ĐỀ CƯƠNG ÔN TOÁN PHÂN SỐ

2 32 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 10:56

BÀI TẬP THAM KHẢO Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau: �4 �  �  �: 3 �9 �12 a) �3 2 �  : �  � 5 �5 � b) � 5�  �:  � c) � 12 � 36 � � 7  �:1  � � 12 � d) 13 � 1 11 � 15  � :11  :1 � 18 � 27 40 e) � 15 � 4� � 0,8  �: 15 � g) (-3,2) 64 � Bài 4: Tìm x biết: x  a/ 5 ;  b/ x ; x  c/ 27 ;  d/ x ; 4  e/ x  x  x 8  f/ 2 x Bài : Tìm x, biết:  :x  a) 3 : x  10  8 b) c) x + 30% x = - 1,3 3 x  16  13, 25 d) �4 �2 �2 x  50 �:  51 �3 e) � g) 7� �4  � � b) � 11 � 7 7 7  5 c) 11 11 2x   ( 4) Bài : Tính nhanh: a) 15 �4 3� � 8 � 13 � 13 � 10 .0, 75 35 d) 50% 3 3     40.43 e) 1.4 4.7 7.10 Bài : Một bể nước hình chữ nhật có chiều cao 1,6 m, chiều rộng chiều cao, chiều dài 150% chiều rộng Tính thể tích bể 1 Bài : Một ô tô 120 km ba Giờ thứ xe quãng đường Giớ thứ hai xe 40% quãng đường lại Hỏi thứ ba xe kilômét? Bài : Khối trường THCS có ba lớp gồm 120 học sinh Số học sinh lớp 6A 20 chiếm 35% số học sinh khối Số học sinh lớp 6B 21 số học sinh lớp 6A, lại học sinh lớp 6C Tính số học sinh lớp Bài : Một cửa hàng bán số mét vải ba ngày Ngày thứ bán số mét vải Ngày thứ hai bán số mét vải lại Ngày thứ ba bán nốt 40 mét vải tính tổng số mét vải cửa hàng bán Bài : Nam đọc sách ba ngày Ngày thứ đọc sách, ngày thứ hai đọc sách, ngày cuối đọc nốt 35 trang lại Hỏi sách dày trang? Bài : Một người mang bán số trứng Sau bán số trứng lại 21 Tính số trứng mang bán ... sinh Số học sinh lớp 6A 20 chiếm 35% số học sinh khối Số học sinh lớp 6B 21 số học sinh lớp 6A, lại học sinh lớp 6C Tính số học sinh lớp Bài : Một cửa hàng bán số mét vải ba ngày Ngày thứ bán số. .. ngày cuối đọc nốt 35 trang lại Hỏi sách dày trang? Bài : Một người mang bán số trứng Sau bán số trứng lại 21 Tính số trứng mang bán ... hàng bán số mét vải ba ngày Ngày thứ bán số mét vải Ngày thứ hai bán số mét vải lại Ngày thứ ba bán nốt 40 mét vải tính tổng số mét vải cửa hàng bán Bài : Nam đọc sách ba ngày Ngày thứ đọc sách,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TOÁN PHÂN SỐ, ĐỀ CƯƠNG ÔN TOÁN PHÂN SỐ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay