Tiểu luận TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG tại CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH HOÀN CẦU HTC

28 107 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 13:13

I TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 1.1Kế toán tiền lương 1.1.1Khái niệm . Kế toán tiền lương là việc hạch toán tiền lương dựa vào các yếu tố như : Bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán.... Để lập bảng tính, thanh toán lương và bảo hiểm xã hội cho người lao động .1.1.2Đặc điểm .Có mối quan hệ mật thiết với từng người lao động, đến mọi mặt sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Cơ sở ghi sổ là từ các bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động....Sử dụng cả ba thước đo là : Giá trị, hiện vật và thời gian.Thông tin số liệu chủ yếu đượ trình bày bằng hệ thống biểu mẫu báo cáo theo quy định của nhà nước hoặc theo mẫu báo cáo do doanh nghiệp tự quy định.Phạm vi sử dụng thông tin : Trong nội bộ doanh nghiệp và các cơ quan chức năng của nhà nước .1.1.3Vai trò .Công tác kế toán tiền lương có vai trò rất quan trọng trong hệ thống kinh tế, chính sách xã hội, đồng thời công tác này giúp các nhà quản lý biết được tình hình sử dụng lao động quỹ lương và các phân phối quỹ lương là cơ sở để tính toán chi phí lao động trong quá trình sản xuất , thông qua các loại sổ sách , chứng từ về tiền lương BHXH và các thành phần kinh tế khác giúp cho các nhà quản lý có kế hoạch sản xuất cụ thể cho thời kỳ sau và có biện pháp để hạ giá thành sản phẩm, giảm chi phí để tăng lợi nhuận. Hơn nữa hạch toán tiền lương BHXH còn tạo điều kiện cho việc kiểm tra của cấp trên trong việc tính đúng , tính đủ và kịp thời . Và người làm về kế toán tiền lương được coi như người nắm giữ quyền bình đẳng cho tất cả mọi người trong doanh nghiệp. Vì vậy đòi hỏi người làm kế toán tiền lương cần phải cẩn thận nhưng vẫn nhanh nhạy, hạn chế tối đa việc xảy ra sai xót. Đặc biệt là trong các trường hợp thất thoát thu nhập của nhân viên, người lao động.1.1.4Nhiệm vụ .Kế toán tiền lương gồm có bốn nhiệm vụ cơ bản sau : Thực hiện tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp các số liệu về số lượng lao động, thời gian kết quả lao động, tính lương và các khoản trích theo lương,sau đó phân bố chi phí lao động theo các đối tượng sử dụng lao động .Hướng dẫn , giám sát, kiểm tra các nhân viên hạch toán kế toán ở các bộ phận sản xuất kinh doanh, các phòng ban thực hiện đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu về lao động, tiền lương đúng chế độ, đúng phương pháp .Theo dõi tình hình trả tạm ứng tiền lương, tiền thưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động .Lập các báo cáo về lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương, theo quy định kỳ tiến hành phân tích điều chỉnh tình hình lao động, tình hình quản lý và chi tiêu quỹ lương, cung cấp các thông tin chi tiết chính xác về lao động tiền lương cho bộ phận quản lý một cách kịp thời .Có thể nói chi phí về người lao động hay tiền lương và các khoản trích theo lương không chỉ là vấn đề được doanh nghiệp lưu ý đến mà còn được người lao động đặc biệt quan tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của họ1.2.Tổ chức kế toán tiền lương 1.2.1 Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương Nguyên tắc 1: trả lương ngang nhau cho người lao động là như nhau. Nguyên tắc này đòi hỏi trả lương không phân biệt nam, nữ trọng, tôn giáo, dân tộc mà căn cứ vào hao phí lao động, chất lượng lao động.Đây là nguyên tắc rất quan trọng vì nó đảm bảo sự bình đăng trong trả lương điều này có sức khuyến khích rất lớn đối với người lao động. Nguyên tắc 2: đảm bảo tăng cường năng suất lao động nhanh hơn trả lương bình quân. Vì năng suất lao động là cái sản xuất được còn tiền lương là nói tới cái tiêu dùng chi trả. Nguyên tắc 3: đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương giữa ngưiời lao động làm các nghề khác nhau trong nền kinh tế quốc dân. Điều này đảm bảo sự công bằng bình đẳng trong chi trả lương cho người lao động.1.2.2 Tổ chức chứng từ, hạch toán trong kế toán tiền lương 1.2.2.1. Tổ chức chứng từ Các loại chứng từ được sử dụng trong kế toán tiền lươngBảng chấm công (mẫu 01aLĐTL)Bảng chấm công làm thêm giờ (mẫu 01bLĐTL) Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu số 02LĐTL)  Bảng thanh toán tiền thưởng (Mẫu số 03LĐTL)  Giấy đi đường (Mẫu số 04LĐTL)  Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành (Mẫu số 05LĐTL)  Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ (Mẫu số 06LĐTL)  Bảng thanh toán tiền thuê ngoài (Mẫu số 07LĐTL)  Hợp đồng giao khoán (Mẫu số 08LĐTL)  Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán (Mẫu số 029LĐTL)  Bảng kê trích nộp các khoản theo lương (Mẫu số 10LĐTL)  Bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Mẫu số 11LĐTL) 1.2.2.2. Cách tính lươnga. Phương pháp tính tiền lương Hình thức trả lương theo thời gian:Lương theo thời gian là việc tính trả lương cho nhân viên theo thời gian làm việc, có thể là theo tháng, theo ngày , theo giờ.Thực tế trong các doanh nghiệp vẫn tồn tại 2 cách tính lương sau:Hình thức 1:Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( nếu có) ngày công chuẩn của tháng x số ngày làm việc thực tếTheo cách này lương tháng thường là con số cố định, chỉ giảm xuống khi người lao động nghỉ không hưởng lương. Cách tính lương là Lương tháng – lương tháng ngày công chuẩn của tháng x số ngày nghỉ không lương. Với hình thức trả lương này người lao động không hề băn khoăn về mức thu nhập của mình trong mỗi tháng, bởi số tiền trừ cho mỗi ngày công không lương là cố định, nghỉ bao nhiêu ngày thì họ bị trừ bấy nhiêu tiền trong trường hợp không có biến động về lương và ngược lại tháng nào đi làm đủ ngày theo quy định thì hưởng đủ mức tiền lương.(Ngày công chuẩn của tháng là ngày làm việc trong tháng, không bao gồm các ngày nghỉ ví dụ như công ty quy định được nghỉ chủ nhật)Hình thức 2:Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( nếu có) 26 x ngày công thực tế làm việcTheo cách này lương tháng không là con số cố định vì ngày công chuẩn hàng tháng khác nhau, vì có tháng 28, 30, 31 ngày => có tháng công chuẩn là 24 ngày, có tháng là 26 ngày hoặc 27 ngày. Với hình thức trả lương này khi nghỉ không hưởng lương lao động cần cân nhắc nên nghỉ tháng nào để làm sao thu nhập của họ ít ảnh hưởng nhất, điều này có thể ảnh hưởng tới tình hình sản xuất của doanh nghiệp khi nhiều nhân viên cùng chọn nghỉ vào những tháng có ngày công chuẩn lớn nhằm giảm thiểu tiền công bị trừ. Hình thức trả lương theo sản phẩmHình thức trả lương theo sản phẩm là hình thức tính trả lương cho người lao động theo số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc công việc đã hoàn thành. Đây là hình thức trả lương gắn chặt năng suất lao động với thù lao lao động, c KHOA KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH - BÀI TIỂU LUẬN TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TIỀN LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH HỒN CẦU HTC Giáo viên giảng dạy: Nhóm thực hiện: Nhóm 03 Hà Nội, 2018 I - TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG 1.1 Kế tốn tiền lương 1.1.1 Khái niệm Kế toán tiền lương việc hạch toán tiền lương dựa vào yếu tố : Bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán Để lập bảng tính, tốn lương bảo hiểm xã hội cho người lao động 1.1.2 - Đặc điểm mối quan hệ mật thiết với người lao động, đến mặt sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp sở ghi sổ từ bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm - thêm giờ, hợp đồng lao động Sử dụng ba thước đo : Giá trị, vật thời gian Thơng tin số liệu chủ yếu đượ trình bày hệ thống biểu mẫu báo cáo theo quy định nhà nước theo mẫu báo cáo doanh nghiệp tự quy 1.1.3 định Phạm vi sử dụng thông tin : Trong nội doanh nghiệp quan chức nhà nước Vai trò Cơng tác kế tốn tiền lương vai trò quan trọng hệ thống kinh tế, sách xã hội, đồng thời công tác giúp nhà quản lý biết tình hình sử dụng lao động quỹ lương phân phối quỹ lương sở để tính tốn chi phí lao động q trình sản xuất , thơng qua loại sổ sách , chứng từ tiền lương BHXH thành phần kinh tế khác giúp cho nhà quản lý kế hoạch sản xuất cụ thể cho thời kỳ sau biện pháp để hạ giá thành sản phẩm, giảm chi phí để tăng lợi nhuận Hơn hạch tốn tiền lương BHXH tạo điều kiện cho việc kiểm tra cấp việc tính , tính đủ kịp thời Và người làm kế toán tiền lương coi người nắm giữ quyền bình đẳng cho tất người doanh nghiệp Vì đòi hỏi người làm kế tốn tiền lương cần phải cẩn thận nhanh nhạy, hạn chế tối đa việc xảy sai xót Đặc biệt trường hợp thất thoát thu nhập nhân viên, người lao động 1.1.4 Nhiệm vụ Kế tốn tiền lương gồm bốn nhiệm vụ sau : - Thực tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu số lượng lao động, thời gian kết lao động, tính lương khoản trích theo - lương,sau phân bố chi phí lao động theo đối tượng sử dụng lao động Hướng dẫn , giám sát, kiểm tra nhân viên hạch toán kế toán phận sản xuất- kinh doanh, phòng ban thực đầy đủ chứng từ ghi - chép ban đầu lao động, tiền lương chế độ, phương pháp Theo dõi tình hình trả- tạm ứng tiền lương, tiền thưởng khoản phụ cấp, - trợ cấp cho người lao động Lập báo cáo lao động, tiền lương khoản trích theo lương, theo quy định kỳ tiến hành phân tích điều chỉnh tình hình lao động, tình hình quản lý chi tiêu quỹ lương, cung cấp thông tin chi tiết xác lao động tiền lương cho phận quản lý cách kịp thời thể nói chi phí người lao động hay tiền lương khoản trích theo lương khơng vấn đề doanh nghiệp lưu ý đến mà người lao động đặc biệt quan tâm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi họ Tổ chức kế toán tiền lương 1.2.1 Các nguyên tắc tổ chức tiền lương 1.2 - Nguyên tắc 1: trả lương ngang cho người lao động Ngun tắc đòi hỏi trả lương khơng phân biệt nam, nữ trọng, tôn giáo, dân tộc mà vào hao phí lao động, chất lượng lao động Đây ngun tắc quan trọng đảm bảo bình đăng trả lương điều sức khuyến khích lớn người lao động - Nguyên tắc 2: đảm bảo tăng cường suất lao động nhanh trả lương bình quân Vì suất lao động sản xuất tiền lương nói tới tiêu dùng chi trả - Nguyên tắc 3: đảm bảo mối quan hệ hợp lý tiền lương ngưiời lao động làm nghề khác kinh tế quốc dân Điều đảm bảo cơng bình đẳng chi trả lương cho người lao động 1.2.2 Tổ chức chứng từ, hạch toán kế toán tiền lương 1.2.2.1 Tổ chức chứng từ Các loại chứng từ sử dụng kế tốn tiền lương  Bảng chấm cơng (mẫu 01a-LĐTL)  Bảng chấm công làm thêm (mẫu 01b-LĐTL)  Bảng toán tiền lương (Mẫu số 02-LĐTL)  Bảng toán tiền thưởng (Mẫu số 03-LĐTL)  Giấy đường (Mẫu số 04-LĐTL)  Phiếu xác nhận sản phẩm cơng việc hồn thành (Mẫu số 05-LĐTL)  Bảng toán tiền làm thêm (Mẫu số 06-LĐTL)  Bảng tốn tiền th ngồi (Mẫu số 07-LĐTL)  Hợp đồng giao khoán (Mẫu số 08-LĐTL)  Biên lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán (Mẫu số 029-LĐTL)  Bảng trích nộp khoản theo lương (Mẫu số 10-LĐTL)  Bảng phân bổ tiền lương Bảo hiểm xã hội (Mẫu số 11-LĐTL) 1.2.2.2 Cách tính lương a Phương pháp tính tiền lương - Hình thức trả lương theo thời gian: Lương theo thời gian việc tính trả lương cho nhân viên theo thời gian làm việc, theo tháng, theo ngày , theo Thực tế doanh nghiệp tồn cách tính lương sau: Hình thức 1: Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( có) / ngày công chuẩn tháng x số ngày làm việc thực tế Theo cách lương tháng thường số cố định, giảm xuống người lao động nghỉ khơng hưởng lương Cách tính lương Lương tháng – lương tháng / ngày công chuẩn tháng x số ngày nghỉ khơng lương Với hình thức trả lương người lao động không băn khoăn mức thu nhập tháng, số tiền trừ cho ngày công không lương cố định, nghỉ ngày họ bị trừ nhiêu tiền trường hợp khơng biến động lương ngược lại tháng làm đủ ngày theo quy định hưởng đủ mức tiền lương (Ngày cơng chuẩn tháng ngày làm việc tháng, không bao gồm ngày nghỉ ví dụ cơng ty quy định nghỉ chủ nhật) Hình thức 2: Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( có) /26 x ngày công thực tế làm việc Theo cách lương tháng khơng số cố định ngày cơng chuẩn hàng tháng khác nhau, tháng 28, 30, 31 ngày => tháng cơng chuẩn 24 ngày, tháng 26 ngày 27 ngày Với hình thức trả lương nghỉ khơng hưởng lương lao động cần cân nhắc nên nghỉ tháng để thu nhập họ ảnh hưởng nhất, điều ảnh hưởng tới tình hình sản xuất doanh nghiệp nhiều nhân viên chọn nghỉ vào tháng ngày cơng chuẩn lớn nhằm giảm thiểu tiền cơng bị trừ - Hình thức trả lương theo sản phẩm Hình thức trả lương theo sản phẩm hình thức tính trả lương cho người lao động theo số lượng chất lượng sản phẩm cơng việc hồn thành Đây hình thức trả lương gắn chặt suất lao động với thù lao lao động, tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao suất lao động góp phần tăng sản phẩm Lương sản phẩm = Sản lượng sản phẩm x Đơn giá sản phẩm - Hình thức trả lương Lương Khốn: Là hình thức trả lương người lao động hồn thành khối lượng cơng việc theo chất lượng giao Lương = Mức lương khoán x tỉ lệ % hồn thành cơng việc - Lương/ Thưởng theo doanh thu: Là hình thức trả lương/ thưởng mà thu nhập người lao động phụ thuộc vào doanh số đạt theo mục tiêu doanh số sách lương/ thưởng doanh số công ty Thường áp dụng cho nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng hưởng lương theo doanh thu Các hình thức lương/ thưởng theo doanh thu: + Lương/ thưởng doanh số cá nhân + Lương/ thưởng doanh số nhóm + Các hình thức thưởng kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường, b Một số chế độ khác tính lương Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố điều kiện lao động, tính chất phức tạp cơng việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận hợp đồng lao động chưa tính đến tính chưa đầy đủ Phụ cấp lương bao gồm loại sau: Phụ cấp chức vụ, chức danh, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút, phụ cấp tính chất tương tự + Các khoản phụ cấp khơng phải đóng bảo hiểm bắt buộc Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc khơng bao gồm khoản chế độ phúc lợi khác tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn ca, khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, lại,…; hỗ trợ người lao động thân nhân bị chết, người thân kết hôn, sinh nhật người lao động,… + Các khoản phụ cấp phải cộng vào để tham gia bảo hiểm bắt buộc: phụ cấp chức vụ, chức danh, phụ cấp trách nhiệm, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; thâm niên,… c Nội dung khoản trích theo lương doanh nghiệp - Bảo hiểm xã hội : Được hình thành cách trích theo tỷ lệ quy định tổng số quỹ tiền lương cấp bậc khoản phí cấp (chức vụ, khu vực, thâm niên ) công nhân viên chức thực tế phát sinh tháng - Bảo hiểm y tế : Sử dụng để tốn khoản tiền khám chữa bệnh, viện phí, thuốc thang cho người lao động thời gian ốm đau, sinh đẻ Quỹ hình thành cách trích theo tỷ lệ quy định tổng số tiền lương công nhân viên chức thực tế phát sinh tháng - Kinh phí cơng đồn : Là quỹ tài trợ cho hoạt động cơng đồn cấp theo chế độ hành * Tỷ lệ trích BHXH, BHYT, KPCĐ sau : Các khoản trích theo lương Doanh nghiệp Người lao đóng động đóng Tổng BHXH 17,5% 8% 25,5% BHYT 3% 1,5% 4,5% BHTN 1% 1% 2% 21,5% 10,5% 32% TỔNG KPCĐ 2% 2% Mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc khơng thấp mức lương tối thiểu vùng 1.2.2.3 Cách hạch toán Tài khoản sử dụng để hạch toán kế toán tiền lương: TK 334, TK 338  Sơ đồ hạch toán TK 334  Sơ đồ hạch toán TK 334 - Hạch tốn lương phải trả cơng nhân viên Nợ 622, 627, 641, 642,… 334 - Hạch tốn trích BH trừ vào chi phí DN Nợ 622, 627, 641, 642,… 338 - Hạch tốn khấu trừ lương Nợ 334 338 - Hạch tốn khấu trừ lương Nợ 334 338 - Hạch tốn trả lương cho người lao động Nợ 334 111, 112 1.2.3 Tổ chức sổ kế tốn tiền lương hình thức ghi sổ doanh nghiệp sử dụng: - Ghi sổ theo hình thức Nhật kí chung - Ghi sổ theo hình thức Nhật kí – sổ - Ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ II - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH HỒN CẦU HTC 2.1 Giới thiệu công ty 2.1.1 Một số thông tin chung: - Tên cơng ty viết tiếng việt: CƠNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH HỒN CẦU HTC - Tên cơng ty viết tiếng nước ngồi: HOAN CAU HTC POST JOINT STOCK COMPANY BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG /2017 Ngày tháng S ố T T 1 Tên Nhân Viên Lê Văn Lâm Chu Thị Tốt Đặng Thị Hảo Lê Thị Thu PBQL Đàm Hoàng Linh Vũ Văn Hoàng Đinh Trọng Sinh Lê Minh Tuấn Nguyễn Duy Thành Nguyễn Văn Vinh Lại Xuân Huy BPCN T 1 T T T T T C N T T T T T 22 T C N T T T T T T C N X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T 2 T T T T 29 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X/ X X X X X X X X X X X X T7 C N T7 C N T Tổng 28 26 26 X X X X X X X X X X X X X X X / X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25.5 X 19.5 20 X X X X 24 X X X X X X X X X 26 X X X X X X 29 X X X 28 X X X X X X 24 2.3.2 Bảng tốn lương BẢNG THANH TỐN LƯƠNG THÁNG 7/2017 Tên Nhân Viên Lê Văn Lâm Ch ức vụ T P NV HSL Số công Lương P.cấ p Tiền ăn Thư ởng Tổng TN Lương tính BH Các khoản trích theo lương BHXH BHYT BHTN Tổng BH Còn lĩnh 6.19 28 8.667.188 360 000 9.027.188 722.175 135.408 90.272 947.855 9.069.333 26 4.815.000 5.570.000 4.815.000 385.200 72.225 48.150 505.575 5.064.425 NV 3.08 26 4.000.000 500 000 300 000 300 000 10.017.188 3.7 4.755.000 4.000.000 320.000 60.000 40.000 420.000 4.335.000 NV 4.62 25.5 5.884.615 490.00 455.00 455.00 437.50 6.322.115 5.884.615 470.769 88.269 58.846 617.884 5.704.231 26.664.303 23.726.803 1.898.144 355.902 237.286 2.491.314 23.726.803 4.496.250 4.610.769 4.155.000 4.260.769 332.400 340.862 62.325 63.912 41.550 42.608 436.275 447.382 4.059.975 4.163.387 5.496.923 5.076.923 406.154 76.154 50.769 533.077 4.963.846 7.975.962 6.985.962 558.877 104.789 69.860 733.526 7.242.436 7.446.305 6.691.305 535.304 100.370 66.913 702.587 6.743.718 8.370.817 7.263.317 581.065 108.950 72.633 762.648 7.608.169 6.886.320 6.466.320 517.306 96.995 64.663 678.964 6.207.356 40.629.596 45.283.346 3.271.968 613.494 408.996 4.294.458 40.988.888 40.899.596 63.996.399 71.947.649 5.170.112 969.396 646.264 6.785.772 65.161.877 64.626.3993 Chu Thị Tốt Đặng Thị Hảo Lê Thị Thu PBQL Đàm Hoàng Linh Vũ Văn Hoàng Đinh Trọng Sinh 23.666.803 CN CN 4.23 4.23 CN 4.23 CN Lê Minh Tuấn Nguyễn Duy Thành Nguyễn Văn Vinh Lại Xuân Huy BPCN TỔNG CN 4.95 CN 5.13 CN 4.95 19.5 20 24 28 26 29 24 4.125.000 4.230.769 30.0 00 30.0 00 5.076.923 6.925.962 6.661.305 7.173.317 6.436.320 60.0 00 30.0 00 90.0 00 30.0 00 341.25 350.00 420.00 490.00 455.00 507.00 420.00 500 000 300 000 600 000 2.3.3 Bảng phân bổ tiền lương a Các khoản trích theo lương tính vào chi phí doanh nghiệp CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG DOANH NGHIỆP PHẢI TRẢ Số TT Tên Nhân Viên Các khoản trích BHTN BHXH BHYT KPCĐ 159.785 270.816 90.272 180.544 842.625 144.450 48.150 96.300 700.000 120.000 40.000 80.000 1.029.808 176.538 58.846 117.692 4.152.190 711.804 237.268 474.536 727.125 124.650 41.550 83.100 745.635 127.823 42.608 85.215 888.462 152.308 50.769 101.538 1.222.543 209.579 69.860 139.719 1.170.978 200.739 66.913 133.826 1.271.080 217.900 72.633 145.266 1.131.606 193.990 64.633 129.326 7.157.429 1.226.988 408.996 817.992 11.309.620 1.938.792 646.264 1.292.528 Lê Văn Lâm Chu Thị Tốt Đặng Thị Hảo Lê Thị Thu PBQL Đàm Hoàng Linh Vũ Văn Hoàng Đinh Trọng Sinh Lê Minh Tuấn Nguyễn Duy Thành 10 Nguyễn Văn Vinh 11 Lại Xuân Huy BPCN TỔNG b Bảng phân bổ tiền lương BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG 334 338 TỔNG TK 622 45.283.346 9.611.405 54.894.751 TK 642 26.664.303 5.575.798 32.240.101 TỔNG 71.947.649 15.187.204 87.134.853 NỢ Các hình thức ghi sổ Từ bảng toán lương, bảng phân bổ tiền lương kế tốn vào sổ 2.4.1 Ghi sổ theo hình thức Nhật kí chung 2.4 NHẬT KÍ CHUNG (Trang 100) ĐVT: VNĐ NTG S CTGS SH NT Diễn giải TK đ/ư Trang trước chuyển sang Số dòng Đã vào sổ Số PS Nợ 622 ü 45.283.346 ü 31/7 31/7 31/7 BTTL 07 BPBTL 07 BTTL 07 31/ 31/ 31/ Lương phải trả CNV Các khoản trích lương Khấu trừ lương 642 26.664.303 334 ü 622 ü 9.611.405 642 ü 5.575.798 338 ü 334 ü 338 71.947.649 15.187.204 6.785.772 6.785.772 ü 31/7 BPBTL 07 31/ 334 10 112 11 ü 65.161.877 Thanh toán lương CNV 65.161.877 ü CPS SDCK SỔ CÁI TK334 (Theo hình thức NKC) CTGS NTG S SH NT Diễn giải TK đ/ư NKC T Số tiền D Nợ SD ĐK BTTL 31/7 31/7 31/7 07 31/ BTTL 31/ 07 BTTL 31/ 07 Lương phải trả công nhân viên 622 100 71.947.649 642 Khấu trừ lương Thanh toán lương 100 338 100 112 CPS SDCK SỔ CÁI TK338 10 6.786.772 65.161.877 71.947.649 71.947.649 (Theo hình thức NKC) NTGS CTGS SH NT Diễn giải TK đ/ư NKC T Số tiền D Nợ SD ĐK 31/7 31/7 BPBTL 07 BTTL 07 31/7 Trích nộp bảo hiểm 622 642 31/7 Khấu trừ lương 334 10 15.187.204 6.785.772 CPS 21.972.976 SDCK 21.972.976 2.4.2 Ghi sổ theo hình thức Nhật kí – Sổ SỔ NHẬT KÍ ĐVT: VNĐ STT dòng NTGS Chứng từ SH NT TK đối ứng Nợ Số phát sinh SDĐK Diễn giải 31/7 BTTL 07 31/7 BPBTL 31/7 07 BTTL 31/7 07 Lương phải trả công 622 nhân viên 624 622 31/7 Trích nộp bảo hiểm 624 31/7 Khấu trừ lương 334 334 71.947.649 338 15.187.204 338 6.785.772 BTTL 31/7 07 31/7 Thanh tốn lương cơng nhân viên CPS SDCK 334 112 65.161.877 SỔ CÁI (Theo hình thức NK – SC) ĐVT: VNĐ STT dòng 112 Nợ 334 Nợ 338 Nợ 622 Nợ 642 Nợ 71.947.64 15.187.20 6.785.772 … 65.161.87 65.161.877 6.785.772 45.283.34 26.664.30 9.611.405 5.575.798 4.3 Ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ - Chứng từ ghi sổ số 40 CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 40 Ngày 31/07/2017 ĐVT: VNĐ Trích yếu Lương phải trả cơng nhân viên BPQL (BTTL 07) Lương phải trả công nhân viên BPQL (BTTL 07) Số hiệu tài khoản Nợ 642 334 26.664.303 622 45.283.346 334 Cộng - Số tiền Ghi 71.947.649 Chứng từ ghi sổ số 41 CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 41 Ngày 31/07/2017 ĐVT: VNĐ Trích yếu Khấu trừ lương (BTTL 07) Trích nộp bảo hiểm cho cơng nhân viên BPQL (BPBTL 07) Trích nộp bảo hiểm cho công nhân viên BPCN (BPBTL 07) Số hiệu tài khoản Nợ 334 338 642 338 6.785.772 5.575.798 622 9.611.405 338 Cộng - Số tiền 21.972.976 Chứng từ ghi sổ số 42 CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 42 Ghi Ngày 31/07/2017 ĐVT: VNĐ Trích yếu Thanh tốn lương cơng nhân viên (BTTL 07) Số hiệu tài khoản Nợ 334 112 Ghi 65.161.877 65.161.877 Cộng - Số tiền Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ SỔ ĐĂNG KÍ CHỨNG TỪ GHI SỔ ĐVT: VNĐ Chứng từ ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng 40 31/07/2017 41 31/07/2017 42 31/07/2017 … - Sổ TK 334 SỔ CÁI (Theo hình thức CTGS) Số tiền 71.947.649 21.972.976 65.161.877 … TK334 ĐVT: VNĐ NT GS Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải đối ứng Ghi Số tiền TK Nợ SDĐK 31/0 31/0 31/0 BTTL 07 31/07 Lương phải trả công nhân viên 622, 642 BTTL 07 31/07 Khấu trừ lương 338 6.785.772 BTTL 07 31/07 Thanh toán lương 112 65.161.877 71.947.649 CPS SDCK 2.5 Đánh giá tổ chức máy kế tốn 2.5.1 Ưu điểm • Trong q trình tính lương ln đảm bảo thống tháng tháng năm.Phương pháp tính lương đơn giản ,dễ làm • Cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương thực quy định Nhà nước • Cơng tác quản lý nhân chặt chẽ,có đối chiếu chấm cơng thống lao động đảm bảo tính cơng • Hình thức trả lương theo ngày cơng phù hợp với cơng ty • Tiếnhànhtrích BHXH, BHYT, BHNT đầyđủ, xác theo tỷ lệ Nhà nước quy định.Trích tiền lương nghỉ phép để đảm bảo đời sống nhân viên 2.5.2 Nhược điểm Kế toán theo dõi tiền lương vào bảng chấm cơng mà phòng ban • cơng ty để xác định ngày cơng thực tế tháng.Tuy nhiên, bảng chấm công nhà quản lý tiến hành chấm công nên chưa thể chắn độc hính xác lien kết nhân viên nhà quản lý.Cũng việc sớm muộn nhân viên, chưa đánh giá hồn tồn chất lượng cơng việc Các khoản khen thưởng chưa nhiều để nâng cao hiệu làm việc • nhân viên 2.6 Đề xuất Để việc quản lí quỹ chặt chẽ hiệu hơn,việc hạch tốn thu chi xác để việc đánh giá kịp thời khoản chi phí cho đối tượng sử dụng lao động công tyKế tốn thống hồn thiện sổ sách kế toán gọn nhẹ mà đảm bảo đầy đủ thông tin cần thiết theo quy định ngun tác kế tốn , tránh • • • • để làm tăng khối lượng công việc không cần thiết Về quản lí thời gian chất lượng lao động Nâng cao thu nhập cho CB CNV Xây dựng chế độ tiền thưởng hợp lí Tăng cường đào tạo cán quản lí cơng nhân III – KẾT LUẬN Do không trực tiếp nghiên cứu công tác kế tốn cơng ty dựa thơng tin chứng từ liên quan, nhóm xin đưa vài đánh giá chủ quan sau Nhìn chung cơng tác kế tốn tương đối tốt, phối hợp phận kế tốn Bên cạnh cơng ty cần quan tâm đến người lao động để đạt hiệu tốt kinh doanh ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM Stt Họ tên Lê Thị Thu Hiền Nguyễn Thu Hiền Nguyễn Thị Khánh Hòa MSV 601599 601411 605749 Điểm đánh giá 10 Đoàn Thu Huyền Trần Thị Huyền Vũ Thị Huyền Phạm Tuấn Hưng Cù Thị Thu Hương Trần Hồng Lê Bùi Thị Liên 586620 611504 601429 582111 601418 581801 604008 ...I - TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 1.1 Kế toán tiền lương 1.1.1 Khái niệm Kế toán tiền lương việc hạch toán tiền lương dựa vào yếu tố : Bảng chấm công,... hợp lý tiền lương ngưiời lao động làm nghề khác kinh tế quốc dân Điều đảm bảo công bình đẳng chi trả lương cho người lao động 1.2.2 Tổ chức chứng từ, hạch toán kế toán tiền lương 1.2.2.1 Tổ chức. .. thiểu vùng 1.2.2.3 Cách hạch toán Tài khoản sử dụng để hạch toán kế toán tiền lương: TK 334, TK 338  Sơ đồ hạch toán TK 334  Sơ đồ hạch toán TK 334 - Hạch toán lương phải trả cơng nhân viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG tại CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH HOÀN CẦU HTC, Tiểu luận TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG tại CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH HOÀN CẦU HTC, c. Nội dung các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay