16 BANG TINH 256 261 CHUONG XI LIEN KET CHAN COT

6 32 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 12:59

LIÊN KẾT CHÂN CỘT Bảng Tính Tựa Đề LIÊN KẾT CHÂN CỘT Liên kết chân cột 4A 11.1 NỘI LỰC THIẾT KẾ Story TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET Bảng giá trị tổ hợp nội lực vị trí chân cột 4A Column Load Loc P V2 V3 M2 C6 TH1 -7681.55 -127.41 -0.56 -0.708 C6 TH2 -6554.48 -63.87 1.7 -0.073 C6 TH3 -6127.66 -84.7 -0.84 -1.551 C6 TH4 -6555.06 -63.91 -2.38 -0.857 C6 TH5 -6981.88 -43.08 0.16 0.621 C6 TH6 -7568.62 -121.04 1.29 -0.331 C6 TH7 -7569.13 -121.08 -2.37 -1.037 C6 TH8 -7184.47 -139.79 -0.99 -1.661 C6 TH9 -7953.28 -102.33 -0.09 0.293 C6 TH10 -6255.59 -78.45 0.74 -0.95 C6 TH11 -6853.55 -49.31 1.43 0.57 C6 TH12 -6255.99 -78.47 -2.11 -1.499 C6 TH13 -6853.95 -49.34 -1.42 0.021 C6 TH14 -7299.61 -134.15 0.43 -1.121 C6 TH15 -7837.77 -107.94 1.06 0.247 C6 TH16 -7299.97 -134.18 -2.14 -1.615 C6 TH17 -7838.14 -107.96 -1.51 -0.247 M3 -129.783 -64.864 -65.747 -65.026 -64.143 -123.226 -123.372 -124.021 -122.577 -65.45 -64.327 -65.563 -64.44 -123.753 -122.743 -123.856 -122.845 Nhận xét, vị trí chân cột , giá trị lực dọc gần lớn, mơmen khơng có khả gây kéo bu lơng neo, thế, sinh viên thực tính tốn với tổ hợp có giá trị lực dọc lớn nhất: Story Column Load Loc P V2 V3 M2 M3 TRET C6 TH9 -7953.28 -102.33 -0.09 0.293 -122.577 11.2 ĐẶC TRƯNG CỘT Chiều cao cột Bề rộng cột Chiều dày cánh cột Chiều dày bụng cột Diện tích Mômen kháng uốn trục x-x Giới hạn chảy Giới hạn bền hc = 450 mm bc = 400 mm tf = 35 mm tw = 20 mm Acol = 356 cm2 Wpl,x-x = 6532 cm3 fy = 260 N/mm2 fu = 420 N/mm2 11.3 BÊ TÔNG Cấp độ bền bê tông C25/30 Giới hạn chảy Giới hạn bền Cường độ thiết kế fck = 25 N/mm2 fck,cube = 30 N/mm2 256 LIÊN KẾT CHÂN CỘT f cd   cd f ck 0,85  25   14, (N/mm2) c 1,5 BƯỚC : Xác định diện tích yêu cầu N 7953, 28 Areq  Ed  10  560090 (mm2) f jd 14, 2 Với f jd  i f cd  1,5 14,  14, (N/mm2) → Chọn tiết diện đế 800x800 mm 800  8002 3 10  85333,33 (cm3) → Wx  Wy  BƯỚC : Xác định chiều dày đế Ứng suất lớn tác dụng lên đế : N M M 7953,3 103 122,57 106 0, 293 106  max  Ed       13,86 Abp Wx Wy 8002 85333,33 103 85333,33 103 (N/mm2) < fjd → OK Ứng suất nhỏ tác dụng lên đế : N Ed M M 7953,3 103 122,57 106 0, 293 106  max       Abp Wx Wy 8002 85333,33 103 85333,33 103  10,98 (N/mm ) < fjd → OK Vậy đế hoàn toàn chịu nén Xác định chiều dày đế cách xem đoạn đưa đế ngàm console chân cột Để an toàn, ta sử dụng ứng suất lớn để tính tốn : Đoạn đưa console dài 175 mm, giả sử đường hàn có chiều cao 8mm Mơmen vị trí ngàm đơn vị chiều dài : ql 13,86  175  0.8  8 M max    196991,9 (Nmm) 2 Chiều dày đế : 6M max 196991,9 tbp    70, (mm) f yp 240 Vậy chọn đế dày 75 mm Do bề dày đế lớn 40mm nên fyp = 240 N/mm2 BƯỚC : Tính tốn bu lơng neo Do cột hồn tồn chịu nén, nên bu lơng chiu cắt Chọn bu lơng neo ϕ30 cấp độ bền 8.8 có Asb = 561 mm2 Khả chịu cắt bu lông : 0,6 fub Asb 0,6  800  561 3 Fv , Rd   10  215, 42 (kN) M2 1, 25 257 LIÊN KẾT CHÂN CỘT Vậy FEd = 102,2 kN < 4Fv,Rd = 861,7 kN → OK BƯỚC 4: Kiểm tra đường hàn Chọn chiều cao đường hàn 8mm, hàn xung quanh chân cột Giả sử có phần đường hàn bụng cột chịu lực cắt : Chiều dài đường hàn lw,eff    450  35    8  728 (mm) Cường độ đường hàn : f / 420 / f vw,d  u   228, 22 (N/mm2)  w M 0,85 1, 25 Khả chịu cắt đường hàn đơn vị chiều dài : Fw,Rd  fvw,d a  228,22  0,7   1278 (N/mm) VEd  102,33  Fw,Rd lw,eff  1278  728 103  930,4 (kN) Hình 11.1 Chi tiết chân cột 4A 258 LIÊN KẾT CHÂN CỘT Bảng Tính Tựa Đề LIÊN KẾT CHÂN CỘT Liên kết chân cột 4C 11.1 NỘI LỰC THIẾT KẾ Story TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET Bảng giá trị tổ hợp nội lực vị trí chân cột 4C Column Load Loc P V2 V3 C39 TH1 -3682.84 -3.63 2.89 C39 TH2 -3224.69 -1.59 2.23 C39 TH3 -3241.66 -10.42 1.4 C39 TH4 -3224.66 -1.62 0.67 C39 TH5 -3207.69 7.21 1.51 C39 TH6 -3637.03 -3.41 3.45 C39 TH7 -3637.01 -3.44 2.05 C39 TH8 -3652.31 -11.36 2.7 C39 TH9 -3621.74 4.51 2.8 C39 TH10 -3236.57 -7.77 1.96 C39 TH11 -3212.79 4.57 2.04 C39 TH12 -3236.56 -7.79 0.87 C39 TH13 -3212.78 4.55 0.95 C39 TH14 -3647.73 -8.97 3.2 C39 TH15 -3626.33 2.14 3.27 C39 TH16 -3647.72 -8.99 2.22 C39 TH17 -3626.32 2.12 2.29 M2 3.082 1.715 1.402 1.331 1.644 3.099 2.753 2.817 3.035 1.573 1.742 1.303 1.473 2.971 3.124 2.729 2.881 M3 -3.525 -1.425 0.098 -1.521 -3.044 -3.277 -3.363 -1.906 -4.734 -0.34 -2.539 -0.407 -2.606 -2.3 -4.28 -2.361 -4.34 Nhận xét, vị trí chân cột , giá trị lực dọc gần lớn, mơmen khơng có khả gây kéo bu lơng neo, thế, sinh viên thực tính tốn với tổ hợp có giá trị lực dọc lớn nhất: Story Column Load Loc P V2 V3 M2 M3 TRET C39 TH1 -3682.84 -3.63 2.89 3.082 -3.525 11.2 ĐẶC TRƯNG CỘT Chiều cao cột Bề rộng cột Chiều dày cánh cột Chiều dày bụng cột Diện tích Mơmen kháng uốn trục x-x Giới hạn chảy Giới hạn bền hc = 400 mm bc = 300 mm tf = 30 mm tw = 20 mm Acol = 248 cm2 Wpl,x-x = 3908 cm3 fy = 260 N/mm2 fu = 420 N/mm2 11.3 BÊ TƠNG Cấp độ bền bê tơng C25/30 Giới hạn chảy Giới hạn bền Cường độ thiết kế fck = 25 N/mm2 fck,cube = 30 N/mm2 259 LIÊN KẾT CHÂN CỘT f cd   cd f ck 0,85  25   14, (N/mm2) c 1,5 BƯỚC : Xác định diện tích yêu cầu N 3682,84 Areq  Ed  10  259354,9 (mm2) f jd 14, 2 Với f jd  i f cd  1,5 14,  14, (N/mm2) → Chọn tiết diện đế 600x600 mm 600  6002 3 10  36000 (cm3) → Wx  Wy  BƯỚC : Xác định chiều dày đế Ứng suất lớn tác dụng lên đế : N M M 3682,84 103 3,52 106 3,08 106  max  Ed       10, 41 (N/mm ) 3 Abp Wx Wy 600 36000 10 36000 10 < fjd → OK Ứng suất nhỏ tác dụng lên đế : N Ed M M 3682,84 103 3,52 106 3,08 106  max       Abp Wx Wy 6002 36000 103 36000 103  10,05 (N/mm ) < fjd → OK Vậy đế hoàn toàn chịu nén Xác định chiều dày đế cách xem đoạn đưa đế ngàm console chân cột Để an toàn, ta sử dụng ứng suất lớn để tính tốn : Đoạn đưa console dài 100 mm, giả sử đường hàn có chiều cao 8mm Mơmen vị trí ngàm đơn vị chiều dài : ql 10,05  100  0.8  8 M max    44023,8 (Nmm) 2 Chiều dày đế : 6M max  44023,8 tbp    32,05 (mm) f yp 250 Vậy chọn đế dày 35 mm Do bề dày đế nhỏ 40mm nên fyp = 250 N/mm2 BƯỚC : Tính tốn bu lơng neo Do cột hồn tồn chịu nén, nên bu lơng chịu cắt Chọn bu lông neo ϕ30 cấp độ bền 8.8 có Asb = 561 mm2 Khả chịu cắt bu lông : 0,6 fub Asb 0,6  800  561 3 Fv , Rd   10  215, 42 (kN) M2 1, 25 Vậy FEd = 3,61 kN < 4Fv,Rd = 861,7 kN → OK 260 LIÊN KẾT CHÂN CỘT BƯỚC 4: Kiểm tra đường hàn Chọn chiều cao đường hàn 8mm, hàn xung quanh chân cột Giả sử có phần đường hàn bụng cột chịu lực cắt : Chiều dài đường hàn lw,eff    400  30    8  648 (mm) Cường độ đường hàn : f / 420 / f vw,d  u   228, 22 (N/mm2)  w M 0,85 1, 25 Khả chịu cắt đường hàn đơn vị chiều dài : Fw,Rd  fvw,d a  228,22  0,7   1278 (N/mm) VEd  3,61  Fw,Rd lw,eff  1278  648 103  828,14 (kN) Hình 11.1 Chi tiết chân cột 4C 261 ... 1.303 1.473 2.971 3.124 2.729 2.881 M3 -3 .525 -1 .425 0.098 -1 .521 -3 .044 -3 .277 -3 .363 -1 .906 -4 .734 -0 .34 -2 .539 -0 .407 -2 .606 -2 .3 -4 .28 -2 .361 -4 .34 Nhận xét, vị trí chân cột , giá trị lực... C39 TH1 -3 682.84 -3 .63 2.89 C39 TH2 -3 224.69 -1 .59 2.23 C39 TH3 -3 241.66 -1 0.42 1.4 C39 TH4 -3 224.66 -1 .62 0.67 C39 TH5 -3 207.69 7.21 1.51 C39 TH6 -3 637.03 -3 .41 3.45 C39 TH7 -3 637.01 -3 .44 2.05... C39 TH8 -3 652.31 -1 1.36 2.7 C39 TH9 -3 621.74 4.51 2.8 C39 TH10 -3 236.57 -7 .77 1.96 C39 TH11 -3 212.79 4.57 2.04 C39 TH12 -3 236.56 -7 .79 0.87 C39 TH13 -3 212.78 4.55 0.95 C39 TH14 -3 647.73 -8 .97 3.2
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 BANG TINH 256 261 CHUONG XI LIEN KET CHAN COT , 16 BANG TINH 256 261 CHUONG XI LIEN KET CHAN COT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay