13 BANG TINH 196 204 CHUONG VIII LIEN KET KHOP

9 31 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 12:58

khoảng cách dầm không thay đổi , liên kết với dầm , tải trọng khơng thay đổi đột ngột, nên khơng có khả xảy xoắn cục , không cần kiểm tra ổn định chỗ bị vác KIỂM TRA : ĐƯỜNG HÀN Kiểm tra để đảm bảo đường hàn không phần yếu liên kết : Với thép mác XCT52 , a ≥ 0,5tp với chiều dày mã , a bề dày đường hàn Ta chọn đường hàn có chiều cao s = mm → a = 0,7s = 5,6 mm ≥ 0,5.10 = mm → OK KIỂM TRA : KIỂM TRA ỔN ĐỊNH BỤNG DẦM ĐỠ  Cắt cục : Điều kiện : VEd  FRd FRd  Av f y ,2 3 M  hp t f y ,2 3 M  230 10 260 103  345, 26 (kN) 1 VEd  62, 42  FRd  345, 26 → OK  Cắt thủng : t p  t2 fu ,2 f y , p M 10  10 t p  t2 (an toàn) 420  14,68 (mm) → OK 260 1,1 fu ,2t p hp (nghiêm ngặt) VEd z M 420 10  2302 10  10  53,93 (mm) → OK 124,84 103   50 1,1 201 LIÊN KẾT KHỚP LOẠI SƯỜN ĐỨNG DẠNG BẢN Do dầm phụ hai bên nhau, nên nội lực đối xứng , việc kiểm tra cắt cục cắt thủng tương tự bên BẢNG TÓM TẮT LIÊN KẾT J17 KIỂM TRA : CẤU TẠO Tương tự liên kết J16 KIỂM TRA : NHĨM BU LƠNG Bu lơng chịu cắt Khả chịu cắt bu lông Fv,Rd 60,28 kN Khả chịu cắt nhóm bu lơng FRd 154,38 kN Lực cắt ngoại lực tác dụng VEd 110,97 kN OK Ép mặt lên mã Khả chịu ép mặt bu lông theo phương đứng Fb,ver,Rd 90,88 kN 202 LIÊN KẾT KHỚP LOẠI SƯỜN ĐỨNG DẠNG BẢN Khả chịu ép mặt bu lông theo phương ngang Fb,hor,Rd 108,96 kN Khả chịu ép mặt bu lông 256,88 kN Lực cắt ngoại lực tác dụng VEd 110,97 kN OK Ép mặt lên bụng dầm Khả chịu ép mặt bu lông theo phương đứng Fb,ver,Rd 82,67 kN Khả chịu ép mặt bu lông theo phương ngang Fb,hor,Rd 79,32 kN Khả chịu ép mặt bu lông 206,51 kN Lực cắt ngoại lực tác dụng VEd 110,97 kN OK KIỂM TRA : KIỂM TRA BẢN MÃ Khả chịu cắt tiết diện nguyên VRd,g 271,85 kN Khả chịu cắt tiết diện giảm yếu VRd,n 348,35 kN Khả chịu cắt dạng xé khối VRd,b 268,91 kN Khả chịu cắt mã VRd 268,91 kN Lực cắt ngoại lực tác dụng VEd 110,97 kN OK KIỂM TRA : KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA BỤNG DẦM Khả chịu cắt tiết diện nguyên VRd,g 460,43 kN Khả chịu cắt tiết diện giảm yếu VRd,n 523,57 kN Khả chịu cắt dạng xé khối VRd,b 227,34 kN Khả chịu cắt mã VRd 227,34 kN Lực cắt ngoại lực tác dụng VEd 110,97 kN OK KIỂM TRA : KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CHỖ VÁC Sức kháng mômen dầm chỗ vác Mv,N,Rd 33,16 kNm VEd(gh + ln) 13,73 kNm OK KIỂM TRA : ỔN ĐỊNH CỤC BỘ CHỖ BỊ VÁC Do khoảng cách dầm không thay đổi , liên kết với dầm , tải trọng khơng thay đổi đột ngột, nên khơng có khả xảy xoắn cục , không cần kiểm tra ổn định chỗ bị vác KIỂM TRA : KIỂM TRA ĐƯỜNG HÀN 203 LIÊN KẾT KHỚP LOẠI SƯỜN ĐỨNG DẠNG BẢN Kiểm tra để đảm bảo đường hàn không phần yếu liên kết : Với thép mác XCT52 , a ≥ 0,5tp với chiều dày mã , a bề dày đường hàn Ta chọn đường hàn có chiều cao s = mm → a = 0,7s = 5,6 mm ≥ 0,5.10 = mm → OK KIỂM TRA : KIỂM TRA ỔN ĐỊNH BỤNG DẦM ĐỠ Cắt cục FRd 314,18 kN VEd/2 62,42 kN OK Cắt thủng Điều kiện an toàn 13,36 kN Điều kiện nghiêm ngặt 49,07 kN Lực cắt ngoại lực tác dụng VEd 110,97 kN OK 204 ... kiện an toàn 13,36 kN Điều kiện nghiêm ngặt 49,07 kN Lực cắt ngoại lực tác dụng VEd 110,97 kN OK 204
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 BANG TINH 196 204 CHUONG VIII LIEN KET KHOP , 13 BANG TINH 196 204 CHUONG VIII LIEN KET KHOP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay