NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ

70 29 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 15:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN  BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề Tài NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ THỦ DẦU MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG Mã số sinh viên: 07135031 Lớp: DH07TB Chuyên nghành: Quản thị trường Bất động sản -Tháng năm 2011  i TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN: KINH TẾ ĐẤT & BẤT ĐỘNG SẢN NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ THỦ DẦU MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN   Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Duy Hùng (Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh)    Ký tên: .       ‐Tháng 8 năm 2011‐    ii   MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu     1.3. Phạm vi nghiên cứu đề tài…………………………………………………………… 1.4 Phương pháp nghiên cứu .3    1.5 Ý nghĩa thực tiển đề tài…………………………………………………… 3  1.6 Cơ sở pháp vấn đề nghiên cứu 1.7.Quy trình thực hiện………………………………………………………………4 PHẦN 2: TỔNG QUAN 2.1 Nhà 2.1.1 Khái niệm nhà 2.1.2 Phân loại nhà .5 2.1.3 Phân cấp nhà 2.1.4 Đặc tính nhà 2.1.5 Vai trò nhà 2.2 Quản nhà 10 2.2.1.Nội dung công tác quản nhà 10 2.2.2 Nguyên tắc quản nhà .11 2.2.3 Vai trò quản nhà 12 2.3 Khái quát tình hình kinh tế hội thị Thủ Dầu Một .12   iii 2.3.1 Điều kiện tự nhiên .12 2.3.2 Điều kiện kinh tế-xã hội .17 PHẦN 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thực trạng nhà thị Thủ Dầu Một 22 3.1.1.Quỹ nhà địa bàn 22 3.1.3 So sánh trạng nhà đô thị Thủ Dầu Một với khu vực thị tồn tỉnh 26 3.1.4 Đánh giá thực trạng nhà địa bàn thị Thủ Dầu Một 27 3.1.5 Thực trạng mối quan hệ nhà dân số 31 3.1.6 Tiềm phát triển nhà thị Thủ Dầu Một .32 3.2.Thực trạng quản nhà địa bàn thị Thủ Dầu Một .39 3.2.1.Cơ cấu quản lĩnh vực nhà thị 39 3.2.2 Thực trạng quản nhà địa bàn thị 42 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu lực quản nhà địa bàn .45 3.3.1 Giải pháp chung 45 3.3.2 Giải pháp quản dự án nhà 49 3.3.3 Giải pháp phát triển nhà 50 PHẦN 4: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .61 4.1 Kết luận .61 4.2 Kiến nghị .61   iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề hội ngày phát triển đời sống đông đảo quần chúng nhân dân nâng cao nhu cầu điều kiện sống đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ Nhà vấn đề hội quan tâm, hội phát triển không đánh giá qua tăng trưởng kinh tế hay sở vật chất hội mà đánh giá qua tiêu khác : vấn đề ăn, ở, lại sinh hoạt khác quần chúng nhân dân Mục tiêu phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân, đáp ứng nhu cầu nhân dân Muốn làm điều Đảng nhà nước phải quan tâm cách mực cho nhu cầu nhân dân vấn đề nhà Không Việt Nam có câu “an cư lạc nghiệp” thật với người Việt Nam, nhà không chỗ để mà chứa đựng tâm linh thiêng liêng gia đình Trong năm gần đây, nhiều chế, sách Nhà nước ban hành chích sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà để bán cho thuê có tác động tích cực, góp phần giải nhu cầu xúc nhân dân chỗ đồng thời tác động tích cực vào chủ trương kích cầu Chính phủ.Bên cạnh đó, việc quản phát triển nhà xuất nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tình trạng phát triển nhà manh mún tự phát phổ biến, nhiều trường hợp xây nhà không phù hợp quy hoạch, thiếu giám sát, hướng dẫn quan quản nhà nước dẫn đến tình trạng phát triển tự phát, phá vỡ quy hoạch, cảnh quan kiến trúc môi trường sống khu vực đô thị Nhà cho đối tượng có thu nhập thấp, cơng nhân lao động, sinh viên trường đại học chưa cải thiện nhiều Xu thương mại lấn át ý nghĩa hội nhà ở.tie Tỉnh Bình Dương khu vực gần có phát triển mạnh mẽ với việc hình thành phát triển liên tục khu cơng nghiệp Các nhà máy, xí nghiệp mọc lên thu hút lao động tỉnh mà từ nơi khác đổ Hệ kéo   theo điều gia tăng dân số nhanh mức độ tập trung dân cư với mật độ cao đô thị Bình Dương tương lai Khi dân số thị tăng đòi hỏi phải giải vấn đề kèm theo nhà vấn đề đáng quan tâm hàng đầu Giải vấn đề nhà công việc đăc biệt quan trọng mang tính chiến lược phát triển thị tỉnh Bình Dương đô thị khác Thị Thủ Dầu Một xem hạt nhân trung tâm phát triển tỉnh Bình Dương, nơi tập trung cao kinh tế, văn hóa, hội tỉnh Vì phát triển nhà địa bàn thị ln vấn đề mà quyền địa phương phải lưu tâm Với nội dung đề cập trên, xin tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu thực trạng quản nhà địa bàn thị Thủ Dầu Một giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài chủ yếu tập trung đánh giá tình hình nhà cơng tác quản nhà địa bàn thị Thủ Dầu Một Nhận định thành đạt khó khăn cơng tác quản nhà thời gian vừa qua từ đề giải pháp nâng cao hiệu lực quản 1.3 Phạm vi nghiên cứu đề tài a Thời gian nghiên cứu: khoảng thời gian từ ngày 15/03/2011 đến ngày 15/07/2011 b Phạm vi không gian: đề tài nghiên cứu thị Thủ Dầu Một-tỉnh Bình Dương c Nội dung nghiên cứu: - Đánh giá thực trạng nhà địa bàn thị Thủ Dầu Một, rút ưu điểm hạn chế, nguyên nhân hạn chế - Tiềm phát triển nhà thị - Thực trạng quản nhà địa bàn thị Thủ Dầu Một   - Các giải pháp nâng cao hiệu lực quản nhà 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê: thống kê số liệu thực trạng nhà ở, dự án phát triển nhà có lien quan đến vấn đề cần nghiên cứu theo trình tự nội dung nghiên cứu - Phương pháp điều tra: tiến hành thu thập thông tin thông qua khảo xác, xacx minh trạng, tìm hiểu thơng tin dự án nhà ở… - Phương pháp so sánh: từ số liệu thu thập so sánh tình hình quản nhà thị qua năm, so sánh số liệu thị so với số liệu chung tồn tỉnh - Phương pháp phân tích, tổng hợp: phân tích số liệu thu thập theo giai đoạn thời gian không gian nhằm đánh giá tổng quát tình hình nhà quản nhà ở, rút hạn chế để từ đề xuất giải pháp phù hợp - Phương pháp chuyên gia: lấy ý kiến người có chun mơn lĩnh vực quản nhà cán quản nhà nước nhà ở, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bất động sản để dự báo phát triển nhà đánh giá thực trạng công tác quản nhà 1.5 Ý nghĩa thực tiển đề tài: Là sở để nhà nước quyền địa phương xem xét lại tình hình quản nhà thị từ phát huy ưu điểm đồng thời nhìn nhận, xem xét để có hướng khắc phục, điều chỉnh hạn chế 1.6 Cơ sở pháp vấn đề nghiên cứu - Luật Nhà số 56/2005/QH11 ngày 29/11/ 2005 - Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 - Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật nhà - Thông tư 16/2010/TT-BXD quy định cụ thể hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2010 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Nhà - Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg ngày 06/5/2004 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt định hướng phát triển nhà đến năm 2020; - Quyết định số 105/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Định hướng Chính sách tài nhà Quốc gia đến năm 2020   - Công văn số 976/BXD-QLN ngày 30/6/2004 Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng Chương trình phát triển nhà đến năm 2020 - Nghị Đại hội Tỉnh Đảng lần thứ VIII tỉnh Bình Dương - Quyết định số 81/2007/QĐ-TTg ngày 05/6/2007 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020 - Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 20/3/2006 UBND tỉnh Bình Dương việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương (Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị khu dân cư nơng thơn tỉnh Bình Dương) đến năm 2020 - QĐ 67/2005/QĐ-UB UBND Bình Dương thông tư 20 ban kèm định 67 quy định ưu đãi đầunhà để bán cho thuê - Cơ sở thực tiển:tài liệu,số liệu thực trạng quản nhà phòng Quản Nhà thuộc Sở Xây Dựng Bình Dương, Phòng Quản thị thị Thủ Dầu Một ban ngành có liên quan cung cấp; thu thập,khảo sát thực tế 1.7.Quy trình thực hiện: - Bước 1: Xác định đối tượng nghiên cứu lập đề cương chi tiết - Bước 2: Tiến hành điều tra, thu thập số liệu, tài liệu thị Thủ Dầu Một như: điều kiện tự nhiên- kinh tế-xã hội, quy hoạch khu dân cư, vấn đề nhà quản dự án nhà - Bước 3: Với tài liệu thu thập tiến hành phân tích tình hình quản nhà ở, đưa nhận xét, đánh giá, so sánh với nơi khác tỉnh, đánh giá kết đạt được, vướng mắc nguyên nhân - Bước 4: Từ kết phân tích đưa giải pháp nâng cao hiệu lực quản nhà - Bước 5: Kết luận vấn đề nghiên cứu, đưa số kiến nghị   PHẦN 2: TỔNG QUAN 2.1 Nhà 2.1.1 Khái niệm nhà Hiện có nhiều khái niệm nhà tùy theo góc độ nghiên cứu - Theo quy định Luật nhà ở: Nhà công trình xây dựng với mục đích để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hộ gia đình , cá nhân - Trên góc độ xây dựng: Nhà sản phẩm hoạt động xây dựng khơng gian bên có tổ chức ngăn cách với mơi trường bên ngồi dùng để - Xét mặt hội: Nhà nhu cầu thiết yếu đời sống người,đó nơi người sinh trưởng thành, khơng chỗ mà nơi sinh hoạt, tái tạo sức lao động , trì nòi giống thực tổ ấm gia đình 2.1.2 Phân loại nhà Hiện có nhiều cách phân loại khác tùy theo tiêu chí phân loại,dưới số hình thức phân loại phổ biến: a Phân theo mức độ bền vững nhà - Nhà kiên cố: có độ bền vững cao thời gian sử dụng lâu dài , thường sử dụng vật liệu xây dựng lâu bền bê tông , cốt thép , đá , gỗ tốt giá thành xây dựng thường cao nên người thu nhập thấp khó xây dựng cho nhà loại - Nhà bán kiên cố: có độ bền vững trung bình , thường sử dụng kết hợp loại vật liệu có đọ bền khác , độ bền nhà tùy thuộc vào việc sử dụng loại vật liệu tỷ lệ sử dụng chúng xây dựng nhà giá thành xây dựng khác loại hình nhà phổ biến phù hợp với thu nhập đa dạng nhiều tầng lớp hội   - Nhà tạm : độ bền vững thấp có thời gian sử dụng ngắn , thường sử dụng vật liệu lâu bền : tranh , tre , nứa , Gía thành xây dựng thấp nên chất lượng xây dựng thấp phù hợp với phận người có thu nhập thấp đặc biệt người nghèo b Phân theo hình thức sở hữu Có hai loại nhà: nhà thuộc sở hữu nhà nước nhà thuộc sở hữu tư nhân Nhà thuộc sở hữu nhà nước - Nhà nhà nước xây dựng cho cán viên chức nhà nước nhân dân thuê - Nhà sách quản nhà vắng chủ, nhà nước quản (nhà tổ chức, cá nhân thuộc máy cai trị Ngụy quân, Ngụy quyền Đảng phái ,nhà hiến tặng giao cho nhà nước quản , nhà tịch thu , trưng thu , trưng dụng , mua lại , nhà người di cư vào Nam , người sinh sống địa phương khác thời kỳ chiến tranh mà nhà nước quản bố trí sử dụng diện nhà vắng chủ Nhà thuộc sở hữu tư nhân - Nhà tư nhân tự bỏ vốn xây dựng mua bán , tặng cho , thừa kế , trao đổi cá nhân với - Nhà tặng , biếu phủ tổ chức từ thiện - Nhà nhà nước bán lại cho cán công nhân viên nhân dân c Phân theo mức độ độc lập nhà Bao gồm :nhà độc lập, nhà liên kế, chung cư Mức độ độc lập giảm dần theo xếp d Theo pháp luật   trúc dẫn gây khó khăn cho nhà đầu tư thường xảy tượng “xin – cho” để điều chỉnh Phải chăng, để tạo chủ động cho nhà đầu tư cải cách thủ tục hành nên duyệt khung quy hoạch chi tiết với tiêu như: dự báo dân số, cấu phân khu chức sử dụng đất, sơ đồ tổ chức không gian, số liệu, khống chế sở hạ tầng kỹ thuật Làm quản mơ hình thị thích hợp mà nhà đầu tư có quyền chủ động triển khai dự án - Triển khai đồng dự án phát triển đa dạng loại hình nhà hạ tầng hội để phù hợp với kinh tế nhiều thành phần chủ trương hội hố đầu tư cơng trình cơng cộng - Trong triển khai dự án phát triển cần ưu tiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật (cả ranh giới dự án) - Quy hoạch nhà đầu tư phát triển bất động sản phải tạo lập môi trường sống động hấp dẫn Để loại hình nhàhiệu kinh doanh cần tạo lập trước môi trường cảnh quan thiên nhiên (vườn hoa, xanh, mặt nước) công trình cơng cộng dịch vụ thương mại, trường học, khu thể thao, nghỉ dưỡng… có tính đặc trưng đồng Xây dựng trước cơng trình tạo hấp dẫn, thuyết phục thực tế c Giải pháp bồi thường, tái định cư - Củng cố, tăng cường, kiện tồn máy làm cơng tác tái định cư - Ban hành thống nguyên tắc giải phóng mặt cho tồn tỉnh theo hướng dẫn ,đảm bảo quyền lợi người giải tỏa theo luật pháp Ưu tiên giải việc làm, đào tạo nghề cho người lao động hộ bị giải tỏa, tạo quỹ đất, quỹ nhà để chủ động phục vụ công tác tái định cư Áp dụng cho nợ, trả chậm tiền sử dụng đất tùy theo đối tượng phù hợp với số tiền đền bù để hộ giải tỏa có hội xây dựng nhà - Giá trị bồi thường, hỗ trợ nhà, đất tài sản người bị thiệt hại phải tính đúng, tính đủ theo quy định pháp luật phải đảm bảo tính quán d Giải pháp vốn:   52 - Phát triển mạnh hình thức nhà nước nhân dân làm, nhân dân tình nguyện hiến đất, nhà nước huy động kinh phí, nhân dân tham gia giám sát xây dựng, quản khai thác sử dụng cơng trình đường giao thơng khu dân cư… - Các dự án phát triển hạ tầng khu dân cư, xây nhà phép ứng trước vốn nững người có nhu cầu nhà ở, vay vốn tổ chức tín dụng để thực dự án - Xây dựng chế huy động vốn, đặc biệt vốn trung dài hạn cho lĩnh vực nhà ở: +Khuyến khích cá nhân hộ gia đình gửi tiết kiệm ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng để mua cải tạo nhà thông qua chế hợp đồng tiết kiệm nhà hệ thống ngân hàng tổ chức tín dụng, có biện pháp ưu đãi thuế, hỗ trợ phần lãi suất, thưởng tiết kiệm…để khuyến khích cá nhân, hộ gia đình, ngân hàng tổ chức tín dụng tham gia chế + Thành lập quan tái cho vay chấp nhà làm công cụ để điều tiết thúc đẩy phát triển hệ thống tài + Có chế đặc biệt để huy động vốn nhà cho đối tượng sách hội, trước hết thành lập quỹ phát triển nhà địa phương; hỗ trợ số địa phương thực thí điểm đề án phát triển nhà cho đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị khu công nghiệp tập trung - Tăng cường lực thể chế định chế tài cho vay chấp: + Xây dựng hệ thống cho vay chấp nhanh gọn, hiệu quả, an toàn dể tiếp cận; bảo đảm việc kiểm soát thu hồi nợ khoản vay chấp, hệ thống hóa hoạt động chấp bất động sản + Khuyến khích định chế tài tăng cường nâng cao lực tài chính, quản cạnh tranh lĩnh vực cho vay bất động sản + Nghiên cứu ban hành hệ thống tiêu chí thống hồ sơ thẩm định khoản vay nhà ở, áp dụng thống cho tất định chế tài   53 + Nghiên cứu thiết lập chế tài bắt buột bảo hiểm tài sản chấp, xây dựng sách bảo hiểm, bảo lảnh, cho vay chấp + Khuyến khích định chế tài phát triển sản phẩm tài nhà phong phú, đa dạng, phù hợp với nhu cầu thị trường e Chính sách hổ trợ Thực sách tài cơng trực tiếp gián tiếp hổ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển hệ thống tài nhà ở, cụ thể: - Hổ trợ phát triển thị trường: + Xây dựng chế, sách hổ trợ phần lãi suất thưởng tiết kiệm định chế cá nhân tham gia chương trình hợp đồng tiết kiệm-nhà + Chính phủ có chế, sách hổ trợ nguồn vốn ban đầu để thành lập vận hành quan tái cho vay chấp nhà làm động lực thúc đẩy thị trường sơ cấp phát triển chuẩn bị đời vận hành thị trường chấp thứ cấp - Hổ trợ đối tượng sách hội: + Xây dựng sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào dự án xây dựng nhà thơng qua hình thức ưu thuế, hổ trợ xây dựng sở hạ tầng + Hỗ trợ cho đối tượng sách hội tiếp cận chi trả nguồn tài nhà thơng qua sách, chế hổ trợ tín dụng, lãi suất, bảo hiểm, bảo lảnh, cho vay chấp nhà đối tượng f Giải pháp quy hoạch: - Hồn chỉnh cơng tác lập cơng bố quy hoạch, phát điều chỉnh kịp thời trường hợp quy hoạch treo, làm sở cho việc quản định hướng xây dựng, nâng cao hiệu sử dụng đất - Tập trung làm tốt công tác quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chi tiết quy hoạch khu dân cư phải gắn với quy hoạch khu dân cư phải gắn với quy hoạch   54 phát triển tỉnh đồng thời phải coi trọng việc công bố công khai quy hoạch để nhân dân biết tham gia giám sát thực quy hoạch, lập dự án đầu tư phát triển khu dân cư, đô thị Đối với khu đô thị dọc tuyến phố lớn, trục giao thơng cần ưu tiên phát triển khu dân cư, đô thị Đối với khu đô thị dọc tuyến phố lớn, trục giao thông cần ưu tiên triển nhà cao tầng, hộ cao cấp, diện tích rộng đáp ứng nhu cầu thị trường bất động sản năm tới - Tập trung giải vướng mắc đền bù giải tỏa, đẩy mạnh tiến độ cơng trình Cần đưa giá bồi thường sát với giá thị trường có không làm người dân bị thiệt, người dân sẻ dể dàng chấp nhận đền bù - Tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất địa bàn thành phố, quản chặt chẽ việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng quy hoạch nhằm giảm tình trạng nhà bất hợp pháp nhà có tính pháp phức tạp để tiến hành giải phóng mặt thuận lợi, giảm đến mức thấp tình hình khiếu nại, tố cáo - Nâng cao chất lượng công tác tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế tư vấn giám sát Tăng cường quản đấu thầu, đảm bảo lựa chọn nhà thầu có lực kinh nghiệm Khuyến khích có sách đãi ngộ nhà thầu có giải pháp thi cơng nhanh đảm bảo kỹ thuật cơng trình - Tăng cường quản chất lượng tiến độ thực cơng trình dự án Đối với dự án, cơng trình giao thơng nơng thơn, tiêu nước khu vực dân cư Tiếp tục thực hội hóa để xây dựng cơng trình phúc lợi cơng cộng trường lớp - Mời gọi đầu tư xây dựng sở hạ tầng cụm dân cư, cụm công nghiệp-dân cư, trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng sở hạ tầng cụm dân cư thực   55 -Thiết lập nghiêm trật tự, kỷ cương quản lý, trật tự xây dựng địa bàn thông qua công tác tra, kiểm tra, xử vi phạm chế đọ trách nhiệm lực lượng làm công tác quy hoạch - Trong thời gian chưa thực dự án đầu tư người có đất khu quy hoạch có nhu cầu chuyển nhượng, Nhà nước mua lại quyền sử dụng đất người sử dụng đất có nhu cầu nhà ở, nhà nước bố trí địa điểm chuẩn bị trước phù hợp quy hoạch để nhân dân xây dựng nhà ở, sẻ đảm bảo lợi ích người dân - Có thể trả tiền bồi thường tái định cư trước, không thiết phải chờ xong thủ tục triển khai dự án Hiện người dân có đất khu quy hoạch cơng trình cơng cộng quy hoạch đầu tư dự án xây dựng mới, quyền lợi nhóm dân cư bị ảnh hưởng nhiều Hầu hết trường hợp rơi vào hoàn cảnh thực quyền chuyển nhượng( khơng có người mua bị quy hoạch) mà trông chờ chủ đầu tư triển khai dự án để nhận tiền bồi thường Do quyền lợi người dân bị “treo”, số trường hợp xúc nhu cầu nhà không phép chuyển mục đích nên xây dựng bất hợp pháp - Chủ động tạo quỹ nhà, đất tái định cư trước cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự án đầu tư, có sách trả góp, cho thuê, đảm bảo cho hộ có thu nhập thấp có chổ Giải tốt vấn đề hạn chế việc lấn chiếm đất đai xây dựng tự phát - Tăng cường đầu tư cho công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng đội ngũ quản g.Giải pháp loại nhà Đối với nhà thương mại - Thực hội hóa xây dựng nhà cho nhân dân thơng qua việc khuyến khích nhà đầuđầu tư khu chung cư, nhà cho thuê bán trả chậm cho nhân dân Kết hợp đối tượng dự án nhà cho người có thu nhập thấp đô thị với dự án nâng cấp, chỉnh trang đô thị   56 - Khu đô thị gắn với việc xây dựng khu Hành tập trung tỉnh khu Liên hợp đô thị trung tâm hệ thống đô thị tỉnh, quy hoạch xây dựng theo hướng mở rộng so với quy hoạch phê duyệt (1.000 ha), có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hội đồng bộ, đại; mật độ cơng trình cao tầng có tỷ lệ lớn, ưu tiên xây dựng cơng trình dịch vụ, nhà ở, quảng trường, công viên, xanh đô thị - Tạo điều kiện thuận lợi cho dự án có quy hoạch triển khai thực hiện; khuyến khích nhà đầu tư nước, nước ngồi tiếp tục đầu tư xây dựng khu đô thị đại, tiên tiến nhằm bước hình thành điểm nhấn cho kiến trúc đô thị thị tỉnh tương lai - Tiếp tục tổ chức kiểm tra, tra khu dân cư có để đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng, thu hồi dự án khơng có khả thực hiện; đồng thời tiếp tục quy hoạch khu dân cư để mở rộng không gian đô thị, tạo thêm quỹ nhà ở, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa Quản chặt chẽ việc đầu tư theo quy hoạch chi tiết xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật, hội, nhà - Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hội khu tái định cư để ổn định chỗ cho hộ dân khu quy hoạch; cơng trình nhà tái định cư dân tự xây dựng hướng dẫn, cấp giấy phép xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng đảm bảo hội đủ điều kiện trở thành khu dân cư đô thị,tiến hành quy hoạch dự trữ số khu đất phục vụ cho việc tái định cư thực dự án cơng trình cơng cộng - Hình thành chủ yếu khu dân cư theo mơ hình biệt thự, khu nhà cao cấp, khu giải trí du lịch sinh thái, cho phép tỷ lệ định xây dựng nhà liên kế, cao tầng, số khu dưỡng đường, cảng sông Mật độ xây dựng khu vực tối đa 30% diện tích Đầu tư xây dựng đê bao, đường xanh dọc bờ sông phục vụ công cộng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đồng bộ, đại, kết nối với khu dân cư khác hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung đô thị - Dọc trục lộ chính: Hình thành khu dân cư để mở rộng thị cũ, khuyến khích đầunhà cao tầng có kết hợp với cơng trình dịch vụ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, theo hướng đại, kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung, xây dựng đường đấu nối vào trục lộ   57 Đối với nhà tái định cư - Bằng nguồn vốn ngân sách tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu tái định cư khu vực dự kiến - Trên sở nhu cầu tái định cư dự án tiến hành xây dựng chung cư nguồn vốn bồi thường dự án tạm ứng - Liên kết với nhà đầu tư xây dựng nhà tái định cư chỗ nhằm phục vụ công tác chỉnh trang đô thị nguồn vốn ngân sách sau thu hồi lại từ hộ tái định cư Giải pháp nhà hội - Giải pháp tạo điều kiện cho hộ gia đình thuộc diện sách khu vực thị cải thiện nhà + Nhà nước thực sách đầu tư vốn ngân sách thông qua việc khai thác quỹ đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đấu thầu dự án có sử dụng đất để tạo vốn phục vụ nhu cầu xây dựng quỹ nhà tái định cư; quỹ nhà hội + Hoàn thiện tổ chức triển khai Đề án nhà hội + Xúc tiến thành lập Quỹ phát triển nhà để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà phục vụ tái định cư, nhà hội - Giải pháp phát triển nhà cho công nhân lao động khu, cụm công nghiệp, sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp + Tổ chức công tác điều tra, đánh giá xác định cụ thể nhu cầu nhà người lao động làm việc khu, cụm công nghiệp tập trung, nhu cầu nhà sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp địa bàn để có sở bố trí quy hoạch, kế hoạch xây dựng nhà phù hợp với tình hình thực tế địa phương + Chú trọng việc quy hoạch xây dựng nhà phục vụ nhu cầu phát triển khu công nghiệp; thực công khai, công bố quy hoạch xây dựng khu nhà để kêu gọi đầu tư; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thực việc nâng cao chất lượng nhà công nhân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng điều kiện địa phương Đối với nhà cho công nhân lao động thuê lĩnh vực nhà riêng lẻ cần tổ chức rà   58 soát lại theo quy hoạch để yêu cầu cải tạo, nâng cấp nhằm đảm bảo đạt điều kiện tối thiểu Dựa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt xây dựng đề án giao đất, cho thuê đất với điều kiện ưu đãi thuận lợi để khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà cho công nhân; trọng việc giao đất, cho thuê đất xây dựng nhà cho công nhân phải gắn với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng hội hoàn chỉnh; hỗ trợ tạo quỹ đất dành tỷ lệ quỹ đất định dự án nhà thương mại cho nhà đầu tư xây dựng nhà cho công nhân + Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà cho người lao động khu, cụm công nghiệp, sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuê, mua, thuê mua; huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp sử dụng lao động kết hợp với nghĩa vụ đóng góp người lao động để đầu tư xây dựng nhà Nguồn vốn tham gia xây dựng nhà cho cơng nhân khuyến khích huy động tổng lực từ nhiều thành phần kinh tế, kể thành phần kinh tế đầu tư nước ngồi; khuyến khích tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn liên doanh, liên kết thành phần kinh tế nước; khuyến khích hộ cá thể liên kết thành lập tổ chức kinh tế tập thể đầu tư kinh doanh nhà cho công nhân theo quy hoạch - Giải pháp hỗ trợ cải thiện nhà hộ gia đình nơng thơn, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện sách có khó khăn nhà - Đối với khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, Nhà nước hỗ trợ đầu tư phần từ ngân sách, kết hợp với sách cho vay để thực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, cho hộ dân vay để mua nhà + Tiếp tục triển khai đẩy mạnh thựchiệu số sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn + Có sách khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế, cộng đồng dân cư huy động dòng họ ủng hộ, giúp đỡ tiền vốn, vật liệu nhân công để giúp hộ gia đình nghèo cải thiện nhà ở; đồng thời tiếp tục nghiên cứu   59 bổ sung chế, sách tạo điều kiện hỗ trợ cho đồng bào thiểu số, hộ thuộc diện sách hộ nghèo có khó khăn nhà theo nguyên tắc Nhà nước hỗ trợ, nhân dân tự làm, cộng đồng chỗ giúp đỡ để hộ cải thiện chỗ Nhà nhân dân tự xây dựng - Khuyến khích, phát huy, nhân rộng mơ hình hợp tác làm nhà nhân dân Phát huy vai trò hệ thống tín dụng cho vay xây dựng nhà - Đối với đối tượng sách hội:Xây dựng nhà cho đối tượng sách từ nguồn vốn vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, giải nhà cho đối tượng sách - Đối với hộ nghèo: phát huy sức mạnh nội lực, kêu gọi tổ chức nước nước để hộ trợ nhà cho hộ nghèo Phối hợp chặt chẽ sách hỗ trợ nhà sách tín dụng hộ nghèo vay vốn mua nhà trả chậm   60 PHẦN 4: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận - Qua kết nghiên cứu thực trạng công tác quản nhà địa bàn thị Thủ Dầu Một cho thấy công tác quản đạt nhiều kết tốt sau: + Hệ thống văn pháp luật ngày đầy đủ, toàn diện, ngày có nhiều sách tích cực thị trường bất động sản nói chung nhà nói riêng + Đã thành lập quan chuyên trách lĩnh vực quản nhà từ trung ương đến sở.Thường xuyên mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho cán quản + Lập quỹ phát triển nhà ban hành sách quy định ưu tiên xây dựng nhà Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt nhiều hạn chế : + Hệ thống văn pháp hàm chứa nhiều bất cập công tác triển khai dự án tái định cư chậm gây khó khăn cho việc thực sách di dời cơng tác đền bù + Tình trạng xây dựng lộn xộn, khơng theo quy hoạch, xây dựng tự phát, khơng phép phổ biến Công tác quản xây dựng theo quy hoạch phê duyệt chưa chặt chẽ thiếu biện pháp đồng Nhiều dự án không tuân thủ quy định trình tự lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án phù hợp với sách, quy hoạch, kế hoạch nhà nước 4.2 Kiến nghị - Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống văn pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản phát triển nhà   61 - Cải tiến quy trình, thủ tục đơn giản, nhanh gọn, tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp tham gia phát triển nhà - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp lực nhằm nâng cao nhận thức người dân cán quản nhà - Tăng cường công tác quản chất lượng cơng trình hạ tầng kỹ thuật theo hướng tiêu chuẩn hóa - Thực định kỳ công tác kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm khắc sai phạm xây dựng nhà ở, chủ đầu tư vi phạm pháp luật   62 Tài liệu tham khảo: Bài giảng Thị trường bất động sản –TS Trần Thanh Hùng Giáo trình Quản đô thị - ĐH Kinh tế quốc dân Báo cáo tốt nghiệp:Quy hoạch sử dụng đất thị Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thời kỳ năm 2004 đến năm 2010-Nguyễn Thị Lệ Hằng Báo cáo tốt nghiệp:Phân tích hội đầu tư vào thị trường nhà Thủ Dầu Một –Lê Quốc Thịnh Chương trình phát triển nhà tỉnh Bình Dương- Sở xây dựng tỉnh Bình Dương Đề án thí điểm xây dựng nhà hội tỉnh Bình Dương đến năm 2012-Sở Xây Dựng tỉnh Bình Dương Website tỉnh Bình Dương: http://www.binhduong.gov.vn/; Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: http://vi.wikipedia.org/ Giáo trình quản dự án đầu tư - trường ĐH KTQD TS Từ Quang Phương   63   64 4 STT 4 STT A Đô thị (110m²/người) Đô thị Thủ Dầu Một Đô thị Mới (tách từ TDM) Đô thị Thuận An Đô thị Dĩ An Đô thị Tân Uyên Đô thị Bến Cát Nông thôn (105m²/người) Huyện Mới (tách từ Tân Uyên) Huyện Mới (tách từ Bến Cát) Huyện Phú Giáo Huyện Dầu Tiếng Tổng cộng Đơn vị hành A Đô thị (105m²/người) Đô thị Thủ Dầu Một Đô thị Mới (tách từ TDM) Đô thị Thuận An Đô thị Dĩ An Đô thị Tân Uyên Đô thị Bến Cát Nông thôn (90m²/người) Huyện Mới (tách từ Tân Uyên) Huyện Mới (tách từ Bến Cát) Huyện Phú Giáo Huyện Dầu Tiếng Tổng cộng Đơn vị hành B 27.343,3 4.166,7 4.333,3 6.333,3 4.166,7 4.166,7 4.176,7 7.216,7 1.500,0 1.550,0 1.833,3 2.333,3 34.560,0 Diện tích đất xây dựng nhà (1.000m²) D 968,7 170,1 70,9 231,5 184,3 155,9 155,9 256,1 37,8 39,7 72,8 105,8 1.224,8 Diện tích đất xây dựng nhà (1.000m²) E 7.179,9 1.260,9 525,4 1.716,2 1.365,9 1.155,8 1.155,8 1.627,1 240,2 252,2 462,3 672,5 8.807,0 Diện tích đất xây dựng đô thị (1.000m²) F 3.391,8 325,7 1.239,5 724,7 205,3 446,1 450,4 891,4 316,4 321,6 161,0 92,5 4.283,2 Diện tích đất xây dựng nhà (1.000m²) G 25.139,1 2.414,1 9.187,1 5.371,3 1.521,6 3.306,7 3.338,2 5.662,9 2.009,8 2.042,8 1.022,7 587,5 30.802,0 Diện tích đất xây dựng thị (1.000m²) H 5.228,7 843,5 657,1 1.226,0 872,9 814,0 815,2 1.380,9 255,0 264,8 366,8 494,3 6.609,6 Diện tích nhà sửa chữa cải tạo (1.000m²) I 32.294,8 5.209,6 4.058,7 7.572,1 5.391,3 5.027,9 5.035,2 7.310,8 1.350,0 1.401,9 1.941,9 2.616,9 39.605,5 Diện tích đất chỉnh trang thị (1.000m²) Nhu cầu diện tích đất xây dựng nhà đất xây dựng đô thị Cho GPMB Cho tăng Cho tăng phát triển dân số tự nhiên dân số học KT-XH J 32.703,8 3.718,8 9.828,1 7.171,9 2.921,9 4.515,6 4.547,5 8.606,3 2.656,3 2.709,4 1.753,1 1.487,5 41.310,0 Tổng vốn xây dựng nhà (tỷ đồng) C 180.466,0 27.500,0 28.600,0 41.800,0 27.500,0 27.500,0 27.566,0 45.465,0 9.450,0 9.765,0 11.550,0 14.700,0 225.931,0 Diện tích đất xây dựng thị (1.000m²) D 1.481,9 239,1 186,2 347,5 247,4 230,7 231,0 391,4 72,3 75,1 104,0 140,1 1.873,3 Diện tích đất xây dựng nhà (1.000m²) E 9.780,5 1.577,7 1.229,2 2.293,2 1.632,8 1.522,7 1.524,9 2.465,7 455,3 472,8 654,9 882,6 12.246,2 Diện tích đất xây dựng đô thị (1.000m²) F 3.648,1 344,3 1.355,4 777,5 210,9 477,6 482,3 958,6 344,4 349,9 171,0 93,2 4.606,7 Diện tích đất xây dựng nhà (1.000m²) G 24.077,5 2.272,3 8.945,8 5.131,8 1.392,2 3.152,3 3.183,1 6.039,3 2.169,7 2.204,7 1.077,6 587,4 30.116,8 Diện tích đất xây dựng thị (1.000m²) H 7.997,9 1.218,8 1.267,5 1.852,5 1.218,8 1.218,8 1.221,7 2.110,9 438,8 453,4 536,3 682,5 10.108,8 Diện tích nhà sửa chữa cải tạo (1.000m²) I 43.988,6 6.703,1 6.971,3 10.188,8 6.703,1 6.703,1 6.719,2 11.082,1 2.303,4 2.380,2 2.815,3 3.583,1 55.070,7 Diện tích đất chỉnh trang thị (1.000m²) Nhu cầu diện tích đất xây dựng nhà đất xây dựng đô thị Cho GPMB Cho tăng Cho tăng phát triển dân số học dân số tự nhiên KT-XH J 38.475,0 4.375,0 11.562,5 8.437,5 3.437,5 5.312,5 5.350,0 10.125,0 3.125,0 3.187,5 2.062,5 1.750,0 48.600,0 Tổng vốn xây dựng nhà (tỷ đồng) Phụ lục 4.3: BẢNG DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 C 139.944,0 22.575,0 17.587,5 32.812,5 23.362,5 21.787,5 21.819,0 31.680,0 5.850,0 6.075,0 8.415,0 11.340,0 171.624,0 Diện tích đất xây dựng thị (1.000m²) Tổng số diện tích B 18.881,3 3.045,8 2.372,9 4.427,1 3.152,1 2.939,6 2.943,8 4.986,7 920,8 956,3 1.324,6 1.785,0 23.868,0 Diện tích đất xây dựng nhà (1.000m²) Tổng số diện tích Phụ lục 4.2: BẢNG DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2015 K 23.993,8 3.656,3 3.802,5 5.557,5 3.656,3 3.656,3 3.665,0 6.332,6 1.316,3 1.360,1 1.608,8 2.047,5 30.326,4 Tổng vốn cải tạo nhà (tỷ đồng) K 15.686,0 2.530,4 1.971,3 3.677,9 2.618,7 2.442,1 2.445,6 4.142,8 765,0 794,4 1.100,4 1.482,9 19.828,8 Tổng vốn cải tạo nhà (tỷ đồng) M 12.548,8 2.024,3 1.577,1 2.942,3 2.094,9 1.953,7 1.956,5 2.485,7 459,0 476,7 660,3 889,8 15.034,5 L 7.695,0 875,0 2.312,5 1.687,5 687,5 1.062,5 1.070,0 2.025,0 625,0 637,5 412,5 350,0 9.720,0 M 19.195,0 2.925,0 3.042,0 4.446,0 2.925,0 2.925,0 2.932,0 3.799,6 789,8 816,1 965,3 1.228,5 22.994,6 Tổng vốn Tổng vốn giải phóng giải phóng mặt cho mặt cho cải tạo xây dựng nhà nhà (tỷ đồng) (tỷ đồng) L 6.540,8 743,8 1.965,6 1.434,4 584,4 903,1 909,5 1.721,3 531,3 541,9 350,6 297,5 8.262,0 Tổng vốn Tổng vốn giải phóng giải phóng mặt cho mặt cho cải tạo xây dựng nhà nhà (tỷ đồng) (tỷ đồng) PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM   65 29,4% 4 STT 25,4% 4 STT 100,0% A Đô thị Đô thị Thủ Dầu Một Đô thị Mới (tách từ TDM) Đô thị Thuận An Đô thị Dĩ An Đô thị Tân Uyên Đô thị Bến Cát Nông thôn Huyện Mới (tách từ Tân Uyên) Huyện Mới (tách từ Bến Cát) Huyện Phú Giáo Huyện Dầu Tiếng Tổng cộng Đơn vị hành 100,0% A Đơ thị Đơ thị Thủ Dầu Một Đô thị Mới (tách từ TDM) Đô thị Thuận An Đô thị Dĩ An Đô thị Tân Uyên Đô thị Bến Cát Nông thôn Huyện Mới (tách từ Tân Uyên) Huyện Mới (tách từ Bến Cát) Huyện Phú Giáo Huyện Dầu Tiếng Tổng cộng Đơn vị hành D 63,0 10,0 8,0 15,0 11,0 10,0 10,0 17,0 3,0 3,0 4,0 6,0 80,0 Số nhà (nhà) 3,5% E 793,0 127,9 99,7 185,9 132,4 123,5 123,6 209,4 38,7 40,2 55,6 75,0 1.002,5 Diện tích (1.000m² sàn) B 1.102,0 168,0 175,0 255,0 168,0 168,0 168,0 291,0 60,0 62,0 74,0 94,0 1.393,0 Số nhà (nhà) F 5,660 0,910 0,710 1,330 0,950 0,880 0,880 1,500 0,280 0,290 0,400 0,540 7,160 Số nhà (1.000 nhà) 3,0% G 679,7 109,7 85,4 159,4 113,5 105,8 106,0 179,5 33,2 34,4 47,7 64,3 859,2 Diện tích (1.000m² sàn) H 74,770 12,060 9,400 17,530 12,480 11,640 11,660 19,750 3,650 3,790 5,250 7,070 94,520 Số nhà (1.000 nhà) 33,0% I 7.477,0 1.206,2 939,7 1.753,1 1.248,2 1.164,1 1.165,8 1.974,7 364,7 378,7 524,5 706,9 9.451,7 Diện tích (1.000m² sàn) J 78,170 12,610 9,820 18,330 13,050 12,170 12,190 20,640 3,810 3,960 5,480 7,390 98,810 Số nhà (1.000 nhà) 34,5% K 7.816,9 1.261,0 982,4 1.832,8 1.305,0 1.217,0 1.218,7 2.064,5 381,2 395,9 548,4 739,0 9.881,4 Diện tích (1.000m² sàn) Nhà thương mại (doanh nghiệp đầu tư) (100m² sàn/nhà) L 80,0 13,0 10,0 19,0 13,0 12,0 12,0 21,0 4,0 4,0 6,0 8,0 101,0 Số nhà (nhà) 21,0% C 6.890,5 1.050,0 1.092,0 1.596,0 1.050,0 1.050,0 1.052,5 1.818,6 378,0 390,6 462,0 588,0 8.709,1 Diện tích (1.000m² sàn) D 123,0 19,0 20,0 29,0 19,0 19,0 19,0 33,0 7,0 7,0 8,0 11,0 156,0 Số nhà (nhà) 4,7% E 1.542,2 235,0 244,4 357,2 235,0 235,0 235,6 407,0 84,6 87,4 103,4 131,6 1.949,2 Diện tích (1.000m² sàn) F 13,670 2,080 2,170 3,170 2,080 2,080 2,090 3,610 0,750 0,780 0,920 1,170 17,280 Số nhà (1.000 nhà) Số nhà (1.000 nhà) 5,0% G H 1.640,6 82,030 250,0 12,500 260,0 13,000 380,0 19,000 250,0 12,500 250,0 12,500 250,6 12,530 433,0 21,650 90,0 4,500 93,0 4,650 110,0 5,500 140,0 7,000 2.073,6 103,680 Diện tích (1.000m² sàn) 25,0% I 8.203,0 1.250,0 1.300,0 1.900,0 1.250,0 1.250,0 1.253,0 2.165,0 450,0 465,0 550,0 700,0 10.368,0 Diện tích (1.000m² sàn) Nhà riêng lẻ (do dân tự xây) Nhà biệt thự Nhà liên kế (120m² sàn/nhà) (100m² sàn/nhà) J 119,760 18,250 18,980 27,740 18,250 18,250 18,290 31,610 6,570 6,790 8,030 10,220 151,370 Số nhà (1.000 nhà) 36,5% K 11.976,4 1.825,0 1.898,0 2.774,0 1.825,0 1.825,0 1.829,4 3.160,9 657,0 678,9 803,0 1.022,0 15.137,3 Diện tích (1.000m² sàn) Nhà thương mại (doanh nghiệp đầu tư) (100m² sàn/nhà) L 194,0 30,0 31,0 45,0 30,0 30,0 30,0 51,0 11,0 11,0 13,0 17,0 245,0 Số nhà (nhà) 3,7% M 1.214,0 185,0 192,4 281,2 185,0 185,0 185,4 320,4 66,6 68,8 81,4 103,6 1.534,5 Diện tích (1.000m² sàn) Nhà hội (80m²/căn; 6.250m² sàn/nhà) 2,2% M 498,5 80,4 62,6 116,9 83,2 77,6 77,7 131,6 24,3 25,2 35,0 47,1 630,1 Diện tích (1.000m² sàn) Nhà hội (80m²/căn; 6.250m² sàn/nhà) Phụ lục 5.3: BẢNG DỰ BÁO NHU CẦU NHÀ THEO LOẠI NHÀ ĐẾN NĂM 2020 19,7% C 4.463,5 720,0 561,0 1.046,6 745,2 694,9 695,9 1.178,8 217,7 226,1 313,1 422,0 5.642,4 Diện tích (1.000m² sàn) Nhà thương mại dạng chung cư (doanh nghiệp đầu tư) ≤ tầng ≥ tầng (6.250m² sàn/nhà) (12.500m² sàn/nhà) B 714,0 115,0 90,0 167,0 119,0 111,0 111,0 189,0 35,0 36,0 50,0 68,0 903,0 Số nhà (nhà) Nhà riêng lẻ (do dân tự xây) Nhà biệt thự Nhà liên kế (120m² sàn/nhà) (100m² sàn/nhà) Phụ lục 5.2: BẢNG DỰ BÁO NHU CẦU NHÀ THEO LOẠI NHÀ ĐẾN NĂM 2015 Nhà thương mại dạng chung cư (doanh nghiệp đầu tư) ≤ tầng ≥ tầng (6.250m² sàn/nhà) (12.500m² sàn/nhà) 0,1% O 22,658 3,655 2,848 5,313 3,783 3,528 3,533 5,984 1,105 1,148 1,590 2,142 28,642 Diện tích (1.000m² sàn) N 0,330 0,050 0,050 0,080 0,050 0,050 0,050 0,090 0,020 0,020 0,020 0,030 0,420 Số nhà (1.000 nhà) 0,1% O 32,812 5,000 5,200 7,600 5,000 5,000 5,012 8,660 1,800 1,860 2,200 2,800 41,472 Diện tích (1.000m² sàn) Nhà công vụ (100m² sàn/nhà) N 0,230 0,040 0,030 0,050 0,040 0,040 0,040 0,060 0,010 0,010 0,020 0,020 0,290 Số nhà (1.000 nhà) Nhà công vụ (100m² sàn/nhà) 4,0% Q 906,3 146,2 113,9 212,5 151,3 141,1 141,3 239,4 44,2 45,9 63,6 85,7 1.145,7 Diện tích (1.000m² sàn) P 13,120 2,000 2,080 3,040 2,000 2,000 2,000 3,460 0,720 0,740 0,880 1,120 16,580 Số nhà (1.000 nhà) 4,0% Q 1.312,5 200,0 208,0 304,0 200,0 200,0 200,5 346,4 72,0 74,4 88,0 112,0 1.658,9 Diện tích (1.000m² sàn) Nhà tái định cư (100m² sàn/nhà) P 9,060 1,460 1,140 2,130 1,510 1,410 1,410 2,390 0,440 0,460 0,640 0,860 11,450 Số nhà (1.000 nhà) Nhà tái định cư (100m² sàn/nhà) Phụ lục 5: Thống kê khu nhà ở, khu đô thị địa bàn thị Thủ Dầu Một Phụ lục 6: BẢNG THỐNG KÊ CÁC KHU NHÀ Ở, KHU ĐƠ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG (Cập nhật ngày 01 tháng 10 năm 2008) (Tổng cộng 206 khu) STT TÊN KHU DÂN CƯ A THỊ THỦ DẦU MỘT (Tổng cộng 43 khu) KHU BIỆT THỰ VƯỜN CHÁNH MỸ KHU ĐÔ THỊ MỚI CHÁNH MỸ KHU DÂN CƯ CHÁNH NGHĨA KHU DÂN CƯ VÕ MINH ĐỨC DIỆN TÍCH (ha) 815,215 12,575 449,160 41,760 19,770 CHÁNH MỸ CHÁNH MỸ CHÁNH NGHĨA CHÁNH NGHĨA THANH LỄ ĐT-PT NHÀ BXD BECAMEX CP TM-XD BỬU LỘC KHU NHÀ CB-CNV TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHÁNH NGHĨA 0,975 4,370 CHÁNH NGHĨA CHÁNH NGHĨA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CP XD BÌNH DƯƠNG 10 KHU NHÀ THU NHẬP THẤP PHÚ VĂN KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHÁNH NGHĨA CHUNG CƯ HIỆP THÀNH CHUNG CƯ HOÀNG HOA THÁM 0,173 10,800 0,586 0,521 CHÁNH NGHĨA CHÁNH NGHĨA HIỆP THÀNH HIỆP THÀNH BICONSI CẤP THOÁT NƯỚC BICONSI BICONSI 11 KHU DÂN CƯ CB-CC THỊ THỦ DẦU MỘT 12 KHU DÂN CƯ HIỆP THÀNH I 1,377 12,000 HIỆP THÀNH HIỆP THÀNH UBND THỊ TDM BICONSI 13 KHU DÂN CƯ HIỆP THÀNH II 14 KHU DÂN CƯ HIỆP THÀNH III 5,500 43,150 HIỆP THÀNH HIỆP THÀNH BICONSI BICONSI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 KHU DÂN CƯ K8 KHU DÂN CƯ MỚI HIỆP THÀNH CHUNG CƯ BẠCH ĐẰNG KHU BIỆT THỰ BẠCH ĐẰNG KHU CHUNG CƯ PHÚ CƯỜNG KHU NHÀ THU NHẬP THẤP TRƯỜNG SƠN KHU PHỐ CHỢ ĐINH BỘ LĨNH KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐINH BỘ LĨNH THỦ DẦU MỘT THẾ KỶ XXI CỤM NHÀ PHÚ HÒA III KHU DÂN CƯ 34 ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG KHU DÂN CƯ THU NHẬP THẤP PHÚ HÒA KHU NHÀ CB TỈNH ĐỒN KHU NHÀ CB-CNV ĐÀI PT-TH BÌNH DƯƠNG KHU NHÀ CB-CNV SỞ VH-TT KHU NHÀ CHUYÊN GIA BÌNH AN KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHÚ HỊA KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHÚ HÒA I 6,410 73,000 0,240 5,300 0,456 0,224 0,726 0,384 24,840 0,392 0,734 4,240 0,606 0,819 0,461 0,909 1,100 16,520 HIỆP THÀNH HIỆP THÀNH PHÚ CƯỜNG PHÚ CƯỜNG PHÚ CƯỜNG PHÚ CƯỜNG PHÚ CƯỜNG PHÚ CƯỜNG PHÚ CƯỜNG PHÚ HÒA PHÚ HÒA PHÚ HÒA PHÚ HÒA PHÚ HÒA PHÚ HÒA PHÚ HÒA PHÚ HÒA PHÚ HÒA THANH LỄ SỞ XÂY DỰNG GENIMEX BICONSI TRƯỜNG SƠN BECAMEX SỞ GTVT TÂN VŨ MINH DVKT MIỀN NÚI THANH LỄ ARECO TỈNH ĐỒN ĐÀI PT-TH BÌNH DƯƠNG SỞ VH-TT TỒN THỊNH PHÁT QUỸ ĐT-PT BICONSI 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 KHU DÂN CƯ PHÚ THUẬN KHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI CHỢ ĐÌNH KHU NHÀ CB-CNV CƠNG TY CẤP THỐT NƯỚC KHU NHÀ CB-CNV SỞ NN-PTNT KHU NHÀ HUỲNH VĂN NGHỆ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHÚ HÒA II KHU BIỆT THỰ PHÚ THỊNH KHU DÂN CƯ PHÚ THỌ KHU DÂN CƯ PHÚ THỌ I KHU DÂN CƯ PHÚ THỌ II KHU NHÀ CB-CNV CÔNG TY BECAMEX 32,000 4,903 0,083 0,644 0,745 2,060 17,500 15,000 0,633 1,191 0,380 PHÚ LỢI PHÚ LỢI PHÚ LỢI PHÚ LỢI PHÚ LỢI PHÚ LỢI PHÚ THỌ PHÚ THỌ PHÚ THỌ PHÚ THỌ PHÚ THỌ ĐT-XD CÁT TOÀN BICONSI CẤP THOÁT NƯỚC SỞ NN-PTNT GENIMEX GENIMEX BICONSI BICONSI ĐƯỜNG BÌNH DƯƠNG ĐƯỜNG BÌNH DƯƠNG BECAMEX   ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ 66 CHỦ TRƯƠNG 2006/12/29-7016/UBND-SX 2003/12/17-5663/UB-SX 2004/03/30-1355/UB-SX 2006/12/13-6580/UBND-SX 2003/07/15-2970/UB-SX 2004/03/07-4304/UB-SX 2003/06/20-2604/UB-SX 2002/10/02-3839/UB-SX 2007/01/29-521/UBND-SX 2002/07/29-2876/UB-SX 2003/08/28-3700/UB-SX (Diện tích ban đầu 44,6 ha) 2001/09/19-3475/UB-KTTH 2001/06/29-2222/UB-SX 2004/05/21-2408/UB-SX 2006/12/22-6788/UB-SX 2003/06/02-2311/UB-SX 2004/03/18-1108/UB-SX 2001/10/03-3695/UB-KTTH 2002/06/06-2024/UB-SX 2004/05/12-2210/UB-SX 2004/05/12-2209/UB-SX PHÊ DUYỆT QHCT (**) 2007/12/31-3003/QĐ-UBND (*) 2005/06/03-2427/QĐ-CT (*) 1997/05/20-1051/QĐ-CT (*) 2004/06/25-4577/QĐ-CT 2008/06/12-1856/QĐ-UBND (*) 2000/07/09-4138/QĐ-UB (*) QĐ-UBND TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN Giai đoạn I: 146,7 Điều chỉnh QH Điều chỉnh QH (*) 2004/04/09-3022/QĐ-CT (**) 2008/11/25-176/QĐ-UBND (*) 2003/08/18-3132/QĐ-CT (*) 2003/04/21-1644/QĐ-CT 2005/04/04-1369/QĐ-CT (*) 2000/07/19-2034/QĐ-UB (*) 1999/09/22-3114/QĐ-CT 2001/09/04-1065/QĐ-CT (*) 2003/01/27-20/2003/QĐ-UB (*) 2004/06/09-3030/QĐ-CT 2007/05/10-1960/QĐ-UBND (*) 1998/12/14-5148/QĐ-CT (*) 1998/01/16-160/QĐ-UB (*) QĐ-UBND (*) 2002/05/14-3272/QĐ-CT (*) 2005/03/23-1158/QĐ-CT (*) 2002/11/26-6359/QĐ-CT (*) 2003/03/17-350/QĐ-CT (*) 1998/01/16-161/QĐ-CT (**) 2007/11/01-2599-QĐ-CT (*) 2002/06/28-3818/QĐ-UB (*) 2001/09/06-3432/QĐ-CT (*) 2004/11/15-8563/QĐ-CT (*) QĐ-UBND (*) QĐ-UBND (*) 1996/07/10-2547/QĐ-UB (**) 2008/04/24-855/QĐ-UBND (*) 1999/09/22-3113/QĐ-CT (*) 2002/01/04-10/QĐ-CT 2007/04/16-63/QĐ-UBND (*) 2003/12/26-5697/QĐ-CT (*) 2005/05/18-2045/QĐ-CT (*) QĐ-UBND (*) 1993/12/11-812/QĐ-UB (*) 2004/05/05-3433/QĐ-CT (*) 2002/08/22-4922/QĐ-CT (*) 2005/05/19-2080/QĐ-CT Chưa triển khai Chưa triển khai Chưa triển khai (*) 2003/06/02-1977/QĐ-CT (*) 1997/12/17-4359/QĐ-UB (*) QĐ-UBND ... hướng dẫn thi hành luật nhà - Thông tư 16/2010/TT-BXD quy định cụ thể hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2010 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành... lập, thẩm định, phê duyệt thi t kế, dự toán, tổng dự tốn xây dựng cơng trình - Quản lý cấp phép xây dựng cơng trình - Quản lý lựa chọn nhà thầu   10 - Quản lý trình thi cơng xây dựng - Quản lý... tư xây dựng từ việc xác định chủ trương đầu tư, lập dự án, định đầu tư, lập thi t kế, tổng dự toán, lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng đến nghiệm thu, bàn giao đưa cơng trình vào khai thác sử
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ , NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay