Câuhỏiôntập DL2 2017

5 39 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 16:27

1CÂU HỎI ÔN TẬP DL2 THI CUỐI KỲ Tháng 11 năm 2017 ƢƠ G A A OIDI. Phần đại cƣơng:1. Đại cương về alcaloid2. Phân bố: alcaloid thường được tìm thấy ở đâu trong tự nhiên?3. Dạng tồn tại của alcaloid trong tế bào thực vật. Trong tế bào thực vật alcaloid thường gặp ởdạng kết hợp với chất gì?4. Kể tên một số dược liệu chứa alcaloid với hàm lượng cao.5. Nguồn gốc (sinh nguyên) của alcaloid. Thực vật dùng nguyên liệu ban đầu là gì để sinh tổnghợp ra alcaloid?6. Cấu trúc của alcaloid: ngoài C và H, còn có chung nguyên tử nào?.7. Protoalcaloid là gì?8. Kể tên và dược liệu có chứa alcaloid không có N trong dị vòng.9. Học cấu trúc khung cơ bản và nhận biết khung cơ bản khi nhìn công thức của alcaloid: Alcaloid có nhân Pyridin hay Piperidin: Nicotin, Arecolin Alcaloid có nhân Tropan: Atropin, Hyoscyamin, Scopolamin, Cocain Alcaloid có nhân Quinolin: Quinin, Quinidin, Cinchonin, Cinchonidin Alcaloid có nhân Isoquinolin: Berberin, Morphin, Codein, Emetin Alcaloid có nhân Indol, Indolin: Reserpin, alcaloid của Ba gạc, Dừa cạn, Strychnin Alcaloid có nhân Purin: Cafein, Theophyllin, Theobromin Alcaloid có nhân Steroid: Solasodin, Conessin.10. Những tính chất đặc biệt của alcaloid có cấu trúc ester (Hyosciamin, Scopolamin, Atropine),nitrogen bậc 4 của Berberin, OH phenol của Morphin, hiệu ứng của nhóm thế đối vớiStrychnin Brucin.11. Tính chất vật lý của alcaloid.12. Thể trạng của alcaloid.13. Độ tan của alcaloid thông thường và một số ngoại lệ.14. Góc quay cực của đa số alcaloid.15. Tính base của alcaloid.16. Phản ứng của alcaloid với thuốc thử chung (phản ứng tạo tủa vô định hình).17. Phản ứng tạo tủa kết tinh với thuốc thử Hager, vàng clorid, platin cloridđược ứng dụnmg để làm gì?18. Phản ứng của alcaloid với Thuốc thử tạo màu được dùng để làm gì?19. Nguyên tắc chiết xuất alcaloid dạng base, dạng muối.20. Làm thế nào để chuyển alcaloid trong tế bào về dạng base?21. Dung dịch kiềm hay dùng để kiềm hóa alcaloid có tính base mạnh, alcaloid có tính base yếu?22. Chiết xuất nicotin, cafein, ephedrine, morphin, berberin.23. Làm thê nào để tinh chế alcaloid (loại tạp)?24. Người ta thường dùng acid nào, nồng độ bao nhiêu để pha vào nước hay cồn khi chiết xuấtalcaloid dạng muối?225. Định tính alcaloid bằng SKLM: chất hấp phụ thường dùng, thuốc thử phát hiện vết alcaloid.26. SKLM: Đối với alcaloid ở dạng base người ta thường cho thêm chất gì vào hệ dung môi đểtách các vết dễ hơn?27. SKLM: cách tính giá trị Rf , RQ. Giá trị nào ổn định hơn?28. Định tính alcaloid bằng thuốc thử chung: tên các thuốc thử chung, màu sắc của tủa.29. Thuốc thử chung nào đặc hiệu, không đặc hiệu cho alcaloid?30. Ứng dụng của TT Dragendorff, ValseMayer.31. Dịch chiết dùng để định tính alcaloid với TT chung là dịch chiết gì?32. Phản ứng đinh tính chuyên biệt của một số alcaloid: strychnine, brucin, berberin, cafein,quinine (alcaloid của canhkina), alcaloid nhân tropan. Tên phản ứng (nếu có), (thuốc thử)màu sắc tạo thành.33. Các phương pháp định lượng alcaloid.34. Phương pháp cân: nguyên tắc, ưu nhược điểm.35. Phương pháp acidbase: định lượng trong môi trường khan, môi trường nước. Thuốc thử, Chỉthị màu thường dùng?.36. Phương pháp đo quang hay đo màu: Những biện pháp thường áp dụng để tạo ra dung dịch cómàu trong pp định lượng alcaloid bằng cách đo màu.37. Ưu điểm của pp định lượng bằng HPLC.38. Dưa vào yếu tố nào để xác định tên (định danh) môt chất trên sắc ký đồ của HPLC?39. Dưa vào yếu tố nào để xác định tỷ lệ phần trăm của môt chất cần định lượng trên sắc ký đồcủa HPLC?40. Làm thế nào để có sắc đồ tách riêng từng vết trong định lượng bằng HPLC?41. Người ta dùng kỹ thuật gì để phân lập alcaloid trong hỗn hợp?42. Trao đổi ion bằng nhựa cationit: dùng dung dịch gì để đẩy alcaloid ra khỏi cột ?43. Trao đổi ion bằng nhựa anionit: dùng dung môi gì để hòa tan alcaloid và tách ra khỏi cột ?44. SK cột, SK chế hóa được ứng dụng để làm gì trong nghiên cứu alcaloid?45. Tác dụng dược lý và công dụng của alcaloid.II. Dƣợc liệu chứa alcaloid:46. Ma hoàng: tên khoa học, bộ phận dùng, thành phần hóa học chính. Định tính bằng phản ứnghóa học (thuốc thử CuCl2 và carbondisulfur, màu sắc?), Định tính bằng vi thăng hoa (xem gìdưới KHV?). Định lượng (pp acid base trong môi trường nước, chỉ thị là gì?). Tác dụng vàcông dụng.47. Tỏi độc: tên khoa học, bộ phận dùng, thành phần hóa học chính. Định tính bằng phản ứng hóahọc (thuốc thử acid sulfuric và nitric, màu sắc? với FeCl3, màu sắc?). Định lượng (pp so màu–colchicin và colchicein). Tác dụng và công dụng.48. Dừa cạn: tên khoa học, bộ phận dùng, thành phần hóa học chính (Ajmalicin, Ajmalin,vincaleucoplastin, vincristine khung cơ bản?). Định tính bằng phản ứng hóa học (thuốc thửchung, màu sắc), bằng SKLM (chất chuẩn là gì?). Định lượng (pp acid base trong môi trườngkhan, acid ? chỉ thị là gì?). Tác dụng và công dụng.49. Ba gạc: tên khoa học (Ba gạc Ấn độ, BG 4 lá), bộ phận dùng, thành phần hóa học chính(Ajmalicin, Ajmalin, Reserpin, khung cơ bản?). Tác dụng và công dụng.50. Mã tiền: tên khoa học, bộ phận dùng, thành phần hóa học chính (Strychnin, Brucin khung cơbản? Nhóm thế của Brucin khác Strychnin). Định tính bằng phản ứng hóa học (thuốc thử đặc3hiệu, màu sắc), bằng SKLM (chất chuẩn là gì?TT hiện màu). Định lượng (pp acid base: cáchphá hủy Brucin?, pp so màu: TT tạo màu?, pp quang phổ: nguyên tắc? Tác dụng và côngdụng.51. Cà độc dược: tên khoa học, bộ phận dùng, thành phần hóa học chính (Hyosciamin, Atropin,Scopolamin khung cơ bản? cấu trúc ester). Định tính bằng phản ứng hóa học: qui trình chiếtchú ý điều gì? thuốc thử đặc hiệu, tên phản ứng,màu sắc?, Định lượng (pp acid base trongmôi trường khan, acid gì? chỉ thị là gì?, pp sinh vật). Tác dụng và công dụng.52. Belladon: tên khoa học, TP hóa học.53. Canhkina: tên khoa học Canhkina xám, bộ phận dùng, thành phần hóa học chính (quinine,quinidine, cinchonin, cinchonidin khung cơ bản?, tính base mạnh hay yếu?). Định tính bằngphản ứng hóa học: qui trình chiết chú ý điều gì? thuốc thử đặc hiệu, tên phản ứng,màu sắc?,Định lượng (pp đo màu). Tác dụng và công dụng.54. Hoàng liên: tên khoa học, bộ phận dùng, thành phần hóa học chính (Berberin khung cơ bản?cấu trúc nitrogen bậc 4, tính tan, dạng muối nào khó tan trong nước?). Định tính bằng phảnứng hóa học: qui trình chiết chú ý điều gì? Phản ứng định tính đặc hiệu, thuốc thử?, màu sắc,chất tạo thành? Định lượng bằng pp HPLC: chất hấp phụ trong cột là gì? chất chuẩn là gì?Detector? Dựa vào yếu tố nào để tính ra nồng độ Berberin? Làm thế nào để có sắc đồ táchriêng từng pic? Qui trình chiết xuất:dung môi chiết Berberin từ dlieu? dạng muối nào khó tantrong nước? làm thế nào kết tủa Berberin? Tác dụng và công dụng.55. Bình vôi: tên khoa học, bộ phận dùng, thành phần hóa học chính (Rotundin =l.tetrahydropalmatin). Định tính bằng phản ứng hóa học: thuốc thử chung, tên TT, màu sắctủa? Định lượng (pp HPLC: chất hấp phụ trong cột là gì?? chất chuẩn là gì? Detector? Dựavào yếu tố nào để tính ra nồng độ Rotundin? Làm thế nào để có sắc đồ tách riêng từng pic?Tác dụng dược lý của Rotundin và công dụng.56. Thuốc phiện: thành phần hóa học chính (Morphin, Codein khung cơ bản? cấu trúc OHphenol của Morphin). Cách xác định nhựa thuốc phiện. Tác dụng dược lý?.57. Cau, Mức hoa trắng, Cà lá xẻ, Ô đầu phụ tử, Trinh nữ hoàng cung: bộ phận dùng, thành phầnhóa học chính. Tác dụng và công dụng. ƢƠ G I ID1. Lipid: định nghĩa và phân loại.2. Phân biệt tinh dầu và dầu béo3. Kể tên nhóm chất thuộc lipid đơn giản, lipid phức tạp. Cấu tạo.4. Cấu tạo nhóm glycerophospholipid có đặc diểm gì? Ứng dụng của nhómglycerophospholipid5. Chất béo nào chứa nhiều cholesterol? Phytosterol?6. So sánh các nhóm glycerid, cerid, sterid, sphingolipid7. Thành phần cấu tạo: acid béo no, chưa no, acid béo alcol, acid béo vòng (tên, CTHH).8. Cấu tạo của omega 3, 6, 9?9. Tính chất vật lý của dầu béo (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ tan, độ nhớt, tỷ trọng,năng suất quay cực).410. Thể chất và TP cấu tạo của dầu béo với nhau có liên quan như thế nào?11. Các phản ứng hóa học của dầu béo. Ý nghĩa mỗi phản ứng (nếu có)12. Kiểm nghiệm dầu béo gồm những nội dung gì?13. Định nghĩa, nguyên tắc xác định và ý nghĩa của các CS: acid, xà phòng, ester, iod của dầubéo14. Trình bày mối liên hệ giữa CS acid, xà phòng, ester, iod của một mẫu chất béo trong quátrình bảo quản?15. Dựa vào đâu người ta phân loại dầu khô hay không khô?16. Định tính dầu béo bằng cách nào?17. Cách định tính mẫu dầu Lạc?18. Định tính dầu gan cá bằng cách nào?19. Định lượng dầu béo trong dược liệu bằng phương pháp nào? Nguyên tắc? Với dụng cụgì?20. Dung môi dùng chiết dầu béo có tính chất gì?21. Làm thế nào để biết dầu béo đã được chiết kiệt?22. Các phương pháp chiết xuất (chế biến) dầu béo từ dược liệu. Ưu nhược điểm của mỗiphương pháp?23. Công dụng của dầu béo24. Vì sao các loại dầu Mè, dầu Gan cá, dầu Olive tốt cho cơ thể? Thành phần nào trong cấutạo của dầu có vai trò tốt cho trí não và thị lực?25. Các dược liệu: Thầu dầu, Ca cao, Lạc, Dừa, Cọ, Oliu, Đậu nành, lanolin, sáp ong.(tênKH, BPD, TPHH, công dụng)26. Thầu dầu: Phương pháp chiết, TC vật lý, kiểm nghiệm dầu27. Dừa: thề chất của dầu, TP cấu tạo28. Đậu nành: ngoài dầu béo, người ta còn quan tâm đến nhóm chất nào? ƢƠ G TI D 1. ấ2. ấ ủa tinh d u.3. P sắ k ào ờ đ ợ ù để đị à đị ợng thành ph n chính trongtinh d u?4. đ o ù o .5. à s k ấ o o o o o s s oxysesquiterpen6. ù để ấ ào k 7. ấ o 8. ù 3 để đị ấ ào 9. Hằ s ào ờ đ ợc ù để k ể 10. Tinh d ờng bị pha trôn những chất nào?511. Cách p d u béo o .12. ào ờng13. à o . Cách chi t xuất tinh d để giữ ù nhiên.14. à o ạc hà, Qu Đ à ả chanh: công th c, phản ngđịnh tính.15. Hydroxylamin hydroclorid đ ợ ù để đị ợ thành ph n chính trong ào 16. sả ờ ù ấ 17. ả ị C. flexuosus) , Sả chanh, Sả hoa h ng… à à 18. Cách chi t xuất cineol t tinh d u Tràm?19. Tinh a nhân, Bạc hà, H Tràm, o ĐV IV: SKLM v i chất chuẩn là gì? Thu c thửhi n màu?.20. SKLM Thanh hao hoa vàng (Thanh cao hoa vàng) trong DĐVN IV: chất chuẩn là gì? Công dụng củachấ đ .21.  o o ẩ ào 22. ù o o ấ đ 23. Thông, G , Bạc hà, Qu , H Đ à ả: k o à chính trong ụ 24. Cách xử lý mẫu tinh d u lẫn c n, glycerine, chất béo.25. Cách xử lý mẫu tinh d k đạt về à ợng thành ph n chính. CÂU HỎI ÔN TẬP DL2 THI CUỐI KỲ Tháng 11 năm 2017 ƢƠ G A I A OID Phần đại cƣơng: Đại cương alcaloid Phân bố: alcaloid thường tìm thấy đâu tự nhiên? Dạng tồn alcaloid tế bào thực vật Trong tế bào thực vật alcaloid thường gặp dạng kết hợp với chất gì? Kể tên số dược liệu chứa alcaloid với hàm lượng cao Nguồn gốc (sinh nguyên) alcaloid Thực vật dùng nguyên liệu ban đầu để sinh tổng hợp alcaloid? Cấu trúc alcaloid: ngồi C H, có chung ngun tử nào? Protoalcaloid gì? Kể tên dược liệu có chứa alcaloid khơng có N dị vòng Học cấu trúc khung nhận biết khung nhìn cơng thức alcaloid:  Alcaloid có nhân Pyridin hay Piperidin: Nicotin, Arecolin  Alcaloid có nhân Tropan: Atropin, Hyoscyamin, Scopolamin, Cocain  Alcaloid có nhân Quinolin: Quinin, Quinidin, Cinchonin, Cinchonidin  Alcaloid có nhân Isoquinolin: Berberin, Morphin, Codein, Emetin  Alcaloid có nhân Indol, Indolin: Reserpin, alcaloid Ba gạc, Dừa cạn, Strychnin  Alcaloid có nhân Purin: Cafein, Theophyllin, Theobromin  Alcaloid có nhân Steroid: Solasodin, Conessin 10 Những tính chất đặc biệt alcaloid có cấu trúc ester (Hyosciamin, Scopolamin, Atropine), nitrogen bậc Berberin, OH phenol Morphin, hiệu ứng nhóm Strychnin- Brucin 11 Tính chất vật lý alcaloid 12 Thể trạng alcaloid 13 Độ tan alcaloid thông thường số ngoại lệ 14 Góc quay cực đa số alcaloid 15 Tính base alcaloid 16 Phản ứng alcaloid với thuốc thử chung (phản ứng tạo tủa vơ định hình) 17 Phản ứng tạo tủa kết tinh với thuốc thử Hager, vàng clorid, platin clorid ứng dụnmg để làm gì? 18 Phản ứng alcaloid với Thuốc thử tạo màu dùng để làm gì? 19 Nguyên tắc chiết xuất alcaloid dạng base, dạng muối 20 Làm để chuyển alcaloid tế bào dạng base? 21 Dung dịch kiềm hay dùng để kiềm hóa alcaloid có tính base mạnh, alcaloid có tính base yếu? 22 Chiết xuất nicotin, cafein, ephedrine, morphin, berberin 23 Làm thê để tinh chế alcaloid (loại tạp)? 24 Người ta thường dùng acid nào, nồng độ để pha vào nước hay cồn chiết xuất alcaloid dạng muối? 25 Định tính alcaloid SKLM: chất hấp phụ thường dùng, thuốc thử phát vết alcaloid 26 SKLM: Đối với alcaloid dạng base người ta thường cho thêm chất vào hệ dung mơi để tách vết dễ hơn? 27 SKLM: cách tính giá trị Rf , RQ Giá trị ổn định hơn? 28 Định tính alcaloid thuốc thử chung: tên thuốc thử chung, màu sắc tủa 29 Thuốc thử chung đặc hiệu, không đặc hiệu cho alcaloid? 30 Ứng dụng TT Dragendorff, Valse-Mayer 31 Dịch chiết dùng để định tính alcaloid với TT chung dịch chiết gì? 32 Phản ứng đinh tính chun biệt số alcaloid: strychnine, brucin, berberin, cafein, quinine (alcaloid canhkina), alcaloid nhân tropan Tên phản ứng (nếu có), (thuốc thử) màu sắc tạo thành 33 Các phương pháp định lượng alcaloid 34 Phương pháp cân: nguyên tắc, ưu nhược điểm 35 Phương pháp acid-base: định lượng môi trường khan, môi trường nước Thuốc thử, Chỉ thị màu thường dùng? 36 Phương pháp đo quang hay đo màu: Những biện pháp thường áp dụng để tạo dung dịch có màu pp định lượng alcaloid cách đo màu 37 Ưu điểm pp định lượng HPLC 38 Dưa vào yếu tố để xác định tên (định danh) môt chất sắc ký đồ HPLC? 39 Dưa vào yếu tố để xác định tỷ lệ phần trăm môt chất cần định lượng sắc ký đồ HPLC? 40 Làm để có sắc đồ tách riêng vết định lượng HPLC? 41 Người ta dùng kỹ thuật để phân lập alcaloid hỗn hợp? 42 Trao đổi ion nhựa cationit: dùng dung dịch để đẩy alcaloid khỏi cột ? 43 Trao đổi ion nhựa anionit: dùng dung mơi để hòa tan alcaloid tách khỏi cột ? 44 SK cột, SK chế hóa ứng dụng để làm nghiên cứu alcaloid? 45 Tác dụng dược lý công dụng alcaloid II Dƣợc liệu chứa alcaloid: 46 Ma hoàng: tên khoa học, phận dùng, thành phần hóa học Định tính phản ứng hóa học (thuốc thử CuCl2 carbondisulfur, màu sắc?), Định tính vi thăng hoa (xem KHV?) Định lượng (pp acid base mơi trường nước, thị gì?) Tác dụng công dụng 47 Tỏi độc: tên khoa học, phận dùng, thành phần hóa học Định tính phản ứng hóa học (thuốc thử acid sulfuric nitric, màu sắc? với FeCl3, màu sắc?) Định lượng (pp so màu –colchicin colchicein) Tác dụng công dụng 48 Dừa cạn: tên khoa học, phận dùng, thành phần hóa học (Ajmalicin, Ajmalin, vincaleucoplastin, vincristine- khung bản?) Định tính phản ứng hóa học (thuốc thử chung, màu sắc), SKLM (chất chuẩn gì?) Định lượng (pp acid base môi trường khan, acid ? thị gì?) Tác dụng cơng dụng 49 Ba gạc: tên khoa học (Ba gạc Ấn độ, BG lá), phận dùng, thành phần hóa học (Ajmalicin, Ajmalin, Reserpin, - khung bản?) Tác dụng công dụng 50 Mã tiền: tên khoa học, phận dùng, thành phần hóa học (Strychnin, Brucin- khung bản? Nhóm Brucin khác Strychnin) Định tính phản ứng hóa học (thuốc thử đặc 51 52 53 54 55 56 57 hiệu, màu sắc), SKLM (chất chuẩn gì?TT màu) Định lượng (pp acid base: cách phá hủy Brucin?, pp so màu: TT tạo màu?, pp quang phổ: nguyên tắc? Tác dụng công dụng Cà độc dược: tên khoa học, phận dùng, thành phần hóa học (Hyosciamin, Atropin, Scopolamin- khung bản? cấu trúc ester) Định tính phản ứng hóa học: qui trình chiết ý điều gì? thuốc thử đặc hiệu, tên phản ứng,màu sắc?, Định lượng (pp acid base mơi trường khan, acid gì? thị gì?, pp sinh vật) Tác dụng công dụng Belladon: tên khoa học, TP hóa học Canhkina: tên khoa học Canhkina xám, phận dùng, thành phần hóa học (quinine, quinidine, cinchonin, cinchonidin- khung bản?, tính base mạnh hay yếu?) Định tính phản ứng hóa học: qui trình chiết ý điều gì? thuốc thử đặc hiệu, tên phản ứng,màu sắc?, Định lượng (pp đo màu) Tác dụng cơng dụng Hồng liên: tên khoa học, phận dùng, thành phần hóa học (Berberin- khung bản? cấu trúc nitrogen bậc 4, tính tan, dạng muối khó tan nước?) Định tính phản ứng hóa học: qui trình chiết ý điều gì? Phản ứng định tính đặc hiệu, thuốc thử?, màu sắc, chất tạo thành? Định lượng pp HPLC: chất hấp phụ cột gì? chất chuẩn gì? Detector? Dựa vào yếu tố để tính nồng độ Berberin? Làm để có sắc đồ tách riêng pic? Qui trình chiết xuất:dung mơi chiết Berberin từ dlieu? dạng muối khó tan nước? làm kết tủa Berberin? Tác dụng cơng dụng Bình vơi: tên khoa học, phận dùng, thành phần hóa học (Rotundin = l.tetrahydropalmatin) Định tính phản ứng hóa học: thuốc thử chung, tên TT, màu sắc tủa? Định lượng (pp HPLC: chất hấp phụ cột gì?? chất chuẩn gì? Detector? Dựa vào yếu tố để tính nồng độ Rotundin? Làm để có sắc đồ tách riêng pic? Tác dụng dược lý Rotundin cơng dụng Thuốc phiện: thành phần hóa học (Morphin, Codein- khung bản? cấu trúc OH phenol Morphin) Cách xác định nhựa thuốc phiện Tác dụng dược lý? Cau, Mức hoa trắng, Cà xẻ, Ô đầu phụ tử, Trinh nữ hoàng cung: phận dùng, thành phần hóa học Tác dụng cơng dụng ƢƠ G I ID Lipid: định nghĩa phân loại Phân biệt tinh dầu dầu béo Kể tên nhóm chất thuộc lipid đơn giản, lipid phức tạp Cấu tạo Cấu tạo nhóm glycerophospholipid có đặc diểm gì? Ứng dụng nhóm glycerophospholipid Chất béo chứa nhiều cholesterol? Phytosterol? So sánh nhóm glycerid, cerid, sterid, sphingolipid Thành phần cấu tạo: acid béo no, chưa no, acid béo alcol, acid béo vòng (tên, CTHH) Cấu tạo omega 3, 6, 9? Tính chất vật lý dầu béo (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi, độ tan, độ nhớt, tỷ trọng, suất quay cực) 10 Thể chất TP cấu tạo dầu béo với có liên quan nào? 11 Các phản ứng hóa học dầu béo Ý nghĩa phản ứng (nếu có) 12 Kiểm nghiệm dầu béo gồm nội dung gì? 13 Định nghĩa, nguyên tắc xác định ý nghĩa CS: acid, xà phòng, ester, iod dầu béo 14 Trình bày mối liên hệ CS acid, xà phòng, ester, iod mẫu chất béo trình bảo quản? 15 Dựa vào đâu người ta phân loại dầu khơ hay khơng khơ? 16 Định tính dầu béo cách nào? 17 Cách định tính mẫu dầu Lạc? 18 Định tính dầu gan cá cách nào? 19 Định lượng dầu béo dược liệu phương pháp nào? Nguyên tắc? Với dụng cụ gì? 20 Dung mơi dùng chiết dầu béo có tính chất gì? 21 Làm để biết dầu béo chiết kiệt? 22 Các phương pháp chiết xuất (chế biến) dầu béo từ dược liệu Ưu nhược điểm phương pháp? 23 Cơng dụng dầu béo 24 Vì loại dầu Mè, dầu Gan cá, dầu Olive tốt cho thể? Thành phần cấu tạo dầu có vai trò tốt cho trí não thị lực? 25 Các dược liệu: Thầu dầu, Ca cao, Lạc, Dừa, Cọ, Oliu, Đậu nành, lanolin, sáp ong.(tên KH, BPD, TPHH, công dụng) 26 Thầu dầu: Phương pháp chiết, TC vật lý, kiểm nghiệm dầu 27 Dừa: thề chất dầu, TP cấu tạo 28 Đậu nành: dầu béo, người ta quan tâm đến nhóm chất nào? ƢƠ G TI ấ ấ P tinh d u? đ D tinh d u sắ k o ù às k oxysesquiterpen ù để o ù Hằ s ấ 10 Tinh d để đị ấ đ ợc ù đị ợng thành ph n o o k o để đị ù ấ ấ đ ợ để k ể ờng bị pha trôn chất nào? o o o s s 11 Cách p d u béo 12 14 o định tính Cách chi t xuất tinh d o ạc hà, Qu Đ 15 Hydroxylamin hydroclorid đ ợ sả 16 17 ả ị ờng 13 o ù để đị ù để giữ ợ ù nhiên ả chanh: công th c, phản ng thành ph n ấ C flexuosus) , Sả chanh, Sả hoa h ng… à 18 Cách chi t xuất cineol t tinh d u Tràm? 19 Tinh a nhân, Bạc hà, H hi n màu? Tràm, o ĐV IV: SKLM v i chất chuẩn gì? Thu c thử 20 SKLM Thanh hao hoa vàng (Thanh cao hoa vàng) DĐVN IV: chất chuẩn gì? Cơng dụng chấ đ  21 22 ù o o oo ẩ ấ , Bạc hà, Qu , H ụ đ 23 Thông, G 24 Cách xử lý mẫu tinh d u lẫn c n, glycerine, chất béo 25 Cách xử lý mẫu tinh d k Đ đạt à ả: k o ợng thành ph n chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Câuhỏiôntập DL2 2017, Câuhỏiôntập DL2 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay