Đề thi Tin học đại cương BKHN

4 42 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:26

Họ tên chữ ký Giám thị Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Khoa Công nghệ thông tin ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Ngày thi: ./ ./ Thời gian: 60 phút Không sử dụng tài liệu máy tính Hình thức thi: trắc nghiệm tự luận Họ tên chữ ký Giám thị Họ tên sinh viên: STT: Ngày sinh: Lớp: SHSV: PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (Trả lời phần trắc nghiệm vào bảng trang 3) Câu 1: [a] [b] [c] [d] Chọn khai báo không đúng: int TienGui(int, int); float TienGui(SoTien, LaiSuat); void TienGui( int ); void TienGui(int SoTien, float LaiSuat); Câu 2: Khi dùng hàm fopen kiểu sau làm đối số hàm này, dùng để mở tệp để ghi bổ sung theo kiểu văn bản, tệp chưa tồn tạo tệp ? “at” [c] “w+t” “wt” [d] “ab” [a] [b] Câu 3: [a] [b] Cho đoạn chương trình sau, tìm giá trị sum: for (int i = 0; i+1 Câu 11: Trong định danh sau đây, đâu định danh hợp lệ? char [c] int 2First [d] int2 [a] [b] Câu 12: Cho khai báo struct quoc_gia { char ten[31]; char thu_do[31]; 1/4 Số phách (do hội đồng chấm thi ghi) [a] [b] Câu 13: [a] [b] int dan_so; }dsqg[10]; Mảng dsqg chiếm số byte nhớ là: 440 [c] 640 460 [d] 660 Chọn chức RAM (Random Access Memory) Lưu trữ liệu lâu dài Lưu trữ liệu chương trình thực [c] Lưu trữ chương trình dùng để khởi động máy tính [d] Tất chức nói Câu 14: [a] [b] [c] [d] Câu 15: [a] [b] Câu 16: [a] [b] [c] [d] Câu 17: [a] [b] Câu 18: [a] [b] Cho biết kết đoạn chương trình sau: char c='A'; while (c b?a:b); Kết thu là: 112 [c] 211 Báo lỗi [d] a>b?a:b Một xử lý có đường bus địa 32 bit dung lượng nhớ tối đa nhớ bao nhiêu, biết ngăn nhớ có kích thước byte 16 GB [c] GB 32 GB [d] GB Tìm kết chương trình #include #include void main() { int a, b = 0; clrscr(); for(a = 1; a < 10; a++) { if(a%2 == 0) continue; b = b + a; printf("%5d",b); } getch(); } 16 25 10 16 24 10 16 24 10 16 25 Trong biểu thức so sánh ký tự đây, biểu thức đúng, biết bảng mã sử dụng bảng mã ASCII ‘b’ < ‘Z’ [c] ‘9’ > ‘A’ ‘a’ > ‘A’ [d] ’4’ > ’5’ Mảng a có kiểu float Phát biểu sau nhất? a tương đương với &a[0] a + i tương đương với &a[i] *(a + i) tương đương với a[i] Cả a, b, c PHẦN CHẤM ĐIỂM CỦA GIÁO VIÊN Mã đề: 381 2/4 Chấm lần Chấm lần Số câu trắc nghiệm đúng: Điểm tự luận: Điểm kết luận thi Số câu trắc nghiệm đúng: Điểm tự luận: Họ tên chữ ký cán chấm lần 1: Bằng chữ: Họ tên chữ ký cán chấm lần 2: Bằng số: PHẦN BÀI LÀM CỦA SINH VIÊN PHẦN I: TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Sinh viên trả lời 25 câu trắc nghiệm cách đánh dấu nhân (X) vào ô tương ứng với lựa chọn bảng sau: (Lưu ý: có phương án chọn cho câu trắc nghiệm) Câu 10 11 12 13 [a] [b] [c] [d] Câu [a] [b] [c] [d] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 PHẦN II: TỰ LUẬN Thông tin cán gồm: họ tên (không 25 ký tự), lương (là số thực) Viết chương trình nhập vào thơng tin phòng gồm 15 cán bộ, sau tìm hiển thị hình họ tên cán có lương thấp phòng, họ tên dòng Gợi ý: khai báo cấu trúc dùng mảng cấu trúc Sinh viên viết phần tự luận (lập trình) hết trang thứ Mã đề: 381 3/4 Mã đề: 381 4/4 ... biết ngăn nhớ có kích thước byte 16 GB [c] GB 32 GB [d] GB Tìm kết chương trình #include #include void main() { int a, b = 0; clrscr(); for(a = 1; a < 10; a++) { if(a%2 ==... = = ‘a’)||(ch = = ‘b’) [c] ch = = ‘a’|’b’ Số[d]phách(ch = = ‘a’)|(ch = =’b’) (do hội đồng chấm thi ghi) [a] [b] [c] [d] Câu 24: [a] [b] Câu 25: [a] [b] [c] [d] Số thập phân 10.75 biểu diễn số...Số phách (do hội đồng chấm thi ghi) [a] [b] Câu 13: [a] [b] int dan_so; }dsqg[10]; Mảng dsqg chiếm số byte nhớ là: 440 [c]
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Tin học đại cương BKHN, Đề thi Tin học đại cương BKHN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay