QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 20112015 XÃ THẠNH ĐỨCHUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

65 18 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 13:43

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2011-2015 XÃ THẠNH ĐỨC-HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH Sinh viên thực :BÙI TẤN GIANG Mã số sinh viên :07124023 Lớp :DH07QL Ngành :QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI -TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH  BÙI TẤN GIANG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2011-2015 XÃ THẠNH ĐỨC- HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH Giáo viên hướng dẫn: ThS.Trần Duy Hùng (Địa quan: Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM) Ký tên:…………………… Tháng năm 2011 Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 2015) xã Thạnh Đức - huyện Gò Dầu – Tỉnh Tây Ninh”, ngồi cố gắng nỗ lực thân, em nhận nhiều giúp đỡ, động viên từ gia đình, thầy bạn bè: Con xin cảm ơn Ba Mẹ sinh thành, dưỡng dục khôn lớn đến ngày hơm Cảm ơn gia đình bên cạnh động viên, khích lệ suốt trình học tập Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh với q thầy Khoa Quản lý đất đai Bất động sản tận tình truyền đạt giảng dạy cho em kiến thức quý báu để em hồn thành tốt báo cáo Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy Trần Duy Hùng – Giáo viên hướng dẫn – Khoa Quản lý đất đai Bất động sản – Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tận tình giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành luận văn tốt nghiệp suốt thời gian qua Cuối cùng, chân thành cảm ơn anh chị bạn lớp giúp đỡ, đóng góp ý kiến bổ ích động viên tơi suốt q trình học tập hồn thành Luận văn Tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị công tác Trung tâm tư vấn, định giá kinh tế tạo điều kiện thuận lợi tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực tập để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Do kiến thức nhiều hạn chế nên báo cáo tốt nghiệp em chưa thật hồn thiện, mong q thầy thơng cảm đóng góp ý kiến để báo cáo em hồn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn! TP HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2012 Sinh viên Bùi Tấn Giang Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Bùi Tấn Giang, Khoa quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Đề tài: “Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh” Giáo viên hướng dẫn: ThS.Trần Duy Hùng, Bộ môn Quy hoạch, Khoa quản lý Đất đai & Bất động sản Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Nội dung tóm tắt báo cáo: Xã Thạnh Đức xã đồng nằm phía Bắc huyện Gò Dầu, cách thị xã Tây Ninh 25km hướng Tây Bắc cách TP.Hồ Chí Minh 80km hướng Tây Nam theo QL22 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn xã manh mún, sử dụng đất chưa mang lại hiệu công tác quản lý nhà nước đất đai chưa thật chặt chẽ Chính cơng tác QHSDĐ địa bàn xã Thạnh Đức thực cần thiết Việc thực công tác QHSDĐ nhằm xác định tổng nguồn lực đất đai làm sở cho việc khoanh định phân bổ quỹ đất cho ngành sử dụng tiết kiệm, khoa học, hiệu bền vững đồng thời tạo điều kiện cho công tác quản lý đất đai địa bàn xã ngày chặt chẽ Đề tài thực sở áp dụng quy định lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02-11-2009 Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường việc Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Để thực đề tài sử dụng phương pháp: Phương pháp điều tra, Phương pháp thống kê, Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, Phương pháp đánh giá đất đai theo FAO, Phương pháp dự báo, Phương pháp thảo luận lấy ý kiến góp ý - chuyên gia, Phương pháp đồ Qua trình khảo sát thực địa, nghiên cứu biến động điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội, đánh giá tiềm đất đai, kết hợp với định hướng sử dụng đất đai huyện Gò Dầu nhu cầu sử dụng đất cho ngành đưa phương án phân bổ quỹ đất Để phát huy tốt công tránh lãng phí đầu tư xây dựng đưa kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (5 năm) theo năm thời kỳ quy hoạch Đến năm 2020 cấu sử dụng đất địa bàn xã Thạnh Đức là: Đất nơng nghiệp diện tích 6.163,06 chiếm 84,79% DTTN; Đất phi nơng nghiệp diện tích 1,105,80 chiếm 15,21% DTTN; Đất khu dân cư nông thôn diện tích 3.667,35 chiếm 50,45% DTTN Kết phương án phân bổ hợp lý quỹ đất đai cho ngành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập đời sống vật chất tinh thần cho người dân, đồng thời tạo sở pháp lý cơng tác quản lý đất đai góp phần vào cơng đại hóa nơng nghiệp nơng thôn nhằm phát triển xã Thạnh Đức thành xã phát triển huyện Gò Dầu nói riêng tỉnh Tây Ninh nói chung Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1  MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: 2  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 2  PHẦN I: TỔNG QUAN 3  I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 3  I.1.1 Cơ sở khoa học: .3  I.1.2 Cơ sở pháp lý 3  I.2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 4  I.2.1 Nội dung: .4  I.2.2 Phương pháp thực 5  Phần II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 6  II.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 6  II.1.1 Điều kiện tự nhiên .6  II.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội 9  II.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI .14  II.2.1 Tình hình quản lý đất đai 14  II.2.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động loại đất .18  II.2.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 25  II.3 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI VÀ ĐỊNH HƯỚNG DÀI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT 29  II.3.1 Đánh giá tiềm đất đai .29  II.3.2 Định hướng dài hạn sử dụng đất 32  II.4 PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT .33  II.4.1 Các tiêu phát triển kinh tế- xã hội thời kỳ quy hoạch 33  II.4.2 Phương án quy hoạch sử dụng đất .35  II.4.3 Đánh giá tác động phương án quy quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế- xã hội 43  II.4.4 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 44  II.4.5 Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 48  II.5 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 55  II.5.1 Các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường: 55  II.5.2 Giải pháp kinh tế: .56 II.5.3 Giải pháp hành chính:…… ………………………………………….… 59 II.5.4 Các giải pháp quy hoạch : .56  II.5.5 Các giải pháp khác .57  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn xây dựng phát triển dân sinh, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh Vai trò đất đai người hoạt động sống trái đất quan trọng, lại giới hạn diện tích cố định vị trí Do việc sử dụng đất phải tiết kiệm hợp lý sở hiệu quả, lâu bền Công tác lập quy hoạch kế hoạch hoá việc sử dụng đất hệ thống biện pháp kinh tế, kỹ thuật, sinh thái pháp chế nhằm tổ chức không gian hợp lý để hướng tới mục tiêu quản lý sử dụng quỹ đất đạt hiệu cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, tránh chồng chéo, gây lãng phí sử dụng, hạn chế huỷ hoại đất, phá vỡ môi trường sinh thái Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất công việc thiếu để phục vụ cho mục đích phát triển bền vững Đồng thời vấn đề nhạy cảm tất lĩnh vực kinh tế, trị, xã hội đòi hỏi phải đạt xác cao nhằm khai thác triệt để khả sử dụng đất mặt kinh tế - xã hội Điều 18 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 nêu: “Nhà nước thống quản lí đất đai theo quy hoạch pháp luật, đảm bảo sử dụng mục đích có hiệu quả” Việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực theo nội dung quy định Điều 23, 25, 27 khoản Điều 29 Luật đất đai năm 2003, ngày 26/11/2003; Điều 13, 15, 16, 17, 18, 26 29 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai, Điều 3, 4, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 Chính phủ Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Trên sở Bộ Tài ngun Mơi trường ban hành Thơng tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thông tư 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/03/2010 Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hướng dẫn quy trình nghiệp vụ tiêu kinh tế kỹ thuật công tác Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất Được đồng ý Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, UBND xã Thạnh Đức, Phòng Tài Nguyên Mơi Trường huyện Gò Dầu, tơi thực đề tài:“Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2011-2015 xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh” Trang Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI:  Dự báo định hướng nhu cầu sử dụng đất địa bàn phục vụ yêu cầu hoạt động KT - XH thời gian tới, đảm bảo hài hòa mục tiêu ngắn hạn dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, sử dụng đất đai đồng bộ, có hiệu  Cung cấp thông tin trạng, tiềm định hướng sử dụng đất cho nhà đầu tư Đồng thời làm sở cho việc sử dụng đất ngành, cấp phục vụ cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn  Đảm bảo sử dụng tài nguyên đất đai tiết kiệm, hiệu hợp lý sở đánh giá thực trạng tiềm đất đai xã Đồng thời bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái nhằm phát triển sử dụng đất đai cách bền vững ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu:  Đất đai, nhân tố ảnh hưởng đến trình sử dụng đất  Đối tượng sử dụng đất quy luật phát triển kinh tế xã hội Phạm vi nghiêm cứu:  Không gian : quỹ đất tự nhiên xã Thạnh Đức-huyện Gò Dầu-tỉnh Tây Ninh  Thời gian : nghiên cứu giai đoạn 2011- 2020  Giới hạn nội dung: chuyên đề dừng lại lập phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2020 kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu đến 2015 Trang Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN I.1.1 Cơ sở khoa học: Đất đai: vùng không gian đặc trưng có giới hạn, theo chiều thẳng (gồm khí hậu bầu khí quyển, lớp đất phủ bề mặt, thảm thực vật, động vật, diện tích mặt nước, tài ngun nước ngầm khống sản lòng đất), theo chiều nằm ngang mặt đất (là kết hợp thổ nhưỡng, địa hình, thủy văn, thảm thực vật thành phần khác) Ngồi hoạt động người từ khứ đến triển vọng tương lai Quy hoạch sử dụng đất: QHSDĐĐ hệ thống biện pháp kinh tế, kỹ thuật pháp chế Nhà nước tổ chức sử dụng quản đất đai đầy đủ, hợp lý, khoa học có hiệu cao thông qua việc phân bố quỹ đất cho mục đích cho ngành tổ chức sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu sản xuất xã hội tạo điều kiện bảo vệ đất đai môi trường * Việc lập QH – KHSDĐ phải bảo đảm nguyên tắc sau: Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển KT - XH, quốc phòng, an ninh; Được lập từ tổng thể đến chi tiết; QH – KHSDĐ cấp phải phù hợp với QH–KHSDĐ cấp trên; KHSDĐ phải phù hợp với QHSDĐ quan Nhà nước có thẩm quyền định, xét duyệt; QH–KHSDĐ cấp phải thể nhu cầu sử dụng đất cấp dưới; Sử dụng đất tiết kiệm có hiệu quả; Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường; Bảo vệ, tơn tạo di tích lịch sử - văn hố, danh lam thắng cảnh; Dân chủ công khai; QH–KHSDĐ kỳ phải định, xét duyệt năm cuối kỳ trước I.1.2 Cơ sở pháp lý - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; - Luật đất đai năm 2003; - Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Thủ tướng Chính phủ thi hành Luật đất đai; - Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; - Thông tư 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/5/2006 việc hướng dẫn phương pháp tính đơn giá kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 hướng dẫn thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất; Trang Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang - Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường việc Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Quyết định 10/2005/QĐ-BTNMT việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng năm 2010 Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Căn công văn số 2778/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng năm 2009 Bộ Tài nguyên Môi trường việc triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015); - Căn công văn số 1232/UBND-KTTH ngày 19/7/2007 UBND tỉnh Tây Ninh việc lập báo cáo kinh tế kỷ thuật lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ba cấp giai đoạn 2011 – 2020; - Căn họp ngày 07/4/2010 Sở Tài nguyên Môi trường việc định đơn vị lập dự án đầu tư quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) cấp huyện cấp xã I.2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: I.2.1 Nội dung: - Xác định cụ thể diện tích loại đất địa bàn xã phân bổ quy hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh, cấp Huyện - Xác định diện tích loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội xã, bao gồm: đất trồng lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản tập trung; đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp cấp tỉnh; đất phát triển hạ địa phương; đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại; đất cho hoạt động khoáng sản; đất tơn giáo, tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nghĩa địa tỉnh quản lý; đất di tích danh thắng, đất khu du lịch - Diện tích loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu xã - Xác định diện tích đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng; - Xây dựng đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã - Giải pháp thực quy hoạch sử dụng đất  Quy trình thực Các bước, nhiệm vụ để thực dự án áp dụng theo quy định Thông tư 06/2010/TT-BTNMT, cụ thể là: Bước 1: Điều tra, thu thập thông tin, liệu đồ Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội biến đổi khí hậu, tiêu quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất; Trang Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước tiềm đất đai; Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất; Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu; Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thơng qua, xét duyệt công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất I.2.2 Phương pháp thực Việc lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu dựa vào phương pháp chủ yếu sau: - Phương pháp điều tra: Điều tra thu thập hệ thống tài liệu, số liệu đồ có liên quan, làm sở cho cơng tác nội nghiệp; điều tra khảo sát thực địa, trạng sử dụng đất - Phương pháp thống kê: Thống kê số liệu tình hình bản, thống kê đất đai xây dựng biểu theo quy định - Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp: Sử dụng phương pháp phân tích so sánh số liệu kinh tế xã hội đất đai, phương pháp phân tích tổng thể từ xuống ngược lại kinh tế - xã hội, phát triển ngành,… để bố trí sử dụng đất đai phù hợp, tiết kiệm hiệu Phương pháp tổng hợp để tổng hợp danh mục cơng trình sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất ngành, địa phương kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh quy hoạch ngành - Phương pháp dự báo: Dùng để dự báo dân số, tình hình phát triển KT XH, tiềm nhu cầu sử dụng đất tương lai ngành - Phương pháp thảo luận lấy ý kiến góp ý - chuyên gia: Làm việc với phòng ban huyện xã để thống nội dung kết thực quy hoạch, xác định nhu cầu sử dụng đất việc bố trí sử dụng đất cho mục đích sở quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành địa phương Thu thập thơng tin có liên quan từ người am hiểu, chuyên gia chuyên ngành - Phương pháp đồ: Dùng để thành lập đồ chuyên đề phục vụ công tác QHSDĐĐ phương pháp biểu thị ngôn ngữ đồ để thể phân bổ theo vị trí khơng gian quy mô loại đất cho mục đích tương ứng Trang Ngành Quản Lý Đất Đai 2.9.7 2.9.8 2.9.10 Đất sở giáo dục - đào tạo Đất sở thể dục - thể thao Đất chợ Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn Bùi Tấn Giang DGD DTT DCH DDL DNT 4,43 2,42 0,17 0,00 3.622,35 9,20 6,85 0,39 20,00 3.647,35 4,77 4,43 0,22 20,00 25,00 - Đất nông nghiệp: Diện tích 6,451,71 chiếm 88,76% diện tích tự nhiên, Trong đó: Đất lúa 1564,07 ha, đất trồng cỏ dùng vào chăn ni 5,83 ha, đất hàng năm lại 925,43 ha, đất trồng lâu năm 3,925,42 ha, đất nuôi trồng thủy sản 29,59 ha, - Đất phi nơng nghiệp: Diện tích 817,15 chiếm 11,24% diện tích tự nhiên, Trong đó: Đất 233,19 ha, đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp 2,64 ha, đất sở sản xuất kinh doanh 52,88 ha, đất tơn giáo, tín ngưỡng 3,09 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa 6,20ha, đất sông, suối 83,19 ha, đất phát triển hạ tầng 413,39 ha, đất khu du lịch 20,00 ha, đất khu dân cư nông thôn 3,647,35 1.2 Kỳ cuối 2015 - 2020 Bảng 15: Các tiêu sử dụng đất kỳ kế hoạch 2015-2020 Đơn vị tính: STT 1.1 1.2 13 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4 2.10.5 CHỈ TIÊU TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nơng nghiệp Đất chun trồng lúa nước Đất trồng lúa lại Đất trồng cỏ dùng vào chăn ni Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất nông thôn Đất XD trụ sở quan, CTSN Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông, suối Đất phát triển hạ tầng Đất giao thơng Đất thuỷ lợi Đất cơng trình lượng Đất cơng trình bưu VT Đất sở văn hóa Mã NNP LUC LUK COC HNC CLN NTS NKH PNN ONT CTS CAN SKK SKC SKX TTN NTD SON DHT DGT DTL DNL DBV DVH Trang 46 Diện tích đầu kỳ năm 2015 7.268,86 6.451,71 970,24 593,83 5,83 925,43 3.925,42 29,59 1,37 817,15 233,19 2,64 1,00 0,00 52,88 6,42 3,09 21,35 83,19 413,39 262,04 132,31 1,00 0,09 0,26 Diện tích cuối kỳ năm 2020 7.268,86 6.163,06 968,54 558,95 5,83 847,93 3.742,85 37,59 1,37 1,105,80 248,11 3,64 1,00 200,00 52,87 22,89 3,03 21,34 68,19 464,73 301,37 137,65 2,03 0,39 3,46 Biếnđộng tăng (+) giảm (-) -288,65 -1,70 -34,88 0,00 -77,50 -182,57 8,00 0,00 288,65 14,92 1,00 0,00 200,00 -0,01 16,47 -0,06 -0,01 -15,00 51,50 39,33 5,34 1,03 0,30 3,20 Ngành Quản Lý Đất Đai 2.10.6 2.10.7 2.10.8 2.10.9 Bùi Tấn Giang Đất sở y tế Đất sở giáo dục - đào tạo Đất sở thể dục - thể thao Đất chợ Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn DYT DGD DTT DCH DDL DNT 1,25 9,20 6,85 0,39 20,00 3.647,35 1,25 9,20 8,99 0,39 20,00 3.667,35 0,00 0,00 2,14 0,00 0,00 20,00 - Đất nơng nghiệp: Diện tích 6,163,06 chiếm 84,79% DTTN, đó: Đất lúa 1527,49 ha, đất cỏ dùng vào chăn ni 5,83 ha, đất hàng năm lại 847,93 ha, đất trồng lâu năm 3,742,85 ha, đất nuôi trồng thủy sản 37,59 ha, đất phi nông nghiệp khác 1,37 - Đất phi nông nghiệp: Diện tích 1.105,80 chiếm 15,21% DTTN, đó: Đất 248,11 ha, đất xây dựng trụ sở quan, CTSN 3,64 ha, đất an ninh 1,00 ha, đất sở sản xuất kinh doanh 52,87 ha, đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ 22,89, Đất tơn giáo, tín ngưỡng 3,03 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 21,34 ha, đất sông, suối 68,19 ha, đất phát triển hạ tầng 464,73 ha, đất khu du lịch 20,00 ha, đất khu dân cư nông thôn 3,667,35 Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng Bảng 16: Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích Đơn vị tính: CHỈ TIÊU Mã Cả thời kỳ Phân theo kỳ 20102015 20162020 ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP NNP/PNN 422,39 133,74 288,65 Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác DLN/PNN LUN/PNN HNK/PNN CLN/PNN RPH/PNN RDD/PNN RSX/PNN NTS/PNN LMU/PNN NNK/PNN 79,99 45,41 34,58 101,03 239,36 31,53 56,79 69,50 182,57 2,01 0,01 2,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUC/NTS Trang 47 Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang Phân kỳ diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng Hiện địa bàn xã khơng quỹ đất chưa sử dụng, cho phân kỳ chuyển mục đích sử dụng II.4.5 LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến năm: Bảng 17: Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm Đơn vị tính: STT CHỈ TIÊU (1) (2) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nơng nghiệp 1.1 Đất lúa nước 1.2 Đất trồng hàng năm lại 1.3 Đất trồng lâu năm 1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản 1.5 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất nông thôn 2.2 Đất đô thị 2.3 Đất XD trụ sở quan, CTSN 2.4 Đất an ninh 2.5 Đất sở sản xuất kinh doanh 2.6 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ 2.7 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 2.8 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.9 Đất sông, suối 2.10 Đất phát triển hạ tầng Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn Mã (3) NNP DLN HNK CLN NTS NKH PNN ONT ODT CTS CAN SKC SKX TTN NTD SON DHT DDL DNT Diện tích đến năm Năm Năm Năm 2012 2013 2014 (6) (7) (8) 7.268,86 7.268,86 7.268,86 6.553,11 6.520,24 6.499,55 1.600,94 1,594,22 1.590,05 964,48 955,46 947,63 3.964,73 3.943,60 3.933,91 21,59 25,59 26,59 1,37 1,37 1,37 715,75 748,62 769,31 220,75 223,25 228,22 Diện tích trạng năm 2010 (4) 7.268,86 6.585,45 1.611,98 970,29 3.982,21 19,60 1,37 683,41 211,51 Năm 2011 (5) 7.268,86 6.572,35 1.607,94 967,73 3.975,72 19,59 1,37 696,51 216,43 1,24 1,44 1,64 1,64 28,99 28,99 32,68 3,10 21,41 83,19 333,97 3,09 21,39 83,19 341,98 3,09 21,38 83,19 353,02 32,68 4,04 3,09 21,38 83,19 379,35 3.622,35 3.627,35 3.632,35 3.637,35 2,64 1,00 32,88 6,42 3,09 21,35 83,19 390,52 2,64 1,00 52,88 6,42 3,09 21,35 83,19 413,39 20,00 3.642,35 3.647,35  Kế hoạch sử dụng đất năm 2011: *) Đất nông nghiệp: năm 2010 6.585,45 ha, đến cuối 2011 diện tích đất nơng nghiệp 6.572,35 ha, giảm 13,10 Cụ thể: - Đất lúa nước diện tích đầu kỳ năm 2010 1611,98 đến năm 2011 1607,94 giảm 4,04 - Đất trồng hàng năm lại: diện tích đầu kỳ năm 2010 964,46 đến năm 2011 961,90 giảm 2,56 - Đất trồng lâu năm: diện tích đầu kỳ năm 2010 3.982,21 đến năm 2011 3.975,72 ha, giảm 6,49 - Đất ni trồng thủy sản: diện tích đầu kì năm 2010 19,60 đến năm 2011 19,59 ha, giảm 0,01 Trang 48 Năm 2015 (9) 7.268,86 6.451,71 1.564,07 931,26 3.925,42 29,59 1,37 817,15 233,19 Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang *) Đất phi nông nghiệp: diện tích đầu năm 2010 683,41 ha, đến năm 2011 696,51 ha, tăng 13,11ha Cụ thể: - Đất nơng thơn: diện tích đầu kỳ năm 2010 211,51 đến năm 2011 216,43 ha, tăng 4,92 - Đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp: diện tích đầu kỳ năm 2010 1,24 đến năm 2011 1,44 ha, tăng 0,20 - Đất sản xuất kinh doanh: diện tích đầu năm 2010 28,99 ha, đến năm 2011 28,99 ha, không thay đổi giai đoạn 2010-2011 - Đất tôn giáo, tín ngưỡng: diện tích đầu kỳ năm 2010 3,10 đến năm 2011 3,09 ha, giảm 0,01 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa đến 2011 21,41 ha, năm 2011 21,39 ha, giảm 0,02 - Đất phát triển hạ tầng: năm 2010 333,97 ha, đến năm 2011 341,98 Tăng 8,02 - Đất khu dân cư nông thôn: năm 2010 3.622,35 ha, đến 2011 3.627,35 ha, tăng 5,00  Kế hoạch sử dụng đất năm 2012: *) Đất nông nghiệp: năm 2011 6.572,35 ha, đến cuối 2012 diện tích đất nơng nghiệp 6.553,11 ha, giảm 19,24ha Cụ thể: - Đất lúa nước diện tích đầu kỳ năm 2011 1.607,94 đến năm 2011 1.600,94 giảm 7,00 - Đất trồng cỏ dùng vào chăn nuôi: không thay đổi giai đoạn 2011-2012 - Đất trồng hàng năm lại: diện tích đầu kỳ năm 2011 961,90 đến năm 2012 958,65 giảm 3,25 - Đất trồng lâu năm: diện tích đầu kỳ năm 2011 3.975,72 đến năm 2012 3.964,73 ha, giảm 10,99ha - Đất ni trồng thủy sản: diện tích đầu kì năm 2011 19,59 đến năm 2012 21,59 ha, tăng 2,00 *) Đất phi nơng nghiệp: diện tích đầu năm 2011 696,51 ha, đến năm 2012 715,75 ha, tăng 19,24ha Cụ thể: - Đất nông thôn: diện tích đầu kỳ năm 2011 216,43 đến năm 2012 220,75 ha, tăng 4,32ha - Đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp: diện tích đầu kỳ năm 2011là 1,44 đến năm 2012 1,64 ha, tăng 0,20 - Đất sản xuất kinh doanh: diện tích đầu năm 2011 28,99 ha, đến năm 2012 32,68 ha, tăng 3,69ha - Đất tơn giáo, tín ngưỡng: diện tích khơng thay đổi giai đoạn 2011-1012 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa đến 2012 21,38 ha, năm 2011 21.39 Giảm 0,01ha - Đất phát triển hạ tầng: Diện tích đầu kỳ năm 2011 341,98 ha, đến năm 2012là 353,02 Tăng 11,06ha - Đất khu dân cư nông thôn: năm 2011 3.627,35 ha, đến 2012 3.632,35 ha, tăng 5,00 Trang 49 Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang  Kế hoạch sử dụng đất năm 2013: *) Đất nông nghiệp: năm 2012 6,553.11ha, đến cuối 2013 diện tích đất nơng nghiệp 6,520.24 ha, giảm 32.87 Cụ thể: - Đất lúa nước diện tích đầu kỳ năm 2012 1.600,94ha đến năm 2013 1.594,22 giảm 6,72 - Đất trồng hàng năm lại: diện tích đầu kỳ năm 2012 958,65 đến năm 2013 949,63 giảm 9,02ha - Đất trồng lâu năm: diện tích đầu kỳ năm 2012 3.964,73 đến năm 2013 3.943,60 ha, giảm 21,13ha - Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích đầu kỳ năm 2012 21,59 đến năm 2013 25,59 ha, tăng 4,00 *) Đất phi nơng nghiệp: diện tích đầu năm 2012 715,75 ha, đến năm 2013 748,62 ha, tăng 32,87 Cụ thể: - Đất nơng thơn : diện tích đầu năm 2012 220,75 ha, đến năm 2013 223,25 ha, tăng 2,50 - Đất xây dựng trụ sở quan đất sở sản xuất kinh doanh không thay đổi giai đoạn 2012-2013 - Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ : diện tích đầu năm 2012 0,00 ha, đến năm 2013 4,04 ha, tăng 4,04 - Đất tơn giáo tín ngưỡng đất nghĩa trang nghĩa địa không thay đổi giai đoạn 2012-2013 - Đất phát triển hạ tầng: diện tích đầu kỳ năm 2012 353,02 ha, đến năm 2013 379,35 ha, tăng 26,33 - Đất khu dân cư nơng thơn: diện tích đầu năm 2012 3.632,35 ha, đến năm 2013 3.637,35 ha, tăng 5,00  Kế hoạch sử dụng đất năm 2014: *) Đất nông nghiệp: năm 2013 6.520,24 ha, đến cuối 2014 diện tích đất nơng nghiệp 6.499,55 ha, giảm 20,69 Cụ thể: - Đất lúa nước diện tích đầu kỳ năm 2013 1.594,22 đến năm 2014 1.590,05 giảm 4,17 - Đất trồng hàng năm lại: diện tích đầu kỳ năm 2013 949,63 đến năm 2014 941,80ha giảm 7,83ha - Đất trồng lâu năm: diện tích đầu kỳ năm 2013 3.943,60ha đến năm 2014 3.933,91ha, giảm 9,69ha - Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích đầu kỳ năm 2013 25,59ha đến năm 2014 26,59ha, tăng 1,00ha *) Đất phi nông nghiệp: diện tích đầu năm 2013 748,62ha, đến năm 2014 769,31ha, tăng 20,69ha Cụ thể: - Đất nơng thơn : diện tích đầu năm 2013 223,25ha, đến năm 2014 228,22ha, tăng 4,97ha - Đất xây dựng trụ sở quan CTSN: diện tích đầu năm 2013 1,64ha, đến năm 2014 2,64ha, tăng 1,00ha Trang 50 Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang - Đất an ninh: diện tích đầu năm 2013 0,00 ha, đến năm 2014 1,00 ha, tăng 1,00 - Đất sở sản xuất kinh doanh: diện tích đầu năm 2013 32,68 ha, đến năm 2014 32,88 ha, tăng 0,20 - Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ: diện tích đầu năm 2013 4,04 ha, đến năm 2014 6,42ha, tăng 2,38ha - Đất nghĩa trang nghĩa địa: diện tích đầu năm 2013 21,38 ha, đến năm 2014 21,35ha, giảm 21,35ha - Đất phát triển hạ tầng: diện tích đầu kỳ năm 2013 379,35 ha, đến năm 2014 390,52 ha, tăng 11,17 - Đất khu dân cư nơng thơn: diện tích đầu năm 2013 3.637,35 ha, đến năm 2014 3.642,35 ha, tăng 5,00  Kế hoạch sử dụng đất năm 2015: *) Đất nông nghiệp: năm 2014 6.499,55 ha, đến cuối 2015 diện tích đất nơng nghiệp 6.451,71 ha, giảm 47,84 Cụ thể: - Đất lúa nước diện tích đầu kỳ năm 2014 1.590,05 đến năm 2015 1.564,07 giảm 25,98 - Đất trồng hàng năm lại: diện tích đầu kỳ năm 2014 941,80 đến năm 2015 925,43 giảm 16,37 - Đất trồng lâu năm: diện tích đầu kỳ năm 2014 3.933,91 đến năm 2015 3.925,42 ha, giảm 8,49 - Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích đầu kỳ năm 2014 26,59 đến năm 2015 29,59 ha, tăng 3,00 *) Đất phi nơng nghiệp: diện tích đầu năm 2014 769,31 ha, đến năm 2015 817,15 ha, tăng 47,84 Cụ thể: - Đất nông thôn: diện tích đầu kỳ năm 2014 228,22 đến năm 2015 233,19ha, tăng 4,97 - Đất sở sản xuất kinh doanh: diện tích đầu kỳ năm 2014 32,88 đến năm 2015 52,88 ha, tăng 20,00 - Đất phát triển hạ tầng: diện tích đầu kỳ năm 2014 390,52 ha, đến năm 2015 413,39 ha, tăng 22,88 - Đất khu dân cư nơng thơn: diện tích đầu kỳ năm 2014 3.642,35 đến năm 2015 3.647,35 ha, tăng 5,00 Trang 51 Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo năm kế hoạch Bảng 18: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng kỳ kế hoạch 2010-2015 Đơn vị tính: Phân theo năm STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 2.3 CHỈ TIÊU ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng HN lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản Mã Diện tích Năm 2011 Năm 2012 NNP/PNN LUC/PNN LUN/PNN 422,39 79,99 0,00 13,10 4,04 0,00 19,24 5,00 0,00 HNC/PNN 101,03 2,56 CLN/PNN RPH/PNN RDD/PNN RSX/PNN 239,36 0,00 0,00 0,00 NTS/PNN LMU/PNN NNK/PNN LUC/NTS Năm 2013 Năm 20162020 Năm 2014 Năm 2015 32,87 6,72 0,00 20,69 4,17 0,00 47,84 288,65 25,48 34,58 0,00 0,00 3,25 5,02 6,83 6,49 0,00 0,00 0,00 10,99 0,00 0,00 0,00 21,13 0,00 0,00 0,00 9,69 0,00 0,00 0,00 8,49 182,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 13,87 69,50 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo năm kế hoạch Do quỹ đất chưa sử dụng xã khơng nên kỳ kế hoạch tới ta không cần quan tâm đến diện tích đất Danh mục cơng trình, dự án kỳ kế hoạch; Bảng 19: Danh mục cơng trình dự án kỳ kế hoạch Đơn vị tính: STT Hạng mục I Đất khu cơng nghiệp H.Trạng 2010 Nhu cầu đến năm 2020 Tổng số 0,00 200,00 KCN Thạnh Đức - 200,00 II Đất giao thông 43,35 148,42 Đường số 5,04 6,73 Trang 52 Vị trí Tăng(+) Giảm(-) 200,00 ấp Bến Mương Thạnh Đức 200,00 105,07 QL 22B QL 22B- Đ.9/3 1,69 Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang TDU-2 Đường số giáp QL 22B 0,59 0,87 QL 22B- Kinh 0,28 TDU-3 Đường số giáp QL 22B 0,18 0,24 QL 22B- NT Cao Su 0,06 TDU-4 Đường số giáp QL 22B 0,59 0,86 0,27 TDU-5 Đường số giáp QL 22B 3,60 4,50 TDU-6 Đường số giáp QL 22B 0,63 0,91 QL 22B- Ruộng QL 22B -ĐT.T Đức Cầu Khởi QL 22BRuộng TDU-7 Đường số giáp QL 22B 0,96 1,28 QL-22B Ruộng 0,32 TDU-8 Đường số 10 giáp QL 22B 0,45 0,65 QL 22B 0,20 Đường số 3,60 3,60 10 TDU-10 Đường số 12 giáp QL 22B 0,12 0,16 QL 22B 0,04 11 TDU-11 Đường số 14 giáp QL 22B 0,57 0,81 QL 22B 0,24 12 TDU-12 Đường số 16 giáp QL 22B 0,27 0,39 QL 22B 0,12 13 TDU-13 Đường số 18 giáp QL 22B 0,23 0,33 QL 22B 0,10 14 TDU-14 Đường số 20 giáp QL 22B 0,91 1,31 QL 22B 0,40 15 TDU-15 Đường số 22 giáp QL 22B 1,56 2,08 QL 22B- Ruộng 0,52 16 Đường 16 0,09 0,09 17 Đường 17 0,08 0,08 18 TDU-18 Đường số 24 giáp QL 22B 0,96 1,28 QL 22B 0,32 19 TDU-19 Đường số 26 giáp QL 22B 0,10 0,17 QL 22B 0,07 20 TDU-20 Đường Bến Đình QL 22B 2,10 2,82 QL 22B- Bến Đình 0,72 21 TDU-21 Đường số 30 giáp QL 22B 0,08 0,12 QL 22B 0,04 0,90 0,28 22 Đường số 22 1,20 1,20 23 TDU-23 Đường số 36 giáp QL 22B 0,30 0,45 QL 22B 0,15 24 TDU-24 Đường số 38 giáp QL 22B 0,24 0,36 QL 22B 0,12 25 TDU-25 Đường số 40 giáp QL 22B 0,48 0,64 QL 22B 0,16 26 Đường 26 0,96 0,96 27 TDU-27 Đường số 44 giáp QL 22B 0,54 0,72 28 TDU-28 Đường số 11/7 2,07 3,45 29 Đường số 29 0,36 0,36 30 TDU-32 Đường số 15 giáp QL 22B 0,54 0,78 QL 22B 0,24 31 TDU-33 Đường số 17 giáp QL 22B 3,00 4,00 QL 22B- ĐT.Trà Võ-Đất Sét 1,00 32 TDU-34 Đường số 19 giáp QL 22B 1,35 1,95 33 TDU-35 Đường số 9/3 3,60 5,41 34 TDU-36 Đường số 9/5 2,12 3,47 35 TDU-37 Đường số 9/4 1,80 3,90 36 TDU-38 Đường số 9/9 0,78 1,04 1,32 2,42 37 38 39 TDU-39 Đ.Thạnh Đức - Hiệp Thạnh Nâng cấp đường ấp Rộc-Trng Mít Đường Trà Vỏ- Đất sét QL 22B -R.Bến Mương ĐT.Trà Võ-Đất Sét- ĐH Ấp Rộc QL 22B ĐT.T Đức-Cầu Khởi -cuối Đ.1 ĐT.T Đức-Cầu Khởi Ranh Hòa Thành ĐT.T Đức-Cầu Khởi ĐT.Trà Võ-Đất Sét ĐT.T Đức-Cầu Khởi cuối Ranh Hòa Thành ĐH Ấp Rộc -Ranh Hiệp Thạnh 4,40 24,50 Trang 53 0,18 1,38 0,60 1,81 1,35 2,10 0,26 1,10 4,40 Huyện Gò Dầu 24,50 Ngành Quản Lý Đất Đai 40 TD-M5 Bùi Tấn Giang 0,00 0,52 Đ Số - cuối TD-M4 0,52 0,33 41 TD-M2 T 0,00 0,33 TD-M1 -cuối Ranh Dương Minh Châu 42 TD-M3 0,00 5,28 Đ Số 17 -ĐH Ấp Rộc 5,28 43 QL 22 B 0,00 27,00 Gò Dầu 27,00 44 TD-M1 0,00 4,04 45 TD-M4 0,00 1,84 46 TD-M6 0,00 47 Nâng cấp đường Bến Đình 48 Cảng Fico 0,00 17,00 III Đất du lịch sinh thái 0,00 20,00 Quy hoạch đất du lịch (chưa xác định vị trí) IV 1,46 Đ 9/5 -Ranh Dương Minh Châu Đ Số -Sông vàm Cỏ Đ Số 24- cuối Sông Vàm Cỏ 1,68 20,00 4,04 1,84 1,46 1,68 Thạnh Đức 17,00 20,00 Thạnh Đức 20,00 Đất sở giáo dục 1,89 4,13 Trường MN Thạnh Đức 0,16 0,16 ấp Trà Vỏ, xã Thạnh Đức 0,00 Trường TH Bông Trang 0,22 0,40 ấp Trà Võ, Thạnh Đức 0,18 Trường THPT Ngô Gia Tự 1,11 1,60 ấp Bến Mương, Thạnh Đức 0,49 Trường TH ấp Rộc 0,00 0,90 ấp Rộc, xã Thạnh Đức 0,90 Trường THCS Thạnh Đức 0,40 1,07 Bông Trang, xã Thạnh Đức 0,67 V Đất thủy lợi 0,00 9,04 Kênh tiêu nước Bơng Trang Nạo vét kênh mương Làm mương cống Thầy Hù Đê bao tiểu vùng ven sông xã Phước Trach - Thạnh Đức VI Đất thể dục thể thao 3,54 dài 8721m dài 850m 5,50 0,00 2,24 9,04 ấp Bông Trang 3,54 Thạnh Đức Thạnh Đức Thạnh Đức 7,71 5,50 7,71 Quy hoạch đất thể thao (gđ1) 4,45 xã Thạnh Đức 4,45 Quy hoạch đất thể dục thể thao xã Thạnh Đức(gđ2) 2,14 xã Thạnh Đức 2,14 sân vận động 1,12 ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức 1,12 VII VIII Đất sở văn hóa Đất cơng trình văn hóa xã Thạnh Đức Đất cơng trình lương Đất nơng thôn Đất nông thôn CMĐSD đất sang ONT (Đg số 1) CMĐSD đất sang ONT (Đg QL.22B) 3,20 3,20 0,00 QHPT điện lực - phụ tải cho hoạt động khác QHPT điện lực - phụ tải cho hoạt động khác IX 0,00 0,00 3,20 Toàn xã 1,66 3,20 1,66 0,63 Xã Thạnh Đức 0,63 1,03 Xã Thạnh Đức 1,03 101,00 101,00 19,00 Toàn xã 19,00 9,00 Toàn xã 9,00 50,00 Toàn xã 50,00 Trang 54 Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang CMĐSD đất sang ONT (Đg ấp Rộc - Trng Mít) CMĐSD đất sang ONT (Đg số Trà Võ Đất sét) X Đất an ninh quốc phòng Đồn KCN Thạnh Đức XI Đất rác thải 0,00 Đất công nghiệp lâu năm QH đất LNC I XÃ THẠNH ĐỨC Kho Bến Mương Ấp Rộc 8,00 15,00 Toàn xã 15,00 1,00 1,00 0,00 Bãi xử lý rác thải XII 8,00 20,00 78,78 xã Thạnh Đức 78,78 0,20 Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức Đất trụ sở quan Xây VP ấp Rộc B 0,07 ấp Rộc 0,07 Xây dựng trụ sở UBND xã 1,00 Thạnh Đức 1,00 Đất vật liệu xây dựng 0,00 1,07 0,20 XIII XIV 0,00 ấp Bến Rộng, Thạnh Đức 0,20 0,20 1,00 20,00 78,78 78,78 0,00 Thạnh Đức 20,00 20,00 0,00 1,00 1,07 149,04 149,04 Đất nguyên vật liệu xây dựng 1,66 ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức 1,66 Đất nguyên vật liệu xây dựng 2,38 ấp Bến Đình, xã Thạnh Đức 2,38 QH đất SXVLXD 105,00 ấp Rộc, xã Thạnh Đức 105,00 QH đất SXVLXD 40,00 ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức 40,00 XV Đất sở y tế 0,06 0,10 Trạm y tế 0,06 0,10 0,04 xã Thạnh Đức 0,04 II.5 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT II.5.1 Các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường: - Sử dụng đất tiết kiệm, dự án sử dụng đất cần đầu tư có trọng điểm, đặc biệt dự án xin chuyển đất nông nghiệp sang xây dựng đất khu dân cư, cần phải tuân thủ kế hoạch chi tiết đầu tư theo kế hoạch đề - Để đảm bảo hiệu việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng khu dân cư mới, cần ưu tiên đầu tư xây dựng, phát triển sở hạ tầng, đặc biệt hệ thống giao thông kết nối với xã lân cận, đầu tư mạng lưới trường lớp đảm bảo thuận lợi việc học hành cho em khu vực - Trong trình thực cơng trình phát sinh ảnh hưởng đến môi trường chung xã hội điều không tránh khỏi Do đó, cần phải đưa giải pháp nhằm hạn chế thấp ảnh hưởng xảy như: nhiễm khói, bụi chất thải sở sản xuất kinh doanh, Trang 55 Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang II.5.2 Giải pháp kinh tế: - Có sách thu hút vốn đầu tư xây dựng cơng trình trọng điểm, xây dựng sở hạ tầng - Giải tốt việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất để thực cơng trình dự án Đặc biệt sách tái định cư, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án khu tái định cư, nhà sách để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt thực dự án - Đối với dự án kinh doanh địa ốc, cần lựa chọn chủ dự án có đủ lực, đảm bảo giao thơng kết nối tồn khu sở hạ tầng đầu tư hoàn chỉnh - Từng bước đẩy mạnh chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng phát triển Thương mại - DV - Công nghiệp – TTCN Nông nghiệp, thực theo mục tiêu đề Đại hội Đảng vừa qua Bên cạnh đó, nguồn thu chuyển mục đích sử dụng đất chuyển từ đất nông nghiệp sang đất đất chuyên dùng II.5.3 Giải pháp hành chính: - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực kế hoạch sử dụng đất Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất khơng quy hoạch, đặc biệt chuyển đất nông nghiệp sang đất loại đất khác, số biện pháp cụ thể: + Kiến nghị huyện lập tổ kiểm tra liên ngành thực dự án địa bàn + Các chủ đầu tư dự án địa bàn phường gửi báo cáo tiến độ thực dự án, khó khăn vướng mắc thực dự án tổ cơng tác kiểm tra tình hình thực dự án huyện địa bàn xã + Đề xuất thu hồi dự án chậm triển khai + Thực công tác cấp GCNQSDĐ quy định, để người dân có điều kiện hưởng quyền lợi nghĩa vụ người sử dụng đất + Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích phát triển Cơng nghiệp – TTCN, thương mại – dịch vụ + Chính sách cơng tác đền bù giải tỏa phải nhanh chóng hợp lý đánh thuế chuyển mục đích loại đất theo luật định II.5.4 Các giải pháp quy hoạch - Trên sở quy hoạch có kế hoạch mời gọi đầu tư thực dự án theo quy hoạch nhằm đảm bảo bước đi, cách thức thực theo định hướng - Khai thác tiềm có xã, đẩy mạnh tiến độ thực dự án, đồng thời đầu tư sửa chữa nâng cấp chợ ngăn chặn việc xuất chợ tự phát nhằm đảm bảo trật tự văn minh thương nghiệp Trang 56 Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang - Quy hoạch khu dân cư: làm sở pháp lý cho việc định cư ổn định lâu dài, song song hình thành loại dịch vụ dân sinh cho khu vực - Đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nhằm phát huy tiềm cho việc phát triển kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ, xác định tuyến huyết mạch tồn hệ thống giao thơng - Quy hoạch mạng lưới giáo dục, y tế đảm bảo nâng cao chất lượng sống, tạo môi trường an toàn làm cho nhân dân an tâm sống đầu tư phát triển kinh tế - Cải tạo đất đai, chống xói mòn rửa trơi, bảo vệ phát triển cảnh quan môi trường sinh thái - Để tăng thêm tính khả thi cho kế hoạch đảm bảo hiệu đầu tư, cần xác định công trình ưu tiên đầu tư thời kỳ kế hoạch II.5.5 Các giải pháp khác - Thực chế công khai dự án đầu tư, từ lúc giao dự án đến trình triển khai thực dự án để cộng đồng kiểm tra giám sát - Đề chế sách khuyến khích hỗ trợ để thu hút tập hợp nhà đầu tư tham gia phát triển dự án lớn, hỗ trợ chủ đầu tư công tác thu hồi giải phóng mặt - Khuyến khích người dân đầu tư sử dụng đất nông nghiệp chưa tiến hành đầu tư dự án, tránh tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp - Cử cán quản lý đất đai tham gia lớp tập huấn, đào tạo để nâng cao lực chuyên môn - Ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, cập nhật, quản lý biến động đất đai, đồng thời phát kiến nghị điều chỉnh bất hợp lý kế hoạch định hướng sử dụng đất nhằm sử dụng đất đai hợp lý có hiệu kinh tế cao Trang 57 Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN: Quy hoạch, kế hoạch định hướng sử dụng đất xã Thạnh Đức lập tuân theo tinh thần luật đất đai năm 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định 69/2009/NĐ-CP Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009, Thông tư 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010, sở đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, trạng sử dụng đất tiềm đất đai, từ đó, phát huy mạnh tìm hạn chế tồn làm kiềm hãm đến phát triển xã hội, gây trở ngại phát triển kinh tế làm giảm giá trị mang lại từ đất cho nghiệp phát triển tương lai địa bàn Vì vậy, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ tiến hành chuyển đổi cấu sử dụng đất hợp lý bền vững bố trí cụ thể sau: - Đất nông nghiệp: năm 2020 6.585,45 ha, giảm 422,39 so với trạng năm 2010 chuyển sang mục đích sử dụng đất phi nơng nghiệp, chủ yếu bố trí xây dựng nhà cơng trình như: trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao, xây dựng hệ thống trường lớp, cải tạo nâng cấp đường giao thông, với mục tiêu thu hút đầu tư, nâng cao thu nhập cho người dân, giải việc làm đảm bảo chất lượng sống cho người dân - Tăng dần diện tích đất phi nông nghiệp năm 2020 1.105,80 ha, tăng 422,39 so với trạng năm 2010, Trong đó, bao gồm đất trụ sở quan cơng trình nghiệp,đất an ninh, đất sở sản xuất kinh doanh, đất di tích danh thắng, đất xử lý - chơn lấp chất thải, đất tơn giáo - tín ngưỡng, đất nghĩa trang - nghĩa địa, đất sông - suối, đất phát triển hạ tầng II KIẾN NGHỊ: Để phương án Quy hoạch sủ dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) xã Thạnh Đức thực mang lại hiệu cao, kiến nghị số nội dung sau: Đề nghị UBND huyện sớm xem xét thông qua phê duyệt phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2011 - 2015 xã Cẩm Giang để UBND xã có sở thực quản lý Nhà nước đất đai địa bàn có sở pháp lý cho việc triển khai phương án, góp phần thực thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội xã Sau duyệt, phương án quy hoạch phải công bố rộng rãi cho địa phương, ban ngành Tuyên truyền, công bố rộng rãi nhân dân, giải thích mục đích lợi ích lâu dài phương án quy hoạch Trên sở quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 xã Thạnh Đức tiến hành thực kế hoạch hành động để cụ thể hóa triển khai phương án quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm.Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tăng hiệu lực pháp lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Trang 58 Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang Do điều kiện sở hạ tầng, đô thị kinh tế - xã hội xã nói chung phát triển chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn xã hòa nhập với tiến trình phát triển chung huyện, đề nghị quyền địa phương, ngành địa phương quan tâm đầu tư kinh phí, thực đồng tiêu đề phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 xã Thạnh Đức Có giải pháp đồng ngành địa phương kêu gọi đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư để thực phương án có hiệu quả, thống Có sách hợp lý hình thức đầu tư địa bàn vùng nơng thơn Đơn giản hóa thủ tục hành để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước vào đầu tư địa bàn xã địa bàn huyện nói chung Trang 59 Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất đai – KS Phan Văn Tự Bài giảng đất giá đất đai – TS Phạm Quang Khánh Bài giảng Quản lý nhà nước đất đai – KS.Lê Mộng Triết Bài giảng Quy hoạch đô thị - Ths Trần Duy Hùng Bài giảng Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội – KS.Phạm Hùng Thiện Luật đất đai năm 2003 ban hành ngày 26-11-2003 Niên giám thống kê 2008-2009 cục thống kê tỉnh Tây Ninh, phòng thống kê huyện Gò Dầu Báo cáo thuyết minh tổng hợp “Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 KHSDĐ chi tiết năm (2006-2010)” cuả xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Trang 60 ... ơn! TP HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2012 Sinh viên Bùi Tấn Giang Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Bùi Tấn Giang, Khoa quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học... quan: Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM) Ký tên:…………………… Tháng năm 2011 Ngành Quản Lý Đất Đai Bùi Tấn Giang LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất... ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH  BÙI TẤN GIANG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2011-2015 XÃ THẠNH ĐỨC- HUYỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 20112015 XÃ THẠNH ĐỨCHUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH , QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 20112015 XÃ THẠNH ĐỨCHUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay