TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN MẬT ĐỘ VÀ KÍCH THƯỚC Moina sp

61 22 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN MẬT ĐỘ VÀ KÍCH THƯỚC Moina sp SVTH Chun ngành Niên khóa : MAI THU HỒI : NI TRỒNG THỦY SẢN : 2009 - 2011 Tháng 08/2011 TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN MẬT ĐỘ VÀ KÍCH THƯỚC Moina sp Tác giả MAI THU HỒI Khóa luận đệ trình để hồn tất u cầu cấp Kỹ Sư Ni Trồng Thủy Sản Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Gảng viên hướng dẫn: TS NGUYỄN PHÚ HÒA Tháng 08/2011 i TĨM TẮT Đề tài “Tìm hiểu ảnh hưởng thức ăn đến mật độ kích thước Moina” tiến hành từ tháng đến tháng Trung Tâm thủy sản Long An_ Trại Giống Thủy Sản Bình Cách Với mục tiêu tìm quy trình ni sinh khối Moina có tỷ lệ Moina kích thước < 0,45 mm cao nhất, sinh khối lớn Tiến hành gây nuôi Moina bể composit thể tích nước 100 lít; mật độ thả con/L; bể đặt nơi có mái che sục khí liên tục Kết thu được: Ở thí nghiệm một: cám gạo cho mật độ Moina cao 19.770 con/L ngày thứ 11 cho ăn 0,3 g cám gạo/lít/ngày; men bánh mì cho mật độ Moina 10.810 con/L ngày thứ 10 cho ăn 0,3 g men bánh mì/lít/ngày Trong thí nghiệm hai: mật độ Moina đạt 13.010 con/L cho ăn 0,3 g cám gạo/lít/ngày ngày 11; 9.507 con/L cho ăn 0,45 g cám gạo/lít/ngày ngày 10 Kết thí nghiệm ba, mơi trường nuôi cám gạo cho mật độ Moina 12.690 con/L, tỷ lệ Moina kích thước < 0,45 mm chiếm 80% ngày nuôi thứ 11; Bột huyết cho mật độ 7.053 con/L; cám gạo bột đậu nành cho mật độ Moina 14.280 con/L, tỷ lệ Moina kích thước < 0,45 mm 69% ii LỜI CẢM TẠ Chúng tơi kính gửi lòng biết ơn sâu sắc đến: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản Các cán nhân viên Trung Tâm Thủy Sản Long An_ Trại Giống Thủy Sản Bình Cách Cùng tồn thể q thầy trường, khoa tận tình hướng dẫn bảo chúng tơi suốt thời gian học trường Xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến Nguyễn Phú Hòa tận tình hướng dẫn suốt thời gian thực hồn thành tốt đề tài Đồng kính gửi lời cảm ơn tới anh chị bạn sinh viên giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn hồn thành tốt đề tài Trong q trình tiến hành nghiên cứu tơi khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn Xin chân thành cảm tạ Mai Thu Hồi iii MỤC LỤC TĨM TẮT ii LỜI CẢM TẠ iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Giới Thiệu Sơ Lược Về Moina sp .3 2.1.1 Phân Loại 2.1.2 Hình Thái Ngoài .3 2.2 Đặc Điểm Sinh Thái Của Moina .4 2.2.1 Đặc điểm phân bố thích nghi 2.2.2 Đặc điểm dinh dưỡng .6 2.2.3 Đặc điểm sinh sản 2.3 Thành Phần Dinh Dưỡng Của Moina 2.4 Tình Hình Nghiên Cứu Và Ni Moina Trong Và Ngoài Nước 2.4.1 Ngoài nước .9 2.4.2 Trong Nước 2.5 Sơ Nét Về Thức Ăn Sử Dụng Trong Các Thí Nghiệm 11 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Thời Gian Và Địa Điểm 13 3.2 Phương Pháp Nghiên Cứu Và Bố Trí Thí Nghiệm 13 3.2.1 Vật liệu 13 3.2.2 Bố trí thí nghiệm 14 3.2.3 Một số tiêu khảo sát 16 3.2.3.1 Phương pháp xác định mật độ 16 iv 3.2.3.2 Phương pháp xác định kích thước Moina .17 3.2.4 Phương pháp xử lý thống kê 17 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 Ảnh Hưởng Của Cám Gạo Và Men Bánh Mì Lên Mật Độ Và Kích Thước Của Moina .18 4.1.1 Ảnh hưởng cám gạo men bánh mì lên mật độ Moina .18 4.1.2 Ảnh hưởng cám gạo men bánh mì lên kích thước Moina 21 4.2 Ảnh Hưởng Của Hàm Lượng Cám Gạo Khác Nhau Lên Mật Độ kích thước Moina 24 4.2.1 Ảnh hưởng lượng cám gạo khác lên mật độ Moina 25 4.2.2 Ảnh hưởng lượng cám gạo khác lên kích thước Moina 28 4.3 Ảnh Hưởng Của cám gạo Các Loại Thức Ăn Khác Trong Thực Tế Sử Dụng Lên Mật Độ Và Kích Thước Của Moina .30 4.3.1 Ảnh hưởng loại thức ăn khác lên mật độ Moina 30 4.3.2 Ảnh hưởng loại thức ăn khác lên kích thước Moina 32 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 37 5.1 Kết Luận 37 5.2 Đề Nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO .38 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết tiêu mơi trường thí nghiệm 18 Bảng 4.2 Sự biến động mật độ Moina (con/L) theo lượng cám gạo men bánh mì (trung bình ± SE) thời gian ni 19 Bảng 4.3 Kết tiêu môi trường thí nghiệm hai 25 Bảng 4.4 Sự biến động mật độ Moina (con/L) theo lượng cám gạo khác (trung bình ± SE) thời gian nuôi 26 Bảng 4.5 Kết tiêu mơi trường thí nghiệm ba 30 Bảng 4.6 Sự biến động mật độ Moina (con/L) theo loại thức ăn khác (trung bình ± SE) thời gian ni 30 Bảng 4.7 Sự biến động mật độ Moina (con/L) có kích thước > 0,45 mm theo loại thức ăn khác (trung bình ± SE) thời gian ni .33 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Moina sp Hình 2.2 Ao ni Bobo chị Thảo (Gò Vấp) 11 Hình 3.1 Túi vải lọc nước vợt lưới 13 Hình 3.2 Cám gạo, men bánh mì bột huyết dử dụng thí nghiệm 14 Hình 3.3 Hệ thống sục khí bố trí bể ni .15 Hình 4.1 Màu nước hai nghiệm thức 20 Hình 4.2 Moina nở (< 0,45 mm) Moina mẹ (× 100) 21 Hình 4.3 Sự phát triển trùng tiêm mao NT II (× 100) 27 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Sự biến động mật độ Moina theo lượng cám gạo men bánh mì 19 Biểu đồ 4.2 Sự biến động kích thước Moina NT I (cám gạo) 22 Biểu đồ 4.3 Sự biến động kích thước Moina NT II (men bánh mì) 22 Biểu đồ 4.4 Sự biến động mật độ Moina theo lượng cám gạo khác 25 Biểu đồ 4.5 Sự biến động kích thước Moina NT I (0,3 g cám gạo/L) 27 Biểu đồ 4.6 Sự biến động kích thước Moina NT II (0,45 g cám gạo/L) 28 Biểu đồ 4.7 Sự biến động mật độ Moina theo loại thức ăn khác 29 Biểu đồ 4.8 Sự biến động kích thước Moina NT II (bột huyết) 32 Biểu đồ 4.9 Sự biến động kích thước Moina NT I (cám gạo) 32 Biểu đồ 4.10 Sự biến động kích thước Moina NT III (cám gạo đậu nành) 33 viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề Ngành nuôi trồng thủy sản ngày có vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Việc tạo sản lượng nuôi trồng thủy sản nói riêng lĩnh vực nơng lâm ngư nghiệp nói chung điều cần thiết Để ni trồng thủy sản phát triển bền vững khâu sản xuất giống ngày trọng, việc nâng cao tỷ lệ sống giống khó khăn lớn Trong cơng tác sản xuất giống, đặc biệt lồi cá có kích thước miệng nhỏ giai đoạn nở việc tìm kiếm loại thức ăn thích hợp với tập tính ăn, nhu cầu lượng, phù hợp với kích thước miệng cá ấu trùng nở thân thiện với môi trường,…đang thực quan tâm Theo Rottmann (1992), Moina hay gọi trứng nước, bobo thức ăn lý tưởng cho nhiều loài cá sống mơi trường nước nhờ vào đặc điểm có kích thước nhỏ bé, giá trị dinh dưỡng cao Moina sử dụng thành công việc ương nuôi loài cá vược, cá hồi, cá thác lác, cá tai tượng, cá trê, cá rơ đồng,…và nhiều lồi cá cảnh nhiệt đới Việc thu vớt Moina tự nhiên ngày hạn chế không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng, việc lây truyền mầm bệnh địch hại cho ấu trùng cá tương đối cao Để chủ động sản xuất, biện pháp gây nuôi Moina tiến hành nhằm chủ động việc tạo nguồn thức ăn Theo nghiên cứu Phượng (2008), cho thấy vai trò cám gạo việc tạo quần đàn Moina có kích thước nhỏ Xuất phát từ mục tiêu phân công Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, chúng tơi thực đề tài “Tìm hiểu ảnh hưởng thức ăn đến mật độ kích thước Moina” nhằm tìm điều kiện ni hiệu phục vụ sản xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài Liệu Tiếng Việt Bùi Thị Kim Anh (1998) “Nuôi sinh khối Moina macrocopa” (LVTN kỹ sư, Khoa Thủy Sản) Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, Việt Nam Lê Thị Bình (2000) “Thủy sinh động vật” (Bài giảng tóm tắt, khoa Thủy Sản) Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, Việt Nam Lê Thanh Hùng (2000) “Dinh dưỡng thức ăn thủy sản” (Bài giảng tóm tắt, khoa Thủy Sản) Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, Việt Nam Sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh An Giang (2007) “Sử dụng nguồn nước thải từ ao nuôi cá tra dể nuôi trùng nước (Moina)” Truy cập ngày tháng năm 2011 Trần Sương Ngọc (2009) “Khả sử dụng tảo Chlorella nuôi sinh khối Moina sp” Trường Đại Học Cần Thơ, Tạp Chí Khoa Học 2009 Trần Thị Thanh Phượng (2008) “Tìm hiệu số yếu tố ảnh hưởng đến nuôi sinh khối Moina (LVTN kỹ sư, Khoa Thủy Sản) Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, Việt Nam Nguyễn Ngọc Tuân, Trần Thị Dân Giá trị dinh dưỡng vai trò lọai thức ăn Truy cập ngày tháng năm 2011 http://www.vinhphucnet.vn/TTKHCN/TTCN/Giatridinhduong.doc Tài Liệu Nước Ngoài Fernando Martinez- jeronimo & Alejandra Gutierrez -Valdivia (1991) “Fecundity, reproduction, and growth of Moina macrocopa fed different algae” Hydrobiologia 222: 49-55 http://www.springerlink.com/content/j610244403755jw5/ Food and Agriculture Organization of The Unitid Nations (FAO) “Manual on the Production and Use of Live Food for Aquaculture” Truy cập ngày tháng năm 2011) http://www.fao.org/DOCREP/003/W3732E/w3732e00.htm#Contents 38 R.W Rottmann, J Scott Graves, Graig Watson and Roy P.E Yanong (2003) “Culture Techniques of Moina: The Ideal Daphnia for Feeding Freshwater Fich Fry”.institute of food and Argicultural Sciences, University of Florida, circular 1054 Truy cập ngày tháng năm 2011 < http://edis.ifas.ufl.edu> Yi-Long-Xi, Atsushi Hagiwara and Yoshitaka Sakakura (2005), combined effects of food level and temperature on life table demography of Moina macrocopa Straus (cladocera) Internat Rev hydrobiol 90: 546-554 http://revhydro.com 39 PHỤ LỤC Phụ lục 1: số liệu bảng Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng cám gạo men bánh mì lên mật độ Moina (con/L) ngày ni NT1 (cám gạo) NT2 (nen bánh mì) 10 11 12 13 B1 950 1.310 1.910 3.020 8.240 18.070 21.320 8.850 3.270 B2 890 1.480 2.240 2.850 7.810 15.250 18.260 9.100 3.100 B3 720 1.370 1.850 2.980 7.760 15.770 19.730 8.470 2.720 B1 650 1.360 3.770 7.120 9.210 10.540 4.520 2.210 2.350 B2 740 1.570 4.160 6.100 9.820 11.120 3.670 1.700 2.560 B3 780 1.240 3.610 6.550 9.580 10.770 2.350 2.040 2.640 Ảnh hưởng cám gạo men bánh mì lên mật độ Moina (con/L) có kích thước > 0,45 mm NT1 (cám gạo) NT2 (nen bánh mì) B1 360 550 720 1.020 2.010 2.770 3.530 1.440 560 B2 450 610 660 850 1.510 2.810 3.220 1.850 740 B3 420 610 750 960 1.660 2.390 3.150 1.350 860 B1 360 690 1.470 3.140 3.870 4.300 2.050 1.310 1.150 B2 400 750 1.850 2.940 3.910 4.120 1.920 1.030 1.060 B3 380 640 1.520 3.050 3.580 4.070 1.510 1.140 1.240 Ảnh hưởng cám gạo men bánh mì lên mật độ Moina (con/L) có kích thước < 0,45 mm NT1 (cám gạo) NT2 (nen bánh mì) B1 590 760 1.190 2.000 6.230 15.300 17.790 7.410 2.710 B2 440 870 1.580 2.000 6.300 12.440 15.040 7.250 2.360 B3 300 760 1.100 2.020 6.100 13.380 16.580 7.120 1.860 B1 290 670 2.300 3.980 5.340 6.240 2.470 900 1.200 B2 340 820 2.310 3.160 5.910 7.000 1.750 670 1.500 B3 400 600 2.090 3.500 6.000 6.700 840 900 1.400 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng hàm lượng cám gạo khác lên mật độ Moina (con/L) ngày nuôi NT I (0,3G/L) NT II (0,45G/L) 10 11 12 13 B1 680 1.510 2.440 3.770 7.170 10.620 13.700 4.050 2.270 B2 640 1.880 2.060 3.420 6.620 11.050 12.350 4.700 2.100 B3 710 1.670 2.550 4.080 7.480 11.710 12.980 4.270 2.520 B1 880 1.720 2.660 5.420 8.060 9.140 4.510 2.700 2.500 B2 790 1.980 2.870 5.170 8.530 9.670 3.270 2.450 2.820 B3 820 1.650 2.900 6.110 8.850 9.710 4.220 1.910 2.770 Ảnh hưởng hàm lượng cám gạo khác lên mật độ Moina (con/L) có kích thước > 0,45 mm NT I (0,3G/L) NT II (0,45G/L) B1 410 610 740 1.340 1.870 2.560 2.920 1.050 930 B2 340 680 760 1.200 1.720 2.380 2.850 970 1.040 B3 430 560 680 1.320 1.520 2.200 3.080 920 860 B1 560 740 970 1.560 1.910 2.430 1.450 820 800 B2 430 790 1.030 1.480 1.840 2.820 1.270 980 920 B3 490 860 850 1.670 1.630 2.510 1.680 930 1.080 Ảnh hưởng hàm lượng cám gạo khác lên mật độ Moina (con/L) có kích thước < 0,45 mm NT I (0,3G/L) NT II (0,45G/L) B1 270 900 1.700 2.430 5.300 8.060 10.780 3.000 1.340 B2 300 1.200 1.300 2.220 4.900 8.670 9.500 3.730 1.060 B3 280 1.110 1.870 2.760 5.960 9.510 9.900 3.350 1.660 B1 320 980 1.690 3.860 6.150 6.710 3.060 1.880 1.700 B2 360 1.190 1.840 3.690 6.690 6.850 2.000 1.470 1.900 B3 330 790 2.050 4.440 7.220 7.200 2.540 980 1.690 Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng loại thức ăn khác lên mật độ Moina 10 11 12 13 8 8 8 8 790 850 850 1.110 1.210 1.090 1.190 1.250 1.420 1.620 1.310 1.250 1.870 1.550 1.960 1.400 1.930 1.680 2.360 2.010 1.980 3.870 3.490 3.120 2.950 2.630 2.590 3.120 2.630 3.540 4.810 5.270 4.940 4.860 4.400 5.310 6.840 6.670 7.460 7.660 7.290 6.210 8.720 7.340 8.560 9.850 9.440 9.930 4.350 4.080 4.730 12.010 9.420 9.600 13.870 12.080 13.120 15 14 12 15.020 14.720 13.100 5.640 6.470 5.080 3.700 2.160 3.110 8.650 8.990 7.310 2.550 3.310 3.040 Ảnh hưởng loại thức ăn khác lên mật độ Moina có kích thước > 0,45mm B1 550 650 970 1.050 1.860 2.000 NT I B2 440 540 910 1.270 2.070 2.400 (cám gạo) B3 480 570 820 1.420 2.190 2.210 B1 710 720 1.350 2.150 3.460 1.860 NT II B2 640 780 1.090 2.280 3.050 1.510 (bột huyết) B3 570 910 121 2.380 3.210 1.710 B1 520 760 1.060 1.650 2.850 3.810 NT III B2 530 680 850 1.790 3.210 4.310 (CG + đậu nành) B3 490 780 1.120 1.810 3.110 3.950 2.510 2.180 2.740 4.250 4.730 4.480 2.040 1.970 1.660 1.140 960 870 2.830 2.660 3.250 970 1.190 1.250 ngày nuôi NT I (cám gạo) NT II (bột huyết) NT III (CG + đậu nành) B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 Ảnh hưởng loại thức ăn khác lên mật độ Moina có kích thước < 0,45 mm B1 240 970 1.390 2.070 4.980 7.850 11.360 3.600 2.560 B2 410 770 1.100 1.360 4.600 7.040 9.900 4.500 1.200 B3 370 680 1.160 2.120 5.270 7.720 10.380 3.420 2.240 B1 400 1.150 2.520 2.660 4.200 2.490 B2 570 770 2.400 2.990 4.240 2.570 B3 520 1.050 2.999 2.560 3.000 3.020 NT III B1 670 640 1.890 3.210 5.870 8.200 10.770 5.820 1.580 (CG + đậu B2 720 1.250 1.780 2.610 4.130 5.110 9.990 6.330 2.120 nành) B3 930 900 1.470 3.500 5.450 5.650 8.620 4.060 1.790 NT I (cám gạo) NT II (bột huyết) Bảng theo dõi tiêu mơi trường pH, nhiệt độ thời gian thí nghiệm đợt đợt NT I ngày pH nhiệt độ đợt NT II NT I đợt NT II NT I NT II NT III pH nhiệt độ pH nhiệt độ pH nhiệt độ pH nhiệt độ pH nhiệt độ pH nhiệt độ 8,0 29,0 8,0 29,0 8,0 29,0 8,0 29,0 8,0 29,0 8,0 29,0 8,0 29,0 8,0 28,0 8,0 28,0 8,0 30,5 8,0 30,5 8,0 30,5 8,0 30,5 8,0 30,5 8,0 29,0 7,5 29,0 8,0 30,0 8,0 30,0 8,0 28,0 8,0 28,0 7,5 28,0 8,0 27,0 7,5 27,0 8,0 29,0 8,0 29,0 8,0 29,0 8,0 29,0 7,5 29,0 8,0 26,0 7,5 26,0 8,0 28,0 8,0 28,0 8,0 30,0 7,5 30,0 7,5 30,0 8,0 26,0 7,5 26,0 8,0 28,0 8,0 28,0 8,0 30,5 7,5 30,5 7,5 30,5 7,5 27,5 7,5 27,5 7,5 31,0 7,5 31,0 7,5 30,5 7,5 30,5 7,5 30,5 7,5 25,0 7,5 25,0 7,5 29,0 7,0 29,0 7,5 29,0 7,0 29,0 7,0 29,0 7,5 26,0 7,0 26,0 7,0 28,0 7,0 28,0 7,5 30,0 7,0 30,0 7,0 30,0 10 7,0 26,5 7,0 26,5 7,0 29,0 6,5 29,0 7,0 31,0 7,0 31,0 7,0 31,0 11 7,0 28,0 7,0 28,0 7,0 28,0 6,5 28,0 7,0 28,0 7,0 28,0 7,0 28,0 12 7,0 26,5 7,0 26,5 7,0 30,0 6,5 30,0 7,0 30,5 7,0 30,5 13 7,0 26,5 7,0 26,5 7,0 31,0 6,5 31,0 7,0 29,0 6,5 29,0 Phụ lục 2: số liệu phân tích thống kê Bảng phân tích thống kê khác mật độ Moina cho ăn cám gạo men bánh mì ngày thứ ANOVA Source of Variation SS Between Groups df 25350 MS F P-value F crit 25350 2.716071 0.174687514 7.708647 Within Groups 37333.33333 9333.333 Total 62683.33333 Bảng phân tích thống kê khác mật độ Moina cho ăn cám gạo men bánh mì ngày thứ ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups 5115266.667 5115267 82.41568 0.000816193 7.708647 Within Groups 248266.6667 62066.67 Total 5363533.333 Bảng phân tích thống kê khác mật độ Moina cho ăn cám gạo men bánh mì ngày thứ ANOVA Source of Variation SS Between Groups 19874400 Within Groups 538400 Total 20412800 df MS F P-value F crit 19874400 147.6553 0.000263205 7.708647 134600 Bảng phân tích thống kê khác mật độ Moina cho ăn cám gạo men bánh mì ngày thứ ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups 3840000 3840000 46.81024 0.002387906 7.708647 Within Groups 328133.3333 82033.33 Total 4168133.333 Bảng phân tích thống kê khác mật độ Moina cho ăn cám gạo men bánh mì ngày thứ 10 ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups 46259266.67 46259267 39.58125 0.003260981 7.708647 Within Groups 4674866.667 Total 50934133.33 1168717 Bảng phân tích thống kê khác mật độ Moina cho ăn cám gạo men bánh mì ngày thứ 11 ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups 396418816.7 3.96E+08 224.1089 0.000115991 7.708647 Within Groups 7075466.667 Total 403494283.3 1768867 Bảng phân tích thống kê khác mật độ Moina cho ăn cám gạo men bánh mì ngày thứ 12 ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit 8.61806EBetween Groups 69836816.67 69836817 831.0609 Within Groups 336133.3333 70172950 Total 06 7.708647 84033.33 Bảng phân tích thống kê khác mật độ Moina cho ăn cám gạo men bánh mì ngày thứ 13 ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups 395266.6667 395266.7 7.770642 0.049433701 7.708647 Within Groups 203466.6667 50866.67 Total 598733.3333 Bảng phân tích thống kê khác mật độ Moina theo lượng cám gạo khác ngày thứ ANOVA Source of Variation SS df MS Between Groups 35266.67 35266.67 Within Groups 6666.667 1666.667 Total 41933.33 F 21.16 P-value F crit 0.01003089 7.708647 Bảng phân tích thống kê khác mật độ Moina theo lượng cám gạo khác ngày thứ ANOVA Source of Variation SS df MS Between Groups 317400 317400 Within Groups 166400 41600 Total 483800 F 7.62981 P-value F crit 0.0507344 7.70865 Bảng phân tích thống kê khác mật độ Moina theo lượng cám gạo khác ngày thứ ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS df MS F P-value F crit 16.6752 0.0150548 7.70865 2898150 2898150 695200 173800 3593350 Bảng phân tích thống kê khác mật độ Moina theo lượng cám gạo khác ngày thứ 10 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS df MS F P-value F crit 19.5526 0.0114945 7.70865 3936600 3936600 805333 201333 4741933 Bảng phân tích thống kê khác mật độ Moina theo lượng cám gạo khác ngày thứ 11 ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit 8.86593EBetween Groups 119974817 119974817 256.814 Within Groups 1868666.67 467166.667 Total 121843483 05 7.70865 Bảng phân tích thống kê khác mật độ Moina theo lượng cám gạo khác ngày thứ 13 ANOVA Source of Variation Between Groups SS 240000 df MS 240000 Within Groups 148533.333 37133.3333 Total 388533.333 F P-value F crit 6.4632 0.063826065 7.70865 Bảng phân tích thống kê khác mật độ Moina cho ăn cám gạo, bột huyết, cám gạo bột đậu nành ngày thứ ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups 251755.56 125877.8 2.418143 0.169751 5.143253 Within Groups 312333.33 52055.56 Total 564088.89 Bảng phân tích thống kê khác mật độ Moina cho ăn cám gạo, bột huyết, cám gạo bột đậu nành ngày thứ ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS 6768200 941400 7709600 df MS 3384100 156900 F 21.5685 P-value 0.00182 F crit 5.14325 Bảng phân tích thống kê khác mật độ Moina cho ăn cám gạo, bột huyết, cám gạo bột đậu nành ngày thứ ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit 3.22202 0.11209 5.14325 Between Groups 2814467 1407233 Within Groups 2620533 436756 Total 5435000 Bảng phân tích thống kê khác Mật độ Moina cho ăn cám gạo, bột huyết, cám gạo bột đậu nành ngày thứ 10 ANOVA Source of Variation SS Between Groups 64504066.7 32252033.3 42.6771 0.00028 5.14325 Within Groups 4534333.33 755722.222 Total 69038400 df MS F P-value F crit Bảng phân tích thống kê khác Mật độ Moina cho ăn cám gạo, cám gạo bột đậu nành ngày thứ 11 ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit 5.57055 0.07765 7.70865 Between Groups 3792150 3792150 Within Groups 2723000 680750 Total 6515150 Bảng phân tích thống kê khác Mật độ Moina cho ăn cám gạo, cám gạo bột đậu nành ngày thứ 13 ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups 816.6667 816.6667 0.002172 0.965065 7.708647 Within Groups 1504267 376066.7 Total 1505083 ... Sau thay nước tiến hành thu 100 ml nước cốc đong Trước thu tiến hành khuấy đảo nước bể nuôi thu mẫu, thu mẫu vị trí khác bể, mẫu thu từ tầng đáy thu thẳng lên Để mẫu thu vào chén sứ chuẩn bị... cứu tơi khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn Xin chân thành cảm tạ Mai Thu Hoài iii MỤC LỤC TÓM TẮT ii LỜI CẢM TẠ iii MỤC LỤC ... Theo Vỹ (1995; trích Anh, 1998), tốc độ lọc thức ăn giáp xác phụ thu c vào nhiều yếu tố mật độ, loại kích thước thức ăn; phụ thu c vào kích cỡ động vật ăn mồi; yếu tố môi trường nhiệt độ, ánh
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN MẬT ĐỘ VÀ KÍCH THƯỚC Moina sp, TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN MẬT ĐỘ VÀ KÍCH THƯỚC Moina sp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay