Bài tập THDC:Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:26

CHƯƠNG – Kiểu liệu biểu thức C Hà Nội ngày 1/8/2010, Nguyễn Thị Thu Trang – SE – SoICT I Bài tập làm thêm (Có giới thiệu thêm if, if… else trước) Bài tập 7.11: Nhận giá trị góc (số ngun) từ bàn phím Sau thơng báo góc nhập thuộc góc phần tư thứ Bài tập 7.12: Giải phương trình bậc AX+B = (A, B số thực) Bài tập 7.13: Tính tổng giá trị giờ, phút giây từ bàn phím Bài tập 7.14: Tính cước Taxi theo số km (số thực) nhập từ bàn phím theo cơng thức đây: 1km có cước 5000, 30km có giá 4000/1km km sau có giá 3000/1km II Bài tập nhà Bài tập 7.21: Nhận từ bàn phím số có ba chữ số In chữ số phần trăm, chục, đơn vị số Bài tập 7.22: Giải phương trình bậc hai AX2 + BX + C = (A, B, C số thực) Bài tập 7.23: Giải hệ phương trình bậc A1X + B1Y = C1 A2X + B2Y = C2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập THDC:Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C, Bài tập THDC:Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay