Luận văn thạc si kinh tế: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty trách nghiêm hữu hạn

122 45 1
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI -o0o - TRẦN VĂN LÂM KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH HÙNG LÂM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI -o0o - TRẦN VĂN LÂM KẾ TỐN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY TNHH HÙNG LÂM CHUYÊN NGÀNH : Kế toán MÃ SỐ : 60340301 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS Nguyễn Tuấn Duy HÀ NỘI – 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu thực Các số liệu nội dung nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa sử dụng cơng trình nghiên cứu trước Nếu có gian lận, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm kết luận văn trước Hội đồng nhà trường Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Tác giả Trần Văn Lâm ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn Thạc sỹ, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy, Cô giáo trường Đại học Thương Mại nhiệt tình truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Tuấn Duy, người trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo anh chị nhân viên Công ty TNHH Hùng Lâm tạo điều kiện giúp đỡ trình thu thập số liệu giải đáp câu hỏi liên quan đến đề tài nghiên cứu để hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, hỗ trợ cho suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Trần Văn Lâm iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Ký hiệu Giải thích ký hiệu TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn BCTC Báo cáo tài CMKT Chuẩn mực kế toán VAS 17 Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” IAS 12 Chuẩn mực kế toán quốc tế số 12 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” TK Tài khoản GTGT Gía trị gia tăng TSCĐ Tài sản cố định QĐ Quyết định BTC Bộ tài NSNN Ngân sách nhà nước iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1 Q trình hình thành tài sản thuế thu nhập hỗn lại Sơ đồ 1.2 Quá trình hình thành thuế thu nhập hỗn lại phải trả Sơ đồ 1.3 Kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp hành Sơ đồ 2.1 Kết chuyển doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty từ 2013 đến 2015 Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty dự kiến giai đoạn từ 2016 đến 2020 Bảng 3.2 Bảng điều chỉnh giảm doanh thu tính thuế Bảng 3.3 Bảng xác định chênh lệch tạm thời khấu trừ năm 2015 Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại năm 2015 Bảng 3.4 v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ iv MỤC LỤC v MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 11 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ TNDN 11 1.1.1 Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp 11 1.1.2 Đặc điểm vai trò thuế thu nhập doanh nghiệp 12 1.1.3 Nội dung quy định thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam 15 1.2 KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 20 1.2.1 Kế toán thuế TNDN 20 1.2.2 Sự chi phối VAS đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 39 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH HÙNG LÂM 40 Tổng quan công ty ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến kế tốn thuế TNDN công ty TNHH Hùng Lâm 40 2.1.1 Tổng quan công ty 40 2.2 Thực trạng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp công ty TNHH Hùng Lâm 51 2.2.1 Nội dung kế toán thuế TNDN công ty 51 2.2.2 Kế toán thuế TNDN theo quan điểm kế toán tài 59 vi 2.3 Kết luận phát kế tốn thuế TNDN Cơng ty TNHH Hùng Lâm 69 2.3.1 Kết luận: 69 2.3.2 Các phát tồn tại: 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG II 71 CHƢƠNG III: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH HÙNG LÂM 72 3.1 Định hướng phát triển công ty 72 3.2 Yêu cầu hồn thiện kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp công ty TNHH Hùng Lâm 73 3.3 Giải pháp hồn thiện kế tốn tài 76 3.3.1 Hoàn thiện thời điểm ghi nhận doanh thu, chi phí 76 3.3.2 Hồn thiện kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp hành 78 3.3.3 Hoàn thiện kế tốn thuế TNDN hỗn lại 79 3.4.1 Điều kiện từ phía Nhà nước 84 3.4.2 Điều kiện từ phía doanh nghiệp 85 KẾT LUẬN CHƢƠNG III 87 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 MỞ ĐẦU Tổng quan nghiên cứu đề tài Cho đến có nhiều cơng trình tác giả nghiên cứu kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Về mặt lý luận, giáo trình kế toán thuế nhiều trường viết cho hệ đại học, cao đẳng, trung cấp Trên góc độ nghiên cứu kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp có nhiều cơng trình nghiên cứu đưa đến cách tiếp cận giúp người học hiểu rõ chất kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể sau: a) Đề tài luận văn: - Tác giả Trần Thanh Hương luận văn thạc “Kế tốn thuế TNDN doanh nghiệp thuộc tập đồn sông Đà” (ĐH Thương mại 2011) Luận văn phân tích chi tiết lý luận kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, khái niệm, đặc điểm vai trò thuế thu nhập doanh nghiệp; trình bày nội dung sách thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam nay, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS17, chuẩn mực kế toán quốc tế IAS12 đồng thời trình bày đánh giá thực trạng kế tốn thuế TNDN đơn vị sản xuất kinh doanh tổ chức hệ thống chứng từ, sổ, báo cáo, từ đưa số giải pháp hoàn thiện kế toán thuế TNDN đơn vị sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, xếp luận văn chưa mạch lạc, người đọc nhiều nhầm lẫn lý luận phần chuẩn mực chế độ kế toán - Tác giả Đỗ Thị Yến luận văn thạc “Hồn thiện kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp điều kiện vận dụng chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 17 cơng ty TNHH thành viên Hà Nội” Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh, nêu lên thực trạng thuế TNDN, kế toán thuế TNDN qua đưa giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn thuế TNDN Tuy nhiên, luận văn tồn vấn đề cần tiếp tục giải như: Chưa mơ tả quy trình kế tốn thuế TNDN, ví dụ từ khâu xác định thu nhập tính thuế tờ khai, cách tính thuế, khác biệt sách kế tốn theo chuẩn mực kế tốn theo quy định thuế để xác định khoản chênh lệch tạm thời, từ xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại hay thuế thu nhập hoãn lại phải trả, chưa lập bảng tính ghi nhận kế toán số minh họa cụ thể mà nêu chung chung Khi phân tích, chưa đề cập đến sở tính thuế giá trị ghi sổ khoản mục tài sản nợ phải trả nên người đọc khó hình dung sở lý thuyết để giải thích phát sinh khoản chênh lệch tạm thời - Tác giả Trần Thị Hồng Vân luận văn thạc (ĐH Thương mại 2009)với đề tài: “Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp công ty thuộc tổng công ty xăng dầu Việt Nam” Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận kế tốn thuế TNDN, phân tích chi tiết kế tốn thuế TNDN theo chuẩn mực kế toán quốc tế so sánh với chuẩn mực kế toán Việt Nam Trong phần thực trạng kế toán thuế TNDN công ty thuộc tổng công ty xăng dầu Việt Nam, tác giả thu thập nhiều số liệu làm cho việc phân tích, đánh giá phong phú Tác giả trường hợp phát sinh khoản chênh lệch tạm thời dẫn đến phát sinh thuế thu nhập hoãn lại L Gia hạn nộp thuế (nếu có) [L1] Đối tượng gia hạn [L2] Trường hợp gia hạn nộp thuế TNDN theo : [L3] Thời hạn gia hạn: [L4] Số thuế TNDN gia hạn : [L5] Số thuế TNDN không gia hạn: M.Tiền chậm nộp khoản chênh lệch từ 20% trở lên đến ngày hết hạn nộp hồ sơ toán thuế TNDN (trƣờng hợp kê khai toán nộp thuế theo tốn trƣớc thời hạn tính đến ngày nộp thuế) [M1] Số ngày chậm nộp [M2] Số tiền chậm nộp: ngày, từ ngày 01/02/2016 đến ngày I Ngồi Phụ lục tờ khai này, chúng tơi gửi kèm theo tài liệu sau: STT Tên tài liệu NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ: Họ tên: Chứng hành nghề số: Người ký: Ngày ký: Nguyễn Mạnh Hùng 20/01/2016 PHỤ LỤC 03-1A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Dành cho người nộp thuế thuộc ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Mã tiêu Số tiền (1) (2) (3) (4) Kết kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ [01] 274,149,573,472 Trong đó: - Doanh thu bán hàng hố, dịch vụ xuất [02] Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07]) [03] a Chiết khấu thương mại [04] b Giảm giá hàng bán [05] c Giá trị hàng bán bị trả lại [06] d Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp [07] Doanh thu hoạt động tài [08] 212,458,694 Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ ([09]=[10]+[11]+[12]) [09] 266,826,052,881 a Giá vốn hàng bán [10] 257,700,599,064 b Chi phí bán hàng [11] 1,217,820,548 c Chi phí quản lý doanh nghiệp [12] 7,907,633,269 Chi phí tài [13] 5,814,374,569 Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh [14] 5,814,374,569 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13]) [15] 1,721,604,716 Thu nhập khác [16] 218,917,620 Chi phí khác [17] 108,415,621 Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17]) [18] 110,501,999 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18]) [19] 1,832,106,715 10 PHỤ LỤC 2.7 Đơn vị: Công ty TNHH Hùng Lâm Địa chỉ: Thôn Hòa Lạc, Bình n, Thạch Thất, Hà Nội SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm: 2015 Đơn vị tính: đồng Ngày tháng ghi sổ A Diễn giải Đã ghi sổ Số thứ tự dòng Số hiệu tài khoản đối ứng Nợ Có D E G H 131 4.620.000.000 Chứng từ Số hiệu B Ngày Số phát sinh tháng C Số trang trước chuyển sang 02/05 0000058 02/05 Nghiệm thu KLHT đợt hợp đồng Cơng trình nhà C2 – Tiểu đoàn 93 4.200.000.000 511 333 420.000.000 ……………………………………… ……… Cộng chuyển sang trang sau ……… Sổ có ……… …trang đánh số từ trang 01 đến trang Ngày mở sổ:…………………………………………………… Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn : Phòng kế tốn Cơng ty TNHH Hùng Lâm) PHỤ LỤC 2.8 Đơn vị: CÔNG TY TNHH HÙNG LÂM Địa chỉ: Thơn Hòa Lạc, Bình n, Thạch Thất, Hà Nội SỔ CÁI Năm: 2015 Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Số hiệu: 511 Đơn vị tính: đồng Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải B C D Nhật ký chung Trang Số thứ sổ tự dòng E G Số hiệu tài khoản đối ứng H Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu năm Số phát sinh tháng 02/12 0000128 02/12 Nghiệm thu KLHT đợt hợp đồng Cơng trình nhà C2 – Tiểu đoàn 93 131 … K/c doanh thu xác định KQKD Cộng số phát sinh năm Số dư cuối tháng Sổ có ……… …trang đánh số từ trang 01 đến trang 31/12 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 911 4.200.000.000 … … 274.149.573.472 274.149.573.472 274.149.573.472 Hà nội, ngày …… tháng 12 năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn : Phòng kế tốn Cơng ty TNHH Hùng Lâm) 10 PHỤ LỤC 2.9 Đơn vị: CÔNG TY TNHH HÙNG LÂM Địa chỉ: Thơn Hòa Lạc, Bình n, Thạch Thất, Hà Nội SỔ CÁI Năm: 2015 Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài Số hiệu: 515 Đơn vị tính: Đồng Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Nhật ký chung Số hiệu Ngày tháng Diễn giải Trang sổ Số thứ tự dòng Số hiệu tài khoản đối ứng B C D E G H Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu năm 2015 Số phát sinh tháng Lãi tiền gửi 09/2015 02/10 515 20.170.519 ……………… K/c XĐ KQKD 31/12 911 Cộng số phát sinh năm 212.458.694 212.458.694 212.458.694 Số dư cuối tháng Sổ có ……… …trang đánh số từ trang 01 đến trang Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn : Phòng kế tốn Công ty TNHH Hùng Lâm) 11 PHỤ LỤC 2.10 Đơn vị: CƠNG TY TNHH HÙNG LÂM Địa chỉ: Thơn Hòa Lạc, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội SỔ CÁI Năm: 2015 Tên tài khoản: Thu nhập khác Số hiệu: 711 Đơn vị tính: đồng Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Ngày Số hiệu tháng B Nhật ký chung Trang Số thứ Diễn giải C D sổ tự dòng E G Số hiệu tài khoản đối ứng Số phát sinh Nợ Có H Số dư đầu năm 2015 Số phát sinh tháng 05/10 0000387 05/10 Thanh lý máy phát điện 112 28.000.000 ………………… K/c XĐ KQKD 31/12 911 Cộng số phát sinh năm 218.917.620 218.917.620 218.917.620 Số dư cuối tháng Sổ có ……… …trang đánh số từ trang 01 đến trang Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn : Phòng kế tốn Cơng ty TNHH Hùng Lâm) 12 PHỤ LỤC 2.11 Đơn vị: CÔNG TY TNHH HÙNG LÂM Địa chỉ: Thơn Hòa Lạc, Bình n, Thạch Thất, Hà Nội SỔ CÁI Năm: 2015 Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán Số hiệu: 632 Đơn vị tính: đồng Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày tháng B C Nhật ký chung Trang Số thứ sổ tự dòng Diễn giải D E G Số hiệu tài khoản đối ứng Số phát sinh Nợ Có H 154 911 257.700.599.064 Số dư đầu năm 2015 Số phát sinh tháng Xác định giá vốn hàng bán K/c xác định KQKD 31/12 Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Sổ có ……… …trang đánh số từ trang 01 đến trang Ngày mở sổ:…………………………………………………… Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) 257.700.599.064 257.700.599.064 257.700.599.064 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn : Phòng kế tốn Cơng ty TNHH Hùng Lâm) 13 PHỤ LỤC 2.12 Đơn vị: CÔNG TY TNHH HÙNG LÂM Địa chỉ: Thơn Hòa Lạc, Bình n, Thạch Thất, Hà Nội SỔ CÁI Năm: 2015 Tên tài khoản: Chi phí quản bán hàng Số hiệu: 641 Đơn vị tính: đồng Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày tháng B C Nhật ký chung Trang Số thứ sổ tự dòng Diễn giải D E G Số hiệu tài khoản đối ứng H Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu năm 2015 Số phát sinh tháng K/c chi phí quản lý doanh nghiệp 31/12 911 ………………………………………… Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Sổ có ……… …trang đánh số từ trang 01 đến trang Ngày mở sổ:…………………………………………………… Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 1.217.820.548 1.217.820.548 1.217.820.548 ………… Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn : Phòng kế tốn Cơng ty TNHH Hùng Lâm) 14 PHỤ LỤC 2.13 Đơn vị: CƠNG TY TNHH HÙNG LÂM Địa chỉ: Thơn Hòa Lạc, Bình n, Thạch Thất, Hà Nội SỔ CÁI Năm: 2015 Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu: 642 Đơn vị tính: đồng Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày tháng B C Nhật ký chung Trang Số thứ sổ tự dòng Diễn giải D E G Số hiệu tài khoản đối ứng H Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu năm 2015 Số phát sinh tháng K/c chi phí quản lý doanh nghiệp 31/12 911 7.907.633.269 ………………………………………… Cộng số phát sinh 7.907.633.269 7.907.633.269 ………… Số dư cuối kỳ Sổ có ……… …trang đánh số từ trang 01 đến trang Ngày mở sổ:…………………………………………………… Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn : Phòng kế tốn Cơng ty TNHH Hùng Lâm) 15 PHỤ LỤC 2.14 Đơn vị: CÔNG TY TNHH HÙNG LÂM Địa chỉ: Thơn Hòa Lạc, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội SỔ CÁI Năm: 2015 Tên tài khoản: Chi phí tài Số hiệu: 635 Đơn vị tính: đồng Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày tháng B C Nhật ký chung Trang Số thứ sổ tự dòng Diễn giải D E G Số hiệu tài khoản đối ứng H Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu năm 2015 Số phát sinh kỳ K/c XĐ KQKD 31/12 911 ………………………………………… Cộng số phát sinh kỳ Số dư cuối kỳ 5.814.374.569 5.814.374.569 5.814.374.569 Sổ có ……… …trang đánh số từ trang 01 đến trang Ngày mở sổ:…………………………………………………… Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn : Phòng kế tốn Công ty TNHH Hùng Lâm) 16 PHỤ LỤC 2.15 Đơn vị: CƠNG TY TNHH HÙNG LÂM Địa chỉ: Thơn Hòa Lạc, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội SỔ CÁI Năm: 2015 Tên tài khoản: Chi phí khác Số hiệu: 811 Đơn vị tính: đồng Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Nhật ký chung Số hiệu Ngày tháng Diễn giải Trang sổ Số thứ tự dòng Số hiệu tài khoản đối ứng B C D E G H Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu năm 2015 Số phát sinh kỳ 911 108.415.62 K/c XĐ KQKD 31/12 ………………………………………… Cộng số phát sinh kỳ 108.415.62 108.415.62 Số dư cuối kỳ Sổ có ……… …trang đánh số từ trang 01 đến trang Ngày mở sổ:…………………………………………………… Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn : Phòng kế tốn Cơng ty TNHH Hùng Lâm) 17 PHỤ LỤC 2.16 Đơn vị: CƠNG TY TNHH HÙNG LÂM Địa chỉ: Thơn Hòa Lạc, Bình n, Thạch Thất, Hà Nội SỔ CÁI Năm: 2015 Tên tài khoản: Xác định kết kinh doanh Số hiệu: 911 Đơn vị tính: đồng Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Nhật ký chung Số hiệu Ngày tháng Diễn giải Trang sổ Số thứ tự dòng Số hiệu tài khoản đối ứng B C D E G H Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu năm 2015 Số phát sinh kỳ 821 K/c thuế TNDN phải nộp 426.914.914 ………………………………………… Cộng số phát sinh tháng ………… Số dư cuối tháng Sổ có ……… …trang đánh số từ trang 01 đến trang Ngày mở sổ:…………………………………………………… Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn : Phòng kế tốn Cơng ty TNHH Hùng Lâm) 18 PHỤ LỤC 2.17 Đơn vị: CÔNG TY TNHH HÙNG LÂM Địa chỉ: Thơn Hòa Lạc, Bình n, Thạch Thất, Hà Nội SỔ CÁI Năm: 2015 Tên tài khoản: Thuế thu nhập doanh nghiệp Số hiệu: 3334 Đơn vị tính: đồng Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày tháng B C Nhật ký chung Trang Số thứ sổ tự dòng Diễn giải D E G Số hiệu tài khoản đối ứng H Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu năm 2015 Số phát sinh kỳ … 31/12 Xác định thuế TNDN tạm nộp năm 821 385.250.419 41.664.495 Số thuế TNDN điều chỉnh toán … Cộng số phát sinh 426.914.914 ………… Số dư cuối kỳ Sổ có ……… …trang đánh số từ trang 01 đến trang Ngày mở sổ:…………………………………………………… Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn : Phòng kế tốn Công ty TNHH Hùng Lâm) 19 PHỤ LỤC 2.18 Đơn vị: CƠNG TY TNHH HÙNG LÂM Địa chỉ: Thơn Hòa Lạc, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội SỔ CÁI Năm: 2015 Tên tài khoản: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Số hiệu: 821 Đơn vị tính: đồng Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày tháng B C Nhật ký chung Trang Số thứ sổ tự dòng Diễn giải D E G Số hiệu tài khoản đối ứng H Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu năm 2015 Số phát sinh kỳ … 31/12 31/12 Xác định thuế TNDN tạm nộp năm 3334 3334 911 Số thuế TNDN điều chỉnh toán K/c XĐ KQKD 385.250.419 41.664.495 426.914.914 Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Sổ có ……… …trang đánh số từ trang 01 đến trang Ngày mở sổ:…………………………………………………… Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn : Phòng kế tốn Cơng ty TNHH Hùng Lâm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc si kinh tế: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty trách nghiêm hữu hạn , Luận văn thạc si kinh tế: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty trách nghiêm hữu hạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay