ÑAÙNH GIAÙ TIEÀM NAÊNG NUOÂI TOÂM THEÛ CHAÂN TRAÉNG(Penaeus vannamei) ÔÛ TÆNH ÑOÀNG NAI

64 42 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 08:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA THỦY SẢN YZ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG(Penaeus vannamei) Ở TỈNH ĐỒNG NAI NGÀNH: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÓA: 2002 – 2006 SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐOÀN MINH TRÍ TP HỒ CHÍ MINH 09/2006 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) Ở TỈNH ĐỒNG NAI Thực Đoàn Minh Trí Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Phạm Văn Nhỏ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 9/2006 TÓM TẮT “Đánh giá tiềm nuôi tôm thẻ chân trắng Đồng Nai” Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng Đồng Nai phát triển xã Long Phước Phước Thái (huyện Long Thành), mở rộng diện tích nuôi xã Long Thọ, xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) Khu vực nuôi nằm cặp theo dòng sông Thò Vải, có điều kiện thuận lợi cho nghề nuôi thủy sản nước lợ, đặc biệt nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh Đây khu vực mà người nuôi có trình độ học vấn tương đối thấp cấp II, cấp III đại học chiếm 55%, đa số nằm độ tuổi vừa có sức khỏe vừa có suy nghó, lập luận chắn (độ tuổi từ 30 – 50 chiếm 80%) Hầu hết lao động làm thuê nông hộ nam giới có sức khỏe dồi Về mặt kỹ thuật, người nuôi đa số xuất thân từ người nuôi tôm sú trước đây, có kinh nghiệm từ năm trở lên chiếm 55%; lại người chưa có kinh nghiệm nuôi chiếm 45% Không có hoạt động công tác khuyến ngư vùng Các nguồn học hỏi tham quan mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, kết hợp với kinh nghiệm nuôi tôm sú lâu năm, đồng thời người xung quanh Thời gian để nuôi vụ tôm thẻ ngắn, thường kéo dài từ 80 – 90 ngày nuôi, mà người ta nuôi từ – vụ/năm Mật độ nuôi cao từ 80 – 100 con/m3, suất đạt từ – tấn/ha/vụ Tôm thẻ chân trắng chưa đáp ứng đủ nhu cầu số lượng giống chất lượng Tình hình dòch bệnh xảy xảy đối tượng ít, vài bệnh thông thường - ii - ABSTRACT “Evaluation of white – leg shrimp culture potential in Dong Nai province” White – leg shrimp culture has been developed in Long Phuoc and Phuoc Thai communes (Long Thanh District) and expading in Long Tho and Phuoc An Communes (Nhon Trach District) of Dong Nai province Education degree of shrimp culture farmer was relatively low (II, III and University levels, 55%) Age category of 30 – 50 years old of the farmers was 80% Most of hired labours was male with education level of secondary high school and up Experiment of the farmers was more than years (55%), source of white – leg shrimp technique of the farmers mainly farmer visiting to other farmers and learning by themselves The time for a crop white – leg shrimp was quite short, about 80 – 90 days So the people can apply from – crop/year Stocking densily was high, 80 – 100 shrimp/m2 with a yield of – tons/ha.crop The farmers have been facing problems of low quaity seed and diseases of culture shrimp - iii - CẢM TẠ Tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Quý thầy cô khoa Cơ bản, khoa Thủy sản tận tình truyền đạt kiến thức cho tác giả suốt thời gian qua Thầy Phạm Văn Nhỏ tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Các anh chò công tác phòng ban, Chi Cục Bảo Vệ Nguồn Lợi Thủy Sản, Phòng Thủy Sản, Ủy Ban Nhân Dân xã Long Phước huyện Long Thành hổ trợ suốt thời gian điều tra đòa phương Gia đình hộ nuôi tôm tận tình cung cấp số liệu để hoàn thành tốt đề tài Nhân tác giả xin chân thành cảm ơn gia đình, anh chò, bạn sinh viên lớp động viên, giúp đỡ tác giả suốt thời gian học tập thực đề tài Do thời gian thực đề tài ngắn, trình độ hạn chế bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, có nhiều cố gắng với đề tài không tránh khỏi sai sót, kính mong nhận góp ý nhiệt tình quý thầy cô bạn để luận văn hoàn chỉnh - iv - MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TÊN ĐỀ TÀI TÓM TẮT TIẾNG VIỆT TÓM TẮT TIẾNG ANH CẢM TẠ MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH i ii iii iv v viii ix I GIỚI THIỆU 1.1 1.2 Đặt Vấn Đề Mục Tiêu Đề Tài II TỔNG QUAN TÀI LIEÄU 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.4 2.4.1 2.4.2 Giới Thiệu Về huyện Long Thành – Đồng Nai Điều kiện tự nhiên Điều kiện Kinh Tế – Xã Hội Lòch Sử Phát Triển Nghề Nuôi Tôm Thẻ Đặc Điểm Sinh Học Tôm Thẻ Chân Trắng Phân loại Phân bố Các yếu tố môi trường sống Tính thích ứng với môi trường sống Tập tính ăn tôm thẻ chân trắng Sinh trưởng Sinh sản Ưu điểm tôm thẻ so với tôm sú Khía cạnh cần xem xét du nhập mở rộng diện tích nuôi Việt Nam Các Mô Hình Nuôi Trên Thế Giới Và Việt Nam Trên Thế Giới Ở Việt Nam 3 4 5 6 7 8 9 -v- III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 Thời Điểm Và Đòa Điểm Điều Tra Tư Liệu Ao nuôi Các dụng cụ kiểm tra chất lượng nước thu mẫu Phương Pháp Điều Tra Và Thu Thập Số Liệu Số liệu thứ cấp Số liệu Sơ cấp Phương Pháp Xử Lý Số Liệu Phương Pháp Phân Tích Phân tích yếu tố Kinh Tế - Xã Hội kỹ thuật Phân tích yếu tố kinh teá 11 11 11 11 12 12 12 14 15 15 15 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.7 Đặc Điểm Kinh Tế - Xã Hội Của Các Hộ Nuôi Tôm Thẻ Trình độ học vấn Độ tuổi giới tính chủ hộ Kinh nghiệm nuôi tôm Lao động thuê nông hộ Các nguồn học hỏi kỹ thuật Thức ăn sử dụng nông hộ Công Trình Ao Nuôi Thiết kế xây dựng ao Chuẩn bò ao Chọn thả giống Kết Quả Vụ Nuôi Các thông số môi trường ao nuôi Thức ăn cách cho ăn Tốc độ tăng trưởng Thu hoạch tỉ lệ sống Những tượng bất thường ao nuôi tôm Phân tích hiệu kinh tế Những khó khăn chủ hộ nuôi tôm Đánh giá chung mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng Đồng Nai Thuận lợi Khó khăn Tiềm nuôi trồng thủy sản nước lợ Đồng Nai 16 16 17 17 18 18 19 19 19 22 24 26 26 29 31 32 33 34 36 37 37 37 38 - vi - V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết Luận 5.2 Đề Nghò TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 39 PHUÏ LUÏC PHUÏ LUÏC PHUÏ LUÏC PHUÏ LUÏC PHUÏ LUÏC PHUÏ LUÏC PHUÏ LUÏC 39 Bảng điều tra hộ nuôi tôm thẻ huyện Long Thành Thông tin hộ nuôi Thông tin ao nuôi Thông tin trình nuôi Thông tin hiệu kinh tế nghề nuôi tôm thẻ Bảng theo dõi thức ăn tăng trọng ao nuôi - vii - DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG NỘI DUNG TRANG Bảng 3.1 Baûng 3.2 Baûng 4.1 Baûng 4.2 Baûng 4.3 Baûng 4.4 Baûng 4.5 Baûng 4.6 Baûng 4.7 Baûng 4.8 Baûng 4.9 Thành phần dinh dưỡng thức ăn UP Theo dõi thời gian chạy quạt Thông tin chủ hộ nuôi Kinh nghiệm nuôi tôm (năm) Tổng hợp thông tin số lao động Sử dụng thức ăn cho tôm thẻ chân trắng Hiệu việc sử dụng thức ăn Tỷ lệ sống tôm ao Chi phí cố đònh trung bình cho 1ha diện tích nuôi vụ Chi phí sản xuất trung bình cho 1ha diện tích nuôi vụ năm 2006 Kết trung bình 1ha diện tích nuôi vụ năm 2006 - viii - 13 14 16 17 18 19 30 32 34 35 35 DANH SÁCH ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH ĐỒ THỊ NỘI DUNG TRANG Đồ thò 4.1 Đồ thò 4.2 Đồ thò 4.3 Đồ thò 4.4 Đồ thò 4.5 Độ ao nuôi tôm Độ pH buổi sáng ao nuôi tôm Độ pH buổi chiều ao nuôi tôm Độ kiềm ao nuôi tôm Nồng độ NH3 ao nuôi tôm HÌNH ẢNH NỘI DUNG Hình 4.1 Hình 4.2 Hình 4.3 Hình 4.4 Hình 4.5 Hình 4.6 Cống thoát nước Quạt đánh sóng Kiểm tra nhá ăn Tôm 12 tuần tuổi Tôm thu hoạch Tôm bệnh 21 22 30 31 32 33 Tốc độ tăng trưởng tôm nuôi 31 Bản đồ huyện Long Thành 10 26 27 27 28 29 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 BẢN ĐỒ Bản đồ - ix - TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt NGUYỄN PHÚ HÒA LÊ THỊ BÌNH, 2001 Phân tích chất lượng nước nuôi thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM NGUYỄN DUY CƯỜNG, 2003 Hiện trạng nuôi tôm sú xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè – TP HCM Luận Văn Tốt Nghiệp khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh LÊ MẠNH HẢI, 2005 Nuôi tôm chân trắng Quảng Ninh vấn đề cần quan tâm Tạp chí thủy sản số 4/2005 TRẦN VĂN HÒA ctv, 2000 101 câu hỏi thường gặp sản xuất nông nghiệp, tập 6; kỹ thuật nuôi thủy đặc sản tôm cua NXB Trẻ TRẦN VĂN HÒA ctv, 2002 101 câu hỏi thường gặp sản xuất nông nghiệp, tập 10; kỹ thuật nuôi thâm canh tôm sú NXB Trẻ Lê Thò Huệ, 2005 Đánh giá khả làm môi trường ao nuôi tôm cá rô phi tỉnh Quãng Ngãi Luận Văn Tốt Nghiệp khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh THÁI BÁ HỒ VÀ NGÔ TRỌNG LƯ, 2003 Kỹ thuật nuôi tôm he chân trắng NXB Nông Nghiệp Hà Nội SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI CỤC BẢO VỆ NGUỒN LI THỦY SẢN TỈNH ĐỒNG NAI, 2002 Chương trình phát triển thủy sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2000 – 2010 BẢN TIN “CON TÔM” CUẢ HỘI NGHỀ CÁ VIỆT NAM, 2006 Các qui đònh tạm thời tôm chân trắng (Penaeus vannamei) Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia- Bộ Thủy Sản, 2004 Những thông tin đặc điểm sinh học nuôi tôm chân trắng (Penaeus vanamei) số nước Việt Nam NXB Nông Nghiệp Trung tâm tin học - Bộ Thủy Sản, 2002 Kỹ thuật nuôi tôm chân trắng Tạp chí thông tin khoa học Công Nghệ – Kinh Tế Thủy Sản số 3/2002 NGUYỄN VĂN THANH, 2004 Gia nhập WTO Việt Nam kiên đònh đường chọn NXB trò quốc gia NGUYỄN ĐẠI TOÀN, 2005 Đánh giá tiềm nuôi tôm thẻ chân trắng vùng đất cát tỉnh Quãng Ngãi Luận Văn Tốt Nghiệp khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh PHẠM VĂN TRANG, 2004 Kỹ thuật nuôi số loài tôm phổ biến Việt Nam NXB Nông Nghiệp Hà Nội VŨ THẾ TRỤ, 1993 Cải tiến kỹ thuật nuôi tôm Việt Nam NXB Nông Nghiệp NGUYỄN ANH TUẤN, 2002 Quản lý sức khỏe tôm ao nuôi NXB Nông Nghiệp Tp HCM Tài liệu Tiếng Nước Ngoài Granvil D Treece Sea Grant College Program Texas A&M University and Joe M Fox Pesca S.A Guatemala, C.A Design, Operation and Training Manual for an Intensive Culture Shrimp Hatchery (with emphasis on Penaeus monodon and Penaeus vannamei) TAMU-SG-505 July 1993 James A Wyban and James N Sweeney Intensive Shrimp Production Technology The Oceanic Institute Makapuu Point P O Box 25280 Honolulu, Hawaii, USA 96825 PHUÏ LUÏC PHUÏ LỤC BẢNG ĐIỀU TRA CÁC HỘ NUÔI TÔM THẺ TẠI HUYỆN LONG THÀNH Hộ số Ngày vaán Đòa điểm I Thông tin nông hộ Tên chủ hộ:………………………………tuổi……nam/nữ…… Trình độ văn hoá: Mù Chữ º Cấp1 º Cấp º Cấp º Đại Học º Kinh nghiệm nuôi tôm:…… năm Số vụ/ năm:………vụ Mục đích nuôi:… Đất mua thuê:………… Có đóng thuế hay không:(nếu có bao nhiêu/năm)……………(đồng) Số nhân nông hộ:……….nam…… nư õ……… Tổng số lao động nông hộ:……….(người) II Thông tin mô hình nuôi Thời gian ông bà tham gia sản xuất nuôi bắt đầu năm:……… nh hưởng công tác khuyến nông đến kết nuôi: Tập huấn: Có º Không º Số lần có º Không º Số lần có º Không º Số lần có Hội thảo: Có Tham quan: Có ng/bà có tham khảo tài liệu không? Có º Không º ng/bà có nghe đài hay xem chương trình khuyến nông không? Có º Không º ng/bà, có thuê hợp đồng kỹ sư thủy sản không Có º III Không º Thông tin kỹ thuật nuôi Cấu trúc ao nuôi: Loại ao Số ao Hình dạng Diện tích Độ sâu Ao nuôi Ao lắng Ao xử lý Cống: Có º Không º Chi phi đào ao Chi phi sửa chữa/năm Thời hạn sử dụng Số lượng cống: Cống cấp º Cống thoát º Dùng chung º Máy bơm nước: Có º Cải tạo ao: Có Không º º Không º • Vét bùn đáy ao: có º không º • Phơi đáy ao: có º không º • Bón vôi: có º không º loại vôi………………… • Diệt tạp: có º không º loại thuốc……………… • Bón phân: có º không º Nếu có loại………………….liều lượng…………kg/ha Các loại hoá chất khác: ……………………………… ………………………………………………………………………………………… Quản lý môi trường nước: • Nước có sử lý thuốc không? Có º Không º Nếu có, loại liều lượng………………………………… Hình thức cấp thoát nước: • Không thay nước • Cấp buø • Có thay nước Chế độ thay nước: Cấp theo thuỷ triều º - Trung bình tỷ lệ thay nước lần:……….% - Nước ao nuôi có bò màu không? Cấp máy bơm º Có º Không º Biện pháp khắc phục: Con giống • Nguồn giống Giống nhập º giá Giống nội đòa º giá • Kích cỡ giống thả: Post • Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tôm giống • Mật độ thả(con/m2) Dưới 60 º • Từ 60-80 º Trên 80 º Cụ thể…… con/m2 Các vấn đề khó khăn nguồn giống Giá cao º Tỉ lệ sống thấp º Vận chuyển xa º Mang mầm bệnh º Khan khiếm giống º Vấn đề khác º Nguồn thức ăn • Thức ăn chế biến º Giá đồng/kg • Thức ăn công nghiệp º Giá đồng/kg • Cách xử lý thức ăn trước cho ăn: • Cách cho ăn ƒ Tập trung góc º ƒ Rải khắp ao º ƒ Cho vào máng ăn º Quản lý sức khoẻ tôm Theo dõi tiêu môi trường: • • ƒ PH º ƒ Độ mặn º ƒ Oxy hoà tan º ƒ Độ kiềm ƒ Độ Amonia Có º Không º º º • Kiểm tra trọng lượng tôm Có º Không º • Dòch bệnh xuất hiện? Có º Không º ƒ Bệnh đóng rong ƒ Bệnh vi khuẩn (cụt râu, mòn đuôi) ƒ Bệnh đen mang º ƒ Bệnh đỏ thân º ƒ Bệnh đốm trắng º ƒ Bệnh đầu vàng º ƒ Các bệnh khác Thuốc phòng trò º Có º o Loại thuốc o Liều lượng sử duïng Thu hoạch Ngày thả giống Diện tích thả (m2) Mật độ giống thả (con/m2) Ngày thu hoạch º Khoâng º Kích cỡ thu hoạch (con/kg) sản lương thu hoạch (kg) Giaù baùn (đồng) IV Hiệu kinh tế 1/ Chi phí cho vụ nuôi Chi phí vụ nuôi Cải tạo ao Thuê nhân công Tôm giống Vận chuyển giống Thức ăn Phân bón, vôi … Thuốc hoá chất Năng lượng (điện, xăng, dầu) Thuê đất Chi phí thu hoặch Chi phí linh tinh Tổng chi phí Thành tiền ( đồng) 2/ Chi phí đầu tư Các chi phí Thành tiền(đồng) Thời gian khấu hao Khấu hao vụ Cống Máy bơm Quạt nước Sục khí Bạt lót Chi phí khác 3/ Bán sản phẩm Bán cho thương lái º Bán cho xí nghiệp º Hình thức khác º 4/ Hình thức tiêu thụ Nội đòa º Xuất º V.Các vấn đề khác có liên quan 1/ Những vấn đề trình nuôi Các trở ngại Khó vay vốn ngân hàng Thiếu kỹ thuật Nước bò ô nhiễm Thò trường tiêu thụ Bò ép giá Không thể khắc phục Có thể khắc phục 2/ Ý kiến chủ hộ Chủ hộ Ngày… Tháng… Năm 2006 PHỤ LỤC STT Tên chủ hộ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lê Minh Cảnh Lê Minh Phóng Võ Mạnh Sang Phạm Văn Mỹ Lê Trần Minh Hiền Trần Văn Dũng Lê Sơn Tùng Dương Văn Cường Trần Văn Xong Phạm Văn Linh Trần Minh Nghóa Phạm Anh Huấn Trần Văn Long Nguyễn Minh Khôi Trần Văn Nâu Lê Mạnh Dũng Dương Đình Luyến Trần Văn Biết Trần Văn Hải Võ Minh Phúc Tuổi 44 38 45 43 35 38 37 32 51 52 34 55 47 46 48 47 36 36 29 42 Kinh Trình Số lao nghiệm độ học động nuôi vấn tôm (*) nông hộ (**) 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 Chú thích: *: (0: mù chữ; 1: cấp 1; 2: cấp 2; 3: cấp 3; đại học) **: (0: năm; 1: năm) ***: (1: tăng thu nhập; 2: thu nhập chính) ****: (1: tập huấn; 2: hội thảo; 3: tham quan; 4: truyền hình) Mục đích nuôi (***) 2 2 1 2 1 2 2 2 Tham gia lớp (****) 2,3,4 3,4 3,4 2,3,4 2,3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 2,3,4 3,4 1,2,3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 2,3,4 3,4 2,3,4 3,4 PHỤC LỤC STT Số ao nuôi Diện tích ao nuôi (ha) Số vụ/năm Số ngày phơi ao Mực nước ao nuôi 2,00 1,2 0,80 10 1,2 0,80 1,5 2,60 1,5 2,20 1,4 1,20 1,2 2,00 10 1,2 0,70 1,2 0,60 1,2 10 1,00 1,2 11 0,25 1,2 12 3,00 1,5 13 0,60 1,2 14 1,50 1,2 15 0,20 3 1,2 16 0,50 1,5 17 0,65 1,5 18 0,30 1,2 19 2,20 1,4 20 0,70 1,2 Tổng 42 PHỤC LỤC STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gây màu nước(1:p hân hưũ cơ; 2: Robi) 2 2 2 2 2 2 2 2 Maät độ nuôi (con/m2) Thức ăn 100 80 80 100 90 70 80 60 50 80 60 90 60 60 40 60 70 40 90 80 1 1 1 1 1 1 1 1 Chú thích: *: (1: UP; 2: Tom Boy; 3: CP) **: (1: Việt Thắng; 2: Anh Việt) Số lượng máy quạt nước 4 4 4 3 4 Kiểm tra trọng lượng tôm có có có có có có có có coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù có có Bệnh tôm Thuốc phòng trò bệnh Nguồn giống có có có có có có có có có coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù coù 2 1 2 1 1 1 1 1 1 PHỤC LỤC Diện Giá Tỷ tích Cỡ tôm thu bán lệ mặt STT nước hoạch (ngàn sống nuôi (con/kg) đồng) (%) (ha) 2,00 80 58 86 Sản lượng (tấn) Năng suất (tấn/ha) Tổng doanh thu (triệu đồng) 21,50 10,80 1247,0 758 489,0 Tổng chi (triệu đồng) Lợi nhuận (triệu đồng) 0,80 80 58 78 6,24 7,80 361,9 244 117,9 0,80 90 53 80 5,69 7,10 301,5 244 57,5 2,60 85 60 85 26,00 10,00 1560,0 926 634,0 2,20 85 62 85 22,00 10,00 1364,0 782 582,0 1,20 100 50 80 6,72 5,60 336,0 322 14,0 2,00 100 51 70 10,50 5,60 535,5 530 5,5 0,70 100 51 75 3,15 4,50 160,7 157 3,7 0,60 90 53 75 2,50 4,17 132,5 127 5,5 10 1,00 80 58 80 8,00 8,00 464,0 306 158,0 11 0,25 100 50 90 1,35 5,40 67,5 64 3,5 12 3,00 90 55 75 22,50 7,50 1237,5 959 278,5 13 0,60 100 49 80 2,88 4,80 141,1 145 -3,9 14 1,50 90 53 80 8,00 5,33 424,0 354 70,0 15 0,20 100 51 80 0,64 3,20 32,6 26 6,6 16 0,50 100 51 50 1,50 3,00 76,5 95 -18,5 17 0,65 100 51 70 3,19 4,90 162,4 161 1,4 18 0,30 100 50 75 0,90 3,00 45,0 30 15,0 19 2,20 80 55 90 22,28 10,00 1225,1 775 450,1 20 0,70 90 53 80 4,99 7,11 263,8 223 40,8 PHỤ LỤC Tuần Thức ăn (kg) Trọng lượng (g/con) Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao 5,9 6,5 3,1 21,6 22,5 17,6 14,5 0,5 0,5 0,5 0,6 150,3 164,3 105,5 80,4 1,2 1,25 1,35 1,45 263 347 233,5 128,5 2,5 3,5 2,75 374,5 395,5 389 209,5 4,33 3,83 6,17 5,33 524 553 456 334,5 4,83 7,5 6.66 635 628,5 433 321,5 6,25 5,32 7,69 7,69 709 785 491 435,5 6,9 6,06 8,84 9,09 851 963 634 409 7,41 6,76 10,53 10,53 10 745 884 388 436 8,33 7,81 11,11 11,49 11 927 850 517 366 10 9,5 12,2 12,5 12 745 835 503 11,11 10,5 13,33 13 604 698 11,76 11,49 14 482 509 12,5 11,76 ... (Penaeus vannamei) Ở TỈNH ĐỒNG NAI Thực Đoàn Minh Trí Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Phạm Văn Nhỏ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 9/2006 TÓM TẮT “Đánh giá tiềm... developed in Long Phuoc and Phuoc Thai communes (Long Thanh District) and expading in Long Tho and Phuoc An Communes (Nhon Trach District) of Dong Nai province Education degree of shrimp culture... phát tri n mạnh mẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng Do lợi nhuận lớn từ nghề nuôi tôm sú đem lại, dẫn đến đất nuôi trồng ngày tăng, diện tích đất nông nghiệp ngày bò thu hẹp dần Do phát tri n
- Xem thêm -

Xem thêm: ÑAÙNH GIAÙ TIEÀM NAÊNG NUOÂI TOÂM THEÛ CHAÂN TRAÉNG(Penaeus vannamei) ÔÛ TÆNH ÑOÀNG NAI, ÑAÙNH GIAÙ TIEÀM NAÊNG NUOÂI TOÂM THEÛ CHAÂN TRAÉNG(Penaeus vannamei) ÔÛ TÆNH ÑOÀNG NAI, V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39, IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay