04 MUC LUC

7 38 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 12:57

MỤC LỤC Trang bìa i Nhiệm vụ luận văn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt luận văn iv Mục lục v Chú thích ký hiệu xii CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU LIÊN HỢP THÉP – BÊ TÔNG 1 GIỚI THIỆU 2 ĐẶC TÍNH CỦA KẾT CẤU LIÊN HỢP 2.1 Kiến trúc 2.2 Kinh tế 2.3 Chịu nhiệt 2.4 Thi công SO SÁNH VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC CHƯƠNG : VẬT LIỆU SỬ DỤNG CHO KẾT CẤU LIÊN HỢP 10 BÊ TÔNG 11 1.1 Qui định Eurocode Eurocode 11 1.2 Qui định Việt Nam – TCXD 356:2005 13 1.3 So sánh đặc trưng học bê tông theo hai tiêu chuẩn 14 THÉP 15 2.1 Thép 15 2.2 Thép kết cấu 16 2.3 Tơn định hình thép sàn liên hợp 17 LIÊN KẾT 17 3.1 Liên kết chịu cắt (Shear connector) 17 3.2 Bu lông 17 v CHƯƠNG : TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG 18 HOẠT TẢI GIAI ĐOẠN LIÊN HỢP 19 HOẠT TẢI GIAI ĐOẠN THI CÔNG 19 TẢI GIÓ 19 3.1 Vận tốc gió 20 3.2 Vận tốc gió trung bình theo độ cao 20 3.3 Cường độ hỗn loạn 22 3.4 Áp lực gió theo độ cao 22 3.5 Áp lực gió tĩnh 23 3.6 Hệ số kết cấu CSCD 27 3.7 Bảng kết tải trọng gió 31 TỔ HỢP TẢI TRỌNG 32 CHƯƠNG : SÀN LIÊN HỢP THÉP – BÊ TÔNG 33 CẤU TẠO 34 SỰ LÀM VIỆC CỦA BẢN LIÊN HỢP 35 2.1 Ba dạng làm việc liên hợp 35 2.2 Độ cứng liên hợp 36 2.3 Các dạng phá hoại 36 KIỂM TRA Ở GIAI ĐOẠN THI CÔNG 37 3.1 Sơ đồ tính 37 3.2 Phân tích nội lực mơmen 37 3.3 Trạng thái giới hạn tới hạn 37 3.4 Trạng thái giới hạn sử dụng 38 KIỂM TRA Ở GIAI ĐOẠN LIÊN HỢP 38 4.1 Sơ đồ tính 38 4.2 Phân tích nội lực mơmen 39 4.3 Trạng thái giới hạn tới hạn 39 4.4 Trạng thái giới hạn sử dụng 46 LƯU ĐỒ 48 5.1 Thiết kế sàn liên hợp thép – bê tông 48 vi 5.2 Kiểm tra giai đoạn thi công 49 5.3 Kiểm tra giai đoạn liên hợp 50 Bảng tính sàn liên hợp thép – bê tơng : Sàn nhịp trục C-D 51 Bảng tính liên kết sàn liên hợp thép – vách bê tông : Liên kết sàn - vách 59 CHƯƠNG : CẦU THANG THÉP & BỂ NƯỚC NGẦM 62 A CẦU THANG THÉP 63 GIỚI THIỆU 63 TÍNH TỐN CẦU THANG THÉP 63 B BỂ NƯỚC NGẦM 83 KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC 83 TÍNH CÁC THÀNH PHẦN CỦA BỂ 83 2.1 Bảng nắp 83 2.2 Bản thành 86 2.3 Bản ngăn 89 2.4 Bản đáy 89 CHƯƠNG : DẦM LIÊN HỢP THÉP – BÊ TÔNG 95 CẤU TẠO 96 CHIỀU RỘNG THAM GIA LÀM VIỆC CỦA SÀN 96 2.1 Ở vị trí nhịp gối trung gian 97 2.2 Ở vị trí gối biên 97 PHÂN LOẠI TIẾT DIỆN NGANG 98 KIỂM TRA THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN TỚI HẠN 99 4.1 Sức bền tiết diện mômen uốn 99 4.2 Độ bền tiết diện chịu lực cắt mômen 104 4.3 Liên kết dầm thép – sàn liên hợp 105 4.4 Cốt thép ngang 111 4.5 Sức bền chống oằn (xoắn ngang) tiết diện dầm liên hợp 113 KIỂM TRA THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN SỬ DỤNG 114 5.1 Kiểm tra độ võng 114 5.2 Sự hình thành vết nứt bê tơng 115 vii LƯU ĐỒ 117 6.1 Thiết kế dầm đơn giản liên hợp thép – bê tông 117 6.2 Kiểm tra phân loại tiết diện 118 6.3 Kiểm tra giai đoạn thi công 119 6.4 Kiểm tra giai đoạn liên hợp 120 Bảng tính dầm nhịp 8,85m khung trục 121 Bảng tóm tắt tính tốn dầm nhịp 5,9m khung trục dầm nhịp 2,95m khung trục 130 Bảng tính dầm phụ khung trục E 133 CHƯƠNG : CỘT LIÊN HỢP THÉP – BÊ TÔNG 142 CẤU TẠO 143 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN 143 ỔN ĐỊNH CỤC BỘ CỦA TIẾT DIỆN THÉP 144 CỘT LIÊN HỢP CHỊU NÉN DỌC TRỤC 144 4.1 Điều kiện áp dụng phương pháp tính đơn giản 144 4.2 Khả chịu nén dọc cột liên hợp 145 4.3 Điều kiện ổn định cột liên hợp 145 CỘT LIÊN HỢP CHỊU NÉN UỐN 147 5.1 Đường cong tương tác trục 148 5.2 Đường cong tương tác trục phụ 151 5.3 Sự tăng cường thứ cấp (bậc 2) mômen uốn 153 5.4 Ảnh hưởng lực cắt 154 5.5 Khả chịu nén uốn phương tiết diện 154 5.6 Khả chịu nén uốn hai phương tiết diện 155 LƯU ĐỒ 157 6.1 Thiết kế cột liên hợp thép bê tông 157 6.2 Kiểm tra theo phương pháp đơn giản 158 6.3 Kiểm tra cột liên hợp nén uốn phương 159 6.4 Kiểm tra cột liên hợp nén uốn hai phương 160 Bảng tính cột liên hợp thép – bê tông : Cột khung trục 161 viii CHƯƠNG : LIÊN KẾT KHỚP LOẠI SƯỜN ĐỨNG DẠNG BẢN 174 CẤU TẠO 175 MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA LIÊN KẾT 175 CÁC BƯỚC THIẾT KẾ 177 Bảng tính liên kết dầm – dầm phụ J16 : dầm phụ khung trục E 196 Bảng tóm tắt liên kết J17 202 CHƯƠNG : NÚT LIÊN HỢP NỬA CỨNG 205 GIỚI THIỆU 206 PHƯƠNG ÁN CẤU TẠO HỆ NÚT SÀN 207 ĐẶC TRƯNG MỐI NỐI 208 3.1 Phương pháp phân tích 208 3.2 Phương pháp xếp lò so 210 3.3 Cơ xác định độ cứng nút 211 CÁC BƯỚC THIẾT KẾ 213 Bảng tính liên kết dầm – cột J1 khung trục 4: Mối nối liên hợp 222 Bảng tính liên kết dầm – vách : Mối nối dầm khung truc – vách 233 CHƯƠNG 10 : LIÊN KẾT NỐI CỘT 240 GIỚI THIỆU 241 ĐẶC TRƯNG VỀ MỐI NỐI 242 CÁC BƯỚC THIẾT KẾ 243 Bảng tính liên kết cột – cột C2: Mối nối cột 4A – lầu 11 249 CHƯƠNG 11 : LIÊN KẾT CHÂN CỘT 252 GIỚI THIỆU 253 ĐẶC TRƯNG VỀ MỐI NỐI 253 CÁC BƯỚC THIẾT KẾ 255 Bảng tính liên kết chân cột: Liên kết chân cột 4A 256 Bảng tính liên kết chân cột: Liên kết chân cột 4C 259 CHƯƠNG 12 : VÁCH BÊ TÔNG 262 ix PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÁCH BÊ TƠNG 263 ÁP DỤNG TÍNH TỐN 266 BẢNG TĨM TẮT KẾT QUẢ TÍNH THÉP 269 CHƯƠNG 13 : THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 271 LÝ THUYẾT THỐNG KÊ 272 1.1 Xử lý thống kê địa chất 272 1.2 Phân chia đơn nguyên địa chất 272 TÓM TẮT ĐỊA CHẤT 274 MẶT CẮT ĐỊA CHẤT 275 BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ CÁC LỚP ĐẤT 275 CHƯƠNG 14 : MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 276 GIỚI THIỆU VỀ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 277 1.1 Cấu tạo 278 1.2 Công nghệ thi công 278 1.3 Ưu điểm cọc khoan nhồi 278 1.4 Nhược điểm cọc khoan nhồi 278 LÝ THUYẾT TÍNH TỐN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC 278 2.1 Theo điều kiện vật liệu 278 2.2 Theo điều kiện đất 279 2.3 Sức chịu tải thiết kế 280 ÁP DỤNG TÍNH TỐN 280 3.1 Mặt bố trí móng đà kiềng 280 3.2 Tính tốn móng M1 282 3.3 Tính tốn móng M3 297 3.4 Tính tốn móng lõi thang máy M5 313 CHƯƠNG 15 : MÓNG CỌC LY TÂM DỰ ỨNG LỰC 335 GIỚI THIỆU VỀ MÓNG CỌC LY TÂM DỰ ỨNG LỰC 336 1.1 Ứng dụng cọc dự ứng lực 336 1.2 Ưu điểm cọc dự ứng lực 336 x 1.3 Nhược điểm cọc dự ứng lực 336 LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC 337 2.1 Theo điều kiện vật liệu 337 2.2 Theo điều kiện đất 339 2.3 Sức chịu tải thiết kế 340 ÁP DỤNG TÍNH TOÁN 340 3.1 Mặt bố trí móng đà kiềng 340 3.2 Tính tốn móng M1 343 3.3 Tính tốn móng M3 359 3.4 Tính tốn móng lõi thang máy M5 375 Tài liệu tham khảo 397 xi
- Xem thêm -

Xem thêm: 04 MUC LUC , 04 MUC LUC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay