Luận văn thạc sĩ THỰC HIỆN dân CHỦ ở xã, PHƯỜNG HIỆN NAY

31 23 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 16:52

THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG HIỆN NAY Dân chủ là khát vọng vươn tới và là mục tiêu đấu tranh của xã hội loài người. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của xã hội. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG HIỆN NAY GVHD THS NGUYỄN THỊ UYÊN NGUYỄNVĂN XUÂN TUẤN LUẬN THẠC CHÍNH TRỊ HỌC SVTH LỚP K43I1 PHÚ THỌ - 2016 Tính cấp thiết đề tài Dân chủ khát vọng vươn tới mục tiêu đấu tranh xã hội lồi người Trong q trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển xã hội Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-2-1998 xây dựng thực Quy chế dân chủ (QCDC) sở; cụ thể hóa lãnh đạo Trung ương Đảng, Chính phủ ban hành nghị định, quy định nội dung thực dân chủ loại hình sở Sau gần 10 năm thực QCDC, năm 2007 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn Quán triệt chủ trương Đảng, Thành ủy Việt Trì tập trung lãnh đạo mở rộng dân chủ, thực QCDC sở đạt nhiều kết quan trọng Nhận thức xã hội dân chủ bước tăng cường nâng cao trách nhiệm cấp ủy, chính quyền với nhân dân, dân chủ hoá, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng người dân; Tính cấp thiết đề tài Tuy nhiên, việc lãnh đạo, tổ chức thực QCDC sở tồn tại, hạn chế, yếu kém, cụ thể là: Tính đồng nội dung, yêu cầu dân chủ với điều kiện thực thực tế chưa bảo đảm Công tác tuyên truyền nội dung thực dân chủ tới người dân chưa làm thấu đáo Những khiếm khuyết, hạn chế nêu xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nguyên nhân bản, phổ biến tổ chức Đảng lúng túng buông lỏng lãnh đạo việc thực dân chủ sở; nhiều người dân chưa nhận thức đầy đủ mối quan hệ lợi ích, quyền lợi nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức am hiểu pháp luật thấp kém, Để khắc phục hạn chế, yếu kém, đưa việc thực dân chủ sở có bước tiến mạnh mẽ đặt kết thực chất hơn, vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa then chốt phải tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng việc thực dân chủ sở Xuất phát từ tình hình trên, tơi chọn đề tài: "Thành ủy Việt Trì - tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực dân chủ xã, phường nay” làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành chính trị học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Từ triển khai thực Chỉ thị 30-CT/TW Bộ Chính trị xây dựng thực QCDC sở đến nay, nhiều tổ chức, cá nhân, nhà khoa học nhà nghiên cứu hoạt động thực tiễn quan tâm nghiên cứu, tổng kết đề tài Đến có nhiều cơng trình nghiên cứu, tổng kết vấn đề dân chủ sở, đó có thực QCDC xã, phường Các cơng trình nghiên cứu vấn đề dân chủ thực QCDC sở có thực QCDC xã, phường, từ nhiều góc độ, chiều cạnh khác Tuy nhiên, đến chưa có cơng trình sâu nghiên cứu vấn đề: Thành ủy Việt Trì lãnh đạo thực dân chủ xã, phường 3.1 Mục đích, nhiệm vụ luận văn Mục đích luận văn Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn lãnh đạo Thành ủy Việt Trì lãnh đạo thực dân chủ xã, phường; đề xuất giải pháp chủ yếu tăng cường, nâng cao hiệu lãnh đạo Thành ủy Việt Trì lãnh đạo thực dân chủ xã, phường giai đoạn 3.2 Nhiệm vụ luận văn - Làm rõ quan niệm, nội dung, phương thức lãnh đạo thực dân chủ xã, phường - Khảo sát, đánh giá thực trạng lãnh đạo thực dân chủ xã, phường địa bàn thành phố Việt Trì, xác định nguyên nhân thực trạng - Nêu phương hướng đề xuất giải pháp chủ yếu tăng cường, nâng cao hiệu lãnh đạo Thành ủy Việt Trì việc thực dân chủ xã, phường 4.1 Mục đích, nhiệm vụ luận văn Đối tượng nghiên cứu luận văn Luận văn nghiên cứu lãnh đạo Thành ủy Việt Trì việc thực dân chủ xã, phường giai đoạn 4.2 Phạm vi nghiên cứu luận văn Tìm hiểu lãnh đạo Thành ủy Việt Trì việc thực Chỉ thị 30 CT/TW ngày 18-2-1998 Bộ Chính trị thực quy chế dân chủ sở, từ có Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường; làm rõ trình Thành ủy lãnh đạo xây dựng thực QCDC sở (xã, phường), tập trung nghiên cứu chủ yếu vào năm 2010-2015; phương hướng giải pháp nhằm tăng cường lãnh đạo đến năm 2020 5.1 Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiêncứu Cơ sở lý luận thực tiễn luận văn Luận văn nghiên cứu sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam chính sách, pháp luật Nhà nước dân chủ việc thực dân chủ sở; kế thừa kết nghiên cứu trước, sơ kết, tổng kết thực tiễn cơng tác lãnh đạo Thành ủy Việt Trì thực dân chủ xã, phường 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử Luận văn sử dụng phương pháp lịch sử kết hợp phương pháp lôgíc nhằm tái lãnh đạo, đạo Thành ủy trình thực dân chủ xã, phường Phương pháp khảo sát thực tiễn, điều tra xã hội học sử dụng nhằm đánh giá khách quan, đa chiều dân chủ xã, phường Trong trình triển khai luận văn, học viên phối hợp với Ban đạo thực QCDC thành phố Việt trì tiến hành khảo khảo sát (trong tháng 1-2016) 5/23 xã, phường địa bàn thành phố Việt Trì 66 Đóng góp khoa học ý nghĩa thực tiễn luận văn - Luận văn góp phần làm rõ thêm sở lý luận thực tiễn việc lãnh đạo thực dân chủ xã, phường địa bàn thành phố Việt Trì, đề xuất giải pháp chủ yếu để tăng cường, nâng cao hiệu lãnh đạo Thành ủy Việt Trì việc thực dân chủ sở giai đoạn - Những kết nghiên cứu luận văn cung cấp thêm luận khoa học cho việc tăng cường, nâng cao hiệu lãnh đạo Thành ủy Việt Trì việc thực dân chủ xã, phường giai đoạn làm tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu, học tập Chương Chương THÀNH ỦY VIỆT TRÌ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG - LÝ LUẬNTHỰC TIỄN KẾT CẤU LUẬN VĂN Chương THÀNH ỦY VIỆT TRÌ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM Chương PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO CỦA THÀNH ỦY VIỆT TRÌ VỚI THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG CHƯƠNG 1: THÀNH ỦY VIỆT TRÌ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG - LÝ LUẬNTHỰC TIỄN 1.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ VÀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG CỦA THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 1.2 ĐẢNG BỘ CÁC XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH UỶ VIỆT TRÌ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ - QUAN NIỆM, NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO Chương THÀNH ỦY VIỆT TRÌ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 2.1 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 2.1.1 Quá trình triển khai thực dân chủ xã, phường * Nhận thức cấp ủy đảng, chỉnh quyền tầng lớp nhân dân thực dân chủ sở nâng lên * Việc xây dựng thực quy chế, quy ước dân chủ xã, phường, khu dân cư đẩy mạnh 2.1.2 Triển khai thực nội dung dân biết, dân bàn, dân kiểm tra lây phiếu tín nhiệm cán xã, phường Chương THÀNH ỦY VIỆT TRÌ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 2.1 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 2.1.3 Hạn chế, khuyết điểm Việc triển khai thực Pháp lệnh dân chủ xã, phường, số sở chưa nghiêm túc, chưa thực tốt ND quy định Pháp lệnh 34, nội dung công khai tài chính, có tư tưởng cục gây đồn kết nội nhân dân Trong xây dựng quy chế, quy ước thực dân chủ xã, phường, tổ dân phố, số quy chế, quy ước dài, có nội dung chưa sát với thực tế, khó nhớ, khó thực hiện, lại chưa rà soát, chỉnh sửa, bổ sung thường xuyên Một phận nhân dân chưa nhận thức đắn vấn đề dân chủ gắn với kỷ cương, quyền lợi, gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lợi dụng dân chủ để mưu cầu lợi ích cá nhân, lợi dụng quyền dân chủ để yêu sách, cố tình chống đối chính quyền Chương THÀNH ỦY VIỆT TRÌ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 2.1 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 2.2.1 Kết đạt 2.2.1.1 Ưu điểm Thành ủy lãnh đạo tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt quan điểm Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đạo xã, phường xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thực dân chủ xã, phường Về Thành ủy lãnh đạo chính quyền, MTTQ đoàn thể chính trị - xã hội, phòng, ban chức xã, phường thực nghiêm túc dân chủ xã, phường Về lãnh đạo nhân dân thực quan điểm, chủ trương đảng, pháp luật Nhà nước nghị Đảng thực dân chủ xã, phường Về Thành ủy lãnh đạo, đạo xây dựng, củng cố tổ chức đội ngũ cán thực dân chủ xã, phường Chương THÀNH ỦY VIỆT TRÌ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 2.1 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 2.2.1 Kết đạt 2.2.1.2 Hạn chế, khuyết điểm * Trong lãnh đạo, đạo thực dân chủ xã, phường Trong công tác lãnh đạo, đạo, tuyên truyền, quán triệt quan điểm Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước thực dân chủ xã, phường Trong lãnh đạo chính quyền, MTTQ, đồn thể, phòng, ban thực dân chủ xã, phường Hạn chế lãnh đạo nhân dân thực dân chủ xã, phường Hạn chế lãnh đạo xây dựng, củng cổ tổ chức đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện dân chủ xã, phường Về phương thức lãnh đạo Chương THÀNH ỦY VIỆT TRÌ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 2.1 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 2.2.2 Nguyên nhân thực trạng kinh nghiệm 2.2.2.1 Nguyên nhân thực trạng Nguyên nhân ưu điểm: - Thành tựu kinh tế, VH - XH công đổi tạo tiền đề tư tưởng trị sở vật chất cho việc lãnh đạo thực dân chủ xã, phường thành phố - Trình độ, lực, ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên đảng xã, phường nâng cao bước, - Các xã, phường nhận lãnh đạo, đạo tập trung thành ủy Việt Trì việc thực dân chủ sở - Thành uỷ, Ban đạo thực QCDC thành phố Việt Trì sở quan trọng giúp xã, phường nhận thức rõ trách nhiệm tích cực triển khai lãnh đạo, đạo có hiệu việc thực dân chủ xã, phường Chương THÀNH ỦY VIỆT TRÌ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 2.1 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 2.2.2 Nguyên nhân thực trạng kinh nghiệm 2.2.2.1 Nguyên nhân thực trạng Nguyên nhân hạn chế: - Một số cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa nhận thức thật đầy đủ ý nghĩa, nội dung cách thức thực dân chủ, chưa tích cực tham gia vào trình thực dân chủ xã, phường - Trình độ, lực, ý thức trách nhiệm phận cán bộ, đảng viên yếu nên hạn chế đến kết lãnh đạo thực dân chủ xã, phường - Tuy có đạo tập trung, giai đoạn đầu triển khai thực QCDC sở, có thời kỳ, lãnh đạo, đạo, kiểm tra cấp ủy cấp trên, trực tiếp thành phố Việt Trì việc thực QCDC sở chưa riết, chưa kịp thời Chương THÀNH ỦY VIỆT TRÌ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 2.2.2.2 Kinh nghiệm 2.1 Phải có đồng thuận, trí cao cấp ủy, trước hết Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường lãnh đạo, đạo thực dân chủ xã, phường Người đứng đầu cấp ủy, quyền, tổ chức trị-xã hội phải gương mẫu nghiêm túc thực quan điểm Đảng quy định Nhà nước thực dân chủ xã, phường Lãnh đạo thực dân chủ xã, phường phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nâng cao dân trí, tạo phong trào thi đua tầng lớp nhân dân để cá nhân tổ chức phát huy vai trò việc thực dân chủ, hồn thành tốt nhiệm vụ sở Để thực tốt dân chủ xã, phường, phải đảm bảo nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch hoạt động tổ chức đảng, chỉnh quyền, đoàn thể đội ngũ cản lãnh đạo, quản lý nhằm chống quan liêu, mệnh lệnh vơ phủ lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật Tăng cường công tác kiếm tra, giám sát, phát kịp thời biểu vi phạm dân chủ sở để ngăn chặn, xử lý kiến nghị bổ sung, sửa đổi nội dung chưa hợp lý Pháp lệnh để việc thực dân chủ phường mang lại hiệu thiết thực Chương 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO CỦA THÀNH ỦY VIỆT TRÌ VỚI THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 3.2 MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO CỦA THÀNH ỦY ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG 3.3 GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO CỦA THÀNH ỦY VIỆT TRÌ VỚI THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG Chương 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO CỦA THÀNH ỦY VIỆT TRÌ VỚI THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ  Tình hình quốc tế  Tình hình nước  Tình hình thành phố Việt Trì Chương 3.2 PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO CỦA THÀNH ỦY VIỆT TRÌ VỚI THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO CỦA THÀNH ỦY ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG 3.2.1 Mục tiêu - Tăng cường, nâng cao hiệu lãnh đạo đảng xã, phường thuộc Đảng thành phố việc thực dân chủ xã, phường nhằm thực tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dần làm, dân kiểm tra, giám sát”, bảo đảm cho người dân thực quyền làm chủ trực tiếp sở; tham gia đóng góp ý kiến vấn đề quan trọng địa phương kiểm tra, giám sát cán công chức, người thường xuyên trực tiếp tiếp xúc, làm việc với nhân dân Chương 3.2 PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO CỦA THÀNH ỦY VIỆT TRÌ VỚI THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO CỦA THÀNH ỦY ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG 3.2.2 Phương hướng - Phương hướng chung: Tiếp tục đổi đẩy mạnh thực đồng giải pháp tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo, kiểm tra giám sát việc thực dân chủ xã, phường - Phương hướng cụ thể: + Tiếp tục nâng cao nhận thức cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ Thành ủy đến xã, phường dân chủ thực dân chủ sở + Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy từ thành phố đến xã, phường, phối hợp hiệu chính quyền, MTTQ đoàn thể nhân dân thực dân chủ xã, phường + Lãnh đạo, tạo điều kiện để nhân dân nâng cao nhận thức dân chủ, từ phát huy tốt quyền làm chủ 3.3 GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO CỦA THÀNH ỦY VIỆT TRÌ VỚI THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ, PHƯỜNG Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, lực cán bộ, đảng viên lãnh đạo thực dân chủ; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân dân Kiện tồn phát huy vai trò Ban đạo thực QCDC từ Thành phố tới xã, phường Củng cố, đổi hoạt động hệ thống chính trị theo hướng dân chủ hóa để lãnh đạo hiệu thực dân chủ xã, phường Lãnh đạo đổi phương thức lãnh đạo thực dân chủ xã, phường, tiếp tục hoàn chỉnh quy định, quy chế, quy ước dân chủ xã, phường Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quan tham mưu Thành ủy, phòng, ban ngành, đồn thể cán bộ, cơng chức xã, phường có phẩm chất, lực chun mơn, nghiệp vụ tốt, có phong cách làm việc dân chủ Lãnh đạo tổ chức tổng kết thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm địa phương, sở việc thực dân chủ xã, phường Tranh thủ lãnh đạo, đạo Thành ủy, Ban Chỉ đạo thực QCDC thành phố giúp đỡ quan đóng địa bàn việc thực dân chủ xã, phường KẾT LUẬN Dân chủ đời sống chính trị - xã hội sở vấn đề lớn dân chủ XHCN, có ý nghĩa lâu dài nghiệp xây dựng CNXH nước ta Sự lãnh đạo cấp ủy đảng từ Trung ương đến sở nhân tố định bảo đảm cho QCDC sở thực Sự lãnh đạo Thành ủy Việt Trì việc thực dân chủ xã, phường địa bàn thành phố toàn hoạt động tác động đến việc tổ chức thực dân chủ xã, phường, nhằm làm cho vấn đề dân chủ thực mục đích, yêu cầu, nội dung, cách thức, thật phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo nhân dân phường Thực tế năm qua, Thành ủy Việt Trì lãnh đạo, đạo sát thúc đẩy việc thực dân chủ xã, phường, thu nhiều kết quan trọng Bên cạnh đó, số cấp ủy chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, đạo, kiểm tra việc thực dân chủ sở Hy vọng rằng, kết luận văn gợi mở cho nghiên cứu cấp độ sâu sắc khái quát mảng vấn đề thực Pháp lệnh dân chủ xã, phường, trình thực QCDC sở địa phương tìm hiểu tương quan so sánh với địa phương khác kết thực chung nước, từ có nhìn tổng qt, tồn diện, chính xác đầy đủ ... VỚI THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG CHƯƠNG 1: THÀNH ỦY VIỆT TRÌ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ VÀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ,... TÌNH HÌNH THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ VÀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG CỦA THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 1.1.3.1 Dân chủ dân chủ sở * Khái niệm dân chủ sở Dân chủ sở dân chủ xã, phường, thị trấn, quan nhà nước... hiệu việc thực dân chủ xã, phường Chương THÀNH ỦY VIỆT TRÌ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 2.1 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG THUỘC
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ THỰC HIỆN dân CHỦ ở xã, PHƯỜNG HIỆN NAY, Luận văn thạc sĩ THỰC HIỆN dân CHỦ ở xã, PHƯỜNG HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay