ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA, MIỄN DỊCH VÀ KHẢ NĂNG GÂY BỆNH TRÊN CÁ ĐIÊU HỒNG Oreochromis sp. CỦA HAI CHỦNG VI KHUẨN Streptococcus agalactiae CÓ DẠNG KHUẨN LẠC KHÁC NHAU

93 39 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA, MIỄN DỊCH VÀ KHẢ NĂNG GÂY BỆNH TRÊN CÁ ĐIÊU HỒNG Oreochromis sp CỦA HAI CHỦNG VI KHUẨN Streptococcus agalactiae CÓ DẠNG KHUẨN LẠC KHÁC NHAU Sinh viên thực hiện: TRƯƠNG NGỌC ANH TRẦN NGUYỄN KIM TUYẾN Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Chuyên ngành: NGƯ Y Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 07/2011 ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA, MIỄN DỊCH VÀ KHẢ NĂNG GÂY BỆNH TRÊN CÁ ĐIÊU HỒNG Oreochromis sp CỦA HAI CHỦNG VI KHUẨN Streptococcus agalactiae CÓ DẠNG KHUẨN LẠC KHÁC NHAU Tác giả TRƯƠNG NGỌC ANH TRẦN NGUYỄN KIM TUYẾN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, chuyên ngành Ngư Y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN HỮU THỊNH Tháng 07 năm 2011 i CẢM TẠ Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản tất thầy cô dùng hết tâm huyết để truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm tạo điều kiện học tập tốt cho Xin gửi lời cảm ơn vô sâu sắc đến thầy Nguyễn Hữu Thịnh tận tình hướng dẫn hỗ trợ chúng tơi hồn thành tốt khóa luận Cảm ơn thầy bạn, em phụ trách trại thực nghiệm Nuôi Trồng Thủy Sản, chị Vũ Thị Ngọc, anh Đỗ Viết Phương, chị Truyện Nhã Định Huệ nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm để khóa luận thực thuận lợi Cha mẹ gia đình động viên, giúp đỡ hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất cho suốt trình học tập thực đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, tập thể lớp DH07NY ln khuyến khích, động viên chia sẻ với suốt thời gian qua Do kiến thức kinh nghiệm hạn hẹp nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót, mong nhận góp ý thơng cảm q thầy bạn ii TĨM TẮT Đề tài “Đặc điểm sinh hóa, miễn dịch khả gây bệnh cá điêu hồng Oreochromis sp hai chủng vi khuẩn Streptococcus agalactiae có dạng khuẩn lạc khác nhau” tiến hành từ ngày 14/02/2011 đến ngày 11/07/2011 trại thực nghiệm Khoa Thủy Sản Phòng Thí Nghiệm Bệnh Học Thủy Sản, Khoa Thủy Sản, trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Đề tài thực với mục đích: - Tìm hiểu khả gây bệnh hai chủng vi khuẩn Streptococcus agalactiae có dạng khuẩn lạc khác cá điêu hồng Oreochromis sp - Mô tả so sánh triệu chứng, bệnh tích, biến đổi mơ bệnh học cá rô phi đỏ gây hai chủng vi khuẩn - Khả dung huyết khả hình thành miễn dịch hai chủng vi khuẩn Thí nghiệm bố trí gồm nghiệm thức, gây nhiễm phương pháp tiêm vào xoang bụng: • Nghiệm thức A: Sử dụng chủng vi khuẩn Streptoccocus agalactiae dạng (chủng vi khuẩn cho khuẩn lạc lớn) • Nghiệm thức B: Sử dụng chủng vi khuẩn Streptoccocus agalactiae dạng (chủng vi khuẩn cho khuẩn lạc dạng pinpoint) • Nghiệm thức C (nghiệm thức đối chứng): Không sử dụng vi khuẩn Trong tuần tiến hành thí nghiệm, số lượng cá chết nghiệm thức A thấp nghiệm thức B lại cao Điều khẳng định đôc lực S agalactiae dạng cao S agalactiae dạng Cá bệnh vi khuẩn S agalactiae có triệu chứng bệnh tích gần giống lờ đờ, linh hoạt; gan sung huyết, gan, thận, lách sưng, hoại tử, xuất huyết, não xuất huyết, Mơ gan, thận, lách có nhiều khác biệt so với mô cá khỏe nghiệm thức đối chứng cấu trúc mô hư hại, tế bào máu tập trung thành vùng, xuất trung tâm đại thực bào sắc tố,… iii S agalactiae dạng có khả dung huyết yếu, S agalactiae dạng khơng có khả dung huyết S agalactiae dạng ngưng kết với huyết cá sống sau gây bệnh S agalactiae dạng Tương tự S agalactiae dạng Hiện tượng ngưng kết chéo hai chủng vi khuẩn với hai dạng huyết với huyết cá nghiệm thức đối chứng không xảy iv MỤC LỤC TRANG TỰA i CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ .ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT xii Chương 1: MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược bệnh Streptococcus agalactiae 2.1.1 Lịch sử số nghiên cứu bệnh Streptococcus agalactiae gây 2.1.2 Vi khuẩn Streptococcus agalactiae 2.2 Phản ứng ngưng kết huyết .11 2.3 Mô bệnh học 11 2.3.1 Khái niệm .11 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu 12 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Thời gian địa điểm 13 3.2 Vật liệu dụng cụ 13 3.2.1 Dụng cụ trang thiết bị 13 v 3.2.2 Hóa chất môi trường 13 3.2.3 Đối tượng nghiên cứu 14 3.2.4 Hệ thống bể thí nghiệm 14 3.3 Phương pháp nghiên cứu 14 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 15 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu chung 16 3.3.3 Phương pháp kiểm tra kí sinh trùng .17 3.3.4 Chuẩn bị huyền phù vi khuẩn .17 3.3.5 Phương pháp pha loãng huyền phù vi khuẩn .17 3.3.6 Xác định mật độ vi khuẩn .18 3.3.7 Gây bệnh phương pháp tiêm 19 3.3.8 Phương pháp giải phẫu cá 19 3.3.9 Phương pháp cấy phân lập vi khuẩn .21 3.3.10 Phương pháp cấy 21 3.3.11 Phương pháp định danh vi khuẩn .21 3.3.12 Thử nghiệm ngưng kết huyết 23 3.3.13 Mô học 23 3.3.14 Phương pháp theo dõi cá sau gây nhiễm 24 3.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 24 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Một số tiêu chất lượng nước trình thí nghiệm 25 4.2 Kết thí nghiệm 26 4.2.1 Kết kiểm tra sức khỏe cá trước thí nghiệm 26 4.2.2 Mật độ vi khuẩn gây nhiễm 27 4.2.3 Triệu chứng bệnh tích 28 vi 4.2.4 Kết phân lập vi khuẩn cá chết 33 4.2.5 Phân lập vi khuẩn từ cá sống sau 14 ngày gây nhiễm 34 4.2.6 Kết định danh 34 4.2.7 Số lượng tỷ lệ cá chết theo ngày 41 4.2.8 Thử nghiệm khả ngưng kết huyết 46 4.2.9 Mô bệnh học 47 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Đề nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC .59 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các đặc điểm sinh hóa S agalactiae phân lập nhiều tác giả Bảng 2.2: Các đặc điểm sinh hóa thơng thường S agalactiae từ số tác giả Bảng 3.1: Bố trí thí nghiệm gây bệnh thực nghiệm cá rô phi đỏ Bảng 4.1: Một số tiêu chất lượng nước trước thí nghiệm Bảng 4.2: Một số tiêu chất lượng nước trình thí nghiệm Bảng 4.3: Mật độ vi khuẩn gây nhiễm nghiệm thức Bảng 4.4: Kết cấy phân lập vi khuẩn từ gan, thận, lách, não cá sau thí nghiệm nghiệm thức Bảng 4.5: Kết định danh sơ Bảng 4.6: Kết test kit API 20 Strep Bảng 4.7: Tỷ lệ cá chết mật độ nghiệm thức A sau 14 ngày thí nghiệm Bảng 4.8: Tỷ lệ cá chết mật độ nghiệm thức B sau 14 ngày thí nghiệm Bảng 4.9: Kết thử nghiệm ngưng kết huyết viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Tỷ lệ cá chết tích lũy nghiệm thức A so với nghiệm thức đối chứng Biểu đồ 4.2: Tỷ lệ cá chết tích lũy nghiệm thức B so với nghiệm thức đối chứng ix B4 B5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 27 29 Phụ lục 3: Tỷ lệ cá chết cá chết ngày tất mật độ nghiệm thức A Mật độ Số cá chết tích lũy 10 11 12 13 14 C 0 0 0 0 0 0 0 A1 0 2 3 3 4 4 A2 1 2 4 4 5 A3 0 1 1 2 4 A4 2 2 2 2 3 3 A5 0 0 0 1 2 2 3 Phụ lục 4: Tỷ lệ cá chết ngày tất mật độ nghiệm thức B Mật độ Số cá chết tích lũy 10 11 12 13 14 B1 4 13 15 16 17 19 20 20 22 25 B2 1 12 15 19 20 22 22 22 22 22 B3 0 0 14 16 23 26 26 26 26 B4 0 1 11 16 22 25 25 27 27 B5 0 0 15 16 21 26 28 28 29 29 C 0 0 0 0 0 0 0 Phụ lục 5: Tỷ lệ cá chết ngày tất mật độ Tỷ lệ chết ngày (%) Ngày A B C 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 1.33 2.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.67 2.67 0.00 0.67 22.00 0.00 0.67 13.33 0.00 2.00 8.67 0.00 0.67 9.33 0.00 10 0.67 14.70 0.00 11 1.33 2.70 0.00 12 0.67 3.33 0.00 13 1.33 3.33 0.00 14 0.00 0.00 0.00 Bảng ANOVA: Tỷ lệ cá chết mật độ nghiệm thức A One-way ANOVA: TỲ LỄ CÁ CHẾT versus Mật độ Source Mậtđộ Error Total DF 12 17 S = 9,129 Level A1 A2 A3 A4 A5 C N 3 3 3 SS MS F P 494,4 98,9 1,19 0,372 1000,0 83,3 1494,4 R-Sq = 33,09% Mean 13,333 16,667 13,333 10,000 10,000 0,000 StDev 15,275 15,275 5,774 0,000 0,000 0,000 R-Sq(adj) = 5,20% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( -* ) ( * -) ( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 10 10 20 Pooled StDev = 9,129 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Mậtđộ Individual confidence level = 99,43% Mậtđộ = A1 subtracted from: Mậtđộ A2 A3 A4 A5 C Lower -21,701 -25,035 -28,368 -28,368 -38,368 Center 3,333 0,000 -3,333 -3,333 -13,333 Upper -+ -+ -+ -+-28,368 ( -* -) 25,035 ( -* -) 21,701 ( -* -) 21,701 ( -* -) 11,701 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 25 25 50 Mậtđộ = A2 subtracted from: Mậtđộ A3 A4 A5 C Lower -28,368 -31,701 -31,701 -41,701 Center -3,333 -6,667 -6,667 -16,667 Upper -+ -+ -+ -+-21,701 ( -* -) 18,368 ( -* -) 18,368 ( -* -) 8,368 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 25 25 50 Mậtđộ = A3 subtracted from: Mậtđộ A4 A5 C Lower -28,368 -28,368 -38,368 Center -3,333 -3,333 -13,333 Upper -+ -+ -+ -+-21,701 ( -* -) 21,701 ( -* -) 11,701 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 25 25 50 Mậtđộ = A4 subtracted from: Mậtđộ A5 C Lower -25,035 -35,035 Center 0,000 -10,000 Upper -+ -+ -+ -+-25,035 ( -* -) 15,035 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 25 25 50 Mậtđộ = A5 subtracted from: Mậtđộ C Lower -35,035 Center -10,000 Upper -+ -+ -+ -+-15,035 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 25 25 One-Sample T: A1; A2; A3; A4; A5; C Variable A1 A2 A3 A4 A5 C N 3 3 3 Mean 13,33 16,67 13,33 10,0000 10,0000 0,000000 StDev 15,28 15,28 5,77 0,0000 0,0000 0,000000 SE Mean 8,82 8,82 3,33 0,0000 0,0000 0,000000 95% CI ( -24,61; 51,28) ( -21,28; 54,61) ( -1,01; 27,68) ( 10,0000; 10,0000) ( 10,0000; 10,0000) (0,000000; 0,000000) Bảng ANOVA: Tỷ lệ cá chết mật độ nghiệm thức B One-way ANOVA: SL versus MĐ Source MĐ Error Total DF 12 17 SS 19383 2867 22250 S = 15,46 Level B1 B2 B3 B4 B5 C N 3 3 3 MS 3877 239 F 16,23 R-Sq = 87,12% Mean 83,33 73,33 86,67 90,00 96,67 0,00 P 0,000 R-Sq(adj) = 81,75% StDev 20,82 25,17 15,28 10,00 5,77 0,00 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) ( -* ) ( -* ) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+ 35 70 105 Pooled StDev = 15,46 Tukey 95% Simultaneous Confidence IMĐervals All Pairwise Comparisons among Levels of MĐ Individual confidence level = 99,43% MĐ = B1 subtracted from: MĐ B2 B3 B4 B5 C Lower -52,39 -39,05 -35,72 -29,05 -125,72 CeMĐer -10,00 3,33 6,67 13,33 -83,33 Upper 32,39 45,72 49,05 55,72 -40,95 + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ -140 -70 70 MĐ = B2 subtracted from: MĐ B3 B4 B5 C Lower -29,05 -25,72 -19,05 -115,72 CeMĐer 13,33 16,67 23,33 -73,33 Upper 55,72 59,05 65,72 -30,95 + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ -140 -70 70 MĐ = B3 subtracted from: MĐ B4 B5 C Lower -39,05 -32,39 -129,05 CeMĐer 3,33 10,00 -86,67 Upper 45,72 52,39 -44,28 + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ -140 -70 70 MĐ = B4 subtracted from: MĐ B5 C Lower -35,72 -132,39 CeMĐer 6,67 -90,00 Upper 49,05 -47,61 + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ -140 -70 70 MĐ = B5 subtracted from: MĐ C Lower -139,05 CeMĐer -96,67 Upper -54,28 + -+ -+ -+ ( -* -) + -+ -+ -+ -140 -70 70 One-Sample T: B1; B2; B3; B4; B5; C Variable B1 B2 B3 B4 B5 C N 3 3 3 Mean 83,3 73,3 86,67 90,00 96,67 0,000000 StDev 20,8 25,2 15,28 10,00 5,77 0,000000 SE Mean 12,0 14,5 8,82 5,77 3,33 0,000000 95% CI ( 31,6; 135,0) ( 10,8; 135,8) ( 48,72; 124,61) ( 65,16; 114,84) ( 82,32; 111,01) (0,000000; 0,000000) * NOTE * All values in column are ideMĐical Phụ lục 6: Bảng mổ khám bệnh tích phân lập vi khuẩn từ cá bênh nghiệm thức A Ngày Bể Kết phân lập Bệnh tích Bệnh tích ngồi Gan Lách Thận Não Khác G L T N A21 Xơvây Nhạt Bt Bt Bt + - - - A41 Xơ vây, xuất huyết gốc vây, thân Sh Sưng Bt Xh ++ - - - A43 Mòn vây, xuất huyết nắp mang Sh Sưng Sưng + - + + A11 Bt Sậm + - ++ A31 Bt A13 Cụt đuôi A23 Tích dịch vàng Bt Xh ++ Nhạt Sưng Bt Bt - ++ + ++ Bt Sưng Bt Xh - + - - Bt Sh Nhạt Nhạt Bt + - - + A53 Lồi hậu môn Sh Bt Sưng Bt ++ - - + A23 Xơ vây Sh Bt Bt Bt ++ - + + A33 Xuất huyết gốc vây Sậm Nhạt Sưng Xh - + + - A51 Bt Sh Bt Nhạt Bt + - - + 10 A42 Xuất huyết gốc vây, nắp mang Nhạt Bt Sưng Bt + - - + A11 Bt Nhạt Bt Bt Bt ++ - + - A32 Bt Bt Sưng Bt Xh - ++ - ++ A31 Bt Sh Nhạt Nhạt Bt + - - ++ A21 Bt Sh Bt Bt Bt + - + - A52 Trướng bụng, xuất huyết thân Sh Sưng Nhạt Xh + + + ++ 11 12 13 Bt Bt Tích dịch vàng Ghichú: Bt: Bình thường; Xh: Xuất huyết; Sh: Sung huyết +: Ít S agalactiae: ++: Nhiều S agalactiae tương đối thuần; -: Khơng có S agalactiae Phụ lục 7: Bảng mổ khám bệnh tích phân lập vi khuẩn từ cá bênh nghiệm thức B Ngày Bể Bệnh tích Bệnh tích ngồi Gan Lách Thận Não Kết phân lập Khác G L T N B11 Xơ vây Nhạt Bt Bt Bt + - - - B13 Xuất huyết thân Sh Sưng Bt Xh ++ - - - B22 Mòn vây, xuất huyết nắp mang Sh Sưng Sưng + - + + B12 Bt Sậm Bt Bt Xh ++ + - ++ B13 Bt Sh Sưng Nhạt Xh - ++ + ++ B41 Cụt đuôi Nhạt Bt Bt Bt + - - - B13 Bt Sh Sưng Bt Xh + - - + B21 Lồi hậu môn, lồi mắt, xuất huyết vây Sh Sưng Sưng Bt ++ - + - B51 Xơ vây Sậm Bt Xh + - + + B12 Xuất huyết gốc vây Nhạt Sưng Bt Bt Tích dịch vàng ++ + - ++ B23 Mòn vây, xuất huyết vây Bt Sưng Bt Xh - ++ + ++ B41 Lồi mắt, xuất huyết gốcvây Sh Nhạt Nhạt Bt - + - - B52 Lồi mắt, xuất huyết hàm Sh Bt Sưng Xh + - - + B53 Cụt đuôi Sh Bt Bt Bt ++ - - + B12 Bt Sậm Nhạt Sưng Xh Tích dịch vàng ++ - + ++ B22 Lồi hậu môn Sh Bt Nhạt Bt + + ++ Bt Bt Tích dịch vàng - B32 Xơ vây Nhạt Bt Sưng Bt + - - ++ B42 Xuất huyết gốc vây Nhạt Bt Bt Bt + - - ++ B51 Bt Sh Sưng Bt Xh ++ - + ++ B52 Xuất huyết gốc vây, nắp mang Sh Sưng Sưng Bt - ++ - ++ B53 Bt Sậm + - - ++ B13 Bt B21 Xuất huyết bụng, lồi mắt B22 Bt Sh B23 Trướng bụng, xuất huyết thân B31 Bt Tích dịch vàng Bt Xh Nhạt Sưng Bt Bt + - + - Mềm Sưng Bt Xh + + + ++ Nhạt Nhạt Bt + - - - Sh Bt Sưng Xh ++ - - - Xơ vây, xuất huyết gốc vây, thân Sh Bt Sậm Xh + - + + B33 Mòn vây, cụt đuôi Nhạt Bt Bt Bt ++ + - ++ B42 Bt Sh Sưng Bt Xh Tích dịch vàng - ++ + ++ B43 Bt Sh Sưng Sưng Bt Tích dịch vàng - + - - B51 Cụt đuôi Nhạt Bt Bt Bt + - - + B12 Bt Ht Ht Ht Ht 0 0 B22 Lồi hậu môn Sh Nhạt Nhạt Xh ++ - + + B31 Xơ vây Sh Bt Bt Bt - + + - B32 Xuất huyết gốc vây Sh Sưng Nhạt Xh + - - + B33 Bt Sh Nhạt Nhạt Bt + - - + B41 Xuất huyết gốc vây, nắp mang Sh Bt Sưng Bt ++ - + - B43 Bt Ht Ht Ht Bt - ++ + ++ Tích dịch vàng Tích dịch vàng 10 11 12 B52 Lồi mắt, lồi hậu môn, xơ vây Sậm Nhạt Sưng Xh B53 Trướng bụng, xuất huyết thân, lồi mắt Sh Bt Nhạt B11 Xơ vây Nhạt Bt B13 Mòn vây, lồi hậu mơn Nhạt B22 Bt B23 Tích dịch vàng + - + ++ Bt + - ++ - Sưng Bt + + + ++ Bt Bt Bt + + - - Sh Sưng Bt Xh Tích dịch vàng ++ + - - Bt Sh Sưng Sưng Bt + - + + B31 Cụt đuôi Sậm Bt Xh ++ + - ++ B32 Bt Nhạt Sưng Bt Bt - ++ + ++ B33 Lồi hậu môn Bt Sưng Bt Xh - + - - B41 Xơ vây Sh Ht Ht Ht + - - + B43 Xuất huyết gốc vây Sh Nhạt Nhạt Bt ++ + - + B51 Bt Sh Nhạt Nhạt Bt ++ - + + B52 Xơ vây Sh Bt Bt Bt + + + - B53 Bt Sh Sưng Nhạt Xh + - - + B31 Xuất huyết gốc vây, nắp mang Ht Ht Ht Bt + - - + B41 Bt Sh Sưng Bt Xh ++ - + - B33 Bt Sh Sưng Sưng - ++ B42 Lồi hậu môn Nhạt Bt Bt Bt + - - ++ B52 Xơ vây Ht Ht Ht Bt 0 0 B13 Xuất huyết gốc vây, lồi mắt Sh + + + ++ Bt Sưng Sưng Bt Bt Tích dịch vàng Tích dịch vàng Tích dịch vàng ++ ++ Tích dịch vàng 13 14 B32 Bt B42 Xuất huyết gốc vây, nắp mang, lồi mắt B51 Lồi mắt, lồi hậu môn, xuất huyết thân B11 Sậm Bt Bt Xh + - - + Nhạt Sưng Bt Bt ++ - - + Sh Sưng Bt Xh ++ ++ + + Xuất huyết gốc vây, nắp mang Sh Nhạt Nhạt Bt - ++ + - B13 Bt Sh Bt Sưng Bt + + - + B42 Bt Sh Bt Bt Bt + ++ - + B51 Xuất huyết thân, vây, xơ vây Sậm Nhạt Sưng Xh Tích dịch vàng ++ ++ + - B12 Xơ vây, lồi mắt Sh Bt Nhạt Bt B13 Xuất huyết gốc vây Nhạt Bt Sưng Bt Tích dịch vàng - ++ - ++ + - - - Ghi chú: Bt: Bình thường; Xh: Xuất huyết; Sh: Sung huyết; Ht: Hoại tử +: Ít S agalactiae: ++: Nhiều S agalactiae tương đối thuần; -: Không có S agalactiae; 0: Khơng cấy Phụ lục 8:Tỷ lệ cá chết tích lũy nghiệm thức A Tỷ lệ chết tích lũy (%) Mật độ 10 11 12 13 14 A1 0.00 0.00 3.33 6.67 6.67 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 13.33 13.33 13.33 13.33 A2 0.00 3.33 3.33 3.33 6.67 6.67 6.67 13.33 13.33 13.33 13.33 13.33 16.67 16.67 A3 0.00 0.00 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 6.67 6.67 6.67 10.00 13.33 13.33 13.33 A4 0.00 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 A5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 3.33 6.67 6.67 6.67 6.67 10.00 10.00 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Phụ lục 9: Tỷ lệ cá chết tích lũy nghiệm thức B Mật độ Tỷ lệ cá chết tích lũy (%) 10 11 12 13 14 B1 0.00 6.67 13.33 13.33 16.67 43.33 50.00 53.33 56.67 63.33 66.67 66.67 73.33 83.33 B2 0.00 3.33 3.33 3.33 6.67 40.00 50.00 63.33 66.67 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 B3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.33 30.00 46.67 53.33 76.67 86.67 86.67 86.67 86.67 B4 0.00 0.00 3.33 3.33 3.33 20.00 30.00 36.67 53.33 73.33 83.33 83.33 90.00 90.00 B5 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 26.67 50.00 53.33 70.00 86.67 93.33 93.33 96.67 96.67 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ... ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ .ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT xii Chương... viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Tỷ lệ cá chết tích lũy nghiệm thức A so với nghiệm thức đối chứng Biểu đồ 4.2: Tỷ lệ cá chết tích lũy nghiệm thức B so với nghiệm thức đối chứng ix DANH... không dung huyết môi trường thạch máu cừu Hình 4.18: Kết định danh kit API 20 Strep vi khuẩn S agalactiae dạng Hình 4.19: Kết định danh kit API 20 Strep vi khuẩn S agalactiae dạng Hình 4.20: Mơ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA, MIỄN DỊCH VÀ KHẢ NĂNG GÂY BỆNH TRÊN CÁ ĐIÊU HỒNG Oreochromis sp. CỦA HAI CHỦNG VI KHUẨN Streptococcus agalactiae CÓ DẠNG KHUẨN LẠC KHÁC NHAU, ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA, MIỄN DỊCH VÀ KHẢ NĂNG GÂY BỆNH TRÊN CÁ ĐIÊU HỒNG Oreochromis sp. CỦA HAI CHỦNG VI KHUẨN Streptococcus agalactiae CÓ DẠNG KHUẨN LẠC KHÁC NHAU, TỔNG QUAN TÀI LIỆU, 1 Sơ lược về bệnh do Streptococcus agalactiae, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 3 Phương pháp nghiên cứu, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 2 Kết quả thí nghiệm, KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay