KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÁC MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRA AO THÂM CANH Ở AN GIANG

75 30 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN [\ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÁC MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRA AO THÂM CANHAN GIANG NGÀNH: KHÓA: SINH VIÊN THỰC HIỆN: THỦY SẢN 2002 – 2006 LÊ NGỌC HOAN Thành Phố Hồ Chí Minh 9/2006 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÁC MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRA AO THÂM CANHAN GIANG Thực Lê Ngọc Hoan Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Vũ Cẩm Lương Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 9/2006 TÓM TẮT Đề tài: “ Khảo sát trạng mô hình nuôi cá tra thâm canh ao, hầm An Giang” tiến hành từ tháng đến tháng 7/2006 Thông qua phiếu điều tra 12 hộ nuôi cá tra theo mô hình nuôi (MHI) 23 hộ nuôi cá tra theo mô hình nuôi truyền thống (MHII), tiến hành phân tích yếu tố kỹ thuật, hiệu kinh tế vụ nuôi đánh giá trạng mô hình nuôi cá Kết điều tra thu sau: Diện tích nuôi hộ MHI từ 0,5 – (42%) 1ha (58%) Trong MHII diện tích nuôi 0,5 (48%), từ 0,5 – (48%) Về kỹ thuật nuôi: • Các hộ nuôi hai mô hình chưa thực tốt qui trình cải tạo ao • Chất lượng cá giống có vai trò quan trọng mô hình nuôi Qua điều tra, trại sản xuất giống cung cấp 58,3% (MHI) 34,8% (MHII) Thương lái cung cấp chiếm tỷ lệ cao 41,7% (MHI), 65,2% (MHII) • 79%) Thức ăn chiếm tỷ lệ lớn chi phí sản xuất hai mô hình (78% Về mặt quản lý chất lượng nước trình nuôi bao gồm đo tiêu chất lượng nước, hút bùn đáy ao thay nước Việc sử dụng thuốc hoá chất có khoảng cách khuyến cáo thực tế sử dụng Hiệu kinh tế, hình thức nuôi đạt suất cao tỷ suất lợi nhuận thấp so với hình thức nuôi truyền thoáng -ii- ABSTRACT The survery of “ The current state of intensive tra catfish pond culture in An Giang province” was carried out from Mach to July, 2006 The survery included 12 households with hygienic culture systems (Model I) and 23 households with traditional pond sysyems (Model II) The main results of technical – economic aspects are as follows: The average pond area in model I was 0.5 – ( 42%) and more than (58%) In modea II the range is less than 0,5 (48%) and 0,5 -1 is 48% On techinical issues: • Most of them on two models haven’t done improving pond process well • The fingerling quality is major (important) in models On the results of survey, the hatcheries applly 58,3% (Modes I) and 34,8% (Model II) Asfor sellers, they appply fingerling with high ratio: 44,7% (Model I) and 65,2% (Model II) • Feed apporpriate high ratio in spending product of two models (78% and 79%) On control quality of water the rising process includes: Test facrors of water, get out of the mud in bottom and water From using chemical and tablet to treat deseases, there was a distance between recommend od fishing associate and using Results of economic: although the stable culture model has higher productive than the creneral culture model, the rate of benefit is lower -iii- CAÛM TẠ Tôi xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Cùng toàn thể quý Thầy Cô Khoa Thủy Sản tận tình truyền đạt kiến thức khoa học suốt năm qua - Các cán công nhân viên Trung tâm khuyến ngư, Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh An Giang giúp đỡ cho hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Lòng biết ơn sâu sắc gởi đến: Thầy Vũ Cẩm Lương tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin cảm ơn bạn sinh viên lớp động viên, giúp đỡ trình học tập thời gian thực luận văn tốt nghiệp Do hạn chế mặt thời gian kiến thức nên luận văn tránh khỏi thiếu sót, xin đón nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn -iv- MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TÊN ĐỀ TÀI TÓM TẮT TIẾNG VIỆT TÓM TẮT TIẾNG ANH CẢM TẠ MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ ĐỒ THỊ DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH ii iii iv v viii x I GIỚI THIỆU 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 Đặt Vấn Đề Mục Tiêu Đề Tài Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể 1 1 II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 Tình Hình Nuôi Cá TraAn Giang Lòch sử nuôi cá tra An Giang Vò trí đòa lý tỉnh An Giang Diện tích nuôi cá tra sản lượng Kim ngạch xuất thủy sản Các hiệp hội nuôi cá Đặc Điểm Sinh Học Cá Tra Phân loại Phân bố Đặc điểm hình thái Điều kiện môi trường sống Đặc điểm dinh dưỡng Đặc điển sinh trưởng – sinh sản Kỹ thuật nuôi cá tra ao (theo tiêu chuẩn GAP) Thiết kế xây dựng ao Chuẩn bò ao Thả cá giống Mùa vụ nuôi Thức ăn Quản lý chăm sóc Thu hoạch -v- 3 4 6 6 8 9 10 10 11 11 12 14 2.3.8 2.3.9 Thò trường xuất Trở ngại 14 15 III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2 Thời Gian Đòa Điểm Nội Dung Phương Pháp Thực Hiện Nội dung khảo sát Phương pháp thực Phương Pháp Thu Thập Xử Lý Số Liệu Phương pháp thu thập số liệu Phương pháp xử lý số liệu 16 16 16 16 16 16 16 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 Thông Tin Chung Các Nông Hộ Khảo Sát Trên Đòa Bàn Tỉnh An Giang Kinh nghiệm hộ nuôi cá tra Độ tuổi Lực lực lao động nông hộ Tình hình tham gia lớp tập huấn cá tra nông hộ Hiện Trạng Kỹ Thuật Quản Lý Ao Nuôi Của Nông Hộ Các mô hình nuôi cá tra hầm Diện tích độ sâu ao nuôi Cải tạo aotra giống Thức ăn Quản lý chất lượng nước Xử lý bùn đáy ao Thay nước Tình hình sử dụng thuốc hoá chất 17 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 17 17 18 18 19 19 19 20 23 24 28 30 32 34 Hiệu Quả Kinh Tế 36 Chi phí sản xuất Lợi nhuận Đánh Giá Hiện Trạng Mô Hình Nuôi Cá Tra Sạch Trong Ao, Hầm An Giang Cải tạo aotra giống Thức ăn Quản lý chất lượng nước Thuốc hoá chất 36 38 39 -vi- 39 39 40 40 40 V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41 5.1 5.2 Kết Luận Đề Nghò 41 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục Phuï luïc Phuï luïc Phuï luïc Phuï luïc Phuï luïc Phuï luïc Phuï lục Phiếu điều tra nông hộ nuôi cá tra ao Thông tin nông hộ Qui trình cải tạo ao Thông tin giống Thức ăn sử dụng qui trình nuôi Quản lý chất lượng nước trình nuôi Lượng nước tần số thay nước ao nuôi Hiệu kinh tế vụ nuôi/ha -vii- DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG Bảng 2.1 Baûng 4.1 Baûng 4.2 Baûng 4.3 Baûng 4.4 Baûng 4.5 Baûng 4.6 Baûng 4.7 Baûng 4.8 Baûng 4.9 Baûng 4.10 Baûng 4.11 Baûng 4.12 Baûng 4.13 Baûng 4.14 Baûng 4.15 Bảng 4.16 Bảng 4.17 NỘI DUNG TRANG Thành phần thức ăn ruột cá tra tự nhiên Kinh nghiệm nuôi cá tra aocấu tuổi nông hộ khảo sát Lực lượng lao động thuê mướn nông hộ Tình hình tham gia lớp tập huấn cá tra nông hộ Phân bố hộ nuôi hai mô hình Diện tích độ sâu ao nuôi Các bước cải tạo ao trình nuôi Nguồn cung cấp cá tra giống Mật độ thả cá giống Xử lý cá tra giống trước thả Thức ăn sử dụng qui trình nuôi Đo tiêu chất lượng nước (CLN) Hút bùn đáy ao vụ nuôi Tần số tỷ lệ nước thay giai đoạn cá nhỏ Tỷ lệ nước thay giai đoạn lại vụ nuôi Hiệu lợi nhuận mô hình nuôi cá tra Các mức cải thiện khâu quản lý, kỹ thuật mô hình nuôi cá -viii- 17 18 18 19 19 20 22 23 24 24 27 28 30 32 33 38 39 DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ Đồ thò 2.1 Đồ thò 2.2 Đồ thò 4.1: Đồ thò 4.2 Đồ thò 4.3 Xuất cá tra, basa Việt Nam tháng – 4/2006 Các thò trường cá tra, basa Việt Nam tháng – 4/2006 Biến động DO (mg/l) ngày đêm ao nuôi Cơ cấu chi phí nuôi cá tra MH II Cơ cấu chi phí nuôi cá tra MHI -ix- 14 15 30 36 37 2.10.2 Sử dụng thuốc qui trình nuôi Tên thuốc Phòng bệnh Trò bệnh Tần số Lần/ tháng Lần/vụ Kháng sinh: Khử trùng( formol, BKC, thuốc tím…) Vitamin C Chế phẩm sinh học Thuốc tẩy giun sán Khác 2.11 Thu hoạch Công ty có kiểm tra kháng sinh ? Thời gian ngưng sử dụng thuốc trước thu hoạch ? Thời gian Năng suất /ao/ vụ nuôi(tháng) Min Max … Có … Không ………………………… ngày Kích cỡ (kg) Sản lượng (tấn/năm) III CHI PHÍ ĐẦU TƯ 3.1 Giá thành sản xuất 1kg : 3.2 Chi phí Các chi phí Đơn giá(đồng/1kg cá) Giống Thức ăn Năng lượng (điện, xăng dầu) Chất đốt Thuê lao động Vầt tư, trang thiết bò Chi phí khác Tổng 3.3 Nguồn vốn sử dụng Nguồn vốn Tỷ lệ(%) Vốn vay tư nhân Vốn tự có Vốn vay ngân hàng IV NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA NÔNG DÂN TRONG THỜI GIAN TỚI 4.1 Khó khăn thường gặp trình nuôi … Thiếu vốn … Không biết kỹ thuật … Giá … Đầu … Tỷ lệ vàng thòt cao … Nguồn nước … Khác 4.2 Dự đònh nông hộ thời gian tới … Tiếp tục nuôi … Tiếp tục nuôi với qui mô nhỏ … Thay đổi đối tượng nuôi … Mở rộng sản xuất … Làm nghề khác 4.3 Ý kiến riêng nông hộ nghề nuôi cá tra ao thaâm canh PHỤ LỤC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NÔNG HỘ Số TT Họ tên Tuổi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Bê Võ Phú Trung Nguyễn Văn Dũng Cao Văn Anh Bằng Hồ Văn Tiểu Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Lời Dương Quốc Phong Lê Văn Tô Nguyễn Văên Thành Nguyễn Hồng Thái Nguyễn Phước Sang Lê Năm Hội Phan Văn Tiến Phan Tuấn Kiệt Lê Quốc Việt Lê Kim Măng Nguyễn Chánh Niệm Huỳnh ngọc Cơ Trần Hữu Nghò Nguyễn Đức Quân La Văn Giàu Dương Văn Phương 40 67 40 45 74 52 40 51 27 52 52 38 32 49 42 40 23 36 39 40 60 40 36 60 Phan Hữu Tài Mạc Quang Kỳ Võ i Quốc Dương Thò Kim Liên Mai Hoàng Vũ 43 42 33 43 49 Đòa Châu Phú Châu Phú Châu Phú Châu Phú Châu Phú Châu Phú Châu Phú Châu Phú Châu Phú Chợ Mới Chợ Mới Chợ Mới Chợ Mới Chợ Mới Chợ Mới Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Long Xuyên Phú Tân Chợ Mới Cồn An Thạnh Trung Chợ Mới Cồn Cá Bống Cồn Cá Bống Cồn Bà Hoà Số lao động thuê Tham gia tập huấn 2 2 3 Coù Coù Coù Có Có Có Không Không Có Có Có Có Có Có Có Có Không Có Không Có Có Có Không Có Kinh nghiệm nuôi (năm) 25 7 2 10 15 13 Coù Coù Coù Coù Coù 10 10 Leâ Minh Hậu Hồ Anh Dũng 10 11 12 Nguyễn Ngọc Viên Trần Văn Minh Doãn Quốc Xã Doãn Quốc Hội 33 Cồn Bà Hoà 45 Cồn Bà Hoà Cồn An 50 Thạnh Trung 73 Châu Phú 31 Chợ Mới 36 Chợ Mới 4 Có Có 2 12 Coù Coù Coù Coù 20 2 PHỤ LỤC QUI TRÌNH CẢI TẠO AO Soá TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Họ tên Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Bê Võ Phú Trung Nguyễn Văn Dũng Cao Văn Anh Bằng Hồ Văn Tiểu Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Lời Dương Quốc Phong Lê Văn Tô Nguyễn Văên Thành Nguyễn Hồng Thái Nguyễn Phước Sang Lê Năm Hội Phan Văn Tiến Phan Tuấn Kiệt Lê Quốc Việt Lê Kim Măng Nguyễn Chánh Niệm Huỳnh ngọc Cơ Trần Hữu Nghò Nguyễn Đức Quân La Văn Giàu Dương Văn Phương Phan Hữu Tài Mạc Quang Kỳ Võ i Quốc Dương Thò Kim Liên Mai Hoàng Vũ Lê Minh Hậu Hồ Anh Dũng Nguyễn Ngọc Viên Trần Văn Minh Doãn Quốc Xã Doãn Quốc Hội Cải tạo ao Có Có Có Có Có Có Không Có Không Có Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Có Có Có Có Có Tháo cạn nước Có Không Có Không Có Có Không Không Không Không Không Không Có Có Không Có Không Không Có Không Không Không Không Không Không Không Có Không Không Không Không Không Có Không Không Nạo vét bùn đáy Có Có Có Có Không Có Có Không Có Có Không Có Có Có Không Có Có Không Có Có Có Có Có Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Có Có Cải tạo đáy Có Không Có Không Có Không Không Không Không Không Có Không Có Có Khoâng Khoâng Khoâng Khoâng Khoâng Khoâng Khoâng Khoâng Khoâng Khoâng Không Không Có Không Không Không Không Không Có Không Không PHỤ LỤC THÔNG TIN VỀ CON GIỐNG Số TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Họ Tên Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Bê Võ Phú Trung Nguyễn Văn Dũng Cao Văn Anh Bằng Hồ Văn Tiểu Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Lời Dương Quốc Phong Lê Văn Tô Nguyễn Văên Thành Nguyễn Hồng Thái Nguyễn Phước Sang Lê Năm Hội Phan Văn Tiến Phan Tuấn Kiệt Lê Quốc Việt Lê Kim Măng Nguyễn Chánh Niệm Huỳnh ngọc Cơ Trần Hữu Nghò Nguyễn Đức Quân La Văn Giàu Dương Văn Phương Phan Hữu Tài Mạc Quang Kỳ Võ i Quốc Dương Thò Kim Liên Mai Hoàng Vũ Lê Minh Hậu Hồ Anh Dũng Tắm cá Có Có Có Có Có Có Không Có Có Có Có Không Có Có Không Có Có Không Không Có Có Không Có Có Có Không Không Có Có Có Hoá chất sử dụng (*) 1,2 3 1,2 1,2 1,4 1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,2 1,2 1,2 Mật độ Kích cỡ (cm) (con/m2) 27.5 15 20 42.5 60 30 40 35 10 40 24 32 50 20.5 27 23 20 30 30 25 33 35 26 44 30 40 20 60 16 23 10 25 12 30 30 30 12 25 20 25 20 25 30 30 25 25 15 30 25 20 25 30 2.5 30 15 30 25 30 25 25 25 25 Tỷ lệ sống (%) 80 95 90 80 70 90 70 70 91.5 80 70 90 85 90 83 90 90 90 80 85 90 95 95 90 90 85 100 80 97 90 100 32 33 34 35 Nguyễn Ngọc Viên Trần Văn Minh Doãn Quốc Xã Doãn Quốc Hội Có Có Có Có 1 Chú thích: (*): = muối, = voâi, = chlorine, = tetracyline, = khaùc 31 20 40 24 13 30 30 30 85 90 95 90 PHỤ LỤC THỨC ĂN SỬ DỤNG TRONG QUI TRÌNH NUÔI Giai đoạn nuôi Số TT Họ Tên 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Bê Võ Phú Trung Nguyễn Văn Dũng Cao Văn Anh Bằng Hồ Văn Tiểu Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Lời Dương Quốc Phong Lê Văn Tô Nguyễn Văên Thành Nguyễn Hồng Thái Nguyễn Phước Sang Lê Năm Hội Phan Văn Tiến Phan Tuấn Kiệt Lê Quốc Việt Lê Kim Măng Nguyễn Chánh Niệm Huỳnh ngọc Cơ Trần Hữu Nghò Nguyễn Đức Quân La Văn Giàu Dương Văn Phương Phan Hữu Tài Mạc Quang Kỳ Võ i Quốc Nhỏ Loại Hàm thức lượng ăn đạm (**) (%) 26 20 28 28 26 26 26 30 28 28 28 30 26 30 26 26 30 28 28 25 22.0 20 24 30 30 25 30 Lớn Loại thức ăn (**) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Hàm lượng đạm (%) 16 18 16 25 16 25 16 15 22 18 16 20 25 22 16 17 18 17 16 16 16 15 17 26 26 20 22 FCR trung bình 3.2 3.2 2.6 3.5 2.5 3.2 3.5 1.5 3.2 2.8 2.8 1.5 3.5 3.2 2.8 3.2 3 3.2 2.8 1.52 1.55 2.8 28 29 30 31 32 33 34 35 Dương Thò Kim Liên Mai Hoàng Vũ Lê Minh Hậu Hồ Anh Dũng Nguyễn Ngọc Viên Trần Văn Minh Doãn Quốc Xã Doãn Quốc Hội 1 1 1 1 Chú thích: (**): thức ăn viên = 1, thức ăn chế bieán = 30 30 28 30 25 28 30 30 1 1 1 25 22 22 22 25 20 22 22 2.5 1.6 1.7 1.55 2.5 1.6 1.6 PHỤ LỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯNG NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH NUÔI Số TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Hoï Tên Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Bê Võ Phú Trung Nguyễn Văn Dũng Cao Văn Anh Bằng Hồ Văn Tiểu Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Lời Dương Quốc Phong Lê Văn Tô Nguyễn Văên Thành Nguyễn Hồng Thái Nguyễn Phước Sang Lê Năm Hội Phan Văn Tiến Phan Tuấn Kiệt Lê Quốc Việt Lê Kim Măng Nguyễn Chánh Niệm Huỳnh ngọc Cơ Trần Hữu Nghò Nguyễn Đức Quân La Văn Giàu Dương Văn Phương Phan Hữu Tài Mạc Quang Kỳ Võ i Quốc Dương Thò Kim Liên Mai Hoàng Vũ Lê Minh Hậu Đo CLN Không Không Không Không Không Không Có Có Không Không Không Có Không Có Không Không Không Không Không Không Không Có Không Có Có Có Có Không Có Có Chỉ tiêu CLN (***) 2 2 1,2,3 2 2,3 2,3 Hút bùn đáy ao Tần số (lần/vụ) Có Có Không Có Có Không Có Không Có Không Có Có Không Có Có Có Có Có Có Không Có Có Có Có Có Có Có Không Có Có 2 3 1 1 2 2 3 31 32 33 34 35 Hồ Anh Dũng Nguyễn Ngọc Viên Trần Văn Minh Doãn Quốc Xã Doãn Quốc Hội Có Có Có Có Có Chú thích: (***): = DO, = pH, = NH3, = độ 2,3 2,3 2 Coù Coù Coù Coù Coù 2 PHỤ LỤC LƯNG NƯỚC VÀ TẦN SỐ THAY NƯỚC TRONG AO NUÔI Giai đoạn nuôi Số tt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Họ tên Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Bê Võ Phú Trung Nguyễn Văn Dũng Cao Văn Anh Bằng Hồ Văn Tiểu Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Lời Dương Quốc Phong Lê Văn Tô Nguyễn Văên Thành Nguyễn Hồng Thái Nguyễn Phước Sang Lê Năm Hội Phan Văn Tiến Phan Tuấn Kiệt Lê Quốc Việt Lê Kim Măng Nguyễn Chánh Niệm Huỳnh ngọc Cơ Trần Hữu Nghò Nguyễn Đức Quân La Văn Giàu Dương Văn Phương Phan Hữu Tài Mạc Quang Kỳ Võ i Quốc Dương Thò Kim Liên Mai Hoàng Vũ Nhỏ Lượng nước Tần số thay (%) (ngày/lần) 30 10 20 30 20 30 20 20 15 15 20 20 20 20 20 30 20 20 20 15 20 20 10 0 20 15 30 30 40 20 30 30 Lớn Lượng nước Tần số thay (%) (lần/ngày) 20 20 30 20 30 20 20 20 30 30 30 40 30 30 30 30 20 20 20 30 30 30 30 40 40 20 30 30 40 30 31 32 33 34 35 Leâ Minh Hậu Hồ Anh Dũng Nguyễn Ngọc Viên Trần Văn Minh Doãn Quốc Xã Doãn Quốc Hội 30 25 30 30 20 30 1 1 1 40 50 30 30 30 30 1 1 1 PHỤ LỤC HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MỘT VỤ NUÔI/HA Số TT Họ tên 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Bê Võ Phú Trung Nguyễn Văn Dũng Cao Văn Anh Bằng Hồ Văn Tiểu Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Lời Dương Quốc Phong Lê Văn Tô Nguyễn Văên Thành Nguyễn Hồng Thái Nguyễn Phước Sang Lê Năm Hội Phan Văn Tiến Phan Tuấn Kiệt Lê Quốc Việt Lê Kim Măng Nguyễn Chánh Niệm Huỳnh ngọc Cơ Trần Hữu Nghò Nguyễn Đức Quân La Văn Giàu Dương Văn Phương Phan Hữu Tài Mạc Quang Kỳ Võ i Quốc Dương Thò Kim Liên Năng Giá suất (đ/kg) (tấn/ha) 212.5 159 200 250 300 250 200 252.5 93.3 285.7 168.8 320 426 240 220 233 150 267 212.5 150 333 300 240 240 492 310 300 450 12900 13500 12000 12700 12000 12500 12000 12700 13500 13000 12800 12500 13000 12000 13000 12500 13000 12000 12900 12700 12000 12400 11900 14500 14500 14000 14000 14000 Tổng thu nhập (triệu đồng) 4386 9450 1080 2032 540 1000 960 641.35 1890 10400 1728 3750 7800 2880 2600 1312.5 390 1440 2064 762 2160 2976 4165 3480 7134 4340 4200 6300 Tổng chi phí (triệu đồng) 3230 6300 765 1520 382.5 760 720 404 1540 7200 1350 2850 5700 2400 1700 892.5 255 1080 1360 540 1620 2040 3150 2640 5412 2945 3300 4500 Vốn (đ/kg) Tiền lời (triệu đồng) 9500 1156 9000 3150 8500 315 9500 512 8500 157.5 9500 240 9000 240 8000 237.35 11000 350 9000 3200 10000 378 9500 900 9500 2100 10000 480 8500 900 8500 420 8500 135 9000 360 8500 704 9000 222 9000 540 8500 936 9000 1015 11000 840 11000 1722 9500 1395 11000 900 10000 1800 Hieäu suaát (%) 35.8 50.0 41.2 33.7 41.2 31.6 33.3 58.8 22.7 44.4 28.0 31.6 36.8 20.0 52.9 47.1 52.9 33.3 51.8 41.1 33.3 45.9 32.2 31.82 31.82 47.37 27.27 40.00 29 30 31 32 33 34 35 Mai Hoàng Vũ Lê Minh Hậu Hồ Anh Dũng Nguyễn Ngọc Viên Trần Văn Minh Doãn Quốc Xã Doãn Quốc Hội 255 144 156 140 160 375 220 14500 14000 14500 14000 12500 14500 14700 3697.5 2016 2262 1960 2000 5437.5 3234 2805 1584 1638 1330 1440 4125 2420 11000 892.5 11000 432 10500 624 9500 630 9000 560 11000 1312.5 11000 814 31.82 27.27 38.10 47.37 38.89 31.82 33.64 ... water From using chemical and tablet to treat deseases, there was a distance between recommend od fishing associate and using Results of economic: although the stable culture model has higher productive... The average pond area in model I was 0.5 – ( 42%) and more than (58%) In modea II the range is less than 0,5 (48%) and 0,5 -1 is 48% On techinical issues: • Most of them on two models haven’t... models On the results of survey, the hatcheries applly 58,3% (Modes I) and 34,8% (Model II) Asfor sellers, they appply fingerling with high ratio: 44,7% (Model I) and 65,2% (Model II) • Feed apporpriate
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÁC MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRA AO THÂM CANH Ở AN GIANG, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÁC MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRA AO THÂM CANH Ở AN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay