PH002 MINI PROJECT UIT MTCL

1 58 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 15:58

Thiết kế khối PH002_MINI_PROJECT có chức tính chất sau: clk xung clock tính cực cạnh lên rst_n tín hiệu reset bất đồng tích cực mức thấp Khi start = led bắt đầu sáng dần từ led[0] tới led[15], sau tắt dần từ led[15] tới led[5], sau sáng dần từ led[5] tới led[10], sau tắt dần từ led[10] tới led[0], sau sáng dần từ led[0] tới led[5], cuối tắt dần từ led[5] tới led[0] Nếu flick = thời điểm cột THỜI ĐIỂM led hoạt động cột HOẠT ĐỘNG bảng dưới: STT THỜI ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 4.1 led[5] tắt led tắt dần led sáng dần từ led[5] tới từ led[15] tới led[5] led[15] 4.2 led[0] tắt led tắt dần led sáng dần từ led[0] tới từ led[10] tới led[0] led[10] Cách đánh giá: - Làm yêu cầu 1, 2, +2 điểm vào điểm cuối kỳ Làm yêu cầu 1, 2, 3, +5 điểm vào điểm cuối kỳ Cách nộp bài: - Nộp file bdf lên moodle Hạn chót 12h ngày 11/06/2018
- Xem thêm -

Xem thêm: PH002 MINI PROJECT UIT MTCL, PH002 MINI PROJECT UIT MTCL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay