ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ BỘT CÁ BẰNG BÁNH DẦU ĐẬU NÀNH CÓ BỔ SUNG ENZYME PHYTASE TRONG THỨC ĂN CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus Bloch, 1792)

96 27 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ BỘT BẰNG BÁNH DẦU ĐẬU NÀNH BỔ SUNG ENZYME PHYTASE TRONG THỨC ĂN CỦA ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus Bloch, 1792) Họ tên sinh viên : HỒ HOÀI SƠN Ngành : NI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa : 2007-2011 Tháng 07/2011 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ BỘT BẰNG BÁNH DẦU ĐẬU NÀNH BỔ SUNG ENZYME PHYTASE TRONG THỨC ĂN CỦA ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus Bloch, 1792) Thực HỒ HỒI SƠN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Như Trí Tháng 07 năm 2011 i LỜI CẢM TẠ Để đạt kết ngày hôm nay, xin chân thành cảm ơn: Ba, Mẹ gia đình hỗ trợ cho chúng tơi vật chất tinh thần để hoàn thành tốt đề tài Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản toàn thể thầy Khoa Thủy Sản tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho chúng tơi suốt khóa học Đặc biệt, với lòng biết ơn sâu sắc xin gởi đến thầy Nguyễn Như Trí tận tình hướng dẫn, giúp đỡ chúng tơi suốt q trình học tập thực đề tài Đồng thời, xin gởi lời cảm ơn đến thầy Lê Thanh Hùng, Trần Hồng Thủy, Võ Thị Thanh Bình tạo điều kiện tốt để hồn thành tốt đề tài Bên cạnh, chúng tơi xin gởi lời cảm ơn đến chị Phỉ, anh Tuấn, chị Quyên, chị Châu hỗ trợ giúp đỡ để thực tốt đề tài Gởi lời cảm ơn chân thành đến anh em trại mới, trại cũ giúp đỡ tạo điều kiện tốt để chúng tốt thực tốt đề tài Cuối gởi lời cảm ơn đến bạn sinh viên lớp NT33, NY33 nhiệt tình giúp đỡ động viên chúng tơi suốt qua trình thực đề tài Do hạn chế thời gian kiến thức nên luận văn khó tránh khỏi sai sót Chúng tơi mong đón nhận ý kiến đóng góp quý thầy bạn sinh viên để luận văn hồn chỉnh ii TĨM TẮT Đề tài “Đánh giá khả thay bột bánh dầu đậu nành bổ sung enzyme phytase thức ăn đầu vuông (Anabas testudineus Bloch, 1972)” tiến hành Trại Thực Nghiệm Khoa Thủy sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM từ tháng 04/2011 đến tháng 06/2011 Thí nghiệm gồm nghiệm thức, nghiệm thức lập lại ba lần, nghiệm thức bố trí hồn tồn ngẫu nhiên Nghiệm thức (NT0): thức ăn chứa 15% bột Nghiệm thức (NT1): thức ăn chứa 10% bột Nghiệm thức (NT2): thức ăn chứa 5% bột Nghiệm thức (NT3): thức ăn chứa 0% bột Nghiệm thức (NT4): thức ăn chứa 10% bột + 1.200 UI enzyme phytase Nghiệm thức (NT5): thức ăn chứa 5% bột + 1.200 UI enzyme phytase Nghiệm thức (NT6): thức ăn chứa 0% bột + 1.200 UI enzyme phytase Kết thu được: Tỷ lệ sống nghiệm thức thí nghiệm khơng sai khác ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Tăng trưởng nghiệm thức thí nghiệm sai khác ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,05) Hiệu sử dụng thức ăn nghiệm thức thí nghiệm sai khác ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,05) Dựa kết thu được, kết luận việc bổ sung enzyme phytase vào thức ăn sử dụng bánh dầu đậu nành để thay bột đầu vng hiệu Bột mức 5% bổ sung 1.200 UI phytase cho hiệu tăng trưởng kinh tế tốt iii MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Số Đặc Điểm Sinh Học Đồng 2.1.1 Vị trí phân loại 2.1.2 Phân bố 2.1.3 Đặc điểm hình thái 2.1.4 Tập tính sống 2.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng 2.1.6 Đặc điểm sinh trưởng 2.1.7 Đặc điểm sinh sản 2.2 Giới thiệu đầu vuông 2.2.1 Một số đặc điểm sinh học đầu vuông (theo tài liệu chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản Thủy sản tỉnh Hậu Giang) 2.2.1.1 Hình thái 2.2.1.2 Dinh dưỡng 2.2.1.3 Sinh trưởng 2.2.1.4 Sinh sản 2.3 Tìm Hiểu Sơ lược Về Enzyme Phytase 2.3.1 Nhu cầu biến dưỡng phospho 2.3.2 Giới thiệu phytate iv 2.3.3 Thành phần phytase tự nhiên 2.3.3.1 Phytase từ thực vật 2.3.3.2 Phytase từ động vật 10 2.3.3.3 Phytase từ vi sinh vật 10 2.3.3.4 Vi khuẩn sản xuất phytase 11 2.3.3.5 Phytase từ vi nấm 12 2.3.4 Tiềm ứng dụng enzyme phytase 12 2.3.4.1 Dinh dưỡng động vật 12 2.3.4.2 Tiềm nuôi trồng thủy sản 13 2.4 Nguồn protein thực vật bánh dầu đậu nành 14 2.4.1 Nguồn protein thực vật 14 2.4.2 Bánh dầu đậu nành 14 2.4.2.1 Sơ nét đậu nành (đậu tương) 14 2.4.2.2 Công dụng giá trị dinh dưỡng 15 2.4.2.3 Một số hạn chế bánh dầu đậu nành 15 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Thời Gian Và Địa Điểm Nghiên Cứu 17 3.2 Vật Liệu Nghiên Cứu 17 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 17 3.2.2 Vật liệu nghiên cứu 18 3.3 Phương Pháp Nghiên Cứu 18 3.3.1 Thức ăn 18 3.3.2 Bố trí thí nghiệm 22 3.3.3 Phương pháp xác định tiêu chất lượng nước phương pháp thu thập số liệu 23 3.3.3.1 Các tiêu chất lượng nước cần theo dõi 23 3.3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 23 3.3.3.3 Các tiêu theo dõi thí nghiệm 24 3.3.3.4 Phương pháp xử lý thống kê 25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Các Thơng Số Mơi Trường Của Thí Nghiệm 26 v 4.1.1 Nhiệt độ 26 4.1.2 Hàm lượng oxy hòa tan (DO) 27 4.1.3 pH 28 4.1.4 Hàm lượng NH3 28 4.1.5 Hàm lượng nitrite (NO2-) 29 4.2 Thành Phần Sinh Hóa Của Bốn Cơng Thức Thức Ăn 30 4.3 Tỷ Lệ Sống Và Tăng Trưởng Của Thí Nghiệm 32 4.3.1 Tỷ lệ sống thí nghiệm 32 4.3.2 Tăng trưởng thí nghiệm 32 4.4 Sự Phân Đàn Của Thí Nghiệm 34 4.5 Hiệu Quả Dụng Thức Ăn Của Thí Nghiệm 36 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết Luận 39 5.2 Đề Nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 44 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Bảy công thức thức ăn dùng thí nghiệm 19 Bảng 4.1 Thành phần sinh hóa bốn công thức thức ăn 31 Bảng 4.2 Tỷ lệ sống thí nghiệm 31 Bảng 4.3 Tăng trưởng thí nghiệm 32 Bảng 4.4 Hệ số biến động thí nghiệm 35 Bảng 4.5 Hệ số biến đổi thức ăn lượng ăn tuyệt đối thí nghiệm 36 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Nội dung Trang Hình 2.1 Hình dạng ngồi đầu vng Hình 2.2 Phytate (nguồn Food-info.net) Hình 2.3 chế phóng thích phospho phytate enzyme phytase 14 Hình 3.1 đầu vng lúc bố trí thí nghiệm 17 Hình 3.3 Thức ăn cho thí nghiệm 21 Hinh 3.4 Máy phun enzyme cho thức ăn 21 Hình 3.5 Hệ thống bể composite thí nghiệm 22 Hình 4.1 đầu vng cuối thí nghiệm 35 Đồ thị Nội dung Trang Đồ thị 4.1 Biến động nhiệt độ nước q trình thí nghiệm 26 Đồ thị 4.2 Biến động hàm lượng oxy hòa tan q trình thí nghiệm 27 Đồ thị 4.3 Biến động pH q trình thí nghiệm 28 Đồ thị 4.4 Biến động hàm lượng NH3 q trình thí nghiệm 29 Đồ thị 4.5 Biến động hàm lượng NO2- q trình thí nghiệm 30 Đồ thị 4.6 Tăng trưởng thí nghiệm 33 Đồ thị 4.7 Hệ số biến đổi thức ăn thí nghiệm 36 Đồ thị 4.8 Lượng ăn tuyệt đối thí nghiệm 37 viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề Cùng với phát triển không ngừng dân số, nhu cầu thực phẩm người ngày tăng cao, sản phẩm mỡ Thịt nguồn thực phẩm giàu protein, cholesterol người ưa chuộng nên thay cho loại thịt gia súc, gia cầm Bên cạnh đó, nguồn tự nhiên ngày cạn kiệt dẫn đến nghề nuôi phát triển mạnh, diện tích ni mở rộng đầu vng lồi phát hiện, ưu vượt trội so với đồng tăng trưởng phát triển, hiệu kinh tế q trình ni Cũng đồng, đầu vng thịt thơm ngon, giá tri cao nhiều người tiêu dùng ưa chuộng Mặc dù thời gian qua bị rớt giá người dân ni ạt nhiều tin đồn thất thiệt ăn dầu vuông Trong thời gian tới, đầu vuông khẳng định mạnh chỗ đứng thị trường thủy hải sản đầu vng lồi phát hiện, việc nghiên cứu phát triển lồi đòi hỏi cấp thiết cho nhà khoa học Việt Nam q trình phân loại, tìm dinh dưỡng thích hợp, đăng ký quyền cho đầu vuông Bột nguồn cung cấp protein tốt số lượng biển khai thác gần bão hòa, sản lượng giảm cách đáng kể, nhu cầu bột cho nuôi thủy sản ngày tăng Do giá bột ngày tăng, việc tìm nguồn protein giá trị khác để thay bột nhiều nhà dinh dưỡng học chăn nuôi quan tâm (Lê Thanh Hùng, 2008) Tuy nhiên, việc thay bột protein thực vật (bánh dầu đậu nành, bánh dầu đậu phộng…) thức ăn dẫn đến giảm ăn đặt biệt tăng trưởng -+ -+ -+ -0,16 0,00 0,16 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -+ -+ -+ -0,1050 0,06000 0,2250 ( * -) -0,0294 0,13556 0,3005 ( -* ) -0,1339 0,03111 0,1961 ( -* -) -0,0883 0,07667 0,2416 ( * -) -+ -+ -+ -0,16 0,00 0,16 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -+ -+ -+ -0,0894 0,07556 0,2405 ( * -) -0,1939 -0,02889 0,1361 ( -* ) -0,1483 0,01667 0,1816 ( -* -) -+ -+ -+ -0,16 0,00 0,16 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -+ -+ -+ -0,2694 -0,1044 0,06052 ( -* ) -0,2239 -0,0589 0,10607 ( -* ) -+ -+ -+ -0,16 0,00 0,16 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -+ -+ -+ -0,1194 0,04556 0,2105 ( -* -) -+ -+ -+ -0,16 0,00 0,16 5.3 Trọng lượng cuối thí nghiệm General Linear Model: W70 versus NT Factor Type Levels Values NT fixed Analysis of Variance for W70, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 1499,41 1499,41 249,90 21,94 0,000 14 159,47 159,47 11,39 20 1658,88 73 S = 3,37505 R-Sq = 90,39% R-Sq(adj) = 86,27% Unusual Observations for W70 Obs W Fit SE Fit Residual St Resid 28,1100 34,0067 1,9486 -5,8967 -2,14 R 40,3100 34,0067 1,9486 6,3033 2,29 R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable W70 All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -+ -13,16 -3,75 5,66 ( * ) -25,32 -15,90 -6,49 ( * ) -32,13 -22,71 -13,30 ( * -) -12,35 -2,93 6,48 ( * -) -20,17 -10,76 -1,35 ( * -) -30,41 -20,99 -11,58 ( * -) + -+ -+ -+ -20 20 40 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -+ -21,57 -12,15 -2,742 ( * ) -28,38 -18,96 -9,552 ( * -) -8,60 0,82 10,228 ( -* ) -16,42 -7,01 2,402 ( -* ) -26,66 -17,24 -7,832 ( -* ) + -+ -+ -+ -20 20 40 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -+ -16,22 -6,810 2,602 ( * -) 3,56 12,970 22,382 ( -* ) -4,27 5,143 14,555 ( * -) -14,50 -5,090 4,322 ( -* ) + -+ -+ -+ -20 20 40 74 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -+ 10,368 19,780 29,19 ( * ) 2,542 11,953 21,37 ( * ) -7,692 1,720 11,13 ( * ) + -+ -+ -+ -20 20 40 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -+ -17,24 -7,83 1,585 ( * ) -27,47 -18,06 -8,648 ( * ) + -+ -+ -+ -20 20 40 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -+ -19,65 -10,23 -0,8217 ( * ) + -+ -+ -+ -20 20 40 5.4 Tốc độ tăng trưởng thí nghiệm (WG) General Linear Model: WG versus NT Factor Type Levels Values NT fixed Analysis of Variance for WG, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P NT 1386292 1386292 231049 20,17 0,000 Error 14 160349 160349 11454 Total 20 1546641 S = 107,021 R-Sq = 89,63% R-Sq(adj) = 85,19% Unusual Observations for WG Obs WG Fit SE Fit Residual St Resid 754,42 939,81 61,79 -185,39 -2,12 R 75 1121,41 939,81 61,79 181,60 2,08 R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable WG All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -+ -+ -+ -400,6 -102,1 196,3 ( * ) -774,8 -476,3 -177,9 ( * ) -993,6 -695,2 -396,7 ( * ) -409,5 -111,1 187,3 ( * ) -622,9 -324,5 -26,1 ( * ) -942,8 -644,4 -346,0 ( * ) -+ -+ -+ -600 600 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -+ -+ -+ -672,6 -374,2 -75,8 ( * ) -891,5 -593,0 -294,6 ( * ) -307,4 -9,0 289,5 ( * ) -520,8 -222,4 76,1 ( * ) -840,7 -542,3 -243,8 ( * ) -+ -+ -+ -600 600 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -+ -+ -+ -517,3 -218,8 79,61 ( * ) 66,8 365,2 663,67 ( * ) -146,6 151,8 450,27 ( * ) -466,5 -168,1 130,38 ( * ) -+ -+ -+ -600 600 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -+ -+ -+ 285,6 584,06 882,5 ( * ) 72,2 370,66 669,1 ( * ) -247,7 50,77 349,2 ( * ) -+ -+ -+ -600 600 76 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -+ -+ -+ -511,8 -213,4 85,0 ( * ) -831,7 -533,3 -234,9 ( * ) -+ -+ -+ -600 600 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -+ -+ -+ -618,3 -319,9 -21,45 ( * ) -+ -+ -+ -600 600 5.5 Tăng trọng trung bình ngày (DWG) General Linear Model: DWG versus NT Factor Type Levels Values NT fixed Analysis of Variance for DWG, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 0,306914 0,306914 0,051152 20,66 0,000 14 0,034667 0,034667 0,002476 20 0,341581 S = 0,0497613 R-Sq = 89,85% R-Sq(adj) = 85,50% Unusual Observations for DWG Obs W Fit SE Fit Residual St Resid 0,350000 0,436667 0,028730 -0,086667 -2,13 R 0,530000 0,436667 0,028730 0,093333 2,30 R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable W All Pairwise Comparisons among Levels of NT 77 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -1 -0,1888 -0,0500 0,0888 ( -* -) -0,3621 -0,2233 -0,0846 ( * -) -0,4621 -0,3233 -0,1846 ( * -) -0,1788 -0,0400 0,0988 ( * -) -0,2921 -0,1533 -0,0146 ( -* ) -0,4388 -0,3000 -0,1612 ( -* -) + -+ -+ 0,25 0,00 0,25 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -2 -0,3121 -0,1733 -0,0346 ( * -) -0,4121 -0,2733 -0,1346 ( * -) -0,1288 0,0100 0,1488 ( * -) -0,2421 -0,1033 0,0354 ( -* ) -0,3888 -0,2500 -0,1112 ( -* -) + -+ -+ 0,25 0,00 0,25 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -3 -0,2388 -0,1000 0,03876 ( -* -) 0,0446 0,1833 0,32210 ( * -) -0,0688 0,0700 0,20876 ( -* ) -0,2154 -0,0767 0,06210 ( -* ) + -+ -+ 0,25 0,00 0,25 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -4 0,1446 0,28333 0,4221 ( * -) 0,0312 0,17000 0,3088 ( -* ) -0,1154 0,02333 0,1621 ( -* ) + -+ -+ 0,25 0,00 0,25 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -5 -0,2521 -0,1133 0,0254 ( * -) -0,3988 -0,2600 -0,1212 ( -* ) + -+ -+ 0,25 0,00 0,25 78 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -6 -0,2854 -0,1467 -0,007902 ( * -) + -+ -+ 0,25 0,00 0,25 5.6 Tốc độ tăng trưởng đặc biệt (SGR) General Linear Model: SGR versus NT Factor Type Levels Values NT fixed Analysis of Variance for SGR, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P NT 6,2881 6,2881 1,0480 13,47 0,000 Error 14 1,0896 1,0896 0,0778 Total 20 7,3777 S = 0,278978 R-Sq = 85,23% R-Sq(adj) = 78,90% Unusual Observations for SGR Obs SGR Fit SE Fit Residual St Resid 3,38000 2,85667 0,16107 0,52333 2,30 R 2,21000 2,85667 0,16107 -0,64667 -2,84 R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable SGR All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -+ -1,251 -0,473 0,3046 ( * ) -1,641 -0,863 -0,0854 ( * ) -2,341 -1,563 -0,7854 ( -* ) -0,935 -0,157 0,6213 ( * ) -1,305 -0,527 0,2513 ( * -) -2,155 -1,377 -0,5987 ( * ) + -+ -+ -+ 79 -1,5 0,0 1,5 3,0 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -+ -1,168 -0,390 0,3880 ( * -) -1,868 -1,090 -0,3120 ( * ) -0,461 0,317 1,0946 ( * ) -0,831 -0,053 0,7246 ( -* ) -1,681 -0,903 -0,1254 ( * ) + -+ -+ -+ -1,5 0,0 1,5 3,0 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -+ -1,478 -0,7000 0,07796 ( * -) -0,071 0,7067 1,48462 ( * ) -0,441 0,3367 1,11462 ( * ) -1,291 -0,5133 0,26462 ( -* ) + -+ -+ -+ -1,5 0,0 1,5 3,0 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -+ 0,6287 1,4067 2,1846 ( * -) 0,2587 1,0367 1,8146 ( * ) -0,5913 0,1867 0,9646 ( * ) + -+ -+ -+ -1,5 0,0 1,5 3,0 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -+ -1,148 -0,370 0,4080 ( -* ) -1,998 -1,220 -0,4420 ( * ) + -+ -+ -+ -1,5 0,0 1,5 3,0 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -+ -1,628 -0,8500 -0,07204 ( * -) + -+ -+ -+ -1,5 0,0 1,5 3,0 80 5.7 Hệ số biến đổi thức ăn (FCR) General Linear Model: FCR versus NT Factor Type Levels Values NT fixed Analysis of Variance for FCR, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P NT 1,36360 1,36360 0,22727 7,21 0,001 Error 14 0,44127 0,44127 0,03152 Total 20 1,80487 S = 0,177536 R-Sq = 75,55% R-Sq(adj) = 65,07% Unusual Observations for FCR Obs FCR Fit SE Fit Residual St Resid 20 2,54034 2,18231 0,10250 0,35803 2,47 R 21 1,78444 2,18231 0,10250 -0,39787 -2,74 R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable FCR All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -+ -+ -+ -0,4942 0,0008 0,4959 ( * ) -0,1295 0,3656 0,8607 ( * ) -0,0363 0,4587 0,9538 ( -* ) -0,7342 -0,2392 0,2559 ( * ) -0,1610 0,3340 0,8291 ( * ) -0,0310 0,4640 0,9591 ( * ) -+ -+ -+ -0,70 0,00 0,70 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -+ -+ -+ -0,1303 0,3647 0,8598 ( * ) -0,0372 0,4579 0,9530 ( -* ) -0,7351 -0,2400 0,2551 ( -* ) -0,1619 0,3332 0,8283 ( * ) -0,0319 0,4632 0,9583 ( * ) 81 -+ -+ -+ -0,70 0,00 0,70 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -+ -+ -+ -0,402 0,0932 0,5882 ( * ) -1,100 -0,6047 -0,1097 ( * ) -0,527 -0,0315 0,4635 ( -* ) -0,397 0,0985 0,5935 ( * ) -+ -+ -+ -0,70 0,00 0,70 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -+ -+ -+ -1,193 -0,6979 -0,2028 ( * ) -0,620 -0,1247 0,3704 ( * ) -0,490 0,0053 0,5004 ( * ) -+ -+ -+ -0,70 0,00 0,70 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -+ -+ -+ 0,07812 0,5732 1,068 ( * ) 0,20811 0,7032 1,198 ( * ) -+ -+ -+ -0,70 0,00 0,70 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -+ -+ -+ -0,3651 0,1300 0,6251 ( * ) -+ -+ -+ -0,70 0,00 0,70 5.8 Lượng ăn tuyệt đối (FI) General Linear Model: FI versus NT Factor Type Levels Values NT fixed Analysis of Variance for FI, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P NT 0,588324 0,588324 0,098054 13,01 0,000 Error 14 0,105508 0,105508 0,007536 Total 20 0,693832 S = 0,0868118 R-Sq = 84,79% R-Sq(adj) = 78,28% 82 Unusual Observations for FI Obs FI Fit SE Fit Residual St Resid 1,00542 0,83311 0,05012 0,17230 2,43 R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable FI All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -1 -0,3212 -0,0792 0,1629 ( -* -) -0,5181 -0,2760 -0,0339 ( -* -) -0,7217 -0,4797 -0,2376 ( -* -) -0,4231 -0,1810 0,0611 ( -* ) -0,3777 -0,1356 0,1065 ( -* -) -0,6836 -0,4415 -0,1994 ( -* -) + -+ -+ 0,40 0,00 0,40 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -2 -0,4389 -0,1969 0,0452 ( -* -) -0,6426 -0,4005 -0,1584 ( -* -) -0,3439 -0,1018 0,1403 ( -* ) -0,2985 -0,0565 0,1856 ( -* -) -0,6044 -0,3624 -0,1203 ( -* -) + -+ -+ 0,40 0,00 0,40 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -3 -0,4457 -0,2036 0,03844 ( -* -) -0,1470 0,0950 0,33712 ( -* -) -0,1017 0,1404 0,38249 ( * -) -0,4076 -0,1655 0,07658 ( -* -) + -+ -+ 0,40 0,00 0,40 83 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -4 0,0566 0,29868 0,5408 ( -* ) 0,1020 0,34405 0,5861 ( -* -) -0,2039 0,03814 0,2802 ( -* -) + -+ -+ 0,40 0,00 0,40 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -5 -0,1967 0,0454 0,28745 ( -* -) -0,5026 -0,2605 -0,01845 ( -* ) + -+ -+ 0,40 0,00 0,40 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -6 -0,5480 -0,3059 -0,06382 ( -* -) + -+ -+ 0,40 0,00 0,40 84 PHỤ LỤC 6.1 Xác định amonia tổng số Hóa chất sử dụng: Dung dịch hypochlorous: dùng 20ml nước javel pha với nước cất thành 100ml, sau chuẩn độ với axit HCl 3N cho dung dịch pH từ 6,5 – 7,0 Dung dịch phenate: hòa tan 2,5g NaOH với 10g phenol 100ml nước cất Dung dịch sulfate manganous 0,003M: 0,05g MnSO4, nước cất khơng chứa ammonia pha thành 100ml Quy trình Pha đường chuẩn: Chuẩn bị dung dịch chuẩn ammonium chloride Lấy 20ml dung dịch cho vào bình tam giác với nồng dd ammonium tương ứng với thể tích dd chuẩn theo bảng đây: Nước cất không chứa Dung dịch chuẩn 2ppm ammonia (ml) (ml) 0,0 20 0,2 18 0,5 15 1,0 10 10 1,5 15 2,0 20 NH3 – N (ppm) Tiến hành phân tích: Lấy 20ml nước mẫu lọc qua giấy lọc cho vào bình tam giác Đặt bình tam giác lên máy khuấy từ, cho vào bình tam giác giọt MnSO4, 1ml dd hypocholorus acid, 1,2ml dd phenate Sau đem bình tam gác khỏi máy khuấy từ, để yên 10 phút cho màu thật Đo máy quang phổ bước sóng 630nm 85 6.2 Xác Định Nitrite Hóa chất sử dụng: Dung dịch acid sulfanilic: lấy 0,6 g acid sulfanilic, 20ml HCl đậm đặc, pha với nước cất thành 100ml Dung dịch Naphthylamine hydrochloride: lấy 0,6 g – naphthylamine hydrochloride, 1ml dd HCl đậm đặc, pha với nước cất thành 100ml Pha đường chuẩn: Chuẩn bị 50ml dung dịch cho vào bình tam giác với nồng độ dung dịch NO2 – N tương ứng với thể tích dung dịch chuẩn theo bảng đây: NO2 – N (ppm) Dung dịch chuẩn NO2 – N (0,5 µg/ml) Nước cất (ml) 0 50 0,05 45 0,10 10 40 0,15 15 35 0,20 20 30 0,30 30 20 Tiến trình phân tích: Cho 50ml mẫu lọc qua giấy lọc vào bình tam giác Đặt bình tam giác lên máy khuấy từ, cho hóa chất sau vào bình tam giác, ml acid sulfanilic, ml naphthylamin hydrochloride Để yên từ 10 – 30 phút Đo máy quang phổ với bước sóng 543 nm 86 87 ... cầu biến dưỡng phospho Phospho (P) thành phần muối khoáng cấu tạo nên xương, bao gồm 37% Ca 16% P Phospho diện acid nhân, phosphate, phospholipid số enzyme Phospho tham gia vào số ho t động biến... canxi phospho diện tự nhiên, dạng muối phosphate vô phosphate tribasic Ngồi ra, phospho dạng phosphate hữu cơ, đó, phospho thường gắn với đường, protein hay hợp chất hữu khác, tạo nên dạng phospholipid... canxi, cá hấp thu phospho qua mang Tuy nhiên tỷ lệ phospho hấp thụ từ môi trường nước thấp, đạt 1/40 so với canxi, nên phần lớn nhu cầu phospho cá lệ thuộc vào thức ăn Lượng phospho hấp thụ từ môi
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ BỘT CÁ BẰNG BÁNH DẦU ĐẬU NÀNH CÓ BỔ SUNG ENZYME PHYTASE TRONG THỨC ĂN CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus Bloch, 1792), ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ BỘT CÁ BẰNG BÁNH DẦU ĐẬU NÀNH CÓ BỔ SUNG ENZYME PHYTASE TRONG THỨC ĂN CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus Bloch, 1792)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay