vị tình hình nộp vào NSNN *TK 3334" Thuế TNDN" Công dụng: TK sử dụng đơn vị có hoạt động SXKD để phản ánh số thuế TNDN phải nộp tình hình nộp thuế TNDN hoạt động SXKD phải nộp thuế TNDN Kết cấu, nội dung phản ánh TK 3334 Bên Nợ: - Số thuế TNDN nộp vào NSNN - Số thuế TNDN đợc giảm trừ vào số phải nộp - Chênh lệch số thuế TNDN nộp hàng quý năm lớn số thuế TNDN thực tế phải nộp báo cáo toán thuế năm đợc duyệt Bên Có: - Số thuế TNDN phải nộp - Chênh lệch số thuế TNDN nộp hàng quý năm nhỏ số thuế TNDN thực tế phải nộp báo cáo toán thuế năm đợc duyệt Số d bên Có: số thuế TNDN phải nộp vào NSNN Số d bên Nợ: số thuế TNDN nộp lớn số phải nộp (cá biệt) * TK 3337" Thuế khác" phản ánh khoản thuế khác phải nộp, nộp, phải nộp nh: thuế môn bài, thuế đất, thuế nhập khẩu, thuế TNCN khấu trừ nguồn tính thu thu nhập thờng xuyên thu nhập không thờng xuyên, thuế TTĐB , * TK 3338" Các khoản phải nộp khác": phản ánh khoản khác phải nộp tình hình toán khoản phải nộp khác cho NSNN nh tiền thu ph¹t, tiỊn båi thêng, 2.4 Ghi sỉ kÕ toán 2.4.1.Phơng pháp kế toán số nghiệp vụ kinh tÕ ph¸t sinh chđ u a KÕ to¸n th GTGT phải nộp NSNN Bài giảng Kế toán HCSN 95 Nguyễn Thị Dung a1.Kế toán thuế GTGT đơn vị HCSN nộp thuế GTGT tính theo phơng pháp khấu trừ thuế (1) Khi bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tợng chịu thuế GTGT, kế toán lập hoá đơn GTGT phải ghi rõ giá bán cha có thuế GTGT, thuế GTGT đầu tổng giá toán, ghi: Nợ TK 111, 112, 311 Có 531 Có TK 333 (3331) (2) Khi phát sinh khoản thu lý, nhợng bán TSCĐ thuộc đối tợng chịu th GTGT, ghi: Nỵ TK 111, 112, 311, Cã TK 333 (3331) Cã TK 511 (5118) (3) §èi víi trờng hợp cho thuê TSCĐ (TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh nguồn vốn vay)theo phơng thức trả tiền thuê kỳ trả trớc tiền thuê cho thời hạn thuê: - Nếu trả tiền thuê kỳ, ghi: Nỵ TK 111, 112, Cã TK 333 (3331) Cã TK 531 - Nếu trả trớc tiền thuê cho nhiều kú, nhËn tiỊn, ghi: Nỵ TK 111, 112, Có TK 333 (3331) Có TK 331 (3318) - Định kú, ghi nhËn doanh thu theo sè tiỊn cho thuª TSCĐ phải thu kỳ, ghi: Nợ TK 331 (3318) Cã TK 531 (4) Khi nhËp khÈu vËt t, thiÕt bị, hàng hoá, TSCĐ kế toán phản ánh số thuế NK phải nộp, tổng số tiền phải toán giá trị vật t, thiết bị, hàng hoá TSCĐ nhập khÈu, ghi: Nỵ TK 152, 153, 155, 211 Cã TK 333 (3337- chi tiÕt thuÕ NK) Cã TK 111, 112, 331, Bài giảng Kế toán HCSN 96 Nguyễn Thị Dung Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập phải nộp đợc khấu trừ, ghi: Nợ TK 311 (3113) Cã TK 333 (3331- 33312) (5) Cuèi kú, kÕ toán tính, xác định số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ với số thuế GTGT đầu phát sinh kú, ghi: Nỵ TK 333 (3331) Cã TK 311 (3113) (6) Khi nộp thuế GTGT vào NSNN, ghi: Nợ TK 333 (3331) Cã TK 111, 112, (7) Trêng hợp hàng bán bị trả lại - Phản ánh doanh thu hàng bán bị trả lại, ghi: Nợ TK 531 Nỵ TK 333 (3331) Cã TK 111, 112, 311 - Phản ánh giá vốn hàng bán bị trả lại nhập kho, ghi: Nợ TK 155 Có TK 531 Bài giảng Kế toán HCSN 97 Nguyễn Thị Dung a2 Kế toán thuế GTGT đơn vị nộp thuế theo phơng pháp trực tiếp (1) Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ kế toán phản ánh khoản thu bán hàng theo giá bán bao gồm thuế GTGT: Nợ TK 111, 112, 311 (3111) Có TK 531 (2) Cuèi kú, kÕ to¸n tÝnh to¸n x¸c định thuế GTGT phải nộp tính phần GTGT quan thuế xác định, ghi: Nợ TK 531 Có TK 333 (3331) (3) Khi nép thuÕ GTGT vµo NSNN, ghi: Nỵ TK 333 (3331) Cã TK 111, 112, (4) Mua vật t, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu: - Khi nhập vật t, hàng hoá, TSCĐ, ghi: Nợ TK 152, 153, 155, 211 Cã TK 333 (3337) Cã TK 333 (3331) Cã TK 111, 112, 331, - Khi nép thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ GTGT hµng nhËp vào NSNN, ghi: Nợ TK 333 (3337) Nợ TK 333 (3331) Cã TK 111, 112, C¶ hai trêng hợp đợc giảm thuế GTGT - Nếu số thuế GTGT đợc giảm trừ vào số thuế GTGT phải nép kú, ghi: Nỵ TK 333 (3331) Cã TK 531 - Nếu số thuế GTGT đợc giảm đợc NSNN trả lại tiền, nhận đợc tiền, ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 531 Bài giảng Kế toán HCSN 98 Nguyễn Thị Dung b Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB, thuế XK (1) Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ phản ánh doanh thu bán hàng tổng giá toán, ghi: Nợ TK 111, 112, 311, Có TK 531 (2) Phản ánh số thuế TTĐB thuế XK phải nộp, ghi: Nợ TK 531 Có TK 333 (3337- chi tiết thuế TTĐB thuế XK) (3) Khi nộp thuế TTĐB thuế XK vào NSNN, ghi: Nợ TK 333 (3337- chi tiết thuế TTĐB thuế XK) Có TK 111, 112, c Kế toán phí lệ phí phải nộp (1) Khi thu đợc phí, lệ phí b»ng tiỊn, ghi: Nỵ TK 111, 112 Cã TK 511 (5111) (2) Khi xác định số tiền thu phí lệ phí phải nộp NSNN theo quy định, ghi: Nợ TK 511 (5111) Cã TK 333 (3332) (3) Khi nép tiền thu phí, lệ phí vào NSNN, ghi: Nợ TK 333 (3332) Cã TK 111, 112 d KÕ to¸n thuÕ TNDN (1) Hàng quý vào thông báo quan thuế đơn vị tự xác định phản ánh số thuế TNDN phải nộp, ghi: Nợ TK 421 (4212) Cã TK 333 (3334) (2) Khi nép thuÕ TNDN vào NSNN, ghi: Nợ TK 333 (3334) Có TK 111, 112, Bài giảng Kế toán HCSN 99 Nguyễn Thị Dung (3) Cuối năm, xác định số thuế TNDN phải nộp: - Trờng hợp số thuế TNDN thực tế phải nộp lớn số tạm nộp hàng quý năm số chênh lệch phải nộp thêm, ghi: Nợ TK 421 (4212) Cã TK 333 (3334) - Trêng hỵp sè thuế TNDN tạm nộp hàng quý năm lớn số thuế TTDN thực tế phải nộp số chênh lƯch, ghi: Nỵ TK 333 (3334) Cã TK 421 (4212) (4) Trờng hợp đợc quan có thẩm quyền cho phép giảm thuế TNDN, số thuế đợc giảm, ghi: Nợ TK 333 (3334) Cã TK 421 (4212) e KÕ to¸n thuế thu nhập cá nhân (TNCN) (1) Hàng tháng, xác định số thuế TNCN phải nộp tính thu nhập thờng xuyên chịu thuế CBCCVC ngời lao ®éng, ghi: Nỵ TK 334 Cã TK 333 (3337- chi tiết thuế TNCN) (2) Khi đơn vị chi trả thu nhập cho cá nhân bên phải xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính thu nhập không thờng xuyên chịu thuế theo lần phát sinh thu nhËp, ghi: Nỵ TK 241, 631, 635, 661, 662 (tổng số toán) Nợ TK 431 (4311- tổng sè to¸n) Cã TK 333 (3337- chi tiÕt thuÕ TNCN-Sè thuÕ TNCN ph¶i khÊu trõ) Cã TK 111, 112 (số tiền thực trả) (3) Thuế TNCN tổ chức, cá nhân nớc hoạt động Việt Nam không thuộc hình thức đầu t theo Luật đầu t , đơn vị phải khấu trừ thuế TNCN toán để nộp cho NSNN - Khi nhận giá trị khối lợng xây dựng, lắp đặt, công tác t vấn hoàn thành nhà thầu, cá nhân nhận thầu bàn giao, ghi: Nợ TK 241, 635, 662, Bài giảng Kế toán HCSN 100 Nguyễn Thị Dung Có TK 331 (3311) - Khi toán tiền cho nhà thầu cá nhân nhận thầu phải khấu trừ thuế TNCN phải nộp cho NSNN Việt Nam, ghi: Nợ TK 331 (3311- tỉng sè tiỊn ph¶i tr¶) Cã TK 111, 112, (sè tiỊn thùc tr¶) Cã TK 333 (3337- chi tiết thuế TNCN) (4) Cơ quan chi trả thu nhập thực khấu trừ tiền thuế TNCN đợc hởng khoản tiỊn thï lao tÝnh theo tû lƯ (%) trªn sè tiền thuế thu nhập thờng xuyên số tiền thuế thu nhập không thờng xuyên trớc nộp vào NSNN Khi xác định số tiền thù lao đợc hởng từ việc khai, khấu trừ nộp thuế TNCN theo quy định, ghi: Nợ TK 333 (3337- chi tiÕt thuÕ TNCN) Cã TK 511 (5118) (5) Khi nép thuÕ TNCN thay cho ngêi cã thu nhập cao vào NSNN, ghi: Nợ TK 333 (3337-chi tiết thuÕ TNCN) Cã TK 111, 112 f KÕ to¸n thuÕ khoản khác phải nộp NSNN (1) Thuế môn đơn vị có tổ chức hoạt động SXKD phải nộp Nhà nớc, ghi: Nợ TK 631 Có TK 333 (3337- chi tiết thuế môn bài) (2) Các khoản thu khác đơn vị phải nộp cho Nhà nớc, ghi: Nỵ TK 511 (5118) Cã TK 333 (3338) (3) Khi nộp thuế môn khoản thu khác vào NSNN, ghi: Nợ TK 333 (3337- chi tiết thuế môn bài; 3338) Có TK 111, 112 2.4.2 Sổ kế toán a Sổ kế toán chi tiết Bài giảng Kế toán HCSN 101 Nguyễn Thị Dung - Sổ chi tiết TK (S 33- H) - Sæ theo dâi thuÕ GTGT(S 53- H) - Sổ chi tiết thuế GTGT đợc hoàn lại(S 54- H) - Sổ chi tiết thuế GTGT đợc miễn giảm(S 55-H) b Sổ kế toán tổng hợp Tuỳ theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng mà sử dụng sổ kế toán tổng hợp cho phù hợp với hình thức Kế toán phải trả công chức, viên chức đối tợng khác 3.1 Chứng từ kế toán sử dụng - Bảng chấm công (C01a- HD); - Bảng chấm công làm thêm (C01b-HD); - Giấy báo làm thêm (C01c-HD); - Bảng toán tiền lơng (C02a-HD); - Bảng toán thu nhập tăng thêm (C02b- HD); - Bảng toán học bổng ( sinh hoạt phí ) (C03- HD); - Bảng toán tiền thởng (C04- HD); - Bảng toán phụ cÊp (C05-HD); 3.2 TK kÕ to¸n dơng KÕ to¸n phải trả công chức, viên chức đối tợng khác sử dụng chủ yếu TK 334" Phải trả công chức, viên chức", TK 335 "Phải trả đối tợng khác" TK khác có liên quan để hạch toán 3.2.1 TK 334- Phải trả công chức viên chức (CCVC) * Công dụng : TK dùng để phản ánh tình hình toán đơn vị HCSN với công chức, viên chức ngời lao động đơn vị tiền lơng khoản phải trả khác * Kết cấu nội dung phản ánh: Bên Nợ: - Tiền lơng, tiền công khoản phải trả khác trả cho CB CCVC ngời lao động; - Các khoản khấu trừ vào tiền lơng, tiền công CBCCVC ngời lao động Bên Có: Bài giảng Kế toán HCSN 102 Nguyễn Thị Dung - Tiền lơng, tiền công khoản khác phải trả cho CBCCVC ngời lao động - Số d bên Có: khoản phải trả cho CBCCVC ngời lao động 3.2.2 TàI khoản 335- Phải trả đối tợng khác" * Công dụng: TK dùng để phản ánh tình hình toán đơn vị với đối tợng khác khoản nh: học bổng, sinh hoạt phí phải trả cho học sinh, sinh viên (HSSV), tiền trợ cấp toán cho đối tợng đợc hởng sách, chế độ nh ngời có công, đối tợng khác * Kết cấu nội dung phản ánh: Bên Nợ: - Học bổng, sinh hoạt phí khoản khác trả cho đối tợng khác; - Các khoản khấu trừ vào học bổng, sinh hoạt phí đối tợng khác; - Số chi trợ cấp cho ngời có công Bên Có: - Học bổng, sinh hoạt phí khoản khác phải trả cho đối tợng khác; - Kết chuyển số chi trả trợ cấp cho ngời có công theo chế độ tính vào chi hoạt động Số d bên Có: khoản phải trả cho đối tợng khác Bài giảng Kế toán HCSN 103 Nguyễn Thị Dung 3.3 Ghi sổ kế toán 3.3.1.Phơng pháp kế toán mét sè nghiƯp vơ kinh tÕ ph¸t sinh chđ u a Phơng pháp kế toán phải trả CCVC (1) Phản ánh tiền lơng, tiền công khoản phải trả CBCCVC ngời lao động, ghi: Nợ TK 631, 635, 661, 662, 241 Cã TK 334 (2) Khi cã quyÕt định sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập để trả lơng quỹ khen thởng để thởng cho CBCCVC ngời lao động, ghi: Nợ TK 431 (4311, 4313) Có TK 334 (3) Các khoản thu nhập tăng thêm phải trả CBCCVC ngời lao động từ chênh lệch thu lớn chi hoạt động thờng xuyên, ghi: Nỵ TK 661 Cã TK 334 (4) Sè BHXH phải trả cho CBCCVC ngời lao động theo chế ®é BHXH, ghi: Nỵ TK 332 Cã TK 334 (5) Các khoản tiền tạm ứng, bồi thờng vật chất đợc khấu trừ vào tiền lơng, tiền công CBCCVC ngời lao động, ghi: Nợ TK 334 Có TK 312, 311 (3118) (6) BHXH, BHYT CBCCVC vµ ngêi lao động phải nộp trừ vào lơng, ghi: Nợ TK 334 Cã TK 332 (7) ThuÕ TNCN ph¶i nép NSNN trõ vào tiền lơng CBCCVC ngời lao động, ghi: Nợ TK 334 Bài giảng Kế toán HCSN 104 Nguyễn ThÞ Dung Cã TK 333 (3337- chi tiÕt thuÕ TNCN) (8) Xuất quỹ ứng trớc toán tiền lơng, tiền công, phụ cấp, tiền thởng khoán phải trả khác cho CBCCVC, ngời lao động, ghi: Nợ TK 334 Có TK 111 (9) Trờng hợp đơn vị trả lơng, thởng cho CBCCVC ngời lao động sản phẩm, hàng hoá, ghi: - Trờng hợp đơn vị nộp thuế GTGT tính theo phơng pháp khấu trừ, ghi: Nợ TK 334 (tỉng gi¸ to¸n) Cã TK 531 (theo gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT) Cã TK 333 (3331) - Trờng hợp đơn vị nộp thuế GTGT tính theo phơng pháp trực tiếp, ghi: Nợ TK 334 Có TK 531 Cả hai trờng hợp trên, xuất kho sản phẩm, hàng hoá để trả lơng, thởng cho CCVC ngời lao động, ghi: Nợ TK 531 Có TK 155 b Phơng pháp kế toán phải trả đối tợng khác (1) Tiền học bổng, sinh hoạt phí phải trả HSSV khoản phải trả cho đối tợng khác, ghi: Nợ TK 661 Có TK 335 (2) Khi toán học bổng, sinh hoạt phí cho HSSV, cho đối tợng khác, ghi: Nợ TK 335 Có TK 111, 112 (3) Khi chi trả trợ cấp cho ngời có công theo quy định, ghi: Nợ TK 335 Có TK 111, 112 Bài giảng Kế toán HCSN 105 Nguyễn Thị Dung (4) Cuối kỳ, kết chuyển số chi trả thực tế cho ngời có công tính vào chi hoạt ®éng, ghi: Nỵ TK 661 Cã TK 335 3.3.2 sỉ kế toán a Sổ kế toán chi tiết: công tác kế toán sử dụng bảng toán tiền lơng, bảng toán thu nhập tăng thêm, bảng toán học bổng(sinh hoạt phí), bảng toán tiền thởng, nh sổ kế toán chi tiết để theo dõi chi tiết khoản theo tổng số theo CBCCVC ngời lao động đơn vị Ngoài kế toán mở sổ chi tiết TK để theo dõi khoản toán theo đối tợng toán b Sổ kế toán tổng hợp Tuỳ theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng mà sử dụng sổ kế toán tổng hợp cho phù hợp với hình thức Kế toán khoản phải nộp theo lơng 4.1 Chứng từ kế toán sử dụng - Bảng trích nộp khoản theo lơng (C11- HD); - Biên điều tra tai nạn lao động; - GiÊy chøng nhËn nghØ èm hëng BHXH; - Danh s¸ch ngời lao động nghỉ hởng trợ cấp BHXH 4.2 TK kế toán sử dụng Kế toán khoản nộp theo lơng sử dụng chủ yếu TK 332 TK khác có liên quan để hạch toán Công dụng TK 332: TK dùng để phản ánh tình hình trích, nộp toán BHXH, BHYT, KPCĐ đơn vị HCSN với quan BHXH quan công đoàn Việc trích, nộp toán BHXH, BHYT, KPCĐ đơn vị phải tuân theo quy định Nhà nớc Kết cấu nội dung phản ánh TK 332 Bên Nợ: - Số BHXH, BHYT, KPCĐ nộp cho quan quản lý; - Số BHXH phải trả cho CCVC Bên Có Bài giảng Kế toán HCSN 106 Nguyễn Thị Dung - Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi đơn vị; - Số BHXH, BHYTmà CCVC phải nộp trừ vào tiền lơng phải trả hàng tháng - Số tiền BHXH đợc quan BHXH toán số BHXH đơn vị chi trả cho đối tợng hởng chế độ BHXH đơn vị; - Số lãi phải nộp phạt nộp chậm số tiền BHXH Số d bên Có - Số BHXH, BHYT KPCĐ phải nộp cho quan BHXH quan công đoàn; TK 332 có số d bên Nợ phản ánh số tiền BHXH đơn vị chi trả cho CCVC nhng cha đợc quan BHXH to¸n TK 332 cã TK cÊp 2: - TK 3321: B¶o hiĨm x· héi - TK 3322: B¶o hiĨm y tế - TK 3323: Kinh phí công đoàn 4.3 Ghi sổ kế toán 4.3.1 Phơng pháp kế toán sè nghiƯp vơ kinh tÕ ph¸t sinh chđ u (1) Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi đơn vị (phần đơn vị phải nộp), ghi: Nợ TK 661, 662, 635, 631, 241 Cã TK 332 (3321, 3322, 3323) (2) Phần BHXH, BHYT CBVC phải nộp trừ vào lơng phải trả hàng tháng, ghi: Nợ TK 334 Có TK 332 (3321, 3322) (3) Đơn vị chuyển tiền nộp BHXH, KPCĐ mua thẻ BHYT, ghi: Nợ TK 332 (3321, 3322, 3323) Cã TK 111, 112, 461, 462 §ång thêi ghi Cã TK 008 hc Cã TK 009 nÕu rót DT để nộp (4) Khi nhận đợc giấy phạt nộp chậm số tiền BHXH phải nộp, ghi: Bài giảng Kế toán HCSN 107 Nguyễn Thị Dung Nợ TK 661, 662 (nếu đợc phép ghi vào chi) Nợ TK 311 ( nÕu chê xö lý) Cã TK 332 (3321) (5) BHXH phải trả cho CBVC theo chế độ quy định,ghi: Nỵ TK 332 (3321) Cã TK 334 (6) Khi chi trả BHXH cho CBVC đơn vị, ghi: Nợ TK 334 Có TK 111 (7) Khi đợc quan BHXH cấp cho đơn vị số BHXH chi trả cho CBVC, ghi: Nỵ TK 111, 112 Cã TK 332 (3321) (8) Kinh phí công đoàn vợt chi đợc cấp bï, ghi: Nỵ TK 111, 112 Cã TK 332 (3323) 4.3.2 Sỉ kÕ to¸n dơng a Sỉ kÕ to¸n chi tiết: kế toán chi tiết khoản phải nộp theo lơng sử dụng sổ chi tiết tài khoản (S33-H) b Sổ kế toán tổng hợp: Tuỳ theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng mà sử dụng sổ kế toán tổng hợp cho phù hợp với hình thức Bài giảng Kế toán HCSN 108 ... kÕ toán dùng để ghi chép, hệ thống lu giữ toàn nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán Mỗi doanh nghiệp có hệ thống sổ kế toán cho kỳ kế toán năm Sổ kế toán gồm sổ kế toán. .. phần mềm kế toán thông tin đợc nhập vào máy theo chứng từ tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan Bài giảng Kế toán HCSN 29 Nguyễn Thị Dung Chơng III Kế toán vật... tài khoản kế toán Tài khoản kế toán phơng pháp kế toán dùng để phân loại hệ thống hoá nghiệp vụ kinh tÕ, tµi chÝnh theo néi dung kinh tÕ HƯ thống tài khoản kế toán bảng kê tài khoản kế toán cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp, Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay