14 BANG TINH 233 239 CHUONG IX LIEN KET DAM CHINH VACH

7 29 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 12:59

LIÊN KẾT DẦMVÁCH LIÊN KẾT DẦM CHÍNHVÁCH Mối nối Dầm khung trục – vách Bảng Tính Tựa Đề 9.1.QUAN NIỆM TÍNH TỐN Liên kết dầm với vách tính tốn tương tự liên kết dầm vối cột, nhiên quan niệm vách bê tơng tuyệt đối cứng, thế, thực việc tính tốn kiểm tra đối vối dầm cho đủ khả chịu mômen lực cắt vị trí liên kết 9.2 KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC MỐI NỐI Nội lực tải trọng gây MSd = 568,71 kN VSd = 318,13 Kn 9.3 DỮ LIỆU BAN ĐẦU  Kích thước tiết diện dầm : hb (mm) bb (mm) tfb (mm) 550 200 15 twb (mm) 10 Ab (cm2) 112 Ia (cm4) 54662 Wpby (cm3) 2281 fyb (N/mm2) 260 233 LIÊN KẾT DẦMVÁCH Vách bê tông cốt thép dày 300mm  Bê tông : Cấp độ bền bê tông C20/25 Trọng lượng riêng γ (kN/m ) = Cường độ chịu nén mẫu hình trụ fck (N/mm2) = Cường độ chịu kéo mẫu trụ fctm (N/mm2) = 2,2 Module đàn hồi cát tuyến Ecm (kN/mm2) 29  Bu lông : Bu lông d (mm) = Cấp độ bền 24 Asb (mm2) = 353 fub (N/mm2) = 800 25 20 8.8  Cốt thép: Sử dụng cốt thép theo điều kiện thực tế Việt Nam Đường kính cốt thép d (mm) = 4ϕ16 Diện tích cốt thép As (mm2) = 804,4 Giới hạn đàn hồi fsk (N/mm2) = 390 16 Module đàn hồi Es (kN/mm2) = 210 Chọn chiều cao đường hàn bụng với cánh cột 8mm NHỮNG TÍNH TỐN CHUẨN BỊ  Phần mở rộng nối mx  X  0,8swf  50  0,8   43,6 (mm) ex  50 (mm) nx   ex ;1,25mx    50;1,25  43,6   50 (mm)  Phần dầm w t 100 10 m   wb  0,8sww    0,8   40, (mm) 2 2 e  75 (mm) n   e;1,25m    75;1,25  40,2  50,25 (mm)  Bu lông Khả chịu kéo bu lông 234 LIÊN KẾT DẦMVÁCH  0,9  800  353  3  10  203,32 (kN)  Mb 1, 25   Khả chịu cắt bu lông 0,6 fub Asb  0,6  800  353  3 Fv , Rd   10  135,55 (kN)  Mb 1, 25   dw = 41,6 (mm) d 41,6 ew  w   10, (mm) 4 Ft , Rd  0,9 fub As ,b SỨC KHÁNG BU LÔNG TRONG VÙNG CHỊU KÉO  Hàng bu lông Bản nối chịu uốn : Chiều dài hữu hiệu leff : b  w leff   p ;2mx  0,625ex  ;2mx  0,625ex  e;4mx  1, 25ex ;2 mx    Trong : bp 250   125 (mm) 2 w 100 2mx  0,625ex    43,6  0,625  50   168, 45 (mm) 2 2mx  0,625ex  e   43,6  0,625  50  75  193,5 (mm) 4mx  1,25ex   43,6  1,25  50  236,9 (mm) 2 mx     43,6  273,95 (mm) Vậy leff = 125 mm Bề rộng nối bp = 250 mm Bề dày nối = 30 mm f 8n  2ew   0, 25  leff , p  t p  yp M0 Fep , Rd ,1  2mn  ew  m  n  260 8  50  10,   0, 25 125  302  1,1   744359,5 (N) = 744,359 (kN)  43,6  50  10,  43,6  50  f  0, 25  leff , p  t p  yp  n   Ft , Rd M0 Fep , Rd ,2  mn 260  0, 25 125  302   50   203320 1,1   359267,67 (N) = 359,267 (kN) 43,6  50 Fep,Rd ,3  2Ft ,Rd   203,32  406,6 (kN) 235 LIÊN KẾT DẦMVÁCH FRd ,5   Fep ,Rd ,1; F ep ,Rd ,2 ; Fep ,Rd ,3   359,27 (kN)  Hàng bu lông thứ hai Bản nối chịu uốn : Chiều dài hữu hiệu leff : leff   max  m1;4m  1,25e  ;2 m  m1 = m = 40,2 mm m2 = 60 – 15 – 0,8x8 = 38,6 mm m1 40, 1    0,348 m1  e 40,  75 m2 38,6 2    0,335 m1  e 40,  75 Tra bảng hệ số α : Bảng 9.1 Bảng tra hệ số α → α = 2π  m1  2  40,2  252,58 (mm) 4m  1,25e   40,2  1,25  75  254,55 (mm) 2 m  2  40,2  252,58 (mm) → leff  252,58 (mm) 236 LIÊN KẾT DẦMVÁCH 8n  2ew   0, 25  leff , p  t p  Fep , Rd ,1   2mn  ew  m  n  f yp M0 8  50, 25  10,   0, 25  252,58  302  260 1,1  1651816, 28 (N) = 1651,81 (kN)  40,  50, 25  10,  40,  50, 25  f  0, 25  leff , p  t p  yp  n   Ft , Rd M0 Fep , Rd ,2  mn 260  0, 25  252,58  302   50, 25   203320 1,1   522929,65 (N) = 522,929 (kN) 40,  50, 25 Fep,Rd ,3  2Ft ,Rd   203,32  406,6 (kN) FRd ,5   Fep ,Rd ,1; F ep ,Rd ,2 ; Fep ,Rd ,3   406,6 (kN)  Cánh dầm chịu nén M 539,15 103 FRd ,7  c , Rd   1007,75 (kN) hb  t fb 550  15  Cốt thép chịu kéo Bố trí 4ϕ16 có As = 804,4 mm2 Af 804,  390 FRd ,13  s sk   272,80 (kN) s 1,15 Hình 9.1 Chiều dài cánh tay đòn Tổng lực kéo bao gồm cốt thép mômen : Ft  FRd ,13  FRd ,5  272,8  406,6  359, 27  1038,67 (kN) Fc  1007,75 (kN) Để đạt cân theo phương ngang , cần giảm khả chịu kéo lượng 1038,67 – 1007,75 = 30,92 kN Vậy ta giảm khả chịu kéo hàng bu lông thứ sau : 406,6 – 30,92 = 375,68 kN Khả chịu lực liên kết : M Rd   Fri  h i  272,8  0,6225  375,68  0,4825  359,27  0,5925  563,95 (kNm) > Msd = 558,71 (kNm) → OK KHẢ NĂNG CHỊU CẮT CỦA MỐI NỐI Khả chịu cắt đường hàn lws  hb –  t fb  s    550  15  8   1008 (mm)   237 LIÊN KẾT DẦMVÁCH f vwd  fu 3 w Mw  420  228, 22 (N/mm2)  0,85 1, 25 VRd ,1  fv,wd awlws  228,22  0,7  1008 103  966,2 (kN) Khả chịu cắt bu lơng Bố trí hàng bu lông chịu cắt Khả chịu cắt bu lông : f A 0,6  800  353 Fv , Rd  ub s ,b   135,5 (kN)  Mb 1, 25 VRd ,2  1    Fv,Rd  135,5  542,208 (kN) VRd  VRd ,1;VRd ,2    542,208;966,2   542,208 (kN) > VSd = 318,13 (kN) → OK Sử dụng loại bu lông neo có mở rộng đáy thép neo có kích thước sau : Đối với bu lơng có cấp độ bền 8.8 : 5d  5d  0,8d với d đường kích bu lơng Cụ thể kích thước thép neo bố trí sau : Hình 9.2 Kích thước thép bu lơng neo Thực kiểm tra khả chịu lực bu lơng có gây xuyên thủng vách hay không Quan niệm kiểm tra xuyên thủng tương tự trình kiểm tra xuyên thủng đài móng Vẽ tháp xuyên 450, xác định diện tích tháp xuyên sau : 238 LIÊN KẾT DẦMVÁCH Hình 9.3 Kích thước tháp xun thủng Lực gây xun thủng lực kéo bu lơng : Pxt = 375,68 + 359,27 = 734,95 (kN) Giá trị trung bình chu vi đáy đáy tháp xuyên : um   hc  bc  2h0    220  230   260   1940 (mm) Lực chống xuyên xác định sau : Pcx   fctk um h0  11,5 1940  260 103  756, (kN) Vậy Pcx > Pxt → OK Theo tiêu chuẩn EN 1992-1-1 (5.2.2.3) chiều dài đoạn neo xác định sau :  f / lb  y s fbd Trong : ϕ Là đường kính cốt thép fb Cường độ bám dính bê tông lấy theo bảng tra 5.3 EN 1992-1-1, f d tính theo cơng thức fbd  2, 25 ctk ,0,05 với γc =1,5 c Chiều dài đoạn neo tối thiểu : Lb,min = max(0,6lb; 10ϕ; 100mm) chịu nén Lb,min = max(0,3lb; 10ϕ; 100mm) chịu kéo Vậy chiều dài đoạn neo :  f /  16  260 /1,15 lb  y s   393, (mm) fbd  2,3 Vậy chọn bố trí đoạn neo ≥ 400 mm 239 ... tiêu chuẩn EN 199 2-1 -1 (5.2.2.3) chiều dài đoạn neo xác định sau :  f / lb  y s fbd Trong : ϕ Là đường kính cốt thép fb Cường độ bám dính bê tơng lấy theo bảng tra 5.3 EN 199 2-1 -1 , f d tính theo... neo :  f /  16  260 /1,15 lb  y s   393, (mm) fbd  2,3 Vậy chọn bố trí đoạn neo ≥ 400 mm 239
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 BANG TINH 233 239 CHUONG IX LIEN KET DAM CHINH VACH , 14 BANG TINH 233 239 CHUONG IX LIEN KET DAM CHINH VACH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay