KHAÛ NAÊNG ÖÙNG DUÏNG CUÛA BRONOPOL TRONG NUOÂI TROÀNG THUYÛ SAÛN

57 50 1
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA THỦY SẢN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA BRONOPOL TRONG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN NGÀNH: THỦY SẢN KHÓA: 2002 – 2006 SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ LONG HỒ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2006 KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA BRONOPOL TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Thực bởi: Lê Long Hồ Luận văn đệ trình để cấp Kỹ sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Phạm Văn Nhỏ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 8/2006 TÓM TẮT Để khảo sát:’’Khả ứng dụng Bronopol nuôi trồng thủy sản” tiến hành bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm 1: Ấp trứng cá rô đồng, cá chép, tôm xanh với CuSO4, Formalin, Formalan, Malachite Green, Bronopol Thí nghiệm 2: Khảo sát LC50 Bronopol cá rô phi con, tép bò, hậu ấu trùng tôm xanh Kết thí nghiệm: Bronopol có hiệu tốt so với CuSO4, Formalin, Formalan, Malachite Green ấp trứng Malachite Green nồng độ ppm gây chết cá rô đồng nở ấp trứng CuSO4 tất nồng độ thí nghiệm gây chết cá chép post tôm xanh LC50-24h Bronopol cá rô phi 24,49 ppm; LC50-48h Bronopol tép bò là37.99 ppm ấu trùng tôm xanh là70.72 ppm ii ABSTRACT “Evalution of using Bronopol in aquaculture” we conducted two experiment: Experiment 1: Incubating of eggs of climbing perch, common carp and giant fresh water prawn with CuSO4, Formalin, Formalan, Malachite Green and Bronopol with different concentration Experiment 2: Determing LC50 of Bronopol for fingerling of tilapia, rice-prawn and Postlavae of giant fresh water prawn The results shown that: − Bronopol have good effected comparing to the others chemicals on egg incubation − Malachite Green cause death new hatching of climping perch at ppm − CuSO4 cause death of fry common carp and giant prawn Postlarvae at all eperimental concentration − LC50-24h of Bronopol for fingerling of tilapia was 24.49 ppm; LC50-48h of Bronopol for rice-prawn was 37.99 ppm and 70.72 ppm on giant prawn Postlarvae iii CẢM TẠ Xin chân thành cảm ơn: Ban chủ nhiệm Khoa tất quý thầy cô khoa Thủy Sản trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho thực tốt đề tài Thầy Phạm Văn Nhỏ - giáo viên hướng dẫn tận tình giúp đỡ nhiệt tình thời gian thực đề tài Các anh chò bạn khoa Thủy Sản trường động viên giúp đỡ trình thực Do có nhiều hạn chế mặt kiến thức nên chắn không tránh khỏi thiếu soát Rất mong đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn iv PHẦN ĐỀ MỤC MỤC LỤC TRANG Tên đề tài i Tóm tắt tiếng việt ii Tóm tắt tieáng Anh iii Cảm tạ iv Muïc luïc v Phụ lục danh sách bảng vii Danh saùch đồ thò hình ảnh viii I GIỚI THIỆU .1 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài .1 II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ Lược Về Bronopol 2.1.1 Nguồn gốc tên gọi 2.1.2 Phân loại 2.1.3 Những đặc điểm lý hoá học Bronopol 2.1.4 Bronopol môi trường 2.1.5 Những nghiên cứu Bronopol 2.1.6 Khả ứng dụng Bronopol thủy sản .12 2.1.7 Khả sử dụng Bronopol thay Malachite Green Việt Nam .13 III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Thời Gian Và Đòa Điểm Nghiên Cứu 15 3.2 Vật Liệu, Thiết Bò Hoá Chất Thí Nghiệm 15 3.2.1 Vật liệu thiết bò 15 3.2.2 Hóa chất 15 3.3 Phương Pháp Nghiên Cứu 15 3.3.1 Boá trí thí nghiệm 15 3.3.2 Thu thập số liệu 16 v IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 Khảo sát hiệu sử dụng Bronopol so với Formalan, Đồng sulfat, Malachite green, Formalin 18 4.1.1 Ấp trứng cá rô đồng .18 4.1.2 Ấp trứng cá chép 20 4.1.3 Ấp trứng tôm xanh 22 4.2 Khảo sát LC50 Bronopol ấu trùng tôm xanh, cá rô phi con, tép bò .24 4.2.1 Khảo sát LC50 Bronopol cá rô phi .24 4.2.2 Khảo sát LC50 Bronopol tép bò 25 4.2.3 Khảo sát LC50 Bronopol hậu ấu trùng tôm xanh .26 V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT .28 5.1 Kết Luận 28 5.2 Đề Xuất 28 TAØI LIỆU THAM KHẢO .29 PHUÏ LUÏC .30 Phuï luïc Số trứng cá rô đồng nở qua lần ấp 30 Phụ lục Số trứng cá chép nở qua lần ấp 31 Phụ lục Số ấu trùng tôm xanh nở qua lần ấp 32 Phụ lục Tỉ lệ chết đối tượng thí nghiệm theo nồng độ Bronopol 33 Phuï lục Xử lý thống kê 34 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Nội dung 2.1 Độ hoà tan Bronopol 22-25oC số chất hoà tan thông thường Trang 2.2 Thời gian bán huỷ Bronopol chuẩn bò dung dòch đệm lỏng 300 ppm 2.3 Bronopol tính độc không nước 2.4 Liều dùng cho Bronopol cho lần ngâm tắm 14 3.1 Nồng độ hoá chất thí nghiệm 16 4.1 Hiệu sử dụng hoá chất thí nghiệm ấp trứng cá rô đồng (trứng nở/trứng không nở) 18 4.2 Hiệu sử dụng hoá chất thí nghiệm ấp trứng cá chép (trứng nở/trứng không nở) 26 4.3 Hiệu sử dụng hoá chất thí nghiệm ấp trứng tôm xanh (trứng nở/trứng không nở) 23 4.4 Tỉ lệ chết cá rô phi sau 24 (%-24h) 24 4.5 Tỉ lệ chết tép bò sau 48 (%-48h) 24 4.6 Tỉ lệ chết hậu ấu trùng tôm xanh sau 48 (%-48h) 25 vii DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH Đồ thò Nội dung Trang 4.1 Tương quan tỉ lệ chết cá rô phi nồng độ 25 4.2 Tương quan tỉ lệ chết cá tép bò nồng độ 26 4.3 Tương quan tỉ lệ chết hậu ấu trùng tôm xanh nồng độ 27 Hình ảnh Nội dung 2.1 Tinh thể Bronopol Trang viii -1- I GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề Trong năm gần đây, nuôi trồng thuỷ sản giúp cho người dân nuôi thuỷ sản bước cải thiện sống trở nên giả mà góp phần thu ngoại tệ cho quốc gia thông qua việc xuất thuỷ sản Xuất thuỷ sản ngày gặp nhiều khó khăn bên cạnh việc chống bán phá giá việc kiểm soát nghiêm ngặt dư lượng kháng sinh mặt hàng thuỷ sản có kiểm tra dư lượng Malachite Green Bộ Thủy sản ban hành đònh 20/QD-BTS ngày 12/12/2003 v/v sửa đổi, bổ sung đònh 344/2001/QD-BTS ngày 2/5/2001 đònh số 14/2002/QDBTS ngày 15/2/2004 quy đònh cấm nhập sản phẩm chứa Malachite Green Cục Quản lý Chất lượng, An toàn Vệ sinh Thú y Thủy sản có công văn số 1070/CLTY-TY ngày 16/6/2004 v/v yêu cầu ngừng sản xuất sử dụng Malachite Green nuôi trồng thủy sản Ngày 28/11/2004 quan an toàn thực phẩm Anh (British Food Safety Administration) đánh giá việc nhiễm dư lượng Malachite Green lô hàng thuỷ sản Việt Nam có tính chất nghiêm trọng yêu cầu Việt Nam trả lời biện pháp kiểm soát dư lượng Malachite Green sản phẩm thuỷ sản hành động khắc phục Đặc biệt riêng tháng 10 11/2004 có 10 lô hàng bò EU phát nhiễm hoá chất cấm sử dụng Malachite Green chất chuyển hoá Green leucomalachite tập trung vào sảm phẩm cá rô phi, cá trê, cá ba sa Ngày 19/12/2004 vừa qua quan tra thực phẩm Canada (the Canada Food Inspection Agency) cảnh báo kết kiểm tra từ tháng đến đầu tháng 12/2004 có 24 lô hàng thuỷ sản Việt Nam bò nhiễm Malachite Green Trước thực tế Bronopol chất chấp nhận EU số nước giới để thay Malachite Green, phân công Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nông Lâm thực đề tài:” Khả ứng dụng Bronopol nuôi trồng thủy sản” 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Khảo sát khả kháng khuẩn, nấm Bronopol so với Malachite Green, Đồng sulfat, Formalin, Formalan Tìm nồng độ kháng khuẩn, nấm có hiệu Bronopol Khảo sát LC50 Bronopol số đối tượng thủy sản - 34 - Số cá trứng dùng Malachite Green (trứng nơ trứng/không nởû) Số lần lặp lại Nồng độ Malachite Green (ppm) 8/2 9/1 9/1 8/2 8/2 10/0 9/1 9/1 9/1 8/2 9/1 9/1 Số trứng nở dùng Bronopol trứng nở/trứng không nởû) Số lần lặp lại Nồng độ Bronopol (ppm) 7/3 7/3 8/2 10 20 40 9/1 10/0 9/1 10/0 9/1 8/2 9/1 9/1 9/1 Phụ lục Số ấu trùng tôm xanh nở qua lần ấp Số trứng nở dùng Đồng sulfat (ấu trùng/trứng không nở) Số lần lặp lại Nồng độ Đồng sulfat (ppm) 12/18 12/18 17/13 0.5 16/14 17/13 17/13 20/10 16/14 24/6 22/8 20/10 24/6 Số trứng nở dùng Formalin (ấu trùng/ trứng không nở) Số lần lặp lại Nồng độ Formalin (ppm) 6/24 8/22 8/22 20 40 80 16/14 18/12 18/12 21/9 16/14 15/15 11/19 18/12 20/10 - 35 Số trứng nở dùng Formalan (ấu trùng/trứng không nở) Số lần lặp lại Nồng độ Formalan (ppm) 10/20 12/18 15/15 0.5 15/15 17/13 18/12 17/13 15/15 15/15 19/11 17/13 17/13 Số trứng nở dùng Malachite Green (ấu trùng/trứng không nở) Số lần lặp lại Nồng độ Malachite Green (ppm) 11/19 5/25 16/14 20/10 23/7 18/12 17/13 20/10 15/15 18/12 19/11 13/17 Số trứng nở dùng Bronopol (ấu trùng/trứng không nở) Số lần lặp lại Nồng ñoä Bronopol (ppm) 15/15 14/16 12/18 10 20 40 25/5 20/10 15/15 29/1 22/8 19/11 26/4 20/10 16/14 Phụ lục Tỉ lệ chết đối tượng thí nghiệm theo nồng độ Bronopol Tỉ lệ chết cá rô phi sau 24 (%-24h) Số lần lặp lại Nồng độ (ppm) 0% 0% 0% 10 20 40 0% 10% 30% 100% 0% 0% 20% 100% 0% 0% 20% 100% - 36 Tỉ lệ chết ấu trùng tôm xanh sau 48 (%-48giờ) Số lần lặp lại Nồng độ (ppm) 0% 0% 0% 10 20 40 80 10% 20% 30% 55% 5% 20% 25% 60% 5% 15% 25% 55% Tỉ lệ chết ấu trùng tôm xanh sau 48 (%-48giờ) Số lần lặp lại Nồng độ (ppm) 0% 0% 0% 10 20 40 80 10% 20% 30% 55% 5% 20% 25% 60% 5% 15% 25% 55% - 37 - PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÍ THỐNG KÊ 4.1 Ấp trứng cá rô đồng 4.1.1 Kết phân tích ANOVA nồng độ Bronopol 4.1.1.1 Giữa Bronopol ppm (I), 10 ppm (II), 20 ppm (III),40 ppm (IV) One-Way Analysis of Variance -Data: RODONG-BRONOPOL.SL Level codes: RODONG-BRONOPOL.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 258.00000 86.000000 46.909 0000 Within groups 14.66667 1.833333 Total (corrected) 272.66667 11 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for RODONG.SL by RODONG.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -IV 17.333333 X III 27.333333 X I 28.333333 X II 28.333333 X -contrast difference limits I - II 0.00000 2.55010 I - III 1.00000 2.55010 I - IV 11.0000 2.55010 * II - III 1.00000 2.55010 II - IV 11.0000 2.55010 * III - IV 10.0000 2.55010 * denotes a statistically significant difference - 38 4.1.2 Kết phân tích ANOVA nồng độ hoá chất thí nghiệm 4.1.1.1 Giữa Bronopol (B) 10ppm, Malachite (M) 1ppm, CuSO4 (D) 0.5 ppm, Formalin (F) 20ppm, Formalan (F1) 0.5ppm One-Way Analysis of Variance Data: NONGDO1.SL Level codes: NONGDO1.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 11.066667 2.7666667 3.192 0622 Within groups 8.666667 10 8666667 Total (corrected) 19.733333 14 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for HOACHAT.SL by HOACHAT.NT Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups D 26.333333 X M 26.666667 XX F 28.000000 XX B 28.333333 X F1 28.333333 X contrast difference limits B - M 1.66667 1.69410 B - D 2.00000 1.69410 * B - F 0.33333 1.69410 B - F1 0.00000 1.69410 M - D 0.33333 1.69410 M - F -1.33333 1.69410 M - F1 -1.66667 1.69410 D - F -1.66667 1.69410 denotes a statistically significant difference - 39 4.1.1.2 Giữa Bronopol (B) 20ppm, Malachite (M) 2ppm, CuSO4 (D) ppm, Formalin (F) 40ppm, Formalan (F1) 1ppm One-Way Analysis of Variance Data: NONGDO2.SL Level codes: NONGDO2.ND Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 10.266667 2.5666667 3.500 0492 Within groups 7.333333 10 7333333 Total (corrected) 17.600000 14 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for HOACHAT2.SL by HOACHAT2.ND Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups F 25.333333 X M 25.666667 X D 26.333333 XX B 27.333333 X F1 27.333333 X contrast difference +/limits B - M 1.66667 1.55834 * B - D 1.00000 1.55834 B - F 2.00000 1.55834 * B - F1 0.00000 1.55834 M - D -0.66667 1.55834 M - F 0.33333 1.55834 M - F1 -1.66667 1.55834 * D - F 1.00000 1.55834 * denotes a statistically significant difference - 40 4.1.1.3 Giữa Bronopol (B) 40ppm, Malachite (M) 4ppm, CuSO4 (D) ppm, Formalin (F) 80ppm, Formalan (F1) 2ppm One-Way Analysis of Variance Data: NONGDO3.SL Level codes: NONGDO3.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 216.93333 54.233333 22.597 0001 Within groups 24.00000 10 2.400000 Total (corrected) 240.93333 14 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for HOACHAT3.SL by HOACHAT3.NT Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups B 17.333333 X M 26.666667 X D 26.666667 X F 27.000000 X F1 27.000000 X contrast difference +/limits B - M -9.33333 2.81915 * B - D -9.33333 2.81915 * B - F -9.66667 2.81915 * B - F1 -9.66667 2.81915 * M - D 0.00000 2.81915 M - F -0.33333 2.81915 M - F1 -0.33333 2.81915 D - F -0.33333 2.81915 * denotes a statistically significant difference - 41 4.2 Ấp trứng cá chép 4.1.1 Kết phân tích ANOVA nồng độ Bronopol 4.1.1.1 Giữa Bronopol ppm (I), 10 ppm (II), 20 ppm (III),40 ppm (IV) One-Way Analysis of Variance Data: CACHEP-BRONOPOL.sl Level codes: CACHEP-BRONOPOL.nt Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 8.0000000 2.6666667 8.000 0086 Within groups 2.6666667 3333333 Total (corrected) 10.666667 11 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for CACHEP1.sl by CACHEP1.nt Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups I 7.3333333 X IV 8.6666667 X II 9.3333333 X III 9.3333333 X contrast difference +/limits I - II -2.00000 1.08737 * I - III -2.00000 1.08737 * I - IV -1.33333 1.08737 * II - III 0.00000 1.08737 II - IV 0.66667 1.08737 III - IV 0.66667 1.08737 -* denotes a statistically significant difference - 42 4.2.1 Kết phân tích ANOVA nồng độ hoá chất thí nghiệm 4.2.1.1 Giữa Bronopol (B) 10ppm, Malachite (M) 1ppm, CuSO4 (D) 0.5 ppm, Formalin (F) 20ppm, Formalan (F1) 0.5ppm One-Way Analysis of Variance Data: ND1.NT Level codes: ND1.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 12.266667 3.0666667 2.421 1171 Within groups 12.666667 10 1.2666667 Total (corrected) 24.933333 14 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for CACHEP1.SL by CACHEP1.NT Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups F 6.6666667 X F1 7.3333333 XX D 8.0000000 XX M 8.3333333 XX B 9.3333333 X contrast difference +/limits B - M 1.00000 2.04806 B - D 1.33333 2.04806 B - F 2.66667 2.04806 * B - F1 2.00000 2.04806 M M M D - D F F1 F 0.33333 1.66667 1.00000 1.33333 * denotes a statistically significant difference 2.04806 2.04806 2.04806 2.04806 - 43 4.2.1.2 Giữa Bronopol (B) 20ppm, Malachite (M) 2ppm, CuSO4 (D) ppm, Formalin (F) 40ppm, Formalan (F1) 1ppm One-Way Analysis of Variance Data: ND2.SL Level codes: ND2.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 17.733333 4.4333333 4.156 0308 Within groups 10.666667 10 1.0666667 Total (corrected) 28.400000 14 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for CACHEP2.SL by CACHEP2.NT Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups F1 6.3333333 X F 7.0000000 XX D 7.6666667 XXX M 8.6666667 XX B 9.3333333 X contrast difference +/limits B - M 0.66667 1.87943 B - D 1.66667 1.87943 B - F 2.33333 1.87943 * B - F1 3.00000 1.87943 * M - D 1.00000 1.87943 M - F 1.66667 1.87943 M - F1 2.33333 1.87943 * D - F 0.66667 1.87943 D - F1 1.33333 1.87943 F - F1 0.66667 1.87943 -* denotes a statistically significant difference - 44 4.2.1.3 Giữa Bronopol (B) 40ppm, Malachite (M) 4ppm, CuSO4 (D) ppm, Formalin (F) 80ppm, Formalan (F1) 2ppm One-Way Analysis of Variance Data: ND3.SL Level codes: ND3.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 33.600000 8.4000000 25.200 0000 Within groups 3.333333 10 3333333 Total (corrected) 36.933333 14 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for CACHEP3.SL by CACHEP3.NT Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups F1 5.6666667 X F 6.6666667 X B 8.6666667 X M 9.3333333 X D 9.3333333 X -contrast difference +/limits B - M -0.66667 1.05063 B - D -0.66667 1.05063 B - F 2.00000 1.05063 * B - F1 3.00000 1.05063 * M - D 0.00000 1.05063 M - F 2.66667 1.05063 * M - F1 3.66667 1.05063 * D - F 2.66667 1.05063 * * denotes a statistically significant difference - 45 4.3 Ấp trứng tôm xanh 4.1.1 Kết phân tích ANOVA nồng độ Bronopol 4.1.1.1 Giữa Bronopol ppm (I), 10 ppm (II), 20 ppm (III),40 ppm (IV) One-Way Analysis of Variance Data: TOMCANGXANH-BRONOPOL.SL Level codes: TOMCANGXANH-BRONOPOL.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 284.25000 94.750000 30.730 0001 Within groups 24.66667 3.083333 Total (corrected) 308.91667 11 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for BRONOPOL.SL by BRONOPOL.NT Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups I 13.666667 X IV 16.666667 X III 20.666667 X II 26.666667 X contrast difference limits I - II -13.0000 3.30709 * I - III -7.00000 3.30709 * I - IV -3.00000 3.30709 II - III 6.00000 3.30709 * II - IV 10.0000 3.30709 * III - IV 4.00000 3.30709 * -* denotes a statistically significant difference - 46 4.3.1 Kết phân tích ANOVA nồng độ hoá chất thí nghiệm 4.3.1.1 Giữa Bronopol (B) 10ppm, Malachite (M) 1ppm, CuSO4 (D) 0.5 ppm, Formalin (F) 20ppm, Formalan (F1) 0.5ppm One-Way Analysis of Variance Data: NONMGDO1.SL Level codes: NONMGDO1.ND Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 213.73333 53.433333 5.937 0103 Within groups 90.00000 10 9.000000 Total (corrected) 303.73333 14 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for NONMGDO1.SL by NONMGDO1.ND Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups F 16.000000 X F1 17.000000 X M 18.333333 X D 19.333333 X B 26.666667 X contrast difference +/limits B - M 8.33333 5.45926 * B - D 7.33333 5.45926 * B - F 10.6667 5.45926 * B - F1 9.66667 5.45926 * M - D -1.00000 5.45926 M - F 2.33333 5.45926 M - F1 D - F 1.33333 3.33333 * denotes a statistically significant difference 5.45926 5.45926 - 47 4.3.1.2 Giữa Bronopol (B) 20ppm, Malachite (M) 2ppm, CuSO4 (D) ppm, Formalin (F) 40ppm, Formalan (F1) 1ppm One-Way Analysis of Variance -Data: NONGDO2.SL Level codes: NONGDO2.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 48.400000 12.100000 4.776 0205 Within groups 25.333333 10 2.533333 Total (corrected) 73.733333 14 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for NONGDO2.SL by NONGDO2.NT Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups F1 16.333333 X F 17.333333 X D 17.666667 X B 20.666667 X M 20.666667 X contrast difference +/limits B - M 0.00000 2.89640 B - D 3.00000 2.89640 * B - F 3.33333 2.89640 * B - F1 4.33333 2.89640 * M - D 3.00000 2.89640 * M - F 3.33333 2.89640 * M - F1 4.33333 2.89640 * D - F 0.33333 * denotes a statistically significant difference 2.89640 - 48 4.3.1.3 Giữa Bronopol (B) 40ppm, Malachite (M) 4ppm, CuSO4 (D) ppm, Formalin (F) 80ppm, Formalan (F1) 2ppm One-Way Analysis of Variance Data: NONGDO3.SL Level codes: NONGDO3.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 70.266667 17.566667 2.463 1129 Within groups 71.333333 10 7.133333 Total (corrected) 141.60000 14 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for NONGDO3.SL by NONGDO3.NT Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups M 15.333333 X B 16.666667 X F1 16.666667 X F 17.666667 XX D 21.666667 X contrast difference +/limits B - M 1.33333 4.86025 B - D -5.00000 4.86025 * B - F -1.00000 4.86025 B - F1 0.00000 4.86025 M - D -6.33333 4.86025 * M - F -2.33333 4.86025 M - F1 -1.33333 4.86025 D - F 4.00000 4.86025 * denotes a statistically significant difference ... cực cho thấy hấp lực cao chất hòa tan phân cực hữu Bảng 2.1 Độ ho tan Bronopol 22 – 25oC số chất ho tan thông thường Chất ho tan Nước Methanol Ethanol Isopropanol Ethylene Glycol Propylen Glycol... nghiên cứu khó tiến hànhâ với khoảng có giới hạn điều tra ho học, bệnh lý mô học phân tích cho giải pháp liều ứng dụng Không có NOEL hình thành Nhóm chó Beagle cho uống với liều (nước cất), 4,... khả ho t hóa Bronopol 72% điều kiện chiếu sáng có 5% ho t hóa Sự phân hủy Bronopol nước sinh ho t nhanh nước cất Trong nghiên cứu phân hủy Bronopol ánh sáng, dung dòch Bronopol pha loãng ppm cho
- Xem thêm -

Xem thêm: KHAÛ NAÊNG ÖÙNG DUÏNG CUÛA BRONOPOL TRONG NUOÂI TROÀNG THUYÛ SAÛN , KHAÛ NAÊNG ÖÙNG DUÏNG CUÛA BRONOPOL TRONG NUOÂI TROÀNG THUYÛ SAÛN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay