THỬ NGHIỆM CHẾ BIẾN VIÊN GIA VỊ SÚP HẢI SẢN

59 71 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA – PHENOXYETHANOL VÀ AQUANES TRÊN CÁ RÔ PHI GIỐNG SVTH: LÊ HẢI QUỲNH KHOA: THỦY SẢN CHUYÊN NGÀNH: NGƯ Y KHÓA: 2007- 2011 THÁNG 08/2011 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA – PHENOXYETHANOL VÀ AQUANES TRÊN CÁ RÔ PHI GIỐNG Thực Lê Hải Quỳnh Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kĩ sư Nuôi trồng thủy sản chuyên ngành Ngư y Gíáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Tư THÁNG 8/2011 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh - Ban Chủ nhiệm Khoa Thủy Sản, q thầy khoa tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành đề tài - Qúy thầy ngồi Khoa Thủy Sản tận tình giảng dạy, cung cấp kiến thức cho tơi suốt q trình học tập trường - Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Văn Tư thầy Phạm Văn Nhỏ tận tâm hướng dẫn, cung cấp tài liệu kinh nghiệm q báu cho tơi suốt thời gian học tập làm khố luận tốt nghiệp, giúp đỡ tơi hồn thành khố luận tốt nghiệp Thầy cho định hướng động viên kịp thời thời gian qua - Con xin cảm ơn ba mẹ sinh thành nuôi dưỡng nên người Ba mẹ nguồn động viên, cổ vũ lớn lao nẻo đường, tạo cho sức mạnh niềm tin công việc - Cảm ơn anh chị cán công nhân viên Khoa Thủy Sản trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, bạn sinh viên lớp Ngư Y 33 giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Do có hạn chế thời gian nên khố luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến q thầy bạn để khố luận hồn thiện ii TĨM TẮT Đề tài khố luận “Đánh giá ảnh hưởng - Phenoxyethanol Aquanes cá rô phi gi” tiến hành từ 08/04/2011 đến 24/06/2011 Trại thực nghiệm Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Thí nghiệm tiến hành để xác định liều ảnh hưởng gây chết 50% 24 (LC 50 - 24h ) loại hoá chất - Phenoxyethanol Aquanes cá rô phi, so sánh ảnh hưởng chúng lên cá rơ phi Thí nghiệm 1: tỉ lệ cá chết (trọng lượng - 3,5 g/con) ứng với nồng độ ppm, 40 ppm, 85 ppm, 130 ppm, 220 ppm, 400 ppm - Phenoxyethanol 0%; 6,67%; 16,67%; 46,67%; 66,67%; 93,33% Xác định LC 50-24h - Phenoxyethanol cá rô phi 150 ppm (theo phương trình hồi qui tuyến tính với R2=0,957) Thí nghiệm 2: tỉ lệ cá chết (trọng lượng - 3,5g/con) ứng với nồng độ ppm, 40 ppm, 85 ppm, 130 ppm, 220 ppm, 400 ppm Aquanes 0%; 13,33%; 23,33%; 40%; 53,33%; 70% Xác định LC 50–24h Aquanes cá rô phi 200 ppm (theo phương trình hồi qui tuyến tính với R2=0,977) Thí nghiệm 3: xác định ảnh hưởng - Phenoxyethanol Aquanes cá rô phi Sau xử lí với - Phenoxyethanol Aquanes, thả ni tháng, ta thu kết tăng trọng cá không bị ảnh hưởng nhiều sử dụng hoá chất gây mê với liều gây chết 50% 24 Tuy nhiên, tỉ lệ cá chết xử lí gây mê -Phenoxyethanol cao dùng Aquanes, cá sử dụng lượng thức ăn cao bình thường iii MỤC LỤC ĐỀ MỤC Trang Trang đề tài i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng, đồ thị, hình ảnh ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học cá rô phi 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Nguồn gốc phân bố 2.1.3 Đặc điểm hình thái 2.1.4 Đặc điểm sinh thái 2.1.5 Đặc điểm sinh trưởng sinh sản 2.1.5.1 Sinh trưởng 2.1.5.2 Sinh sản 2.1.6 Đặc điểm dinh dưỡng 2.2 Hoá chất gây mê 2.2.1 2- Phenoxyethanol iv 2.2.1.1 Cơng thức hóa học 2.2.1.2 Tính chất vật lí hố học 2.2.1.3 Dược động học 2.2.1.4 Một số ứng dụng 2.2.1.5 Độc hại 2.3 Đinh hương 2.3.1 Phân loại 2.3.2 Nguồn gốc phân bố 2.3.3 Đặc điểm hình thái 2.3.4 Aquanes 10 2.3.4.1 Cơng thức hố học 10 2.3.4.2 Thành phần hoạt hố 11 2.3.4.3 Tính chất gây mê dầu đinh hương 11 2.3.4.4 Các lợi ích dầu đinh hương 12 2.4 Qui định an toàn qui định pháp chế thuốc gây mê 14 2.5 Phương pháp gây mê 14 2.5.1 Chuẩn bị gây mê 14 2.5.2 Theo dõi trình gây mê 16 2.5.3 Cơ chế gây mê 17 2.5.4 Hồi sức sau gây mê 17 CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 3.1 Địa điểm thời gian 20 3.2 Vật liệu thí nghiệm 20 3.2.1 Hệ thống bố trí thí nghiệm 20 3.2.2 Đối tượng thí nghiệm 20 v 3.2.3 Hố chất 21 3.3 Thí nghiệm 1: xác định liều gây mê LC 50-24h - Phenoxyethanol cá rô phi 21 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 21 3.3.2 Các tiêu theo dõi 21 3.4 Thí nghiệm 2: xác định liều gây mê dầu đinh hương Aquanes cá rơ phi 22 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 22 3.4.2 Các tiêu theo dõi 23 3.5 Thí nghiệm 3: theo dõi tốc độ tăng trưởng cá rô phi xử lí liều LC 50-24h - Phenoxyethanol Aquanes 23 3.6 Một số công thức 24 3.6.1 Cơng thức tính tăng trọng chun biệt (Specific growth rate) 24 3.6.2 Cơng thức tính hệ số thức ăn (Feed conversion ratio) 24 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thí nghiệm 25 4.1.1 Các tiêu mơi trường 25 4.1.2 Thí nghiệm xác định LC 50-24h – Phenoxyethanol 26 4.1.2.1 Trọng lượng trung bình cá thí nghiệm 26 4.1.2.2 Kết thí nghiệm 26 4.2 Thí nghiệm 29 4.2.1 Các tiêu mơi trường 29 4.2.2 Thí nghiệm xác định LC 50- 24h Aquanes 29 4.2.1 Trọng lượng trung bình cá thí nghiệm 29 4.2.2 Kết thí nghịêm 30 vi 4.3 Thí nghiệm 32 4.4 Thảo luận 33 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 36 Tài liệu tham khảo Phụ lục vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT NT Nghiệm thức TN Thí nghiệm TLTB Trọng lượng trung bình ĐC Đối chứng LC Lethal Concentration EGPE Ethylen Glycol Monophenyl Ether viii DANH SÁCH CÁC BẢNG, ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH NỘI DUNG TRANG Hình 2.1 Cấu tạo hố học – Phenoxyethanol Hình 2.2 Cây đinh hương 10 Hình 2.3 Cấu tạo hố học Aquanes 11 Hình 2.4 Hoa đinh hương khơ 13 Hình 3.1 Thí nghiệm gây mê cá 22 Hình 3.2 Ni theo dõi tăng trọng 23 Hình 4.1 Cân cá thí nghiệm 26 BẢNG NỘI DUNG TRANG Bảng 2.1 Biểu cá giai đoạn gây mê 16 Bảng 2.2 Biểu cá trình hồi tỉnh 18 Bảng 2.3 Gíơi thiệu liều thời gian gây mê 18 Bảng 3.1 Trọng lượng trung bình cá thí nghiệm 21 Bảng 3.2 Trọng lượng trung bình cá thí nghiệm 22 Bảng 4.1 Các tiêu mơi trường thí nghiệm 25 Bảng 4.2 Số cá chết ghi nhận nghiệm thức thí nghiệm 27 Bảng 4.3 Các tiêu mơi trường thí nghiệm 29 Bảng 4.4 Số cá chết ghi nhận nghiệm thức thí nghiệm 31 Bảng 4.5 Trọng lựơng cá thí nghiệm trước thả nuôi 32 ix thời gian phục hồi tăng, phụ thuộc đáng kể vào nồng độ hai lồi Sau thí nghiệm cho tiếp xúc gây mê D sargus với nồng độ 0,2 0,3 ml / l, nhận thấy thời gian gây mê thời gian phục hồi phụ thuộc đáng kể trọng lượng 2-phenoxyethanol chứng tỏ thuốc gây mê hiệu an toàn hai loài thời gian gây mê phục hồi nhanh Nồng độ tối thiểu tác động gây mê sản xuất mong muốn 0,167 ml/l Ứng dụng gây mê lên sản xuất cá hồi vân, Oncorhynchus mykiss, 2phenoxyethanol với liều 0,5 cm3/l (tương đương 385 mg/l), cá mê nhẹ với liều thấp Cá hồi khuyến cáo không nên sử dụng liều LC 50 13 phút, liều thích hợp 0,25 cm3/l (Barton Helfrich, 1981) Đối với cá hồi 100 – 200 g sử dụng liều 200 ppm (Takashi ctv, 1983) Ở 11oC, Liều gây mê liều gây chết cá hồi, O nerka, 0,09 0,29 cm3/l Liều gây mê cá mè trắng bố mẹ, Hypophthalmichthys molitrix, cá trắm cỏ, Ctenopharyngodon idella, 0,2 cm3/l, 2-phenoxyethanol không làm suy yếu khả di chuyển tinh trùng (McCarter, 1992) Đối với cá chép bố mẹ, liều giảm đau gây mê sâu 400 ppm, 800 ppm (Yamamitsu Itazawa, 1988) Có thể dùng liều 100 – 600 cm3/l để gây mê phẫu thuật cho cá chép bố mẹ (Josa ctv, 1992) Endo ctv (1972) cho thấy hiệu cá diếc Carassius carassius, Hisake ctv (1986) cho thấy cho hiệu gây mê chung cá chép, Cyprinus carpio, 25 - 100 ppm Soto (1995) tìm thấy liều 100 mg/l có hiệu cá dìa, Siganus lineatus Cá bị trạng thái cân sau 30 - 45 giây phục hồi khoảng phút Tamaru ctv (1996) phát 25 ppm đủ để gây mê Argenteus siganus Thí nghiệm cá hồi vân 20 g, O mykiss, Keene ctv, (1998) cho thấy - 96 LC 50 Eugenol khoảng ppm Liều - ppm đủ cho việc vận chuyển, liều lượng 40 - 60 ppm - phút cho hiệu phẫu thuật gây mê Trong tất trường hợp phục hồi được, liều lượng dầu đinh hương, ngày tăng theo cấp số nhân với thời gian tiếp xúc Với thời gian tiếp xúc ngắn, phục hồi nhanh, luôn dài so với MS222, gây mê khơng có tác động có hại cá ăn trở lại nhanh chóng mà khơng có ức chế tăng trưởng 34 Ngược lại, Pirhonen Schreck (2003) thấy cá hồi vân cho ăn sau gây mê, dầu đinh hương làm giảm lượng thức ăn so sánh với cá không gây mê Hoskonen Pirhonen (2006) nghiên cứu gây mê cá hồi vân sử dụng dầu đinh hương có ý nghĩa hiệu ứng tiêu cực tăng trưởng Kết thí nghiệm lại cho thấy nồng độ – Phenoxyethanol dầu đinh hương cá rô phi vằn (O niloticus) 40 ppm 30 ppm phút, hoạt động bình thường rơi vào trạng thái cân Thời gian phục hồi tương đối nhanh, – 10 phút thả vào bể phục hồi Sau 24 giờ, chết 50% nồng độ 150 ppm 200 ppm tương ứng loại hoá chất – Phenoxyethanol dầu đinh hương Chúng ảnh hưởng không nhiều tăng trọng thí nghiệm lồi cá khác nghiên cứu Hoskonen Pirhonen (2006) cá hồi vân lại làm gia tăng hệ số thức ăn giảm tỉ lệ sống cá rô phi 35 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực đề tài, chúng tơi rút kết luận: Thí nghiệm 1: Xác định liều ảnh hưởng gây chết 50% 24 - Phenoxyathenol cá rô phi 40 ppm 150 ppm Thí nghiệm 2: Xác định liều ảnh hưởng gây chết 50% 24 Aquanes cá rô phi tương ứng 30 ppm 200 ppm Thí nghiệm 3: Hai loại thuốc chúng tơi sử dụng để tiến hành thí nghiệm gây mê – Phenoxyathenol Aquanes không gây ảnh hưởng nhiều đến tăng trọng cá, lại làm gia tăng hệ số thức ăn giảm tỉ lệ sống cá rô phi 5.2 Đề nghị Đây hai loại chất tiến hành nghiên cứu sử dụng thuốc gây mê nhiều loại cá khác nhau, có nồng độ ảnh hưởng thấp, thời gian tiếp xúc gây mê thời gian thải tương đối nhanh Chỉ sau – 10 phút cá lấy lại trạng thái cân bằng, đặc biệt tương đối rẻ tiền dễ sử dụng, nên sử dụng loại chất gây mê lí tưởng, lại làm giảm tăng trọng, tăng lượng thức ăn cá tiếp xúc thời gian dài khơng đạt hiệu kinh tế cao Với đề tài nghiên cứu này, – Phenoxyathenol Aquanes nghiên cứu nhiều hơn, ứng dụng tốt nuôi trồng thuỷ sản 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Lê Quang Nhã, 2009 Thử nghiệm vận chuyển cá phương pháp vận chuyển kín có gây mê Luận văn tốt nghiệp Khoa Thuỷ sản trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM Tài liệu Tiếng Anh NIOSH (2003) International Chemical Safety Cards: Ethylene glycol monophenyl ether ICSC: 0538 National Insitute of Occupational Safety and Health Mylonas, C.C, G Cardinaletti, I Sigelakia and A Polzonetti – Magni, 2005 Comparative efficasy of Clove oil and – Phenoxyethanol as anaesthetics in aquaculture of European sea bass (Dicentrachus labrax) and gilthead sea bream (Sparus aurata) Aquaculture, 246: 367 – 481 Ross, L G and B Ross, 2008 Anaesthetic and Sedation Techniques for Aquatic Animal Blackwell Publishing, 222 pages Tsantilas, H., A D Galatos, F Athanassopoulou, N N Prassinos and K Kousoulaki, 2006 Efficacy of – Phenoxyethanol as an anaesthetics for two size classes of white sea bream, Diplodus sargus L and sharp snout sea bream Aquaculture, 253: 64 – 70 Tài liệu Internet http://www.vietlinh.com.vn/dbase/VLTTShowContent.asp?ID=12159 http://agriviet.com/nd/807-dac-diem-sinh-hoc-cua-ca-ro-phi/ 37 PHỤ LỤC 1: pH theo khoảng thời gian TN1 pH NT giờ giờ 12 24 ĐC 7,81 7,75 7,54 7,48 7,47 7,67 7,96 ĐC 7,98 7,69 7,52 7,54 7,57 8,09 8,13 ĐC 8,01 7,69 7,55 7,61 7,58 8,11 8,09 NT1 8,05 7,68 7,61 7,61 7,58 8,12 8,11 NT1 8,02 7,71 7,63 7,62 7,62 8,03 8,05 NT1 8,02 7,69 7,62 7,61 7,59 7,93 8,11 NT2 8,01 7,67 7,64 7,61 7,59 8,01 8,06 NT2 8,02 7,67 7,63 7,62 7,58 8,01 7,98 NT2 8,01 7,64 7,61 7,59 7,55 8,01 7,94 NT3 8,12 7,59 7,48 7,49 7,36 7,94 7,87 NT3 8,11 7,57 7,51 7,48 7,36 7,78 7,85 NT3 8,14 7,61 7,54 7,54 7,41 7,91 8,01 NT4 8,05 7,68 7,59 7,61 7,49 7,95 8,02 NT4 8,04 7,71 7,59 7,77 7,57 7,75 8,06 NT4 8,06 7,68 7,58 7,81 7,57 7,62 8,01 NT5 8,01 7,65 7,56 7,79 7,51 7,58 7,85 NT5 8,01 7,65 7,57 7,58 7,41 7,54 7,75 NT5 8,02 7,64 7,57 7,55 7,36 7,54 7,68 38 PHỤ LỤC 2: Nhiệt độ theo khoảng thời gian TN1 Nhiệt độ NT giờ giờ 12 24 ĐC 25,9 31,2 28,2 29,5 29,1 26,4 26,7 ĐC 25,7 28,5 28,1 32,5 28,2 26,3 26,4 ĐC 25,6 29,7 28,4 32,1 28,1 26,4 26,5 NT1 25,6 29,1 27,9 31,1 28,8 26,3 26,4 NT1 25,7 28,9 28,3 31,1 28,1 26,4 26,5 NT1 25,7 29,1 27,9 32,1 28,9 26,6 26,6 NT2 25,5 30,6 28,1 31,6 28,7 26,5 26,6 NT2 25,5 26,8 28,5 30,6 29,8 26,5 26,8 NT2 25,6 27,2 27,8 30,4 28,2 26,7 26,8 NT3 25,8 26,8 27,7 29,1 28,5 26,5 26,6 NT3 25,5 27,2 28,1 31,9 28,5 26,4 26,6 NT3 25,4 26,8 27,6 30,3 28,8 26,1 26,4 NT4 25,5 26,9 27,7 29,6 32,1 26,1 26,5 NT4 25,3 26,8 28,1 29,5 28,3 26,5 26,6 NT4 25,3 26,6 28,1 30,4 28,1 26,5 26,6 NT5 25,6 26,6 28,1 30,4 28,6 26,3 26,6 NT5 25,6 26,7 28,4 29,3 28,8 26,4 26,6 NT5 25,6 26,8 28,1 29,2 28,7 26,4 26,8 39 PHỤ LỤC 3: hàm lương DO TN1 DO NT giờ giờ 12 24 ĐC 4,5 4,7 4,2 5,1 4,4 5,6 5.3 ĐC 4,3 4,6 4,5 4,7 4,6 5,5 5.2 ĐC 4,7 4,9 4,9 4,6 4,9 5,4 5.7 NT1 5,1 4,3 5,1 4,3 5,0 5,2 5.8 NT1 5,6 4,6 5,4 4,4 4,7 5,1 5.9 NT1 5,8 4,8 5,8 4,5 4,8 4,8 5,4 NT2 5,5 5,0 5,9 4,8 5,2 4,9 5,3 NT2 5,0 5,1 5,3 5,2 5,6 4,7 5,0 NT2 4,9 4,7 5,2 5,5 5,5 4,6 4,7 NT3 4,8 5,2 4,6 5,9 5,3 5,0 4,8 NT3 4,2 5,5 4,3 5,7 5,6 5,3 4,6 NT3 4,6 5,3 4,8 5,8 5,7 5,1 4,4 NT4 4,8 4,9 4,9 5,6 5,9 4,5 4,2 NT4 5,1 4,8 4,5 5,1 5,8 4,3 4,6 NT4 5,2 5,2 4,7 4,9 5,2 4,5 4,9 NT5 4,9 4,8 5,3 4,6 5,1 4,2 4,8 NT5 4,5 5,1 5,4 4,5 4,8 4,5 5,1 NT5 4,3 5,5 5,7 4,3 4,7 4,9 5,4 40 PHỤ LỤC 4: pH theo khoảng thời gian TN2 pH NT giờ giờ 12 24 ĐC 7,62 7,43 7,34 6,98 7,67 7,65 8,04 ĐC 7,53 7,41 7,34 6,84 7,47 7,65 8,06 ĐC 7,63 7,38 7,35 6,76 7,58 7,55 8,07 NT1 7,52 7,33 7,18 6,91 7,62 7,41 8,04 NT1 7,61 7,26 7,29 6,94 7,52 7,48 8,05 NT1 7,52 7,32 7,21 6,95 7,49 7,47 8,11 NT2 7,48 7,24 7,26 6,98 7,79 7,57 8,06 NT2 7,62 7,24 7,23 6,98 7,55 7,49 8,11 NT2 7,53 7,22 7,22 6,98 7,69 7,47 8,06 NT3 7,52 7,39 7,07 6,89 7,56 7,65 8,08 NT3 7,62 7,48 7,03 6,98 7,78 7,71 8,09 NT3 7,58 7,44 7,05 6,99 7,66 7,48 8,01 NT4 7,49 7,48 7,12 6,88 7,63 7,65 8,02 NT4 7,61 7,51 7,15 6,91 7,57 7,54 8,06 NT4 7,59 7,44 7,14 6,78 7,61 7,62 8,01 NT5 7,43 7,42 7,08 6,78 7,73 7,58 8,04 NT5 7,53 7,42 7,07 6,82 7,46 7,57 8,02 NT5 7,51 7,42 7,05 6,76 7,36 7,54 8,01 41 PHỤ LỤC 5: Nhiệt độ theo khoảng thời gian TN2 Nhiệt độ NT giờ giờ 12 24 ĐC 28,3 27,9 29,2 29,5 27,1 26,3 26,7 ĐC 28,2 28,1 29,1 29,4 27,4 26,2 26,7 ĐC 28,4 28,2 29,3 29,6 27,3 26,3 26,6 NT1 28,2 28,1 29,2 29,8 27,1 26,3 26,5 NT1 28,3 27,9 29,1 29,6 27,5 26,5 26,7 NT1 28,1 27,6 29,2 29,7 27,2 26,4 26,8 NT2 28,2 28,3 29,2 29,9 27,3 26,4 26,8 NT2 28,4 28,4 29,3 29,5 27,3 26,5 26,4 NT2 28,3 28,3 29,1 29,6 27,1 26,7 26,5 NT3 28,5 28,5 29,4 29,6 27,4 26,4 26,7 NT3 28,2 28,1 29,2 29,7 27,2 26,4 26,6 NT3 28,1 28,3 29,3 29,5 27,2 26,2 26,6 NT4 28,3 28,4 29,3 29,8 27,2 26,3 26,7 NT4 28,2 28,3 29,2 29,9 27,3 26,6 26,8 NT4 28,3 28,2 29,1 29,5 27,1 26,3 26,7 NT5 28,4 28,1 29,1 29,6 27,4 26,2 26,9 NT5 28,3 28,3 29,3 29,7 27,5 26,3 26,7 NT5 28,3 28,4 29,2 29,5 27,1 26,4 26,7 42 Phụ lục 6: Hàm lượng DO TN2 DO NT giờ giờ 12 24 ĐC 4,3 5,6 5,3 5,8 5,4 4,5 5,5 ĐC 4,6 5,4 5,4 5,5 5,2 4,3 5,3 ĐC 4,7 5,7 5,8 5,4 5,5 4,1 5,2 NT1 4,2 5,9 5,6 5,6 5,6 3,8 5,0 NT1 3,9 6,1 5,9 5,2 5,8 3,6 5,1 NT1 4,4 5,8 6,0 5,1 5,9 4,1 4,8 NT2 4,8 5,6 5,7 4,8 6,1 4,4 4,7 NT2 4,9 5,3 5,4 4,7 5,7 4,6 4,3 NT2 5,3 5,2 5,5 4,6 5,3 4,7 4,2 NT3 5,5 4,9 5,2 4,2 5,5 4,9 4,4 NT3 5,8 4,8 4,9 4,3 5,4 5,3 4,7 NT3 6,0 4,6 4,5 4,0 5,7 5,5 5,1 NT4 5,7 4,4 4,7 4,5 5,8 5,7 5,4 NT4 5,4 4,3 4,4 4,3 5,6 5,8 5,7 NT4 5,0 4,2 4,3 4,1 5,2 6,0 5,8 NT5 5,1 4,5 4,6 3,8 4,9 6,1 5,8 NT5 4,6 4,7 4,8 4,0 4,7 6,0 5,9 NT5 4,4 4,5 4,9 4,5 4,6 5,8 6,0 43 PHỤ LỤC 7: Kết xử lí thống kê số liệu lượng cá thí nghiệm phần mềm Minitab One-way ANOVA: TLTB versus NT Source NT Error Total DF 12 17 SS 3,338 11,967 15,305 S = 0,9986 Level ĐC NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 N 3 3 3 MS 0,668 0,997 F 0,67 R-Sq = 21,81% Mean 31,233 32,400 32,000 31,833 31,367 31,267 P 0,654 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( * ) ( * ) ( -* ) ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 30,0 31,0 32,0 33,0 StDev 1,102 1,637 1,127 0,513 0,231 0,709 Pooled StDev = 0,999 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 99,43% NT = ĐC subtracted from: NT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 Lower -1,5719 -1,9719 -2,1386 -2,6053 -2,7053 Center 1,1667 0,7667 0,6000 0,1333 0,0333 Upper 3,9053 3,5053 3,3386 2,8719 2,7719 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -2,0 0,0 2,0 4,0 NT = NT1 subtracted from: NT NT2 NT3 NT4 NT5 Lower -3,1386 -3,3053 -3,7719 -3,8719 Center -0,4000 -0,5667 -1,0333 -1,1333 Upper 2,3386 2,1719 1,7053 1,6053 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -2,0 0,0 2,0 4,0 NT = NT2 subtracted from: NT NT3 NT4 NT5 Lower -2,9053 -3,3719 -3,4719 Center -0,1667 -0,6333 -0,7333 Upper 2,5719 2,1053 2,0053 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -2,0 0,0 2,0 4,0 NT = NT3 subtracted from: NT NT4 NT5 Lower -3,2053 -3,3053 Center -0,4667 -0,5667 Upper 2,2719 2,1719 -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 44 -2,0 0,0 2,0 4,0 NT = NT4 subtracted from: NT NT5 Lower -2,8386 Center -0,1000 Upper 2,6386 -+ -+ -+ -+ ( * -) -+ -+ -+ -+ -2,0 0,0 2,0 4,0 45 PHỤ LỤC 8: Kết xử lí thống kê số liệu trọng lượng cá thí nghiệm phần mềm Minitab One-way ANOVA: TLTB versus NT Source NT Error Total DF 12 17 SS 6,164 6,467 12,631 S = 0,7341 Level ĐC NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 N 3 3 3 MS 1,233 0,539 F 2,29 R-Sq = 48,80% Mean 31,800 31,567 31,833 31,067 31,200 32,867 P 0,112 R-Sq(adj) = 27,47% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( * -) ( -* ) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 31,0 32,0 33,0 34,0 StDev 0,889 0,777 0,416 0,751 0,872 0,586 Pooled StDev = 0,734 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 99,43% NT = ĐC subtracted from: NT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 Lower -2,2465 -1,9798 -2,7465 -2,6132 -0,9465 Center -0,2333 0,0333 -0,7333 -0,6000 1,0667 Upper 1,7798 2,0465 1,2798 1,4132 3,0798 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -2,0 0,0 2,0 4,0 NT = NT1 subtracted from: NT NT2 NT3 NT4 NT5 Lower -1,7465 -2,5132 -2,3798 -0,7132 Center 0,2667 -0,5000 -0,3667 1,3000 Upper 2,2798 1,5132 1,6465 3,3132 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -2,0 0,0 2,0 4,0 NT = NT2 subtracted from: NT NT3 NT4 NT5 Lower -2,7798 -2,6465 -0,9798 Center -0,7667 -0,6333 1,0333 Upper 1,2465 1,3798 3,0465 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -2,0 0,0 2,0 4,0 46 NT = NT3 subtracted from: NT NT4 NT5 Lower -1,8798 -0,2132 Center 0,1333 1,8000 Upper 2,1465 3,8132 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -2,0 0,0 2,0 4,0 NT = NT4 subtracted from: NT NT5 Lower -0,3465 Center 1,6667 Upper 3,6798 -+ -+ -+ -+ ( -* -) -+ -+ -+ -+ -2,0 0,0 2,0 4,0 47 PHỤ LỤC 9: Kết xử lí thống kê số liệu trọng lượng cá thí nghiệm 3, trọng lượng trung bình cá trước nuôi phần mềm Minitab One-way ANOVA: TLTB versus NT Source NT Error Total DF S = 1,488 SS 12,96 13,29 26,26 Level AQUANES ĐC EGPE MS 6,48 2,22 F 2,93 R-Sq = 49,37% N 3 Mean 63,233 64,533 61,600 P 0,130 R-Sq(adj) = 32,49% StDev 1,604 1,704 1,082 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( * -) ( * ) -+ -+ -+ -+ -60,0 62,0 64,0 66,0 Pooled StDev = 1,488 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 97,80% NT = AQUANES subtracted from: NT ĐC EGPE Lower -2,430 -5,363 Center 1,300 -1,633 Upper 5,030 2,096 -+ -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -3,5 0,0 3,5 7,0 NT = ĐC subtracted from: NT EGPE Lower -6,663 Center -2,933 Upper 0,796 -+ -+ -+ -+ ( * -) -+ -+ -+ -+ -3,5 0,0 3,5 7,0 48 ... VIẾT TẮT NT Nghiệm thức TN Thí nghiệm TLTB Trọng lượng trung bình ĐC Đối chứng LC Lethal Concentration EGPE Ethylen Glycol Monophenyl Ether viii DANH SÁCH CÁC BẢNG, ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH... hướng ngang, rạch kéo dài đến đường thẳng đứng sau lỗ mũi Hai hàm dài nhau, môi dầy Lỗ mũi gần mắt mõm Mắt tròn nửa trước phía đầu Khoảng cách hai mắt rộng, gáy lõm ngang lỗ mũi Khởi điểm vây lưng... danh : Ethylene glycol monophenyl ether; Hydroxy - - phenoxyethane; - Hydroxyethyl phenyl ether; - Phenoxyethanol; - Phenoxyethyl alcohol; Dowanol EP: EGMPE; Ethanol, – phenoxy - ; Ethylene glycol
- Xem thêm -

Xem thêm: THỬ NGHIỆM CHẾ BIẾN VIÊN GIA VỊ SÚP HẢI SẢN, THỬ NGHIỆM CHẾ BIẾN VIÊN GIA VỊ SÚP HẢI SẢN, 5 Thí nghiệm 3: theo dõi tốc độ tăng trưởng của cá rô phi khi xử lí, DANH SÁCH CÁC BẢNG, ĐỒ THỊ, Biểu đồ 4.1 Đồ thị tương quan giữa tỉ lệ chết và nồng, 1 Đặc điểm sinh học của cá rô phi, Hình 2.1 Cấu tạo của 2 – Phenoxyethanol, Công thức cấu tạo, Bảng 2.3 Giới thiệu về liều và thời gian gây mê, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM, Hình 3.2: Nuôi theo dõi tăng trọng, Hình 4.1: Cân cá thí nghiệm, Biểu đồ 4.2 Đồ thị tương quan giữa tỉ lệ chết và nồng độ Aquanes

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay