15 BANG TINH 249 251 CHUONG x LIEN KET COT COT

3 25 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 12:59

LIÊN KẾT NỐI CỘT Bảng Tính Tựa Đề LIÊN KẾT CỘTCỘT C2 Mối nối cột 4A-Lầu 11 KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC MỐI NỐI Sử dụng bu lơng ϕ20 có As,b = 245 mm2 Cấp độ bền 8.8 → fu,b = 800 N/mm2 Bản ốp dày dùng thép S275 tương đương XCT52 có Fy,p = 260 N/mm2 Fu,p = 420 N/mm2 Thực tính tốn cụ thể cho mối nối cột 4A vị trí lầu 11, nơi có thay đổi tiết diện, vị trí mối nối cách mặt sàn 1,225 m KIỂM TRA : Cấu tạo Chiều dày ốp chọn : tfp = 10 mm Bố trí bu lơng ϕ 20 cấp độ bền 8.8 cho bên cột hình Chiều dài mã hfp = 460 mm Chiều rộng ớp bfp = bc = 300 mm Chiều dày đệm tpa = 25 mm 249 LIÊN KẾT NỐI CỘT Chiều dày thép ngang :  hlc  2t f ,lc    huc  2t f ,uc    400   30  350   30   25 mm tdp  2 Thép góc ốp bụng có kích thước 80x10 dài 160 mm KIỂM TRA : Bu lông ốp bụng thép góc Điều kiện : V2  FRd n Với FRd = ( Fv,Rd, Fb,Rd) Trong :  Cường độ chịu cắt bu lông :  f A 0,6  800 157 3 Fv , Rd  ns v ub   10  120,58 (kN) M2 1, 25 Do bụng ốp thép góc hai bên nên số mặt cắt  Cường độ ép mặt bu lông :   e p k1   2,8  1,7;1,4  1,7;2,5  d0  d0  80  40    2,8  1,7;1,4  1,7;2,5   2,5 18  18   e2 p2 fub   40 800  ;  ; ;1   ; ;1  0,74  3d 3d f   18 420  u, p   2,5  0,74  420 16 15 3 Fv , Rd  10  149,33 (kN) 1, 25 Vậy FRd = 120,58 (kN) Số bu lơng cần bố trí : V 181,68 n  2,max   1,54 →Vậy bố trí bu lông thỏa FRd 120,58  b   KIỂM TRA : Bu lông ốp cánh  Cường độ chịu cắt bu lông :  f A 0,6  800 157 3 Fv , Rd  ns v ub  1 10  60,3 (kN) M2 1, 25 Do ốp cánh ốp mặt nên số mặt cắt  Cường độ ép mặt bu lông : 250 LIÊN KẾT NỐI CỘT   e p k1   2,8  1,7;1,  1,7;2,5  d0 d0   40 70     2,8  1,7;1,  1,7;2,5   2,5 18  18   e2 p2 fub   75 200 800  ;  ; ;1   ;  ; ;1   3d 3d f   18  18 420   u, p   2,5 1 420 16 10 3 Fv , Rd  10  134, (kN) 1, 25 Vậy FRd = 60,3 (kN)  b   Đối với bu lông ốp cánh, bu lông xa tâm quay trọng tâm nhóm bu lơng nguy hiểm nhất, nên ta thực việc kiểm tra nội lực tác dụng lên bu lơng đó, để đơn giản, ta lập bảng tổng hợp giá trị lực cắt tác dụng lên bu lông xa tâm quay Story LAU11 LAU11 LAU11 LAU11 LAU11 LAU11 LAU11 LAU11 LAU11 LAU11 LAU11 LAU11 LAU11 LAU11 LAU11 LAU11 LAU11 Column C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 Load TH9 TH17 TH15 TH5 TH13 TH11 TH1 TH7 TH6 TH4 TH2 TH16 TH14 TH8 TH12 TH10 TH3 Loc 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 V3 -0.48 -0.46 -0.5 -0.39 -0.37 -0.41 -0.49 -0.45 -0.51 -0.36 -0.42 -0.46 -0.5 -0.48 -0.37 -0.41 -0.39 M2 -0.09 -0.018 -0.162 -0.072 0.008 -0.152 -0.092 0.013 -0.192 0.043 -0.185 -0.017 -0.161 -0.089 0.009 -0.151 -0.071 M3 -36.31 -33.81 -33.8 -32.99 -30.22 -30.21 -28.45 -27.99 -27.97 -23.75 -23.73 -22.16 -22.15 -19.65 -17.27 -17.26 -14.49 VM3 -17.29 -16.10 -16.10 -15.71 -14.39 -14.39 -13.55 -13.33 -13.32 -11.31 -11.30 -10.55 -10.55 -9.36 -8.22 -8.22 -6.90 VV3 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 VM2 -0.04 -0.01 -0.07 -0.03 0.00 -0.07 -0.04 0.01 -0.09 0.02 -0.08 -0.01 -0.07 -0.04 0.00 -0.07 -0.03 V 17.29 16.10 16.10 15.71 14.39 14.39 13.55 13.33 13.32 11.31 11.30 10.55 10.55 9.36 8.22 8.22 6.90 Vậy giá trị lực cắt lớn 17,29 kN < 60,3 kN Việc bố trí hình vẽ hồn tồn thỏa mãn 251 ... -1 3.33 -1 3.32 -1 1.31 -1 1.30 -1 0.55 -1 0.55 -9 .36 -8 .22 -8 .22 -6 .90 VV3 -0 .04 -0 .04 -0 .04 -0 .03 -0 .03 -0 .03 -0 .04 -0 .04 -0 .04 -0 .03 -0 .04 -0 .04 -0 .04 -0 .04 -0 .03 -0 .03 -0 .03 VM2 -0 .04 -0 .01 -0 .07 -0 .03... -0 .48 -0 .46 -0 .5 -0 .39 -0 .37 -0 .41 -0 .49 -0 .45 -0 .51 -0 .36 -0 .42 -0 .46 -0 .5 -0 .48 -0 .37 -0 .41 -0 .39 M2 -0 .09 -0 .018 -0 .162 -0 .072 0.008 -0 .152 -0 .092 0.013 -0 .192 0.043 -0 .185 -0 .017 -0 .161 -0 .089... 0.009 -0 .151 -0 .071 M3 -3 6.31 -3 3.81 -3 3.8 -3 2.99 -3 0.22 -3 0.21 -2 8.45 -2 7.99 -2 7.97 -2 3.75 -2 3.73 -2 2.16 -2 2.15 -1 9.65 -1 7.27 -1 7.26 -1 4.49 VM3 -1 7.29 -1 6.10 -1 6.10 -1 5.71 -1 4.39 -1 4.39 -1 3.55 -1 3.33
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 BANG TINH 249 251 CHUONG x LIEN KET COT COT , 15 BANG TINH 249 251 CHUONG x LIEN KET COT COT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay