KHẢO SÁT VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) CỦA MÔ HÌNH TÔMLÚA VÀ MÔ HÌNH CHUYÊN TÔM QUẢNG CANH CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CAO Ở BA TỈNH SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU

97 33 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ NI TƠM SÚ (Penaeus monodon) CỦA MƠ HÌNH TƠM-LÚA VÀ MƠ HÌNH CHUN TƠM QUẢNG CANH CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CAO Ở BA TỈNH SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU SVTH: TRỊNH XUÂN HIẾU Ngành: NGƯ Y Niên khóa: 2007 - 2011 Tháng 6/2011 KHẢO SÁT VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) CỦA MƠ HÌNH TƠM-LÚA VÀ MƠ HÌNH CHUN TƠM QUẢNG CANH CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CAO Ở BA TỈNH SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU Tác giả Trịnh Xuân Hiếu Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Thanh Tâm ThS Phan Thanh Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2011 i LỜI CẢM ƠN Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Xin cảm ơn gia đình, người thân ủng hộ vật chất tinh thần để hoàn thành đề tài - Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản thầy cô tận tình truyền đạt kiến thức tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường - Thầy Nguyễn Thanh Tâm, anh Phan Thanh Lâm anh Trần Quốc Chương tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt trình thực đề tài tốt nghiệp - Bạn bè động viên giúp đỡ suốt năm tháng học tập - Các chủ trại nuôi chun tơm tơm lúa Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau nhiệt tình cung cấp số liệu, thơng tin cho tơi q trình điều tra - Do có hạn chế thời gian kiến thức có hạn nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp, sửa chữa quý thầy cô bạn để đề tài hồn chỉnh ii TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát so sánh hiệu kinh tế ni tơm sú mơ hình tơm lúa chun tơm 03 tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau” thực từ ngày 15/11/2010 đến ngày 12/05/2011, phương pháp vấn trực tiếp chủ hộ cán kỹ thuật hộ nuôi tôm lúa chuyên tôm địa bàn 03 tỉnh Một số kết từ q trình khảo sát thực tế 80 hộ (gồm: 40 hộ tôm lúa 40 hộ chuyên tôm): - Về kinh tế xã hội: Số lao động trung bình tham gia ni tơm khoảng người/hộ Đa số người lớn tuổi Trình độ học vấn hạn chế - Về kỹ thuật ni: Diện tích ni tơm cuả nơng hộ mơ hình chun tơm (2,44 ha) lớn diện tích mơ hình tơm lúa (1,24 ha), nhìn chung diện tích mơ hình tương đối lớn, trung bình đạt 1,84 ha/hộ Người dân có kinh nhiệm ni từ nhiều năm Dịch bệnh thường xảy vào tháng 3, với bệnh đầu vàng, đốm trắng mềm thân xuất nhiều (Đầu vàng: 12,5%, đốm trắng: 6,25%, mềm thân: 6,25%) - Về hiệu kinh tế: Năng suất ni tơm trung bình nơng hộ đạt khoảng 756 kg/ha/vụ, mơ hình tơm lúa đạt 657,21 kg/ha/vụ, chun tơm đạt 820,42 kg/ha/vụ Cả mơ hình ni tơm đem lại lợi nhuận tương đối cho người dân Mức chi phí đầu tư bình qn cho ni tôm khoảng 63.558.000 đồng, lợi nhuận cho nuôi tôm khoảng 24.287.000 đồng (tôm lúa khoảng 17.959.000 đồng, chuyên tôm khoảng 30.615.000 đồng) iii MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH ix DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược tôm sú .3 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Phân bố .4 2.1.3 Đặc điểm sinh học tôm sú 2.2 Tình hình nghiên cứu mơ hình tơm lúa giới 2.2.1 Giới thiệu mơ hình tơm-lúa 2.2.2 Điều kiện áp dụng mùa vụ mơ hình tơm-lúa .7 2.2.3 Giống loài 2.2.4 Năng suất 2.3 Tình hình nghiên cứu mơ hình tơm lúa chun tơm ĐBSCL 2.3.1 Giới thiệu chung ĐBSCL 2.3.2 Tình hình ni tơm sú ĐBSCL 10 2.3.3 Thực trạng tình hình nghiên cứu sản xuất mơ hình luân canh tôm-lúa ĐBSCL …………………………………………………………………………….11 iv Chương 18 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 18 3.2 Phương pháp nghiên cứu 19 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 19 3.2.2 Xử lý phân tích số liệu .19 Chương 22 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Hiện trạng kinh tế xã hội 22 4.1.1 Kích cỡ nông hộ lao động (LĐ) 22 4.1.2 Tuổi trình độ học vấn nông hộ .23 4.1.3 Kinh nghiệm nuôi nguồn kỹ thuật nuôi tôm 26 4.1.4 Ngành nghề sản xuất khác nông hộ 27 4.1.5 Diện tích sản xuất nông hộ .28 4.1.6 Nguồn vốn sản xuất nông hộ 29 4.2 Hiện trạng nuôi tôm nông hộ 30 4.2.1 Chuẩn bị ao (% số hộ điều tra) .30 4.2.2 Nguồn giống nông hộ .31 4.2.3 Chăm sóc quản lý .31 4.2.4 Quản lý môi trường nước nông hộ 35 4.3 So sánh hiệu kinh tế 02 mơ hình 38 4.3.1 Chi phí khấu hao (KH) nuôi tôm .38 4.3.2 Chi phí biến đổi (BĐ) nơng hộ 39 4.3.3 Hiệu sản xuất nuôi tôm nông hộ .40 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến suất nuôi .41 Chương 44 v KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN NGƯỜI NUÔI TÔM PHỤ LỤC THÔNG TIN KHẢO SÁT PHỤ LỤC 3.TƯƠNG QUAN NĂNG SUẤT TÔM VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ PHỤ LỤC SO SÁNH CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐBSCL: Đồng sông Cửu Long NTTS: Nuôi trồng thủy sản QCCT: Quảng canh cải tiến BTC: Bán thâm canh TC: Thâm canh NN&PTNT: Nông nghiệp Phát triển nông thôn BTS: Bộ Thủy Sản KHKT: Khoa học kỹ thuật PL: Postlarvae FAO: Food and Agriculture Organization DT: Diện tích TB: Trung bình vii DANH SÁCH CÁC BẢNG NỘI DUNG TRANG Bảng 4.1 Kích cỡ nông hộ lao động 23 Bảng 4.2 Tuổi chủ hộ .24 Bảng 4.3 Kinh nghiệm nuôi tôm 26 Bảng 4.4 Ngành nghề sản xuất nông hộ 28 Bảng 4.5 Diện tích sản xuất nơng hộ .29 Bảng 4.6 Nguồn vốn sản xuất nông hộ 30 Bảng 4.7 Chuẩn bị ao 30 Bảng 4.8 Mật độ thả nuôi 31 Bảng 4.9 Bệnh tôm .34 Bảng 4.10 Quản lý môi trường nước 36 Bảng 4.11 Chi phí khấu hao 39 Bảng 4.12 Chi phí biến đổi 39 Bảng 4.13 Hiệu kinh tế nuôi tôm mơ hình/ ha/ vụ 41 Bảng 4.14 Tương quan đa biến biến suất tơm ni trung bình/ha nơng hộ 42 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH NỘI DUNG TRANG Hình 2.1 Tơm sú .3 Hình 2.2 Cơ quan sinh dục phụ tơm Sú Hình 2.3 Mơ hình ln canh tơm – lúa 13 Hình 3.1 Bản đồ vùng thu mẫu .18 ix Quach Thanh 20 21 22 Hung le Vu Khuc Phan Van Co Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm 2700 19000 12250 375 15000 900 - 410 50635 2750 10000 725 2250 7000 1000 - 302 24027 1800 5833 1067 2687 12000 3250 333 744 27714 Chuyên tôm 2475 5150 1025 560 8550 3600 - 353 21713 Chuyên tôm 3000 14700 1800 5000 34272 7250 - 697 66719 Chuyên tôm 4667 5833 894 2276 29000 2533 1111 1051 47366 Chuyên tôm 8000 6000 2900 8000 31280 4104 480 1609 62373 Chuyên tôm 500 3500 63 2344 - 77 6491 Chuyên tôm 1667 2333 1500 933 8000 2667 333 540 17973 Chuyên tôm 6250 38750 17400 23250 60000 11250 2500 252 159652 272 1472 797 290 1685 444 93 366 5420 2115 2058 473 255 10769 740 - 567 16978 Chuyên tôm 1300 6600 1480 200 10400 - - 110 20090 Chuyên tôm 3182 7500 818 4618 3309 1073 227 155 20882 4242 2576 818 2030 10818 1273 152 720 22629 3606 8485 1009 3152 31515 553 121 1063 49503 Chuyên tôm 1200 6500 3460 22400 4500 500 449 39009 Chuyên tôm 3500 9375 445 8833 1267 417 430 27184 Chuyên tôm 3846 8711 4185 99077 14215 462 1302 136413 Chuyên tôm 438 7500 1100 25000 2850 417 618 37922 Chuyên tôm 3403 6250 1250 32656 3333 1389 478 51676 Nguyen 23 Trung Cuong Nguyen 24 Thanh Hai Quach Van 25 Vu Do Thanh 26 Phong Ho Van 27 Khanh - Nguyen 28 Thanh Quai Nguyen Van 29 Khai Nguyen 30 31 Hoang Hil Le Van Dinh Chuyên tôm Chuyên tôm Trinh Van 32 Truc Nguyen Van 33 Cuong Huynh Van 34 35 Tham Do Van Luy Chuyên tôm Chuyên tôm Lam Van 36 Khiem - Nguyen Van 37 Muoi 2917 Nguyen Van 38 Tuan 4615 Le Minh 39 Vung - Ho Tuan 40 Giang 2917 1=Chi phí giống 2=Chi phí lao động( Lao động chuẩn bi ao, lao động sản xuất, lao động thu hoạch) 3=Chi phí thuốc + hóa chất(chlorine, chất tẩy) 4=Chi phí vơi + phân bón 5=Chi phí thức ăn cơng nghiệp 6=Chi phí điện+ nhiên liệu 7=Chi phí liên lạc, thu hoạch, vận chuyển Bảng 7: Hiệu kinh tế ao nuôi Năng suất (kg/ha/vụ) Sản lượng (kg) Tổng doanh thu (1000 đ/ha/vụ) Tổng chi phí (1000 đ/ha/vụ) Lợi nhuận (1000 đ/ha/vụ) STT Họ tên chủ hộ Mơ hình Mật độ thả (con/ha) Le Van Dut Tôm lúa 35000 313 500 53000 15495 37505 Nguyen Van Hien Tôm lúa 40000 467 450 47700 11053 36647 Truong Be Nam Tôm lúa 70000 220 250 26500 30605 -4105 Nguyen Van Muong Tôm lúa 83333 700 653 69218 40962 28256 Nguyen Van Sum Tôm lúa 100000 139 800 84800 17249 67551 Ho Van Huan Tôm lúa 100000 714 455 48230 29915 18315 Nguyen Van Bach Tôm lúa 100000 367 770 81620 32345 49275 Nguyen Van Nga Tôm lúa 70000 500 510 54060 52124 1936 Nguyen Van Hoang Tôm lúa 58824 500 360 38160 25451 12709 10 Ngo Van Cong Tôm lúa 100000 83 257 27242 19665 7577 11 Phan Thanh Sang Tôm lúa 40000 553 429 45429 26499 18930 12 Le Hong Chuyen Tôm lúa 60000 250 750 79500 52647 26854 13 Le Hong Lao Tôm lúa 190000 2571 650 68900 61598 7302 14 Le Hong Phuc Tôm lúa 80000 550 400 42400 38533 3867 15 Pham Minh Khoa Tôm lúa 110000 750 756 80136 53354 26783 16 Le Ngoc Gia Tôm lúa 70000 1750 213 22578 87445 -64867 17 Le Van Ton Tôm lúa 140000 1111 970 102820 155378 -52558 18 Duong Ho Vu Tôm lúa 64286 867 703 74518 88750 -14232 19 Duong Van Cuong Tôm lúa 100000 846 950 100700 33235 67465 20 Bui Hoang Mit Tôm lúa 65000 1150 700 74200 40200 34000 21 Lam Ngoc Tan Tôm lúa 100000 2244 650 68900 114177 -45277 22 Ngo Minh Lang Tôm lúa 137500 929 1670 177020 123863 53157 23 Ngo Minh Lon Tôm lúa 166667 1778 897 95082 74972 20110 24 Diep Van Son Tôm lúa 133333 800 865 91690 28637 63053 25 Lam Minh Lon Tôm lúa 90000 5577 308 32648 181196 -148548 26 Pham Van Buu Tôm lúa 80000 91 851 90206 17927 72279 27 Nguyen Hoang Giai Tôm lúa 60000 760 750 79500 51315 28185 28 Quach Hoang Tuoi Tôm lúa 50000 378 500 53000 30713 22287 29 Vo Van Hoa Tôm lúa 96429 325 460 48760 22461 26299 30 Hoa Van Chien Tôm lúa 48889 133 350 37100 25807 11293 31 Nguyen Van Hai Tôm lúa 166667 83 455 48230 23209 25021 32 Nguyen Van Tuan Tôm lúa 48000 406 435 46110 24253 21857 33 Tran Ngoc Long Tôm lúa 336538 550 670 71020 37326 33694 34 Nguyen Van Van Tôm lúa 40000 729 569 60314 51659 8655 35 Nguyen Thanh Van Tôm lúa 200000 230 705 74730 17995 56735 36 Le Hoang Mai Tôm lúa 65000 423 1040 110240 77218 33022 37 Pham Van Cui Tôm lúa 70000 827 785 83210 59758 23452 38 Tran Thi Thuy Tôm lúa 70000 600 1400 148400 72602 75798 39 Nguyen Van Nhanh Tôm lúa 70000 1400 400 42400 90516 -48116 40 Lam Quang Khuong 37500 152 966 102396 26215 76181 Nguyen Van Yen 120000 500 985 104410 90589 13821 Quach Tong Quan 130000 200 1522 161332 34403 126929 Thuong Van Nghi 120000 167 1450 153700 85597 68103 Quach Thanh Truong 90000 111 700 74200 40079 34121 Phan Van Quy 107692 304 1300 137800 75267 62533 Vu Van Hien 85714 154 890 94340 55103 39237 Nguyen Van Bac 90000 733 770 81620 151451 -69831 Doan Minh Khuya 146667 300 850 90100 61659 28441 Hoang Van Bong 90000 667 754 79924 74076 5848 10 Le Van Loi 120000 100 1900 201400 135528 65872 11 Nguyen Trung Thong 240000 429 553 58618 62751 -4133 12 Do Thanh Bang 180000 600 1120 118720 74178 44542 13 Nguyen Van Vinh 125000 1286 1800 190800 142582 48218 14 Tran Minh Hun 100000 141 550 58300 46584 11716 15 Nguyen Thanh Sang 111111 213 2670 283020 142074 140946 16 Vo Thanh Binh 100000 1250 1160 122960 105753 17207 17 Luu Viet Nghi 100000 75 1670 177020 95840 81180 18 Tran Quoc Toan 144000 2500 540 57240 72526 -15286 19 Tran Van Cau 110000 500 965 102290 144079 -41789 20 Quach Thanh Hung 180000 700 765 81090 56040 25050 21 le Vu Khuc 250000 400 654 69324 26670 42654 22 Phan Van Co Tôm lúa Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm 200000 233 877 92962 31192 61771 23 Nguyen Trung Cuong 24 Nguyen Thanh Hai 25 Quach Van Vu 26 Do Thanh Phong 27 Ho Van Khanh 28 Nguyen Thanh Quai 29 Nguyen Van Khai 30 Nguyen Hoang Hil 31 Le Van Dinh 32 Trinh Van Truc 33 Nguyen Van Cuong 34 Huynh Van Tham 35 Do Van Luy 36 Lam Van Khiem 37 Nguyen Van Muoi 38 Nguyen Van Tuan 39 Le Minh Vung 40 Ho Tuan Giang Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm Chuyên tôm 233333 250 2100 222600 123550 99050 285714 660 1450 153700 147991 5709 140000 556 1150 121900 59532 62368 168750 360 1070 113420 76040 37380 120000 344 390 41340 11625 29715 170000 50 1200 127200 33820 93380 160000 6500 210 22260 165085 -142825 285714 60 675 71550 13464 58087 184615 154 670 71020 20986 50034 333333 900 540 57240 35340 21900 89286 364 709 75154 36763 38391 100000 273 976 103456 38654 64802 157143 152 800 84800 79642 5158 85714 800 879 93174 71656 21518 45455 208 790 83740 46952 36788 37500 2000 500 53000 145469 -92469 100000 125 823 87238 51779 35459 80000 972 670 71020 58010 13011 PHỤ LỤC 3.TƯƠNG QUAN NĂNG SUẤT TÔM VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ CORRELATION Trình độ học Kinh nghiệm Chi phí vấn ni thức ăn Diện tích Mật độ Mơ hình Trình độ học vấn 1.00 Kinh nghiệm ni -0.19 1.00 Chi phí thức ăn 0.18 -0.16 1.00 Mật độ 0.09 -0.16 0.05 1.00 Mơ hình -0.13 0.50 -0.22 -0.48 1.00 Diện tích mặt nước -0.07 -0.24 -0.12 0.25 -0.37 Lower Upper mặt nước SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.839483 R Square 0.704733 Adjusted R Square 0.680464 Standard Error 0.568161 Observations 80 BẢNG ANOVA Significance Df SS MS F 29.03891 Regression 56.24378 9.373964 Residual 73 23.56491 0.322807 Total 79 79.80869 F 1.69E-17 Standard Coefficients Error t Stat P-value 95% 95% Intercept -1.0155 2.356275 -0.43098 0.667756 -5.71155 3.680552 Trình độ học vấn 0.338519 0.157158 2.154 0.034542 0.025303 0.651735 Kinh nghiệm nuôi 0.219947 0.20561 1.069729 0.288266 -0.18983 0.629728 Chi phí thức ăn 0.313876 0.06515 4.81771 7.67E-06 0.184031 0.44372 Mật độ 0.12818 0.169982 0.754076 0.453229 -0.21059 0.466954 Mơ hình 0.073943 0.176569 0.418779 0.676607 -0.27796 0.425845 Dien tich mat nuoc -0.95363 0.101759 -9.37143 3.76E-14 -1.15643 -0.75082 1.00 PHỤ LỤC SO SÁNH CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH A: Tơm lúa B: Chun tơm TỔNG CHI PHÍ One-way ANOVA: Tongchi versus NT Analysis of Variance for tongchi Source DF SS NT 1,143E+16 Error 78 1,319E+17 Total 79 1,433E+17 MS 1,143E+16 1,690E+15 F P 6,76 0,011 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+A 40 51607958 38674867 ( -* ) B 40 75509451 43417745 ( -* ) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 41114754 45000000 60000000 75000000 90000000 CHI PHÍ BIẾN ĐỔI One-way ANOVA: TONGBIENPHI versus NT1 Analysis of Variance for TONGBIEN Source DF SS MS NT1 7,038E+15 7,038E+15 Error 78 1,163E+17 1,491E+15 Total 79 1,234E+17 F P 4,72 0,033 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ A 40 38243753 37426297 ( -* -) B 40 57002416 39773816 ( * -) -+ -+ -+ Pooled StDev = 38617898 36000000 48000000 60000000 CHI PHÍ KHẤU HAO One-way ANOVA: KHAUHAO versus NT2 Analysis of Variance for KHAUHAO Source DF SS MS NT2 5,884E+14 5,884E+14 Error 78 2,092E+16 2,681E+14 Total 79 2,150E+16 F P 2,19 0,143 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+A 40 12719692 10914226 ( -* ) B 40 18143673 20424926 ( -* ) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 16375255 10000000 15000000 20000000 25000000 SẢN LƯỢNG One-way ANOVA: SANLUONG versus NT3 Analysis of Variance for SANLUONG Source DF SS MS F P NT3 2366376 2366376 13,93 0,000 Error 78 13250742 169881 Total 79 15617118 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+-A 40 657,2 296,9 ( * -) B 40 1001,2 501,6 ( -* ) + -+ -+ -+-Pooled StDev = 412,2 600 800 1000 1200 DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC One-way ANOVA: DIENTICHMATNUOC versus NT4 Analysis of Variance for DIENTICH Source DF SS MS F P NT4 7,194 7,194 27,69 0,000 Error 78 20,262 0,260 Total 79 27,456 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ A 40 0,9080 0,2570 ( -* ) B 40 1,5078 0,6734 ( -* ) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 0,5097 0,75 1,00 1,25 1,50 MẬT ĐỘ One-way ANOVA: MATDO versus NT5 Analysis of Variance for MATDO Source DF SS MS F P NT5 4,870E+10 4,870E+10 12,63 0,001 Error 78 3,008E+11 3,856E+09 Total 79 3,495E+11 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ A 40 93574 57169 ( * -) B 40 142919 66660 ( -* -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 62096 75000 100000 125000 150000 NĂNG SUẤT One-way ANOVA: NANGSUAT versus NT6 Analysis of Variance for NANGSUAT Source DF SS MS F P NT6 1277651 1277651 1,39 0,241 Error 78 71497177 916630 Total 79 72774828 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -A 40 567,7 954,7 ( -* -) B 40 820,4 960,1 ( -* -) + -+ -+ -Pooled StDev = 957,4 500 750 1000 TỔNG DOANH THU One-way ANOVA: TONGDOANHTHU versus NT7 Analysis of Variance for TONGDOAN Source DF SS MS F P NT7 2,659E+16 2,659E+16 13,93 0,000 Error 78 1,489E+17 1,909E+15 Total 79 1,755E+17 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ A 40 69662064 31473585 ( * ) B 40 1,06E+08 53169941 ( * ) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 43689983 60000000 80000000 1,00E+08 1,20E+08 LỢI NHUẬN One-way ANOVA: LOINHUAN versus NT8 Analysis of Variance for LOINHUAN Source DF SS MS F P NT8 3,156E+15 3,156E+15 1,37 0,246 Error 78 1,802E+17 2,310E+15 Total 79 1,833E+17 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -A 40 18054107 42847925 ( * ) B 40 30615099 52760207 ( * -) + -+ -+ -Pooled StDev = 48060296 12000000 24000000 36000000 TỶ SUẤT LỢI NHUẬN One-way ANOVA: TYSUATLOINHUAN versus NT9 Analysis of Variance for TYSUATLO Source DF SS MS F P NT9 0,14 0,14 0,11 0,745 Error 78 101,21 1,30 Total 79 101,35 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ -A 40 0,896 1,183 ( * -) B 40 0,813 1,093 ( * -) + -+ -+ -+ -Pooled StDev = 1,139 0,50 0,75 1,00 1,25 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG Q TRÌNH ĐIỀU TRA Hình Phỏng vấn người ni tơm Hình Phỏng vấn người cho tơm ăn Hình Tơm sú Hình Kiểm tra tơm Hình Vụ trồng lúa mơ hình ln canh tơm lúa Hình Chăm sóc lúa mơ hình ln canh tơm l Hình Phơi đáy ao nuôi tôm quảng canh cải tiến Cà Mau Hình Phơi đáy ao ni tơm Bạc Liêu Hình Cải tạo ao đầm chuẩn bị cấy lúa mơ hình ln canh tơm lúa Hình 10 Ao ni tơm QCCT – NSC Hình 11 Cho tơm ăn mơ hình chun tơm QCCT – NSC Hình 12 Cho tơm ăn mơ hình ln canh tơm lúa
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) CỦA MÔ HÌNH TÔMLÚA VÀ MÔ HÌNH CHUYÊN TÔM QUẢNG CANH CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CAO Ở BA TỈNH SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU, KHẢO SÁT VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) CỦA MÔ HÌNH TÔMLÚA VÀ MÔ HÌNH CHUYÊN TÔM QUẢNG CANH CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CAO Ở BA TỈNH SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU, TỔNG QUAN TÀI LIỆU, 1 Sơ lược về tôm sú, 3 Tình hình nghiên cứu mô hình tôm lúa và chuyên tôm ở ĐBSCL, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 2 Phương pháp nghiên cứu, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 1 Hiện trạng kinh tế xã hội, 2 Hiện trạng nuôi tôm của nông hộ, - Sử dụng chế phẩm sinh học trước khi thả giống, 3 So sánh hiệu quả kinh tế 02 mô hình, 4 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất nuôi, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC 1. BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN NGƯỜI NUÔI TÔM, PHỤ LỤC 2. THÔNG TIN KHẢO SÁT, PHỤ LỤC 4. SO SÁNH CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH, PHỤ LỤC 5. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay