Nghiên cứu giải phẫu các dây chằng khớp gối ở người Việt Nam (TT)

26 45 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 16:54

GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 1. Mở đầu Các dây chằng ở khớp gối là cấu trúc giữ vững quan trọng cho khớp gối. Trong đó, dây chằng chéo trước (DCCT), dây chằng chéo sau (DCCS), dây chằng bên chày (DCBC) và dây chằng bên mác (DCBM) là bốn dây chằng chính có vai trò giữ vững tĩnh và giữ vững động quan trọng. Tổn thương các dây chằng này tất yếu dẫn đến lỏng lẻo khớp, giảm chức năng đi lại và hư biến khớp gối sớm. Các dây chằng khó có thể lành tự nhiên một khi đã bị đứt hoàn toàn. Hiện nay phẫu thuật tái tạo các dây chằng được xem là phương pháp điều trị chính trong y học. Để đạt được kết quả điều trị tốt, điều quan trọng đầu tiên là phải hiểu biết thấu đáo về giải phẫu học của các dây chằng ở khớp gối. Chưa có công trình nghiên cứu đầy đủ nào về các dây chằng ở khớp gối người Việt Nam, chưa có sự thống nhất giữa các tác giả về đặc điểm giải phẫu của các dây chằng ở khớp gối. Từ những lý do nêu trên, tôi quyết định tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu giải phẫu các dây chằng khớp gối ở người Việt Nam” nhằm các mục tiêu sau: 1. Xác định hình dạng và kích thước của: dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau, dây chằng bên chày, dây chằng bên mác. 2. Xác định hình dạng và kích thước diện bám của các dây chằng. 3. Xác định mối tương quan giữa diện bám của các dây chằng với các mốc giải phẫu lân cận. 2. Tính cấp thiết của đề tài Các phẫu thuật tái tạo dây chằng đòi hỏi phẫu thuật viên phải xác định chính xác vị trí diện bám dựa vào các liên quan của dây chằng với các mốc giải phẫu lân cận cũng như hình dạng, kích thước của BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRANG MẠNH KHÔI NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU CÁC DÂY CHẰNG KHỚP GỐI Ở NGƢỜI VIỆT NAM Chuyên ngành: Khoa học y sinh Mã số: 9720101 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – *,Ӟ,7+,ӊ8/8Ұ1È1 0ӣÿҫX &iFGk\FKҵQJӣNKӟSJӕLOjFҩX NKӟSJӕL7URQJÿyGk\FKҵQJFKp (DCCT)Gk\FKҵQJ sau (DCCS) Gk\ FKҵQJ (DCBC)ErQ Yj Gk\ FKj\FKҵQJ Er (DCBM) OjEӕQGk\FKҵQJFKtQKFyYDL UzJLӳYӳQJWƭQK ÿӝQJTXDQWUӑQJ7әQWKѭѫQJFiFG OҿRNKӟSJLҧPFKӭFQăQJÿLOҥLYj &iFGk\FKҵQJNKyFyWKӇOjQKW WRjQ+LӋQQD\SKүXWKXұWWiLWҥR FKҵQJÿѭӧF[HPOj SKiSÿLӅXWUӏFKtQKWURQJ\KӑF TXDQWUӑQJÿҫXWLrQOjSKҧLKLӇX FiFGk\FKҵQJӣNKӟSJӕL &KѭDFyF{QJWUuQKQJKL YӅFiFGk\FKҵQJӣNKӟS JӕLQJѭӡL9LӋW1DPFKѭ JLӳDFiFWiFJLҧYӅÿһFÿLӇPJLҧL Tӯnhӳng lý nêu trên, quyӃ Wÿ ӏ nh tiӃ n hành nghiên cӭu ÿӅ tài ³ Nghiên cͱu gi̫i ph̳ u dây ch̹ng khͣp g͙ i ͧQJ˱ ͥi Vi͏ t Nam´nhҵ m mөc tiêu sau: Xác định hình dạng kích thước của: dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau, dây chằng bên chày, dây chằng bên mác Xác định hình dạng kích thước diện bám dây chằng Xác định mối tương quan diện bám dây chằng với mốc giải phẫu lân cận 7tQKFҩSWKLӃWFӫDÿӅ tài &iFSKүXWKXұWWiLWҥRGk\FKҵQJ ÿӏQKFKtQK[iFYӏWUtGLӋQEiPGӵ YӟL FiF PӕF JLҧL SKүXOkQ FұQ FNJQ dây chằng Vấn đề xác định rõ đặc điểm giải phẫu dây chằng khớp gối hình dạng, đặc điểm diện bám liên quan với mốc giải phẫu lân cận kích thước dây chằng trở nên cấp thiết Do vậy, đề tài có tính thời sự, cần thiết có khả ứng dụng cao Những đóng góp luận án Đề tài đưa số giải phẫu hình dạng, kích thước, dạng diện bám, tương quan dây chằng với mốc giải phẫu lân cận Các thông tin, số chưa tìm hiểu đầy đủ chưa mô tả tài liệu Giải phẫu học Việt Nam Bố cục luận án Luận án gồm 128 trang, Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu trang, Tổng quan tài liệu 28 trang, Đối tượng phương pháp nghiên cứu 13 trang, Kết 40 trang, Bàn luận 41 trang, Kết luận Kiến nghị trang Có 54 bảng, 12 biểu đồ, 76 hình, 108 tài liệu tham khảo Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU HỌC CHỨC NĂNG KHỚP GỐI 1.1.3 Các cấu trúc giải phẫu giữ vững khớp gối Khớp gối giữ vững ổn định nhờ cấu trúc giải phẫu, chia thành hai nhóm: 1.1.3.1 Các cấu trúc giữ vững động - Phía trước: hệ thống tứ đầu đùi - Phía sau: bụng chân - Phía trong: gân chân ngỗng (là gân chung gân may, gân thon gân bán gân), bán màng - Phía ngồi: nhị đầu đùi, căng mạc đùi - Phía sau ngồi: khoeo 1.1.3.2 Các cấu trúc giữ vững tĩnh Các cấu trúc giữ vững tĩnh bao gồm: bao khớp, dây chằng sụn chêm, chia làm nhóm: - Nhóm trong: Màng gân rộng trong, dây chằng bên chày, bao khớp trong, phần sụn chêm - Nhóm ngồi: Màng gân căng mạc đùi, dây chằng bên mác, gân kheo phần sụn chêm ngồi - Nhóm giữa: Dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau hai đầu sụn chêm Vai trò hai dây chằng chéo quan trọng, chúng tạo thành trục trung tâm khớp gối 1.2 GIẢI PHẪU DÂY CHẰNG CHÉO TRƢỚC DCCT nằm hoàn toàn hố gian lồi cầu đầu xương đùi khơng tiếp xúc với bao khớp Nó bao quanh lớp mơ liên kết, từ có mạch máu cung cấp cho DCCT, xuất phát từ động mạch gối 1.2.1 Kích thƣớc DCCT Girgis đồng nghiên cứu 44 khớp gối cho kết quả: chiều dài trung bình DCCT 38mm, bề rộng 11mm Odensten cộng nghiên cứu 33 khớp gối xác đưa kết quả: chiều dài DCCT 31 ± mm (dao động từ 25 – 35 mm) Bề dầy ± mm (dao động từ – mm) rộng 10 ± mm (dao động từ – 12 mm), tất đo 1/3 dây chằng 1.2.2 Sự phân bó DCCT Welsh (1980) Arnoczky (1983) mô tả DCCT bó đơn độc, chịu sức căng khác tùy theo cử động gấp duỗi khớp gối Girgis cộng chia DCCT thành bó: bó trước nhỏ bó sau ngồi lớn Cách chia chấp nhận dựa hiểu biết sau chức DCCT 1.3 GIẢI PHẪU DÂY CHẰNG CHÉO SAU DCCS thành phần dây chằng nằm bao khớp gối DCCS gồm hai bó chính: bó lớn tạo nên phần lớn hình dạng dây chằng gọi bó trước ngồi bó nhỏ hơn, gọi bó sau chạy chéo phía sau xương chày Hướng DCCS từ sau 1.3.1 Kích thƣớc DCCS Inderster đo đường kính tồn dây chằng đoạn 1/3 lúc gối gập 900 có kết trung bình sau: - Đường kính trước sau: 4,4 mm - Đường kính ngồi: 11 mm Chiều dài trung bình bó sau: - Bó trước ngồi: 37,5 mm - Bó sau trong: 36,7 mm 1.3.2 Sự phân bó DCCS Theo A.A Amis, C.M Gupte, A.M.J Bull, A Edwards, sợi DCCS chia thành hai bó chức năng: bó trước ngồi bó sau Những bó đảm nhiệm động tác khác nhau: bó trước ngồi thắt chặt vào khớp lúc gập gối, bó sau thắt chặt duỗi gập tối đa khớp gối 1.4 DÂY CHẰNG BÊN CHÀY Dây chằng bên chày, gọi dây chằng bên (medial collateral ligament), dây chằng khỏe, bám từ mỏm lồi cầu xương đùi đến bờ mặt xương chày Ở phía trước dễ xác định dây chằng bên chày phía sau khó xác định dây chằng bên chày hòa lẫn vào dây chằng khoeo chéo Một số sợi dây chằng bên chày hòa vào gân bán màng Mặt sau dây chằng bên chày có liên quan với sụn chêm bao khớp gối, nằm dây chằng bên chày xương gân bán màng, động mạch gối nhánh thần kinh chày Túi hoạt dịch gân chân ngỗng nằm nông hơn, ngăn cách dây chằng bên chày với gân thon, bán gân may Các nghiên cứu hình thái DCBC không nhiều Theo nghiên cứu Otake cs: Khoảng cách trung bình từ bờ trước đến bờ sau LCT xương đùi 56,1 ± 6,5 mm, dao động từ 33,2 đến 67,0 mm Khoảng cách từ bờ trước LCT đến trung tâm diện bám đầu xương đùi DCBC 27,7 ± 5,1 mm (từ 18,4 đến 39,7 mm) Khoảng cách bờ trước bờ sau xương chày 56,6 ± 4,8 mm (từ 48,0 đến 65,0 mm) Khoảng cách bờ trước xương chày trung tâm diện bám DCBC 23,1 ± 2,8 mm (từ 18,0 đến 29,0 mm) Đường kính dọc đường kính ngang DCBC đo diện bám đầu xương đùi 9,4 ± 1,6 mm (từ 6,8 đến 13,0 mm) 11,3 ± 1,0 mm (từ 9,7 đến 14,0 mm) Đường kính dọc đường kính ngang DCBC đo diện bám đầu xương chày 16,6 ± 3,7 mm (từ 10,0 đến 25,0 mm) 9,5 ± 1,6 mm (từ 7,0 đến 15,0 mm) 1.5 DÂY CHẰNG BÊN MÁC Dây chằng bên mác, gọi dây chằng bên ngồi (lateral collateral ligament) Đây dây chằng chắc, có dạng sợi tròn, dài khoảng cm, bám từ mỏm lồi cầu xương đùi, đến mặt ngồi đầu xương mác Nằm mặt nơng dây chằng gân nhị đầu đùi, nằm sâu dây chằng vùng khoeo, mạch máu gối Ở đầu dưới, dây chằng bên mác bám vào đầu xương mác vị trí trung bình khoảng 8,2 mm phía sau bờ trước đầu đầu khoảng 28,4 mm Theo nghiên cứu Espregueira: - Chiều dài trung bình DCBM 63,1 ± 5,2 mm, dao động từ 55 đến 71 mm - Khoảng cách trung bình từ giới hạn diện bám đến bờ lồi cầu xương đùi 22,7 ± 3,2 mm, dao động từ 18 đến 30 mm - Khoảng cách trung bình từ giới hạn diện bám đến bờ lồi cầu xương đùi 13 ± 2,5 mm, dao động từ 10 đến 18 mm Khoảng cách trung bình từ giới hạn trước diện bám đến bờ sau lồi cầu xương đùi 32,0 ± 2,8 mm, dao động từ 28-36 mm Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 63 xác ướp người Việt Nam gồm 42 nam 21 nữ Bộ môn Giải phẫu học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn mẫu Khớp gối xác ướp chọn thuận tiện xác phẫu tích để phục vụ việc giảng dạy hàng năm cho sinh viên Bộ môn Giải phẫu, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ Các gối bị loại khỏi nghiên cứu gối có đặc điểm sau: Có chứng tổn thương cấu trúc giải phẫu gối phẫu tích, có dấu hiệu dị dạng, có chứng can thiệp phẫu thuật, có chứng u bướu, viêm nhiễm, làm biến đổi cấu trúc gối 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang 2.2.2 Cỡ mẫu phƣơng pháp chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện xác ướp phẫu tích giảng dạy mơn Giải phẫu học Cơng thức tính cỡ mẫu: N  C ES2 Cỡ mẫu tối thiểu tính 73 mẫu 2.2.3 Phƣơng tiện nghiên cứu Bộ dụng cụ phẫu tích; thước đo (thước dài, thước kẹp,…), kính lúp, máy ảnh,… 2.3 CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH Bộc lộ khớp gối đường mổ: đường dọc trước xương bánh chè, đường ngang cách bờ xương bánh chè 15cm, đường ngang lồi củ chày 15cm, sau bóc tách lật vạt da sang bên Cắt dây chằng bánh chè đường cắt ngang bờ xương bánh chè, cắt gân tứ đầu đùi đường cắt ngang bờ xương bánh chè, cắt dây chằng cánh bánh chè lật xương bánh chè Làm mơ bám xung quanh dây chằng Đo góc dây chằng mặt phẳng ngang: dùng sợi kẽm gấp làm cạnh, đặt cạnh song song với trục dọc dây chằng, cạnh lại chỉnh cho song song với mặt phẳng ngang Dùng thước đo góc để đo góc nhọn kề bù với góc vừa ghi nhận sợi kẽm Đo chu vi dây chằng: dùng sợi nilon 2.0 đo vòng quanh 1/3 dây chằng, ghi nhận số đo là: A Tính đường kính dây chằng theo cơng thức: D A  (D đường kính dây chằng) Đo chiều dài dây chằng: dùng kelly kẹp đầu sợi nilon 2.0, đo từ điểm bám mâm chày đến điểm bám lồi cầu đùi Đối với DCCT DCCS: Đặt gối tư gấp 90 độ Tách bó dây chằng đo chu vi chiều dài bó tương tự 2.3.1 Đối với DCCT: Bóc tách điểm bám bó mâm chày lồi cầu đùi, tô màu xanh cho điểm bám bó trước tơ màu đỏ cho điểm bám bó sau ngồi 2.3.2 Đối với DCCS Bóc tách điểm bám bó mâm chày lồi cầu đùi, tô màu xanh cho điểm bám bó trước ngồi tơ màu đỏ cho điểm bám bó sau Đối với DCBC DCBM: Đặt gối tư duỗi thẳng 2.3.3 DCBM: Bóc tách điểm bám DCBM xương mác lồi cầu đùi, tô màu xanh cho điểm bám xương mác tô màu đỏ cho điểm bám xương đùi 2.3.4 Đối với DCBC Bóc tách điểm bám DCBC xương chày lồi cầu đùi, tô màu xanh cho điểm bám xương chày tô màu đỏ cho điểm bám xương đùi Thu thập liệu: Các biến số khảo sát thu thập vào thu thập số liệu quản lý phần mềm Microsoft Excel 2013 2.4 XỬ LÝ, PHÂN TÍCH SỐ LIỆU Chúng tơi sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2013 IBM SPSS Statistics 22 để mã hóa xử lý số liệu nghiên cứu Các biến số định lượng mô tả theo tần suất biến số định tính mơ tả số trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị cực đại Chúng sử dụng phép kiểm t (độ tin cậy 95%) để kiểm định số trung bình biến hai nhóm phép kiểm tương quan Pearson (độ tin cậy 99%) để kiểm định biến định 2.5 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU Đề cương nghiên cứu Hội đồng chấm đề cương thông qua Đề tài nghiên cứu Hội đồng Y đức Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh xét duyệt cho phép thực Chƣơng 3: KẾT QUẢ 3.2 ĐẶC ĐIỂM DÂY CHẰNG CHÉO TRƢỚC 3.2.1 Kích thƣớc DCCT bó 3.2.1.1 Chiều dài đường kính DCCT bó Bảng 3.2: Kích thước DCCT bó Bó DCCT BTT BSN Trung bình 27,68 ± 3,37 29,33 ± 2,64 23,89 ± 3,58 (mm) 95% CI 27,03 - 28,32 28,81 - 29,84 23,20 - 24,58 Đường Trung bình 7,63 ± 1,14 5,00 ± 0,98 5,30 ± 1,09 7,41 - 7,85 4,81 - 5,19 5,09 - 5,52 Kích thƣớc Chiều dài kính (mm) 95% CI 11 3.2.4.2 Tương quan diện bám DCCT với mâm chày Bảng 3.5: Khoảng cách từ tâm diện bám DCCT mâm chày đến mốc giải phẫu mâm chày Khoảng cách (mm) Khoảng cách từ tâm diện bám DCCT mâm chày đến Ngắn Dài Trung bình Bờ sau sừng trước sụn chêm 7,98 20,37 14,52 ± 2,66 Bờ sau mâm chày (MB) 10,89 35,50 22,33 ± 8,06 Bờ trước mâm chày (MG) 15,40 25,44 19,72 ± 2,31 6,46 16,02 9,59 ± 2,27 (MA) Bờ sau sừng trước sụn chêm (MH) 3.3 ĐẶC ĐIỂM DÂY CHẰNG CHÉO SAU 3.3.1 Kích thƣớc DCCS bó 3.3.1.1 Chiều dài đường kính DCCS bó Bảng 3.7: Kích thước DCCS bó Bó DCCS BTN BST Trung bình 29,87 ± 3,06 29,52 ± 3,28 28,45 ± 3,77 (mm) 95% CI 29,25 - 30,48 28,86 - 30,18 27,69 - 29,21 Đường Trung bình 8,11 ± 0,83 5,72 ± 1,13 5,84 ± 0,92 95% CI 7,94 - 8,28 5,50 - 5,95 5,66 - 6,02 Kích thƣớc Chiều dài kính (mm) 3.3.1.2 Góc DCCS với mặt phẳng ngang 12 3.3.2 Kích thƣớc diện bám DCCS bó Bảng 3.8: Kích thước diện bám DCCS bó Bó Kích DCCS BTN BST 12,55 ± 2,78 9,18 ± 2,47 9,08 ± 2,84 12,00 ± 1,95 7,97 ± 2,31 8,96 ± 2,51 12,09 ± 1,99 10,52 ± 2,20 10,38 ± 2,68 14,46 ± 2,97 8,51 ± 3,00 8,96 ± 2,07 thƣớc diện bám Chiều dài Mâm (mm) chày Chiều rộng (mm) Lồi cầu Chiều dài (mm) Chiều rộng (mm) 3.3.4 Các tƣơng quan DCCS với mốc giải phẫu 3.3.4.1 Tương quan diện bám DCCS với lồi cầu Bảng 3.9: Khoảng cách từ tâm diện bám DCCS LCT đến mốc giải phẫu lồi cầu Khoảng cách từ tâm diện bám DCCS lồi cầu đến Bờ lồi cầu (N’C’) Bờ trước sụn mặt lồi cầu (N’D’) Bờ trước mặt lồi cầu (N’F’) Bờ sau lồi cầu (N’E’) Khoảng cách (mm) Ngắn Dài nhất 13,64 29,18 21,30 ± 3,18 9,34 36,01 16,21 ± 3,53 5,24 14,49 9,96 ± 1,88 15,28 30,21 23,21 ± 3,27 Trung bình 13 3.3.4.2 Tương quan diện bám DCCS với mâm chày Bảng 3.10: Khoảng cách từ tâm diện bám DCCS mâm chày đến mốc giải phẫu mâm chày Khoảng cách từ tâm Khoảng cách (mm) diện bám DCCS mâm chày đến Bờ sau sừng sau sụn chêm (M’K) Bờ sau sừng sau sụn chêm (M’L) Ngắn Dài Trung bình 12,19 20,34 16,01 ± 1,73 13,52 25,17 19,05 ± 2,42 3.4 ĐẶC ĐIỂM DÂY CHẰNG BÊN CHÀY 3.4.1 Kích thƣớc dây chằng bên chày diện bám 3.4.1.1 Kích thước dây chằng bên chày Bảng 3.12: Chiều dài chiều rộng dây chằng bên chày Tính Nhỏ Lớn chung nhất 67,84 96,88 6,16 14,94 Thông số Phải Trái Chiều dài 82,91 ± 82,25 ± 82,59 ± (mm) 6,69 6,21 6,44 Chiều rộng 9,63 ± 9,88 ± 9,75± (mm) 1,65 1,97 1,81 14 3.4.1.2 Kích thước diện bám DCBC xương đùi Bảng 3.14: Kích thước diện bám dây chằng bên chày xương đùi Tính Thơng số Phải Trái Chiều dài 16,95 ± 18,03 ± 17,48 ± (mm) 3,47 3,58 3,55 Chiều rộng 15,52 ± 16,14 ± 15,82 ± (mm) 3,73 3,43 3,59 chung Nhỏ Lớn 10,51 28,64 4,26 22,68 3.4.1.3 Kích thước diện bám DCBC xương chày Bảng 3.16: Kích thước diện bám dây chằng bên chày xương chày Tính Thơng số Phải Trái Chiều dài 23,43 ± 24,66 ± 24,04 ± (mm) 5,81 6,25 6,03 Chiều rộng 8,36 ± 8,59 ± 8,48 ± (mm) 1,05 1,13 1,09 chung Nhỏ Lớn 11,15 40,02 6,26 11,58 3.5 ĐẶC ĐIỂM DÂY CHẰNG BÊN MÁC 3.5.1 Kích thƣớc dây chằng bên mác diện bám 3.5.1.1 Kích thước DCBM Bảng 3.20: Kích thước dây chằng bên mác Tính Thông số Phải Trái Chiều dài 52,95 ± 52,44 ± 52,71 ± (mm) 4,52 5,78 5,14 Chiều rộng 3,65 ± 3,64 ± 3,65 ± (mm) 0,66 0,74 0,70 chung Nhỏ Lớn 38,63 65,76 2,03 5,88 15 3.5.1.1 Kích thước diện bám dây chằng bên mác xương đùi Bảng 3.22: Kích thước diện bám dây chằng bên mác xương đùi Tính Thơng số Phải Trái Chiều dài 13,84 ± 14,14 ± 13,99 ± (mm) 2,08 2,21 2,14 Chiều rộng 11,62 ± 11,16 ± 11,40 ± (mm) 1,97 2,11 2,04 chung Nhỏ Lớn 9,89 18,72 6,24 16,58 3.5.1.3 Kích thước diện bám dây chằng bên mác xương mác Bảng 3.24: Kích thước diện bám dây chằng bên mác xương mác Tính Nhỏ Lớn chung nhất 8,44 15,23 5,72 13,38 Thông số Phải Trái Chiều dài 11,73 ± 11,99 ± 11,86 ± (mm) 1,35 1,58 1,47 Chiều rộng 9,54 ± 9,51 ± 9,52 ± (mm) 1,71 1,74 1,72 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 4.2 ĐẶC ĐIỂM DÂY CHẰNG CHÉO TRƢỚC 4.2.1 Hình dạng phân bó Tất DCCT nghiên cứu chúng tơi có hai bó: bó trước ngồi (anterolateral bundles) bó sau (posteromedial bundles) 4.2.2 Kích thƣớc DCCT Trong mẫu khảo sát đo chiều dài DCCT 107 trường hợp, kết so với tác giả khác sau: Chúng nhận thấy mẫu khảo sát chúng tơi có chiều dài DCCT ngắn kết tác giả khác Sự khác biệt theo 16 chúng tơi khác biệt đặc điểm thể học người Việt Nam có tầm vóc nhỏ so với người châu Âu 4.2.3 Về kích thƣớc diện bám DCCT 4.2.3.1 Về diện bám DCCT mâm chày Về kích thước diện bám mâm chày, kết so với Odensten, Giron Duthon gần giống Riêng so với Girgis, nghiên cứu chúng tơi có chiều dài diện bám mâm chày ngắn Bên cạnh đó, so với tác giả lại chiều dài nghiên cứu Girgis dài 4.2.3.2 Về kích thước diện bám DCCT lồi cầu ngồi xương đùi Về kích thước diện bám lồi cầu xương đùi kết so với Odensten Giron gần giống Riêng so với Girgis nghiên cứu chúng tơi, kích thước chiều dài diện bám lồi cầu xương đùi ngắn 4.2.4 Về tƣơng quan DCCT với mốc giải phẫu 4.2.4.1 Tương quan DCCT với mốc giải phẫu mâm chày Khoảng cách từ tâm diện bám mâm chày đến bờ sau sừng trước sụn chêm ngồi có độ tập trung cao biên độ dao động (9,59 ± 2,27) nên mốc giải phẫu định mốc giải phẫu Có thể dựa vào mốc xương để xác định vị trí DCCT mâm chày 4.2.4.2 Tương quan DCCT với mốc giải phẫu lồi cầu Khoảng cách từ tâm diện bám lồi cầu đến bờ trước mặt lồi cầu (NF) định (8,91 ± 1,42) có phương sai nhỏ nên dựa vào để xác định vị trí bám DCCT lồi cầu 17 4.3 ĐẶC ĐIỂM DÂY CHẰNG CHÉO SAU 4.3.1 Hình dạng phân bó DCCS Về phân bó, tương tự DCCT, tất DCCS nghiên cứu có hai bó Và phân bó dựa di chuyển lệnh bó động tác gập duỗi gối 4.3.2 Kích thƣớc DCCS Chúng nhận thấy mẫu khảo sát chúng tơi có chiều dài DCCS ngắn kết tác giả khác, chúng tơi nhận thấy khoảng phân bố chiều dài DCCS tương đối trùng hợp với kết Osti Trần Bình Dương Tuy nhiên chiều dài trung bình DCCS mẫu ngắn so với kết Inderster Sự khác biệt theo chúng tơi khác biệt đặc điểm thể học người Việt Nam có tầm vóc nhỏ so với người châu Âu 4.3.4 Về tƣơng quan DCCS với mốc giải phẫu 4.3.4.1 Tương quan tâm DCCS lồi cầu đến mốc giải phẫu lồi cầu Khoảng cách từ tâm diện bám lồi cầu đến bờ trước mặt lồi cầu (N’F’) định (9,96 ± 1,88) nên dựa vào để xác định vị trí bám DCCS lồi cầu 4.3.4.2 Tương quan tâm diện bám DCCS mâm chày đến mốc giải phẫu mâm chày Khoảng cách từ tâm diện bám mâm chày đến bờ sau sừng sau sụn chêm có độ tập trung cao biên độ dao động (16,01 ± 1,73) nên mốc giải phẫu định mốc giải phẫu Có thể dựa vào mốc xương để xác định vị trí DCCS mâm chày 18 4.4 VỀ ĐƢỜNG KÍNH DCCT VÀ DCCS Odensten có ghi nhận bề rộng bề dày DCCT, Trần Bình Dương ghi nhận bề rộng dày DCCS, chưa thấy nghiên cứu khác ghi nhận đường kính DCCT DCCS Theo chúng tôi, nghiên cứu đường kính DCCT, DCCS bó có ý nghĩa quan trọng phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo Hình 4.7 Diện bám DCCT nghiên cứu Buoncristiani Nguồn: Buoncristiani Phẫu thuật tái tạo DCCT phẫu thuật tạo hình thường gặp nhất, với khoảng 100,000 ca năm Hoa Kỳ Theo Anthony M Buoncristiani cộng sự, diện bám bó dây chằng có ý nghĩa quan trọng phục hồi chức sinh học DCCT Trước đây, nhiều tác giả nghiên cứu kích thước diện bám DCCT nhằm phục vụ cho phẫu thuật tái tạo Odensten Gillquist mô tả diện bám đùi DCCT vào khoảng 18 x 11 mm N Adachi cộng báo cáo nghiên cứu vào năm 2004 kĩ thuật tái tạo DCCT Theo mô tả tác giả, DCCT bao gồm hai bó: bó trước (AM bundle) bó sau ngồi (PL bundle) 19 4.5 VỀ GÓC VÀ GỜ XƢƠNG TRÊN DIỆN BÁM CỦA DCCT VÀ DCCS 4.5.1 Góc hợp DCCT DCCS với mặt phẳng ngang Góc hợp hai dây chằng với mặt phẳng ngang (góc I) giúp ích cho phẫu thuật viên phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo Góc giúp định hướng cho đường hầm khoan lồi cầu phẫu thuật tái tạo dây chằng Trong 107 mẫu nghiên cứu, góc DCCT mặt phẳng ngang chúng tơi đo 50,62o ± 5,21o, góc lớn 63o góc nhỏ 38o Trong 102 mẫu nghiên cứu, góc DCCS mặt phẳng ngang đo 59,06o ± 5,12o, góc lớn 73o góc nhỏ 48o Kết góc hợp hai dây chằng chéo với mặt phẳng ngang (góc I) giúp ích cho phẫu thuật viên phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo Góc giúp định hướng cho đường hầm khoan lồi cầu phẫu thuật tái tạo dây chằng 4.6 VỀ TƢƠNG QUAN CÁC DẠNG DIỆN BÁM CỦA DCCT VÀ DCCS Hình 4.10 Minh họa dạng diện bám DCCT 20 Hình 4.11 Minh họa dạng diện bám DCCS 4.7 VỀ ĐẶC ĐIỂM DÂY CHẰNG BÊN CHÀY 4.7.2 Kích thƣớc dây chằng bên chày Kích thướt DCBC nghiên cứu nhỏ so với nghiên cứu Liu Sự khác biệt kích thước thể người Việt Nam nhỏ so với mẫu nghiên cứu Liu Trong nghiên cứu mình, Liu khảo sát dân số Mỹ với độ tuổi trung bình 61,2 Bảng 4.15 So sánh chiều dài chiều rộng dây chằng bên chày Tác giả Chiều dài (mm) Chiều rộng (mm) Liu 100,70 ± 9,50 17,70 ± 2,10 Bùi Châu Khoa 94,13 ± 9,82 16,6 ± 1,25 Chúng 82,59 ± 6,44 9,75 ± 1,81 21 4.7.3 Kích thƣớc diện bám dây chằng bên chày Các kích thước diện bám dây chằng bên chày xương đùi nghiên cứu lớn so với nghiên cứu Liu Bùi Châu Khoa, kích thước diện bám xương chày nghiên cứu chúng tơi có kích thước nhỏ so với nghiên cứu Liu Bùi Châu Khoa Bảng 4.16 So sánh kích thước diện bám DCBC Diện bám Xương đùi Xương chày Kích thƣớc (mm) Liu Bùi Châu Khoa Chúng Chiều dài 9,00 ± 1,90 9,57 ± 1,81 17,48 ± 3,55 Chiều rộng 11,80 ± 3,40 10,23 ± 1,74 15,82 ± 3,59 Chiều dài 31,10 ± 8,10 32,50 ± 4,51 24,04 ± 6,03 Chiều rộng 14,90 ± 5,70 10,40 ± 0,97 8,48 ± 1,09 4.8 ĐẶC ĐIỂM DÂY CHẰNG BÊN MÁC 4.8.2 Chiều dài chiều rộng dây chằng bên mác So sánh với nghiên cứu tác giả Michael Osti, LaPrade chiều dài dây chằng bên mác nghiên cứu tương đối nhỏ hơn.Có thể giải thích khác số liệu nghiên cứu nghiên cứu tác giả khác biệt chủng tộc Nghiên cứu Michael Osti LaPrade thực châu Âu, nghiên cứu Jun Yan thực Châu Á nên khác biệt số liệu nghiên cứu so với nghiên cứu Jun Yan không nhiều nghiên cứu Michael Osti LaPrade 22 Bảng 4.17 So sánh chiều dài chiều rộng dây chằng bên mác Tác giả Michael Osti Chiều dài (mm) Chiều rộng (mm) 61,69 ± 3,95 5,47 ± 1,14 LaPrade 69,6 (62,6 – 73,5) Jun Yan 51,40 Lê Hoàng Trúc Phương 54,86 ± 3,39 4,8 ± 0,56 Chúng 52,71 ± 5,14 3,65 ± 0,70 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 107 tiêu dây chằng chéo trước, 102 tiêu dây chằng chéo sau, 112 tiêu dây chằng bên chày, 112 tiêu dây chằng bên mác Bộ môn Giải phẫu học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tơi đưa kết luận sau: Đặc điểm giải phẫu dây chằng: 1.1 Tất dây chằng chéo trước dây chằng chéo sau nghiên cứu có bó, DCBC DCBM có bó 1.2 Kích thước trung bình dây chằng: + DCCT: Chiều dài: 27,68 mm; Đường kính: 7,63 mm + DCCS: Chiều dài: 29,87 mm; Đường kính: 8,11 mm + DCBC: Chiều dài: 82,59 mm; Chiều rộng: 9,75 mm + DCBM: Chiều dài: 52,71 mm; Chiều rộng: 3,65 mm - Kích thước trung bình dây chằng nhỏ so với nghiên cứu tác giả nước 23 Đặc điểm giải phẫu diện bám dây chằng 2.1 Hình dạng diện bám Hình dạng diện bám DCCT, DCCS, DCBC, DCBM có dạng hình tròn bầu dục, riêng diện bám DCBC xương chày có dạng hình thang Có dạng tương quan diện bám bó DCCT DCCS lồi cầu mâm chày 2.2 Kích thước trung bình diện bám: + Dây chằng chéo trước: LCN: (15,26 x 10,86) mm; MC: (14,94 x 10,99) mm + Dây chằng chéo sau: LCT: (12,09 x 14,46) mm; MC: (12,55 x 12) mm + Dây chằng bên chày: Xương đùi: (17,48 x 15,82) mm; Xương chày: (24,04 x 8,48) mm + Dây chằng bên mác: Xương đùi: (13,99 x 11,04) mm; Xương mác: (11,86 x 9,52) mm Tƣơng quan diện bám dây chằng với mốc giải phẫu lân cận Các mốc giải phẫu: - Bờ trước mặt LCT LCN - Bờ trước sụn mặt LCT LCN - Bờ trước LCT LCN - Bờ LCT LCN - Bờ trước mâm chày - Bờ sau sừng trước sụn chêm 24 - Bờ sau sừng sau sụn chêm Số đo tương quan diện bám dây chằng với mốc giải phẫu phương sai có giá trị nhỏ cho thấy mốc giải phẫu tương quan chặt chẽ với diện bám dây chằng Do dựa vào mốc giải phẫu để xác định diện bám dây chằng phẫu thuật tái tạo dây chằng KIẾN NGHỊ Qua nghiên cứu này, đưa số kiến nghị sau: Nghiên cứu đưa thông số giải phẫu dây chằng khớp gối người Việt Nam, thơng số có chênh lệch với giá trị nghiên cứu ngồi nước Do đó, thực hành, nhà lâm sàng nên sử dụng thông số điều trị cho người Việt Nam Bên cạnh đó, số thơng số có khác nam nữ, điều cần nhà lâm sàng ý Thực nghiên cứu đặc điểm giải phẫu sinh học dây chằng khớp gối xác tươi DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Trang Mạnh Khôi, Dương Văn Hải, Đỗ Phước Hùng (2017), “Nghiên cứu giải phẫu dây chằng bên chày người Việt Nam”, Y học TP Hồ Chí Minh, Tập 21, Số 2, tr 202 – 206 Trang Mạnh Khôi, Dương Văn Hải, Đỗ Phước Hùng (2017), “Nghiên cứu giải phẫu dây chằng bên mác người Việt Nam”, Y học TP Hồ Chí Minh, Tập 21, Số 2, tr 212 – 216 ... thuật tái tạo dây chằng KIẾN NGHỊ Qua nghiên cứu này, đưa số kiến nghị sau: Nghiên cứu đưa thông số giải phẫu dây chằng khớp gối người Việt Nam, thơng số có chênh lệch với giá trị nghiên cứu nước... cho người Việt Nam Bên cạnh đó, số thơng số có khác nam nữ, điều cần nhà lâm sàng ý Thực nghiên cứu đặc điểm giải phẫu sinh học dây chằng khớp gối xác tươi DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU... (2017), Nghiên cứu giải phẫu dây chằng bên chày người Việt Nam , Y học TP Hồ Chí Minh, Tập 21, Số 2, tr 202 – 206 Trang Mạnh Khôi, Dương Văn Hải, Đỗ Phước Hùng (2017), Nghiên cứu giải phẫu dây chằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải phẫu các dây chằng khớp gối ở người Việt Nam (TT), Nghiên cứu giải phẫu các dây chằng khớp gối ở người Việt Nam (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay