THÖÛ NGHIEÄM MOÄT SOÁ LOAÏI THÖÙC AÊN ÖÔNG NUOÂI AÁU TRUØNG TOÂM CAØNG XANH Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)

82 30 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 08:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THỬ NGHIỆM MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN ƯƠNG NUÔI ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879) NGÀNH: THỦY SẢN KHOÁ: 2002 – 2006 SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐỖ HỮU MINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2006 i THỬ NGHIỆM MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN ƯƠNG NUÔI ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879) Thực Đỗ Hữu Minh Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Đinh Thế Nhân TP.Hồ Chí Minh Tháng 9/2006 ii CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm-Tp.Hồ Chí Minh - Ban chủ nhiệm quý thầy cô Khoa Thủy Sản Đặc biệt thầy Đinh Thế Nhân trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, truyền đạt kiến thức quý báu để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Minh - Trại thực nghiệm thủy sản, khoa thủy sản Đại Học Nông Lâm-Tp.Hồ Chí Gia đình, bạn sinh viên lớp Đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn, động viên giúp đỡ suốt thời gian thực tập để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Do kiến thức hạn chế nên luận văn không thề tránh khỏi thiếu sót, mong đón nhận ý kiến đóng góp q Thầy Cô bạn iii TÓM TẮT Đề tài: “Thử nghiệm số loại thức ăn ương nuôi ấu trùng tôm xanh Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)” Hai thí nghiệm tiến hành để đánh giá ảnh hưởng số công thức thức ăn ương nuôi ấu trùng tôm xanh Thí nghiệm 1: Xác đònh tỷ lệ thức ăn nhân tạo y thay Artemia Gồm bảy nghiệm thức (NT) với ba lần lập lại : 100% Artemia 50% Artemia + Cyst 100% Cyst 75% Artemia + thức ăn công nghiệp (TACN) Flake 75% Artemia + thức ăn chế biến (TACB) 50% Artemia + TACN Flake 50% Artemia + TACB - - Nghieäm thức 75% Artemia + TACB cho kết cao nhất: Chỉ số LSI ngày thứ 10 6,73 ngày thứ 15 9,1 Nghiệm thức cho biến thái thành hậu ấu trùng (Postlarvae) nhanh trung bình 18,7 ngày thời gian chuyển Postlarvae (PL) đạt 10% 90% tương ứng ngày ương thứ 22 24 Tỷ lệ sống: 45% Test LC50 nghiệm thức cho PL có khả chòu đựng nồng độ Ammonia tổng số (TAN) cao thí nghiệm 18,9 ppm Thí nghiệm 2: thực nhằm khảo sát, so sánh việc sử dụng số loại thức ăn khác lên tăng trưởng tỉ lệ sống PL tôm xanh Thí nghiệm gồm bốn nghiệm thức thức ăn với ba lần lặp lại: 100% Artemia 75% Artemia + TACB 75% Artemia + TACN Flake 75% Artemia + TACN Gromate Kết cho thấy ấu trùng tôm xanh sử dụng 75% Artemia + TACB nghiệm thức tốt đạt tiêu LSI ngày thứ 10, ngày thứ 15, tỉ lệ sống LC50 v.v cao nghiệm thức lại thí nghiệm: - LSI ngày thứ 10 6,53 ngày thứ 15 9,63 - Nghiệm thức cho biến thái thành PL nhanh trung bình 19,33 ngày thời gian chuyển PL đạt 10% 90% tương ứng 22 25,3 ngày - Tỷ lệ sống: 52,67% - Test LC50 nghiệm thức cho thấy PL có khả chòu đựng nồng độ TAN cao laø 20,94 ppm iv ABSTRACT Topic:” Test some kinds of food to hatch larvae of giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)” Two tests have been performed to evaluate the effect of some formulas of food to hatch larvae of giant freshwater prawn The 1st experiment: We specify the rate of men making food to replace Artemia There are seven formulas which have been performed three times: 100% Artemia 50% Artemia + Cyst 100% Cyst 75% Artemia + industrial food (TACN) Flake 75% Artemia + processing food (TACB) 50% Artemia + TACN Flake 50% Artemia + TACB food Formula: 75% Artemia + TACB gives the highest result in all of formulas:: - LSI (Larvae Stage Index) on the 10th day (6,73) - LSI on the 15th day (9,1) - This formula causes the fastest growth of the larvae to metamorphose Postlarvae (PL) has an average speed of 18,7 days, and the time metamorphosing in PL gets 10% on the 22nd day and 90% on the 24th day (from the first day) - The survival rate: 45% - Test LC50 of this formula also gave PL sustain at Ammonia Nitrogen Total (TAN) of concentration: 18,9 ppm The 2nd experiment has been done to survey and compare the use of some various food on the growt and the survival rate of PL from the fifth day on Thia test includes four formulas of food: 100% Artemia 75% Artemia + TACB 75% Artemia + TACN Flake 75% Artemia + TACN Gromate As a result of the two above tests, we can determine that the formula of larvae feeding: 75% Artemia + TACB is the best formula because gets highest index about LSI on the 10th day and on the 15th day, the survival rate of PL and LC50 etc in other three left of the 2nd experiment: - LSI on the 10th day = 6,53 - LSI on the 15th day = 9,1 - This formula causes the fastest growth of the larvae at an average speed of 19,33 days, and the time larvae changing in PL gets 10% on the 22 day and 90% on the 25,3 day (from the first day) - The survival rate: 54% - Test LC50 of this formula gave PL sustain at TAN of concentration:21 ppm v MỤC LỤC ĐỀ MỤC Trang TÊN ĐỀ TÀI ii CẢM TẠ iii TÓM TẮT TIẾNG VIỆT iv TÓM TẮT TIẾNG ANH v MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ xi DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH xii DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ xiii I GIỚI THIỆU Đặt Vấn Đề Mục Tiêu Đề Tài 1 1.1 1.2 II TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.2 2.4.3 Hệ Thống Phân Loại Đặc Điểm Sinh Học Của Tôm Càng Xanh Vùng phân bố Hình thái Vòng đời tôm xanh Đặc Điểm Sinh Học Của u Trùng Tôm Càng Xanh Hình thái Tập tính dinh dưỡng ấu trùng tôm xanh Thành Phần Dưỡng Chất Thức Ăn Cho Ấu Trùng Tôm Càng Xanh Protein Lipid Vitamin C Khoáng chất 2 2 4 7 10 10 vi 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 Artemia Vai trò Artemia Giá trò dinh dưỡng Artemia Cách làm giàu Artemia Khả tiêu thụ Artemia Giới Thiệu Một Số Quy Trình Sản Xuất Giống Tôm Càng Xanh Quy trình nước – hệ kín Quy trình nước – hệ hở Quy trình nước xanh- hệ hở 10 10 10 11 12 12 12 13 14 III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 17 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.4 3.5 Thời Gian Đòa Điểm Thực Hiện Đề Tài Vật Liệu Trang Thiết Bò Sản Nghiên Cứu Hệ thống bể Hệ thống thí nghiệm Trang bò phục vụ nghiên cứu Phương Pháp Nghiên Cứu Nguồn nước Bố trí thí nghiệm Thức ăn cho ấu trùng Chăm sóc quản lý Đánh giá khả chòu đựng PL: test LC50 Quản Lý Môi Trường Nước Phương Pháp Xử Lý Thống Kê 17 17 17 17 18 18 18 18 21 25 27 28 28 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Thí Nghiệm 29 Sự phát triển ấu trùng từ ngày thứ - 10 29 Sự phát triển ấu trùng từ ngày thứ 10 – 15 32 Thời điểm xuất PL (To); 10% PL (T10); 90% PL (T90) thời gian 35 chuyển PL đồng loạt (Ts) Tỷ lệ sống chu kỳ ương 36 Đánh giá tiêu LC50 PL nghiệm thức 38 Thí Nghiệm 40 Sự phát triển ấu trùng từ ngày thứ - 10 40 Sự phát triển ấu trùng từ ngày thứ 10 – 15 42 Thời điểm xuất PL (To); 10% PL (T10); 90% PL (T90) thời gian chuyển 43 PL đồng loạt (Ts) Tỷ lệ sống chu kỳ ương 44 Đánh giá tiêu LC50 PL nghiệm thức 45 4.1.4 4.1.5 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 vii V KEÁT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47 5.1 5.2 Kết luận Đề nghò 47 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết tham khảo Phụ lục 2: Kết thí nghiệm Phụ lục 3: Kết xử lí thống kê Phụ lục 4: Kết theo dõi môi trường hệ thống ương ấu trùng viii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG NỘI DUNG TRANG Bảng 2.1: Đặc điểm giai đoạn ấu trùng tôm xanh Bảng 2.2 Thành phần acid béo động vật thủy sinh Bảng 2.3 Thành phần dinh dưỡng Artemia (Nguồn: Leger ctv, 1986) 11 Bảng 2.4 Cấp độ tiêu thụ Artemia 12 Bảng 3.1 Trang thiết bò nghiên cứu 16 Bảng 3.2 Bố trí thí nghiệm 19 Bảng 3.3 Công tác cho ăn ngày 19 Bảng 3.4 Khẩu phần Artemia cho ăn nghiệm thức 20 Bảng 3.5 Bố trí thí nghiệm 20 Bảng 3.6 Công tác cho ăn hàng ngày 21 Bảng 3.7 Công thức chế biến thức ăn 23 Bảng 3.8 Thành phần thức dinh dưỡng TACB 23 Bảng 3.9 Kích cở thức ăn cho giai đoạn ấu trùng 24 Bảng 3.10 Thành phần dinh dưỡng TACN Flake 24 Bảng 3.11 Thành phần dinh dưỡng thức ăn Gromate 25 Bảng 3.12 Lòch công tác ngày 25 Bảng 4.1 Yếu tố môi trường ương thí nghiệm 29 Bảng 4.2 LSI ngày thứ 10 ấu trùng tôm xanh thí nghiệm 30 Bảng 4.3 LSI ngày thứ 15 ấu trùng tôm xanh thí nghiệm 33 ix Bảng 4.4 T10, T90 Ts ấu trùng tôm xanh thí nghiệm 36 Bảng 4.5 Tỷ lệ sống chu kỳ ương ấu trùng tôm xanh thí nghiệm 37 Bảng 4.6 Nồng độ TAN gây chết 50% lên ấu trùng tôm xanh thí nghiệm 38 Bảng 4.7 Yếu tố môi trường ương thí nghiệm 40 Bảng 4.8 LSI ngày thứ 10 ấu trùng tôm xanh thí nghiệm 40 Bảng 4.9 LSI ngày thứ 15 ấu trùng tôm xanh thí nghiệm 42 Bảng 4.10 T10, T90 Ts ấu trùng tôm xanh thí nghiệm 44 Bảng 4.11 Tỷ lệ sống chu kỳ ương ấu trùng tôm xanh thí nghiệm 44 Nồng độ TAN gây chết 50% ấu trùng tôm xanh thí nghiệm 45 Bảng 4.12 x 55 2.2 Thí nghiệm Bảng 2.2.1 Kết quan sát giai đoạn ấu trùng vào ngày thứ 10 thí nghiệm Mẫu quan sát Nghiệm thức 10 A1 100-Artemia 7 6 7 B1 TACB 6 6 C1 Cromate 7 6 D1 Flake 7 6 7 A2 100-Artemia 7 7 B2 TACB 6 7 C2 Cromate 7 7 D2 Flake 7 7 A3 100-Artemia 6 6 6 B3 TACB 6 7 6 C3 Cromate 6 6 7 D3 Flake 5 7 7 Bảng 2.2.2 Kết quan sát các giai đoạn ấu trùng quan sát vào ngày thứ 15 Mẫu quan sát Nghiệm thức 10 A1 100-Artemia 10 9 10 11 10 11 B1 TACB 10 11 9 10 10 10 11 10 C1 Cromate 10 10 8 10 9 D1 Flake 10 10 10 9 10 10 A2 100-Artemia 10 10 10 11 10 11 11 B2 TACB 11 10 10 10 11 11 10 10 C2 Cromate 10 9 10 10 9 11 D2 Flake 10 11 10 10 10 10 A3 100-Artemia 11 9 10 10 10 B3 TACB 9 10 10 8 10 8 10 C3 Cromate 10 8 10 10 D3 Flake 8 10 9 9 56 Bảng 2.2.3: Ngày chuyển PL, ngày xuất PL 10%, 90%, số PL sống Nghiệm thức Ngày xuất PL Ngày chuyễn PL 10% Ngày chuyễn PL 90% PL sống A1 100-Artemia 20 23 27 321 B1 TACB 19 22 25 334 C1 Cromate 23 27 30 248 D1 Flake 22 25 27 279 A2 100-Artemia 18 21 25 343 B2 TACB 18 20 24 367 C2 Cromate 21 24 28 232 D2 Flake 21 24 28 287 A3 100-Artemia 22 26 29 284 B3 TACB 21 24 27 275 C3 Cromate 24 27 30 240 D3 Flake 23 26 30 268 Bảng 2.2.4 Kết test LC50 lên chất lượng PL tôm xanh thí nghiệm Nghiệm thức 10ppm 20ppm 30ppm 40ppm 0ppm A1 100-Artemia 10 B1 TACB C1 Cromate 10 10 D1 Flake 10 10 A2 100-Artemia B2 TACB C2 Cromate 10 10 D2 Flake 10 A3 100-Artemia 10 B3 TACB 10 C3 Cromate 10 10 D3 Flake 10 57 Phụ lục 3: Kết Qủa Xử Lý Thống Kê 3.1 Thí nghiệm 3.1.1Kết quan sát giai đoạn ngày thứ 10 Analysis of Variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A:LSI1011.MA 23.500000 3.9166667 13.672 0000 RESIDUAL 66.750000 233 2864807 -TOTAL (CORRECTED) 90.250000 239 Multiple range analys -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -B 30 5.7666667 X C 30 6.0000000 X F 30 6.3333333 X G 30 6.4000000 XX D 30 6.5333333 XXX A 60 6.6166667 XX E 30 6.7333333 X -3.1.2 Kết quan sát giai đoạn ngày thứ 15 Analysis of Variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A:LSI1511.MA 24.179167 4.0298611 9.668 0000 RESIDUAL 97.116667 233 4168097 -TOTAL (CORRECTED) 121.29583 239 58 Multiple range analys -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -C 30 8.0333333 X B 30 8.8000000 X F 30 8.9333333 X A 60 8.9500000 X G 30 8.9666667 X D 30 9.0333333 X E 30 9.1000000 X 2.1.3 Tỷ lệ sống thí nghiệm Analysis of Variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A:TYLESONG.MA 0825800 0137633 36.134 0000 RESIDUAL 0064753 17 3.80902E-004 -TOTAL (CORRECTED) 0890553 23 Multiple range analys -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -G 5773333 X C 5786667 X H 6316667 X B 6333333 X A 6970000 X E 7236667 XX F 7360000 X 59 3.1.3 Chu kỳ ương thí nghiệm Analysis of Variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A:UONGTN1.MA 55.458333 9.2430556 2.831 0425 RESIDUAL 55.500000 17 3.2647059 -TOTAL (CORRECTED) 110.95833 23 Multiple range analys -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -F 24.000000 X E 24.333333 X G 25.333333 XX H 25.666667 XXX A 26.166667 XXX B 28.000000 XX C 28.666667 X 3.1.4 LC50 thí nghiệm Analysis of Variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A:LC50TN1.MA 84.006667 14.001111 28.741 0000 RESIDUAL 6.8200000 14 4871429 -TOTAL (CORRECTED) 90.826667 20 60 Multiple range analys -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -C 13.566667 X G 13.766667 X H 16.566667 X B 16.766667 XX A 17.800000 XX E 18.566667 X F 18.933333 X -1.800 100% Artemia 1.600 A sin c a ê n b a ä c h a i t y û le ä so n g 1.400 y = 1.9031x - 1.5952 1.200 R = 0.9551 1.000 0.800 0.600 0.400 0.200 0.000 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 Log10 noàn g độ Ammonia Nitrogen tổn g số Đồ thò LC50 nghiệm thức 100% Artemia 1.60 1.80 61 1.800 50% Artemia + Cyst 1.600 Asin bậc hai tỷ lệ sốn g 1.400 1.200 y = 1.895x - 1.5341 1.000 R = 0.9719 0.800 0.600 0.400 0.200 0.000 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 1.6 1.8 Log10 nồn g độ Ammonia Nitrogen tổn g số Đồ thò LC50 nghiệm thức 50% Artemia + Cyst 1.8 100% Cyst Asin bậc hai tỷ lệ sống 1.6 1.4 y = 1.8049x - 1.2586 1.2 R = 0.9306 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 Log10 nồn g độ Ammonia Nitrogen tổn g số Đồ thò LC50 nghiệm thức 100% Cyst 62 1.8 75% Artemia + TACN 1.6 Asin bậc hai tỷ lệ sốn g 1.4 y = 1.9844x - 1.7312 1.2 R = 0.9548 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 1.8 1.6 1.8 Log10 nồn g độ Ammonia Nitrogen tổn g số Đồ thò LC50 nghiệm thức 75% Artemia + TACN 1.8 75% Artemia + TACB 1.6 Asin bậc hai tỷ lệ sốn g 1.4 1.2 y = 1.9655x - 1.7242 R = 0.9365 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 Log10 nồn g độ Ammonia Nitrogen tổn g số Đồ thò LC50 nghiệm thức 75% Artemia + TACB 63 1.8 50% Artemia + TACN A sin b ậc h tỷ lệ sốn g 1.6 1.4 y = 1.8596x - 1.3325 1.2 R2 = 0.9469 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 1.8 1.6 1.8 Log10 nồn g độ Ammonia Nitrogen tổn g số Đồ thò LC50 nghiệm thức 50% Artemia + TACN 1.8 50% Artemia + TACB 1.6 Asin caên bậc hai tỷ lệ sống 1.4 y = 1.8469x - 1.4656 1.2 R = 0.9797 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 Log10 nồn g độ Ammonia Nitrogen tổn g số Đồ thò LC50 nghiệm thức 50% Artemia + TACB 64 2.2 Thí nghiệm 2.2.1 Kết quan sát giai đoạn ngày thứ 10 Analysis of Variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A:LSI10T22.MA 2.4916667 8305556 1.732 1643 RESIDUAL 55.633333 116 4795977 -TOTAL (CORRECTED) 58.125000 119 Multiple range analys -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -C 30 6.2000000 X D 30 6.2666667 X A 30 6.5000000 X B 30 6.5333333 X 2.2.2 Kết quan sát giai đoạn ngày thứ 15 Analysis of Variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A:LSI15T22.MA 7.7666667 2.5888889 3.175 0268 RESIDUAL 94.600000 116 8155172 -TOTAL (CORRECTED) 102.36667 119 65 Multiple range analys -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -C 30 9.0666667 X D 30 9.2000000 XX A 30 9.6333333 X B 30 9.6333333 X 3.3.4 Tỷ lệ sống Analysis of Variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A:TLSTN2.MA 0386009 0128670 5.653 0224 RESIDUAL 0182080 0022760 -TOTAL (CORRECTED) 0568089 11 Multiple range analys -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -C 6843333 X D 7480000 XX A 8116667 X B 8276667 X -3.3.5 Chu kyø ương ấu trùng thí nghiệm Analysis of Variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A:UONGTN2.MA 27.000000 9.0000000 3.600 0654 RESIDUAL 20.000000 2.5000000 -TOTAL (CORRECTED) 47.000000 11 66 Multiple range analysis -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -B 25.333333 X A 27.000000 XX D 28.333333 X C 29.333333 X 3.3.6 LC50 PL thí nghiệm Analysis of Variance for -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A:LC50TN2.MA 73.042500 24.347500 5.447 0246 RESIDUAL 35.760000 4.4700000 -TOTAL (CORRECTED) 108.80250 11 Multiple range analysis -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -C 14.433333 X D 17.433333 XX A 19.033333 X B 21.200000 X 67 1.6 100% Artemia 1.4 y = 0.3628x - 0.0126 Asin bậc hai tỷ lệ sống 1.2 R = 0.9865 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 4.5 Log10 nồn g độ Ammonia Nitrogen tổn g số Đồ thò LC50 nghiệm thức 100% Artemia 1.6 TACB 1.4 Asin bậc hai tỷ lệ sống 1.2 y = 0.3386x - 0.021 R = 0.9602 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.5 1.5 2.5 3.5 Log10 nồn g độ Ammonia Nitrogen tổn g số Đồ thò LC50 nghiệm thức TACB 68 1.8 Gromate 1.6 Asin bậc hai tỷ lệ sống 1.4 y = 1.8895x - 1.4074 R = 0.9006 1.2 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 1.8 1.6 1.8 Log10 nồn g độ Ammonia Nitrogen tổn g số Đồ thò LC50 nghiệm thức Gromate 1.8 Flake 1.6 Asin bậc hai tỷ lệ sống 1.4 y = 2.108x - 1.8385 1.2 R = 0.9795 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 Log10 nồn g độ Ammonia Nitrogen tổn g số Đồ thò LC50 nghiệm thức FLake 69 Phụ Lục 4: Theo Dõi Môi Trường Ba Hệ Thống Ướng u Trùng Bảng 4.1 Chỉ tiêu môi trường nước ba hệ thống thí nghiệm Chỉ tiêu môi trường Hệ thống I Nhiệt độ (oC) II III I pH II III I xy (ppm) II II Thời điểm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Đơn vò 28 ± 0,5 30,5 ± 28 ± 0,6 30,5 ± 28 ± 0,7 30 ± 0,9 7,29 – 7,78 7,3 – 7,8 7,4 – 7,77 7,4 –7,76 7,4 – 7,76 7,2 – 7,8 4,76 ± 0,7 4,76 ± 0,25 4,83 ± 0,9 4,67 ±0,26 4,66 ± 0,7 4,6 ± 0,2 Baûng 4.2 Chỉ tiêu môi trường nước ba hệ thống thí nghiệm Chỉ tiêu môi trường Hệ thống I Nhiệt độ (oC) II III I pH II III I Ôxy (ppm) II II Thời điểm Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Đơn vò 28,8 ± 0,8 32,4 ± 0,2 28,7 ± 0,7 32,5 ± 0,2 28,6 ± 0,7 32,2 ± 0,3 7,37 – 7,56 7,54 – 7,65 7,33 – 7,58 7,5 – 7,6 7,38 – 7,56 7,45 – 7,6 ± 0,1 6,8 ± 0,1 7,1 ± 0,1 6,8 ± 0,1 7,1 ± 0,1 6,8 ± 0,1 ... Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879) Thực Đỗ Hữu Minh Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Đinh Thế Nhân TP.Hồ Chí Minh Tháng 9/2006 ii CẢM TẠ Chúng xin chân... Lâm-Tp.Hồ Chí Minh - Ban chủ nhiệm quý thầy cô Khoa Thủy Sản Đặc biệt thầy Đinh Thế Nhân trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, truyền đạt kiến thức quý báu để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Minh - Trại... trở thành dạng PL Mỗi giai đoạn có hình thái kích thướt khác Do ấu trùng tôm xanh cần phải sống môi trường nước lợ, có độ mặn từ 10-14‰ Do đó, tôm mang trứng, sống môi trường nước ngọt, chúng xuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: THÖÛ NGHIEÄM MOÄT SOÁ LOAÏI THÖÙC AÊN ÖÔNG NUOÂI AÁU TRUØNG TOÂM CAØNG XANH Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879), THÖÛ NGHIEÄM MOÄT SOÁ LOAÏI THÖÙC AÊN ÖÔNG NUOÂI AÁU TRUØNG TOÂM CAØNG XANH Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay