QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THỜI KỲ 20102020 XÃ NGỌC ĐỊNHHUYỆN ĐỊNH QUÁNTỈNH ĐỒNG NAI  

69 14 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN           BÁO CÁO TỐT NGHIỆP   ĐỀ TÀI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THỜI KỲ 2010-2020 XÃ NGỌC ĐỊNH-HUYỆN ĐỊNH QUÁN-TỈNH ĐỒNG NAI           SVTH MSSV LỚP NGÀNH : : : : LÊ DUY SƠN 07124098 DH07QL QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI               -TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011-       TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH LÊ DUY SƠN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THỜI KỲ 2010-2020 XÃ NGỌC ĐỊNH-HUYỆN ĐỊNHQUÁN-TỈNH ĐỒNG NAI Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Tân (Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh) Ký tên…………………… - Tháng năm 2011 –     i  LỜI CẢM ƠN  Con xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ba Mẹ, người sinh thành chịu nhiều vất vả, nhọc nhằn nuôi dạy ngày hôm người thân gia đình ni dưỡng, yêu thương điểm tựa vững cho suốt đời trình thực Báo cáo tốt nghiệp Em xin cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, tồn thể q thầy, cô Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản tận tình dạy dỗ truyền đạt kiến thức cho em thời gian em học tập trường Em xin chân thành biết ơn thầy Nguyễn Văn Tân tận tình hướng dẫn em suốt thời gian thực đề tài để em hoàn thành Báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tồn thể chú, anh chị UBND xã Ngọc Định Huyên Đinh quán Tỉnh Đồng Nai, Thầy Lê Ngọc Lãm tạo điều kiện thuận lợi cho em việc thu thập số liệu, tài liệu nhiệt tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức bổ ích cho em Xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể bạn lớp DH07QL đồng hành, động viên giúp đỡ trình học tập thực đề tài Do kiến thức nhiều hạn chế nên Báo cáo tốt nghiệp em chưa hồn thiện, nhiều sai sót mong q Thầy, Cơ thơng cảm đóng góp ý kiến để báo cáo hoàn chỉnh hơn, em xin chân thành cảm ơn Sinh viên Lê Duy Sơn     ii  TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Lê Duy Sơn Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Đề tài: “ Quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 2010 - 2020 xã Ngọc Định huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai” Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Tân, Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản, trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai huyện lập lập quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 2010 -2020 Bên cạnh đó, huyện triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cho xã nhầm thúc đẩy phát triển KT-XH xã Xã Ngọc Định xã có diện tích nhỏ so với xã khác huyện, điều kiện kinh tế khó khăn sản xuất chủ yếu sản xuất nông nghiệp Tuy nhiên xã Ngọc Định lại có vị trí thuận lợi việc giao lưu xã khác huyện Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, phát huy tối đa tiềm cơng tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quan trọng Do em thực đề tài: “Lập quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 2010-2020 Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai ” Trên sở đề tài thực với mục đích phát triển KT-XH bước hồn thiện cơng tác quản lý đất đai Bằng phương pháp điều tra, phương pháp thống kê, phương pháp thống kê, phương pháp đồ, phương pháp công cụ GIS, phương pháp dự báo, phương pháp định mức…., sở nghiên cứu tình hình thực tế địa phương điều kiện tự nhiên, kinh tế, tình hình quản lý đất đai, trạng sử dụng đất tiền đất đai Từ xây dựng phương án QHSĐĐ đến năm 2020 phù hợp với hinh hướng quy hoạch huyện, định hướng phát triển KT-XH nhu cầu sử dụng đất ngành xã Đên năm 2020 cấu sử dụng đất: - Tổng diện tích tự nhiên: 4.349,47 khơng thay đổi so với năm 2010;  - Diện tích đất nơng nghiệp 3.180,34ha chiếm 73,12% diện tích tự nhiên;  - Diện tích đất phi nơng nghiệp 1.169,16ha chiếm 26,88% diện tích tự nhiên; - Diện tích đất chưa sử dụng khơng Trong diện tích đất khu dân cư nơng thơn 183,05 ha; Phương án QHSĐĐ có tác động quan trọng đến hướng phát triển kinh tế xã hội, sử dụng đất, ngành địa bàn xã giải nhu cầu đất đai cho đối tượng sử dụng đất Hiệu sử dụng đất nâng cao với chuyển dịch cấu đất đai hợp lý loại: đất chuyên dùng, đất tăng, giảm đất nông nghiệp phù hợp với xu trình phát triển     iii  Mục Lục ĐẶT VẤN ĐỀ 1  PHẦN I: TỔNG QUAN 2  I.1.CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .2 I.1.1.Cơ sở khoa học I.1.2.Cơ sở pháp lý vấn đề nghiên cứu .7 I.1.3.Cơ sở thực tiễn đề tài nghiên cứu I.2.KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .9 I.3.NÔI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, QUY TRÌNH THỰC HIỆN I.3.1.Nội dung nghiên cứu I.3.2.Phương pháp nghiên cứu I.3.3.Quy trình thực .10 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 11 II 1.ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI .11 II.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường .11 II.1.2 Thực trạng kinh tế, xã hội 15 II.1.3.Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế , môi trường 18 II.2.TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 19 II.2.1 Tình hình quản lý đất đai .19 II.2.2 Hiện trạng sử dụng đất 20 II.2.3.Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất đai kỳ trước 28 II.3.ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI 31 II.3.1 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp 31 II.3.2 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn 33 II.3.3 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc chuyển đổi cấu sử dụng đất phát triển sở hạ tầng 33 II.4.PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 34 II.4.1.Các tiêu phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ quy hoạch 34 II.4.2.Phương án quy hoạch sử dụng đất 35 II.4.3 Đánh giá tác động phương án đến kinh tế-xã hội 47 II.4.4.Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 49 II.4.5.Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 51 II.4.6.Các giải pháp thực thực quy hoạch sử dụng đất 57 KẾT LUẬN 60 I.KẾT LUẬN 60 II.KIẾN NGHỊ 60     iv  Danh Mục Các Hình -Bảng -Biểu Đồ Hình 1: Mối quan hệ cấp quy hoạch sử dụng đất   6  Hình 2: Sơ đồ vị trí xã Ngọc Định  . 11  Bảng 01 Phân loại đất theo độ dốc tầng dày   12  Bảng 02 Hiện trạng thủy văn  . 13  Bảng 03 Phân loại đất xã Ngọc Định   14  Bảng 04 Sơ lược dân số ấp xã   16  Bảng 05 Hiện trạng giao thông xã Ngọc Định   18  Bảng 06 Thống kê trang sử dựng đất   20  Bảng 07 Biến động mục đích sử dụng đất giai đoạn 2005 – 2010  . 22  Biểu đồ 1: Cơ cấu sử dụng đất năm 2010   26  Bảng 08.Kết thực QHSDĐ xã Ngọc Định kỳ trước   28  Bảng 09.Tỷ lệ gia tăng dân số qua năm   36  Bảng 10 Dự báo dân số, diện tích đất qua năm đến năm 2020   36  Bảng 11 Chỉ tiêu lọai đất quy hoạch đến năm 2020   37  Bảng 12.Diện tích loại đất nơng nghiệp đến năm 2020   40  Bảng 13 Nhu cầu loại đất đến 2020  . 41  Bảng 14.Diện tích loại đất phi nông nghiệp đến năm 2020   42  Bảng 15 Danh mục tuyến đường quy hoạch đến năm 2020   43  Bảng16.Danh mục trường học sở giáo dục quy hoạch đến năm 2020   44  Bảng 17 Danh mục điểm dân cư nông thôn quy hoạch đến năm 2020   45  Bảng 18.Danh mục cơng trình thuộc đất trụ sở quan đến năm 2020   46  Bảng 19.Danh mục cơng trình sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp   46  Bảng 21.Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm 2011 – 2015 Xã Ngọc Định   52  Bảng 22.Danh mục cơng trình năm 2011   53  Bảng 23 Danh mục cơng trình năm 2012   54  Bảng 24 Danh mục cơng trình năm 2013   55  Bảng 25 Danh mục cơng trình năm 2014   55  Bảng 26 Danh mục cơng trình năm 2015   56                v      DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT     QHSDĐĐ : Quy hoạch sử dụng đất đai KHSDĐĐ : Kế hoạch sử dụng đất đai UBND : Ủy Ban Nhân Dân CP : Chính phủ CV : Cơng văn NĐ-CP : Nghị định- Chính phủ CQTSNN : Cơ quan trụ sở nhà nước CTSN : Cơng trình nghiệp QĐ : Quyết Định BTNMT : Bộ Tài Nguyên Môi Trường GCNSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KT-XH-QP-AN : Kinh tế xã hội quốc phòng an ninh HĐND : Hội đồng nhân dân KD : Kinh doanh DTTN : Diện tích tự nhiên MĐSD : Mục đích sử dụng vi  ĐẶT VẤN ÑEÀ  Ý nghĩa , tầm quan trọng đề tài nghiên cứu Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn đất nước, thành phần hàng đầu quan trọng môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng Đất đai có ý nghĩa kinh tế, trị, xã hội sâu sắc nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tại điều 18 Hiến pháp năm 1992 nêu rõ “Nhà nước thống quản lý đất đai theo quy hoạch pháp luật, đảm bảo sử dụng đất mục đích có hiệu quả” Đây sở pháp lý cao quy hoạch sử dụng đất, khẳng định tính pháp chế Nhà nước ta Sau Luật đất đai 2003 đời, công tác “Quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất” 13 nội dung quản lý Nhà nước đất đai QHSDĐĐ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không trước mắt mà lâu dài Căn vào đặc điểm điều kiện tự nhiên, phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng lãnh thổ, QHSDĐĐ tiến hành nhằm tạo sở để bố trí sử dụng đất hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ mơi trường đồng thời đáp ứng yêu cầu thống quản lý nhà nước đất đai Xã Ngọc Định xã có diện tích nhỏ so với xã khác huyện, điều kiện kinh tế khó khăn sản xuất chủ yếu sản xuất nông nghiệp.Tuy nhiên xã Ngọc Định lại có vị trí thuận lợi việc giao lưu xã khác huyện Mục tiêu tương lai phát triển kinh tế xã hội xã Ngọc Định Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, phát huy tối đa tiềm công tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quan trọng Thông qua công tác lập quy hoạch kế họach sử dụng đất tiêu đất đai phân bổ có khoa học phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế giai đoạn Xuất phát từ tầm quan trọng đó, đồng ý Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, em thực đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 2010-2020 xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai”  Mục tiêu nghiên cứu: Hoạch định phân bổ hợp lý quỹ đất đai thời kỳ 2010-2020 nhằm quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ mơi trường, bước hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước đất đai địa phương  Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đất đai: bao gồm đất nông nghiệp, phi nông nghiệp đất chưa sử dụng Đối tượng nghiên cứu quy luật biến động điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tác động đến đất đai biến động chu chuyển đất đai theo giai đoạn kế hoạch địa bàn xã Ngọc Định  Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn thời gian: đề tài tập trung nghiên cứu giai đoạn từ năm 20112020 Thời gian nghiên cứu đề tài 04 tháng (04 -/08/2011) Giới hạn không gian: nghiên cứu phạm vi địa bàn Xã Ngọc Định PHẦN I: TỔNG QUAN I.1.CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I.1.1.Cơ sở khoa học 1.Các khái niện Đất đai: Đất đai vùng khơng gian đặc trưng có giới hạn, theo chiều thẳng đứng (gồm khí hậu bầu khí quyển, lớp đất phủ bề mặt, thảm thực vật, động vật, diện tích mặt nước, tài ngun nước ngầm khống sản lòng đất), theo chiều nằm ngang mặt đất (là kết hợp thổ nhưỡng, địa hình, thủy văn, thảm thực vật thành phần khác) Ngồi hoạt động người từ q khứ đến triển vọng tương lai Quy hoạch: hệ thống biện pháp nhằm xếp, bố trí, tổ chức khơng gian lãnh thổ quy hoạch, gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội cuả vùng, địa phương Quy hoạch sử dụng đất đai: Quy hoạch sử dụng đất đai hệ thống biện pháp kinh tế, kỹ thuật pháp chế Nhà nước nhằm tổ chức, quản lý, sử dụng đất đai cách đầy đủ, hợp lý, khoa học có hiệu quả; thơng qua việc phân bổ quỹ đất cho mục đích ngành tổ chức sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất đai (về kinh tế - xã hội – môi trường) Kế hoạch sử dụng đất: chia nhỏ, chi tiết hóa quy hoạch sử dụng đất mặt nội dung thời kỳ Kế hoạch sử dụng đất phê duyệt vừa mang tính pháp lý vừa mang tính pháp lệnh Kế hoạch sử dụng đất duyệt vừa mang tính pháp lý vừa mang tính pháp lệnh mà Nhà nước giao cho địa phương hoàn thành giai đoạn kế hoạch KHSDĐ theo quy hoạch: KHSDĐ lập theo QHSDĐ cấp: toàn quốc, tỉnh, huyện, xã KHSDĐ KHSDĐ dài hạn (5 năm), hay KHSDĐ ngắn hạn (1 năm) Lịch sử công tác quy hoạch sử dụng đất 2.1 Sơ lược công tác quy hoạch sử dụng đất nước giới Quy hoạch sử dụng đất vai trò quan trọng nước ta mà tất nước giới Các nước tiến hành quy hoạch sử dụng đất từ sớm.Hệ thống QHSDĐ đời Liên Xô từ thập niên 30 phát triển liên tục Hệ thống QHSDĐ gồm có cấp: - Tổng sơ đồ sử dụng đất toàn liên bang - Tổng sơ đồ sử dụng đất tỉnh nước cộng hòa - Quy hoạch vùng huyện - Quy hoạch liên xí nghiệp xí nghiệp Ở nước tư phát triển Anh, Pháp, Mĩ, Úc, gần nước Thái Lan, Malayxia, Philipin ứng dụng quy phạm vào công tác điểu tra, đánh giá quy hoạch Ở nước khu vực Đông Nam Á Lào, Campuchia nhìn chung cơng tác quy hoạch phát triển hình thành máy quản lý đất đai tương đối tốt dừng lại cho phần quy hoạch tổng thể cho ngành 2.2.Sơ lược công tác quy hoạch sử dụng đất Việt Nam  Trước năm 1975 Hai miền Nam Bắc chưa có khái niệm QHSDĐ Miền Bắc: thành lập Bộ Nông Trường: quản lý nông trường quốc doanh miền Bắc Việt Nam.Chỉ đạo cho nông trường lập quy hoạch sản xuất Miền Nam: sau ngày hòa bình thành lập dự án quy hoạch phát triển kinh tế hậu chiến Hạn chế: chủ yếu phục vụ cho nông trường hợp tác xã nông nghiệp  Giai đoạn 1975- 1978 Sau nước ta giải phóng hồn toàn, thành lập Ban đạo phân vùng kinh tế Nông Lâm Trung Ương, Ban phân vùng kinh tế tỉnh, thành Kết quả: Quy hoạch nông lâm nghiệp vùng kinh tế,q uy hoạch nông lâm 44 tỉnh, thành phố Trung ương Nội dung QHSDĐ, phân bố đất đai dàn trải chưa thành phần mục báo cáo Hạn chế: Đối tượng đất đai chủ yếu đất nông lâm,“Quy hoạch pháo đài” (nội lực) chủ yếu phía thành, khơng xét với trung tâm phát triển lân cận( vùng ngoại lực).Tình hình tài liệu điểu tra thiếu không đồng bộ.Kết quy hoạch triệu không thực Chưa lượng toán vốn đầu tư.Nội hàm QHSSDĐ chưa quan tâm  Giai đoạn 1981-1986 Văn kiện Đại hội Đảng lần V nêu: xúc tiến công tác điều tra bản, làm sở lập tổng sơ đồ phát triển phân bố lực lượng phát triển toàn quốc (Quy hoạch cáp quốc gia), sơ đồ phân bố phát triển lực lượng sản xuất tỉnh thành Trung ương Bộ ngành Trung ương (Quy hoạch cấp tỉnh) Giai đoạn lập quy hoạch rầm rộ, rộng khắp nước Kết quả: Đối tượng đất đai quy hoạch mở rộng (có thêm đất chuyên dùng, đất khu cơng nghiệp, đất ) Các chương trình điều tra phong phú, đồng bộ.Có đánh giá nguồn lực (nội lực ngoại lực: mối quan hệ vùng với trung tâm phát triển) xét mối quan hệ vùng Có lượng tốn vốn đầu tư hiệu quy hoạch Nội dung QHSDĐ thức trở thành chương mục báo cáo quy hoạch Hạn chế: chưa có quy hoạch cấp xã, huyện  Giai đoạn 1987-1993 Luật Đất đai đời (1987) đời Luật xác định nội dung: QHSDĐ nội dung quản lý Nhà nước đất đai Đây sở pháp lý cho công tác lập QH, KHSDĐ Thực tiễn: Giai đoạn công tác lập quy hoạch im vắng Tổng cục Quản lý ruộng đất ban hành thông tư 106/QH-KH/RĐ ngày 15/04/1991 hướng dẫn Luật đất đai QH,KHSDĐ cấp xã Năm 1992 ban hành tài liệu tập huấn hướng dẫn lập QHSDĐ cấp xã (đã lập quy hoạch cho 300 xã/10.000 xã tập trung miền Bắc) Hạn chế: công tác lập quy hoạch trầm lắng có sở pháp lý do: chịu ảnh hưởng nước khối XHCN bị tan rã, có quan điểm kinh tế thị trường khơng cần quy hoạch điều tiết 1.2.Tác động đến phát triển công nghiệp Phương án xác định rõ vùng phát triển công nghiệp, tính tốn qũy đất cần thiết để mở rộng phát triển công nghiệp tạo động lực cho ngành phát triển ngành khác có liên quan Qúa trình bố trí đất đai phát triển cơng nghiệp tính đến việc phát triển khu cơng nghiệp đồng với phát triển dịch vụ, đô thị, phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người lao động nhà cho công nhân bảo vệ môi trường Nâng cao hiệu sử dụng đất lĩnh vực công nghiệp 1.3 Tác động đến phát triển dịch vụ Đã cân đối mạng lưới dịch vụ rộng khắp gắn với trục phát triển xã giao thơng, cơng nghiệp, điểm dân cư nông thôn, hướng đến phát triển lĩnh vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao tốc độ tăng trưởng chung kinh tế để thúc đẩy phát triển toàn diện cân đối ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội Để phương án tác động tốt đến phát triển dịch vụ quyền cần Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành dịch Tiếp tục thực công tác xúc tiến thương mại để phát huy thị trường sẵn có Quy hoạch khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại phù hợp với loại hình thương mại đại, tập trung, qui mơ lớn Hồn thiện quy hoạch triển khai hệ thống lưu thông, phân phối mặt hàng trọng yếu gồm có: xăng dầu, sắt thép, xi măng, phân bón, thuốc chữa bệnh Nhanh chóng hòan thiện quy hoạch chi tiết quảng bá đầu tư Nghiên cứu rút ngắn quy trình đầu tư Có sách ưu đãi đất phát triển du lịch –Dịch vụ Khuyến khích vốn tư nhân Đánh giá hiệu xã hội phương án quy hoạch sử dụng đất việc giải quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất Phương án tính đến việc bố trí giải qũy đất cho người dân, hộ tăng thêm, khu vực tái định cư, tái cấu trúc đất khu dân cư nông thôn, khu dân cư thị ngòai chuẩn bị qũy đất cho phép người dân chuyển mục đích thành đất đất dự án để phục vụ nhu cầu kinh doanh Bất động sản Vì mức độ ảnh hưởng xấu đến đời sống hộ dân phải di dời chỗ không cao Số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất xác định chủ yếu địa phương Phương án quy hoạch bố trí qũy đất cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ phân bố rộng khắp đáp ứng nhu cầu Phương án giúp việc quản lý nhà nước đất đai ổn định, việc đầu tư cỏ sở hạ tầng có hiệu Tăng diện tích đất cơng trình cơng cộng đáp ứng nhu cầu toàn xã, diện tích trường học tăng lên đáp ừng nhu cầu học sinh toàn xã Đất sản xuất kinh doanh tăng tạo thêm việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ Nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân xã làm cho dân yên tâm sản xuất Đánh giá khả khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, yêu cầu phát triển diện tích phủ rừng phương án quy hoạch sử dụng đất Quỹ đất tự nhiên xã đến năm 2020 khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu cao đảm bảo khoa học Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất ngành, lĩnh vực nói riêng, quỹ đất đai xã có chuyển đổi mạnh mẽ phù hợp với tiềm đất đai điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Một sở quan trọng xác định hiệu môi trường phương án quy hoạch phải làm dảm tối đa mật đọ chê phủ rừng địa bàn xã Phương án bố trí cấu trồng phù hợp với đơn vị đất đai, nhằm khai thác sử dụng đất cách có hiệu quả, chống xói mòn, rửa trơi thối hoá đất Đặc biệt phương án dự báo đề xuất giải pháp giảm thiểu, thích ứng ảnh hưởng tượng biến đổi khí hậu việc sử dụng đất xã thời gian tới Giải pháp Nâng cao hiệu quản lý sử dụng tài nguyên bảo đảm hài hòa phát triển kinh tế xã hội, trước mắt lâu dài Tăng cường kiểm sốt, phòng, chống nhiễm mơi trường, mở rộng mạng lưới quan trắc môi trường khu vực có khu cơng nghiệp thị để dự báo xử lý kịp thời ô nhiễm môi trường Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước xử lý nước thải khu công nghiệp, khu dân cư tập trung, xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tập trung quản lý, chăm sóc, tu bổ diện tích rừng có, đồng thời tích cực trồng rừng trồng phân tán nhân dân đồng thời nâng cao công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng phát xử lý, ngăn chặn vụ vi phạm lâm luật II.4.4.Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất  Kỳ đầu năm 2011-2015 - Đất nơng nghiêp: Diện tích 3.298,98ha chiếm 75,85 % DTN; - Đất phi nông nghiệp: Diện tích 1.050,49ha chiếm 24,16 % DTN; - Đất khu dân cư nơng thơn: Diện tích 158,05ha chiếm 3,63 % DTN;  Kỳ cuối năm 2016-2020 - Đất nông nghiêp: Diện tích 3.180,34ha chiếm 72,57 % DTN; - Đất phi nơng nghiệp: Diện tích 1.169,13ha chiếm 26,88 % DTN;  - Đất khu dân cư nơng thơn: Diện tích 183,05ha chiếm 4,21 % DTN; Bảng 20 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất Các kỳ kế hoạch Hiện trạng STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 CHỈ TIÊU TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nơng nghiệp Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nơng nghiệp khác Đất phi nơng nghiệp Mã Diện tích Cơ cấu (%) 4.349,47 100,00 Kỳ đầu, đến năm 2015 Cơ Diện cấu tích (%) 4.349,47 100,00 Kỳ cuối, đến năm 2020 Cơ Diện tích cấu (%) 4.349,47 100,00 NNP 3.597,40 82,71 3.298,98 75,85 3.180,34 73,12 DLN 282,73 6,50 241,77 5,56 229,99 5,29 HNK 244,53 5,62 218,93 5,03 204,50 4,70 CLN 2.097,45 48,22 1.950,99 44,86 1.728,56 39,74 RPH 108,20 2,49 108,20 2,49 108,20 2,49 RSX 818,75 18,82 773,35 17,78 773,35 17,78 NTS 45,53 1,05 5,53 0,13 5,53 0,13 NKH 0,20 0,00 0,20 0,00 130,20 2,99 PNN 752,07 17,29 1.050,49 24,15 1.169,13 26,88 95,16 2,19 124,31 2,86 134,87 3,10 0,87 0,02 6,31 0,15 6,31 0,15 LUN RDD LMU 2.1 Đất nông thôn ONT 2.2 Đất đô thị ODT 2.3 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN CTS 2.4 Đất quốc phòng CQP 2.5 Đất an ninh CAN 2.6 Đất khu công nghiệp SKK 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ Đất cho hoạt động khoáng sản Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chơn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chun dùng Đất sơng, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng 7,17 SKC 0,16 SKX 7,57 0,17 9,30 0,21 32,63 0,75 32,63 0,75 101,21 2,33 SKS DDT DRA TTN 9,19 0,21 9,19 0,21 9,19 0,21 NTD 3,56 0,08 3,56 0,08 4,14 0,10 SMN 348,57 8,01 493,76 11,35 493,76 11,35 SON 193,58 4,45 193,58 4,45 193,58 4,45 DHT 93,98 2,16 179,59 4,13 184,15 4,23 98,05 2,25 158,05 3,63 183,05 4,21 PNK DCS Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT Đất khu du lịch DDL Đất khu dân cư nông thôn DNT (Nguồn: phân tích tổng hợp) II.4.5.Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 1.Phân bổ tiêu sử dụng đất năm kỳ đầu - Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến năm xác định dựa vào sở sau: Định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội địa phương; Định hướng sử dụng đất chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Nhu cầu sử dụng đất ngành; Nhu cầu sử dụng đất cấp trên: cấp huyện cấp tỉnh; Nhu cầu sử dụng đất cấp xã Dựa vào sở tiến hành phân bỗ tiêu sử dụng đất theo năm kế hoạch sau: Bảng 21.Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm 2011 – 2015 Xã Ngọc Định STT KẾ HOẠCH PHÂN THEO TỪNG NĂM CHỈ TIÊU TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nông nghiệp 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất nông thôn Đất đô thị Đất XD trụ sở quan, CTSN Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu XD Mã NNP DLN Diện tích năm2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 4.349,47 4.349,47 4.349,47 4.349,47 3.597,40 3.582,35 3.541,69 3.509,37 3.352,95 3.298,98 282,73 281,72 281,72 279,22 241,77 241,77 244,53 244,24 242,74 235,57 234,29 218,93 2.097,45 2.087,20 2.080,67 2.064,62 1.969,60 1.950,99 108,20 108,20 108,20 108,20 108,20 108,20 818,75 815,25 782,62 776,02 773,35 773,35 45,53 45,53 45,53 45,53 25,53 5,53 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 752,07 767,12 807,78 840,10 996,52 1.050,49 95,16 96,11 103,67 112,07 121,51 124,31 0,87 5,87 6,14 6,24 6,26 6,31 7,17 7,17 7,37 7,37 7,57 7,57 32,63 32,63 32,63 32,63 4.349,47 4.349,47 LUN HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN ONT ODT CTS CQP CAN SKK SKC SKX 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 gốm sứ Đất cho hoạt động khống sản Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chơn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng SKS DDT DRA 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 348,57 348,57 348,57 348,57 493,76 493,76 193,58 193,58 193,58 193,58 193,58 193,58 93,98 103,08 103,08 126,90 128,47 179,59 TTN NTD SMN 2.15 Đất sông, suối SON 2.16 Đất phát triển hạ tầng DHT (Nguồn: phân tích tổng hợp) Cụ thể hố kế hoạch sử dụng đất đến năm 2.1.Kế hoạch SDĐ Năm 2011 Các cơng trình xây dựng năm 2011 đa số mở rộng phục vụ cho nhu cầu lại sở hạ tầng cần thiết trước mắt địa phương Bảng 22 Danh mục cơng trình năm 2011 Hạng mục Điểm dân cư số Trụ sở UBND xã Ngọc Định Mở rộng Đường 107 Đường Hòa Đơng ấp Ba Tẩng Tổng cộng Ký hiệu (Loại đất) ONT TSC DGT DGT Vị trí Hòa Trung Hòa Thành Hòa Thành, Hòa Trung Hòa Đồng Diện tích (ha) 2,26 5,00 7,5 1,60 16,36 a Đất nơng nghiệp Diện tích đất nông nghiệp đến cuối năm 2011 3.582,35ha, giảm 15,05ha so với cuối năm 2010 Các loại đất giảm là: đất trồng lúa lại giảm 1,01ha, đất trồng hàng năm lại giảm 0,29ha, đất trồng lâu năm giảm 10,25ha, đất rừng sản xuất giảm 3,50ha b Đất phi nơng nghiệp Diện tích đất phi nơng nghiệp đến cuối năm 2011 767,12ha, tăng 15,05ha so với năm 2010 Các loại đất tăng chủ yếu đất nông thôn tăng 0,95ha, đất XD trụ sở quan tăng 5,00ha, đất giao thông 9,10 2.2.Kế hoạch SDĐ Năm 2012 Cũng năm 2011 công trình năm 2012 phục cho nhu cầu cấp thiết Đồng thời bước đầu xây dựng sở khai thác vật liệu san lấp phục vụ nhu cầu xắp tới địa phương Bảng 23 Danh mục cơng trình năm 2012 Kýhiệu (Loại đất) Hạng mục Điểm dân cư số ONT Trung tâm hành Cây xăng Quốc lộ 20 km 108, xã Ngọc Định Khai thác vật liệu san lấp ấp Hòa Thành TSC Đường 108 di rừng Gia Tỵ Tổng cộng SKC SKX DGT Vị trí Hòa Thuận Hòa Thành Hòa Trung Hòa Thành Hòa Thành, Hòa Trung, Hòa Đồng , Hòa hiêp Diện tích (ha) 7,56 0,27 0,20 32,63 0,37 41,03 a Đất nông nghiệp năm 2012 Diện tích đất nơng nghiệp đến cuối năm 2012 3.541,32ha, giẳm 41,03ha so với năm 2011 Các loại đấ gỉam là: đất trông hang năm khác giảm 1,50ha, đất trồng lâu năm giảm 6,90ha, đất rừng sản xuất giảm 32,63ha b Đất phi nông nghiệp năm 2012 Diện tích đất phi nơng nghiệp đến cuối năm 2012 808,15ha, tăng 41,03ha so voi năm 2011 Các loại đất tăng là: đất nông thôn tăng 7,56ha , đất XD trụ sở quan, CTSN tăng 0,27ha , đất quan sản xuất kinh doanh tăng 0,20ha , đất sản xuất vật liệu xây dựng tăng 32,63ha, đất song suối tăng 0,37ha 2.3 Kế hoạch SDĐ Năm 2013 Cùng với xây dựng điểm dân cư số điểm dân cư mới, mở rộng tuyến đường địa bàn xã Bên cạch mở rộng cơng trình thủy lợi phục vụ sản xuất nơng nghiệp Bảng 24 Danh mục cơng trình năm 2013 Hạng mục Điểm dân cư số Hội trường Đường Cây Đa Đường Bến Phà Trạm Bơm Trạm bơm nước 107 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Ấp Hòa Đồng - Mở rộng Trường MN Ngọc Lan Tổng cộng Ký hiệu (Loại đất) Vị trí Diện tích (ha) 8,7 0,10 0,99 0,56 20,00 ONT TSC DGT DGT DTL Hòa Thành Hòa Thành Hòa thuận Hòa Thành Hòa Thành DGD Hòa Đồng 0,30 DGD Hòa Hiệp 0,47 31,12 a Đất nơng nghiệp năm 2013 Diện tích đất nơng nghiệp đến cuối năm 2013 3.510,20ha giảm 31,12ha so với năm 2012 Các loại đất giảm là: đất chuyên trồng lúa giảm 2,50ha, đất trồng hàng năm 6,68ha, đất trồng lâu năm 15,12ha, đất rừng sản xuất 6,60ha b Đất phi nơngnghiệp năm 2013 Diện tích đất phi nơng nghiệp năm 2013 838,45ha tăng 31,12ha so với năm 2012 Các lọai đất tăng là: đất nông thôm 8,70ha, đất trụ sở quan 0,10ha, đất phát triển hạ tầng 22,32ha 2.4.Kế hoạch SDĐ Năm 2014 Phát triển điểm dân cư mới, xây dựng sở phục vụ cộng đồng địa phương mở rộng trường mần non tuyến đường liên ấp địa bàn Bảng 25 Danh mục cơng trình năm 2014 Hạng mục Ký hiệu (Loại đất) Vị trí Diện tích (ha) Điểm dân cư số ONT Hòa Đồng 9,44 Phòng truyền thống TSC Hòa Thành 0,02 Cây xăng Tín nghĩa - đường Cầu Trắng SKC Hòa đồng 0,20 Đường Hòa Hiệp bến phà DGT Hòa hiệp 0,41 Đường Hòa Đơngng LHXN DGT Hòa Đồng 0,96 Mở rộng trường mầm non Ngọc Lan DGD Hòa Đồng 0,20 Hồ ĐaKaYa SMN Hòa Đồng 145,19 Tổng cộng a Đất nông nghiệp năm 2014 156,42 Diện tích đất nơng nghiệp đến cuối năm 2014 3.353,78ha giẳm 156,42ha so với năm 2013 Các loại đất giảm là: đất chuyên trồng lúa nước 28,94ha, đất trồng lúa nước lại giảm 8,51ha, đất trồng hang năm lại giảm 1,28ha, đất trồng lâu năm giảm 95,02ha, đất trồng rừng sản xuất giảm 2,67ha, đất nuôi trồng thủy sản giảm 20,00ha b Đất phi nơng nghiệp năm 2014 Diện tích đất phi nơng nghiệp năm 2014 995,69ha tăng 156,42ha so với năm 2013 Các loại đất tăng là: đất nông thôn tăng 9,44ha, đất trụ sở quan tăng 0,02ha, đất sở sản xuất kinh doanh tăng 0,2ha, đất có mặt nước chuyên dung tăng 145,19ha, đất phát triển hạ tầng tăng 1,57ha 2.5 Kế hoạch SDĐ năm 2015 Năm 2015 tập trung xây dựng cơng trình văn hóa, mở rộng trường học địa phương phục vụ cho nhu cầu học tập giải trí lành mạnh đia phương Bảng 26 Danh mục cơng trình năm 2015 Hạng mục Ký hiệu (Loại đất) Vị trí Diện tích (ha) Điểm dân cư số ONT Hòa Thành 2,8 Thư viện TSC Hòa Thành 0,05 Thủy điện Ngọc Định DNL Ngọc Định 50,00 Cơng trình văn hóa DVH Ngọc Định 0,20 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (Hòa Thuận) DGD Hòa Thành 0,51 Trường mầm non DGD Ngọc Định 0,25 Trường tiểu học DGD Hòa Trung 0,16 Tổng hợp 53,97 a Đất nơng nghiệp năm 2015 Diện tích đất nơng nghiệp năm 2015 3.275,06ha giảm 78,72ha so với năm 2014 Các loại đất giảm là: đất trồng lâu năm giảm 43,36ha, đất trồng năm lại giảm 15,36ha , đất nuôi trông thủy sản giảm 20,00ha b Đất phi nơng nghiệp năm 2015 Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2015 1.074,41ha tăng 78,72ha so với năm 2014 Các loại đất tăng là: đất nông thôn tăng 2,8ha, đất trụ sở 0,05ha tăng, đất phát triển hạ tầng tăng 75,87ha II.4.6.Các giải pháp thực thực quy hoạch sử dụng đất Giải pháp sách  Giải pháp sách Phương án quy hoạch sau duyệt việc phân bổ đất đai phải theo quy hoạch, kế hoạch nhằm sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm Khi thực phương án quy hoạch cần nhanh chóng triển khai theo kế hoạch đưa nhằm chống chồng chéo quy hoạch, hạn chế việc sử dụng đất sai mục đích, khơng theo phương án quy hoạch, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực theo quy hoạch Cần có biện pháp tuyên truyền, công bố rộng rãi nhân dân, giải thích mục đích lợi ích lâu dài dự án nhắm tới Cần có sách hợp lý đền bù giải toả, tái định cư, tạo cơng ăn việc làm cho hộ có đất nơng nghiệp chuyển sang mục đích khác Tăng cường công tác tra, kiểm tra giám sát, việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Kiểm soát chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển mục đích sử dụng đất không theo quy hoạch Ưu tiên đầu tư sở hạ tầng phát triển theo khu chức để đảm bảo sử dụng hiệu quỹ đất Hàng năm UBND, HĐND, Đảng Uỷ có tổng kết việc thực sử dụng đất theo quy hoạch có điểm cần điều chỉnh Tạo điều kiện để nông dân dễ dàng chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi đất sản xuất nông nghiệp nhằm tăng hiệu sử dụng đất; gắn việc chuyển đổi đất đai với chuyển đổi lao động  Chính sách xã hội Giải tốt nhu cầu đời sống cho công nhân khu công nghiệp, trước hết nhu cầu nhà Nâng cao nhận thức, ý chí tâm phấn đấu vượt nghèo hộ nghèo, nâng cao lực đội ngũ cán tham gia công tác giảm nghèo Huy động nguồn lực từ ngân sách, nguồn tài trợ cá nhân, tổ chức nước, lồng ghép chương trình để hỗ trợ vốn cho hộ nghèo Thường xuyên giám sát, hướng dẫn hộ nghèo sử dụng đồng vốn có hiệu quả, phát triển sản xuất, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo  Xã hội hóa Đối với cơng trình địa phương thực hiện, nguồn vốn nhà nước, cần vận động triệt để nguồn vốn từ nhân dân với phương châm “Nhà nước nhân dân làm” Tạo chế, sách phù hợp để xã hội hóa việc đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội Xây dựng đề án huy động vốn từ người dân cho cơng trình cụ thể, dự kíên tíên độ phù hợp với khả đóng góp nhân dân Khuyến khích người dân thực theo quy hoạch, kế họach sử dụng đất phê duyệt 2.Giải pháp nguồn lực vốn đầu tư  Giải pháp nguồn lực Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa bàn Tăng cường quản lý nhà nước đào tạo nghề, tranh thủ nguồn vốn đầu tư nâng cấp trang thiết bị, khuyến khích tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân mở sở dạy nghề Chủ động kết hợp dạy nghề với tập huấn nghề hỗ trợ nông dân sau học nghề phát triển sản xuất Tăng cường công tác thông tin thị trường lao động việc làm, triển khai kịp thời sách ưu đãi để khuyến khích người lao động tham gia học nghề; trọng công tác định hướng nghề cho học sinh Tập trung phát triển nhanh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, nguồn nhân lực có chất lượng để thu hút mạnh dự án đầu tư có trình độ cơng nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn  Giải pháp huy động nguồn vốn Tăng cường biện pháp huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư Huy động nguồn vốn để đẩy mạnh tiến độ thực cơng trình dự án, cần có biện pháp cụ thể việc thu hút đầu tư, tăng hiệu sử dụng đất, tạo nguồn thu từ đất, cụ thể như: - Kết hợp với thành phố nhằm tạo chế thơng thống để kêu gọi vốn đầu tư đầu tư vào dự án đất - Phối hợp chặt chẽ với huyện việc chuẩn bị kế hoạch cơng trình nằm ngân sách nhà nước - Huy động vốn nhân dân thông qua công trình xã hội (nhà nước nhân dân làm, hình thức hợp tác đầu tư, góp vốn đầu tư quyền sử dụng đất) - Thực giao đất có thu tiền sử dụng đất phương thức đấu giá quyền sử dụng đất tổ chức, cá nhân sử dụng làm mục đích kinh doanh thông qua tổ chức phát triển quỹ đất Giải pháp Khoa học - Công nghệ Về khoa học công nghệ: Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh quản lý Triển khai dự án đầu tư hạ tầng hệ thống thông tin, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu hoạt động quan quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng cơng nghệ thông tin vào hoạt động quan hành nhà nước Tăng cường cơng tác giáo dục - đào tạo, phát triển trình độ dân trí, đào tạo đội ngũ lao động lành nghề, sở đầu tư khoa học kỹ thuật, khuyến khích người dân áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, để nâng cao chất lượng sản lượng sản phẩm Ứng dụng rộng rãi tiến kỹ thuật cơng nghệ thích hợp cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc để tạo việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống nhân dân Đổi chế, sách, tổ chức quản lý hoạt động nhằm khai thác phát huy tiềm lực khoa học công nghệ, nâng cao hiệu hoạt động khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Giải pháp tổ chức thực  Giải pháp tổ chức triển khai thực quy họach sử dụng đất Công khai quy hoạch sử dụng đất đai cho nhân dân địa phương biết để thuận lợi cho công tác đền bù giải toả sau này, hạn chế thiệt hại tài sản Nhà nước nhân dân Tăng cường phối hợp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển đô thị, đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật với kế hoạch sử dụng đất hàng năm để nâng cao tính khả thi, tính thực tiễn hiệu sử dụng đất Ưu tiên đầu tư dự án đầu tư có danh mục quy họach - kế họach sử dụng đất Thực chương trình, sách xã hội, hỗ trợ tái định cư giải cơng ăn việc làm cho dân có đất bị thu hồi Thực việc giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch, phát triển quỹ đất Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục người dân sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu bảo vệ mơi trường  Tổ chức quản lý quy hoạch Có chế theo dõi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hàng năm UBND, HĐND có tổng kết cơng tác Quản lý chặt chẽ đất đai xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch phê duyệt Cập nhật dự án sở quy họach địa bàn huyện qúa trình phát triển Đưa cơng nghệ GIS vào quản lý quy họach theo dõi cập nhật quy hoạch Nâng cao lực quản lý quy hoạch, kiến trúc, môi trường an ninh trật tự, trước hết hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng địa bàn, công bố rộng rãi đạo thực theo quy hoạch Có cán chuyên trách công tác theo dõi quy họach, kế họach sử dụng đất phối hợp với lọai hình quy hoạch khác Giao đất theo tiến độ, lực khai thác sử dụng thực tế tất trường hợp có nhu cầu sử dụng đất Đất giao hết hạn sử dụng phải thu hồi kịp thời Có biện pháp xử lý nghiêm theo pháp luật trường hợp sử dụng đất sai mục đích Bám sát sử dụng đất theo quy hoạch KẾT LUẬN I KẾT LUẬN Qua trình khảo sát địa bàn xã Ngọc Định cho thấy xã có vị trí thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội khả đầu tư xây dựng hệ thống sở hạ tầng Phương án quy hoạch sử dụng đất đai xã Ngọc Định xây dựng sở phân tích số liệu, tài liệu điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, thực trạng phát triển kinh tế – xã hội xã Ngọc Định Phương án quy hoạch sử dụng đất xã chi tiết hóa phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Định Quán Phương án quy hoạch sử dụng đất xã phân bổ quỹ đất cho mục đích sử dụng dựa dự báo nhu cầu sử dụng, phân bổ hài hòa lợi ích ngành đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội nhu sinh hoạt phong phú, đa dạng nhân dân Phương án quy hoạch sử dụng đất sở pháp lý để Nhà nước tiến hành giao, thuê đất, đồng thời sở lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm Phương án quy hoạch sử dụng đất xã Ngọc Định sau phê duyệt sở định hướng phát triển KT-XH Kết tiêu sử dụng đất Phương án quy hoạch định hướng sử dụng đất xã Ngọc Định đến năm 2020 là: - Tổng diện tích tự nhiên: 4.349,47 không thay đổi so với năm 2010;  - Diện tích đất nơng nghiệp 3.180,34ha chiếm 73,12% diện tích tự nhiên;  - Diện tích đất phi nơng nghiệp 1.169,16ha chiếm 26,88% diện tích tự nhiên; - Diện tích đất chưa sử dụng khơng Trong diện tích đất khu dân cư nông thôn 183,05 ha; Phương án có tác động quan trọng đến hướng phát triển kinh tế xã hội, sử dụng đất, ngành địa bàn xã giải nhu cầu đất đai cho đối tượng sử dụng đất Hiệu sử dụng đất nâng cao với chuyển dịch cấu đất đai hợp lý loại: đất chuyên dùng, đất tăng, giảm đất nông nghiệp phù hợp với xu trình phát triển II KIẾN NGHỊ Phương án quy hoạch sử dụng đất xã phân bổ sử dụng đất cho nhiều ngành, nhiều hạng mục, sở phân tích điều kiện tự nhiên nhu cầu dụng đất cua ngành có tham khao ý kiến địa phương Để phương án phê duyệt thực hiên có hiệu nên quan tâm đến số vấn đề sau : Để phương án quy hoạch kế hoạch thực thi, cần có quan tâm mức Nhà nước, UBND, HĐND cấp Phương án phải công bố rộng rãi nhân dân, giải thích mục lợi ích lâu dài phương án quy hoạch Có sách hợp lý hình thức đầu tư địa bàn vùng nơng thơn, đơn giản hóa thủ tục hành để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư vào địa bàn xã Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực theo quy hoạch Cần đẩy nhanh cơng tác đăng kí đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo điều kiện cho công tác quản lý Nhà nước đất đai người dân có sở để thực tốt quyền nghĩa vụ Tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán địa phương giúp việc triển khai quy hoạch – kế hoạch diễn theo phương án phê duyệt   TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng quy hoạch sử dụng đất đai –KS.Phan Văn Tự Bài giảng đánh giá đất đai –ThS.Nguyên Du Bài giảng Quy hoạch phat triển nông thôn –ThS.Bùi Văn Hải Bài giảng Quản lý nhà nước đất đai-KS.Lê Mộng triết Luận đất đai 2003 ban hành ngày 26-11-2003 Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ Tài Nguyên Môi Trường qui định chi tiết việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm đònh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật đất đai Quyết định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi, bồi thường hổ trợ tái định cư Quy hoạch SDĐ đến năm 202, KHSDĐ năm 2011-2015 H.Định Quán – T Đồng Nai 10 Báo cáo kết thực Nghị 03-NQ/ĐU BCH Đảng xã năm 2010 xã Ngọc Định 11 Nghị Ban Chấp hành Đảng xã (khóa IV) số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011 xã Ngọc Định 12 Quyết đònh số 4309/QĐ.CT.UBND ngày 08/05/2006 Chủ Tòch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Đơn giá lập, điều chỉnh quy họach, kế họach sử dụng đất đòa bàn tỉnh Đồng Nai UBND tỉnh Ñoàng Nai 13 Căn Quyết định số 563/QĐ-UBND, ngày 15/02/2008 UBND tỉnh Đồng Nai việc phê duyệt báo cáo quy hoạch phát triển chăn nuôi, khu chăn nuôi sở giết mổ tập trung giai đoạn 2007-2010 định hướng đến năm 2020 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 14 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 xã Ngọc định , Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai 15 Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch xây dụng diểm dân cư nông thôn xã Ngọc Định- Huyện Định quán – Tỉnh Đồng Nai ... Epilithi – Gleyic Đất đen Gley tầng đá 101,6200 Luvisols nông 2,31 LVxli1/BT Epilithi Chromic Luvisols 16,98 Lvhli1/BT Epilithi – Haplic Đất đen điển hình 117,0720 Luvisols tầng đá nông GL GLEYSOLS... Luvisols tầng đá nông GL GLEYSOLS – Đất nâu thẩm tầng đá 704,7432 nông ĐẤT GLEY GLu.eu/BT Eutri – Umbric Đất Gley mùn chua Gleysols TỔNG SỐ 2,66 82,305 82,3050 1,88 4.270,7349 100 (Nguồn: phân tích... ý kiến để báo cáo hoàn chỉnh hơn, em xin chân thành cảm ơn Sinh viên Lê Duy Sơn     ii  TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Lê Duy Sơn Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THỜI KỲ 20102020 XÃ NGỌC ĐỊNHHUYỆN ĐỊNH QUÁNTỈNH ĐỒNG NAI  , QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THỜI KỲ 20102020 XÃ NGỌC ĐỊNHHUYỆN ĐỊNH QUÁNTỈNH ĐỒNG NAI  

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay