KHAÛO SAÙT ÑAËC ÑIEÅM SINH HOÏC CON LAI GIÖÕA EÁCH ÑOÀNG VIEÄT NAM (Rana rugulosa Weigmanna, 1835) VAØ EÁCH THAÙI LAN (Rana tigerina tigrina Dubois, 1981)

78 28 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 08:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA THỦY SẢN oOo LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CON LAI GIỮA ẾCH ĐỒNG VIỆT NAM (Rana rugulosa Weigmanna, 1835) VÀ ẾCH THÁI LAN (Rana tigerina tigrina Dubois, 1981) NGÀNH : NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÓA : 2002 – 2006 SINH VIÊN THỰC HIỆN: DIỆP THÀNH TOÀN NHUYỄN VĂN MINH TUẤN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2006 KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CON LAI GIỮA ẾCH ĐỒNG VIỆT NAM (Rana rugulosa Weigmanna, 1835)EÁCH THAÙI LAN (Rana tigerina tigrina Dubois, 1981) Thực Diệp Thành Toàn Nguyễn Văn Minh Tuấn Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Lê Thanh Hùng Thành Phố Hồ Chí Minh - 2006- TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo Sát Đặc Điểm Sinh Học Con Lai Giữa Ếch Đồng Việt Nam (Rana rugulosa Weigmann, 1835) Ếch Thái Lan (Rana tigerina tigrina Dubois, 1981)” thực Trại Thực Nghiệm, Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh, thời gian tiến hành từ ngày 05/04/2006 đến ngày 31/07/2006 Đề tài tiến hành nhằm mục đích khảo sát khả lai tạo hai loài ếch đồng Việt Nam (Rana rugulosa) ếch Thái Lan (Rana tigerina tigrina) Khảo sát ảnh hưởng hai loại thức ăn (thức ăn viên công nghiệp thức ăn tươi sống) đến tăng trưởng lai Qua đánh giá khả tăng trưởng, thích nghi sử dụng thức ăn viên công nghiệp lai Đồng thời khảo sát đặc điểm hình thái lai so với bố mẹ Sau tháng ương nuôi nòng nọc ba tháng nuôi thòt ếch lai cho thấy khả sử dụng thức ăn viên công nghiệp thức ăn tươi sống ếch lai Đây nguyên nhân làm cho trọng lượng, tỷ lệ sống tỷ lệ biến thái ếch lai thấp ếch Thái Lan Dựa kết ghi nhận đặc điểm hình thái cho thấy ếch lai có hình dạng giống ếch đồng Việt Nam ếch Thái Lan Ngoài ra, ếch lai có điểm khác biệt hình dạng với bố lẫn mẹ i ABSTRACT A study: “ Evaluating the biological characteristics of hydrid of local frog (Rana rugulosa Weigmann, 1835) and Thai frog (Rana tigerina tigrina Dubois, 1981)” was carried out at Experimental Farm for Aquaculture, Faculty of Fisheries, Nong Lam University from April 5th 2006 to July 31st 2006 The study was carried out to evaluate the hydridization of two frog species; influence of two feed types (pellet feed, live feed) on hydrid frogs’ growth; whereby evaluated growth ability, adjusted to environment and the capacity of hydrid frogs fed by pellet; and the study on morphology characteristics of hydrid frogs with their parents After farming tadpoles in one month, and three month for frog let, the results show that: The capacity of hydrid frogs fed by pellet and live feed was weak That is the reason caused their lower weight, survival rate, metamorphic rate were lower than Thai frog Their form is similar to local frog more than Thai frog Besides, they has different characteristics with their parents ii CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm tạ: Cha mẹ gia đình bên cạnh động viên hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất cho suốt năm học tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận văn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản toàn thể quý thầy cô Khoa Khoa Học Khoa Thủy Sản tạo điều kiện tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho suốt khóa học Chúng xin gởi lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy Lê Thanh Hùng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp Đồng thời xin chân thành cám ơn anh Trần Văn Minh với anh chò nhân viên Trại Thực Nghiệm Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Công Nghệ Tp Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ thực nghiên cứu Chúng xin gởi lời cám ơn đến bạn sinh viên lớp Nuôi Trồng Thủy Sản 28 động viên, giúp đỡ thời gian học tập trình làm đề tài Do thời gian thực đề tài hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót Chúng mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý thầy cô bạn để luận văn hoàn chỉnh iii MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG ĐỀ TÀI TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii TÓM TẮT TIẾNG ANH iii CAÛM TAÏ iv MUÏC LUÏC v DANH SÁCH CÁC BIỂU BẢNG vii DANH SÁCH ĐỒ THỊ viii DANH SÁCH HÌNH ẢNH ix I GIỚI THIỆU 1.1 1.2 Đặt Vấn Đề Mục Tiêu Đề Taøi II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2 2.3 Đặc Điểm Sinh Học Ếch Thái Lan Ếch Đồng Việt Nam Phân loại Tên đồng danh Phaân bố môi trường sống Đặc điểm hình thái ếch Thái Lan ếch đồng Cơ quan hô hấp Hệ sinh dục sinh sản Vòng đời ếch Thức ăn tập tính ăn ếch 11 Tình Hình Nuôi Ếch 11 Tình Hình Lai Tạo Giống Nhóm Lưỡng Thê Trên Thế Giới 12 III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 Vật Liệu 14 Thời gian đòa điểm 14 Dụng cụ thí nghieäm 14 Phương Pháp Thí Nghiệm 15 Khảo sát đặc điểm hình thái ếch Thái Lan, ếch đồng Việt Nam ếch lai 15 3.2.2 Lai tạo ếch Thái Lan ếch đồng Vieät Nam 16 iv 3.2.3 Bố trí thí nghiệm so sánh tăng trưởng ếch lai với ếch Thái Lan giai đoạn nòng noïc 17 3.2.4 Bố trí thí nghiệm so sánh tăng trưởng ếch lai với ếch Thái Lan giai đoạn nuôi ếch thòt 20 3.2.5 Chăm sóc quản ly 20ù 3.3 Các Chỉ Tiêu Theo Dõi 21 3.4 Phương Pháp Xử Liù Số Liệu 21 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 Sản Xuất Giống Ếch Lai 22 Giai Đoạn Ương Nòng Nọc Ếch Lai Ếch Thái Lan 23 Sự biến thái 23 Ương nuôi nòng nọc ếch Thái Lan 24 Ương nuôi nòng nọc eách lai 27 Ương nuôi nòng nọc ếch lai 30 So sánh tăng trưởng nòng nọc ếch lai với ếch Thái Lan 33 Giai Đoạn Nuôi Thòt Ếch Lai Ếch Thái Lan 40 Nuôi thòt ếch Thái Lan 40 Nuôi thòt ếch lai 42 Nuôi thòt ếch lai 43 So sánh trọng lượng, tỷ lệ sống ếch lai ếch Thái Lan nuôi giai treo ao đất 44 4.4 Khaûo Sát Đặc Điểm Hình Thái Ếch Đồng Việt Nam, Ếch Thái Lan ếch lai 50 4.4.1 Giai đoạn nòng nọc 50 4.4.2 Giai đoạn ếch ếch trưởng thành 51 4.4.3 Hình dạng lưỡi 55 V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 66 5.1 5.2 Kết Luận 66 Đề Nghò 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO v DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng 4.1 Bảng 4.2 Bảng 4.3 Bảng 4.4 Baûng 4.5 Baûng 4.6 Baûng 4.7 Baûng 4.8 Baûng 4.9 Baûng 4.10 Baûng 4.11 Baûng 4.12 Baûng 4.13 Baûng 4.14 Tên đồng danh ếch đồng Việt Nam ếch Thái Lan Kết sinh sản ếch đồng ếch Thái Lan 22 Sự biến thái ếch lai ếch Thái Lan .23 Trọng lượng, tỷ lệ sống, tỷ lệ biến thái độ lệch chuẩn nòng nọc ếch Thái Lan 25 Trọng lượng, tỷ lệ sống, tỷ lệ biến thái độ lệch chuẩn nòng nọc ếch lai 27 Trọng lượng, tỷ lệ sống, tỷ lệ biến thái độ lệch chuẩn nòng nọc ếch lai 30 Sự phát triển nòng nọc ếch lai ếch Thái Lan sử dụng thức ăn công nghiệp 33 Sự phát triển nòng nọc ếch lai ếch Thái Lan sử dụng thức ăn trùn 37 So sánh tỷ lệ sống, trọng lượng độ lệch chuẩn ếch Thái Lan với hai chế độ thức ăn khác 41 So sánh tỷ lệ sống, trọng lượng độ lệch chuẩn ếch lai với hai chế độ thức ăn khác 42 So sánh trọng lượng, tỷ lệ sống độ lệch chuẩn ếch lai ếch Thái Lan theo thời gian nuôi .44 So sánh trọng lượng, tỷ lệ sống độ lệch chuẩn ếch lai ếch Thái Lan theo thời gian nuôi .47 Bảng so sánh đặc điểm hình thái nòng nọc ếch đồng, ếch Thái Lan eách lai .50 Một số tiêu êùch Thái Lan, ếch đồng ếch lai 52 Hình thái ếch lai so với ếch Thái Lan ếch đồng 54 vi DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ Đồ thò 4.1 Đồ thò 4.2 Đồ thò 4.3 Đồ thò 4.4 Đồ thò 4.5 Đồ thò 4.6 Đồ thò 4.7 Đồ thò 4.8 Đồ thò 4.9 Đồ thò 4.10 Đồ thò 4.11 Đồ thò 4.12 Đồ thò 4.13 Sự tăng trưởng trọng lượng nòng nọc ếch Thái Lan .26 Sự tăng trưởng theo trọng lượng nòng nọc ếch lai 29 Sự tăng trưởng nòng nọc ếch lai 32 Sự tăng trưởng nòng nọc sử dụng thức ăn công nghiệp 34 Tỷ lệ sống nòng nọc sử dụng thức ăn công nghiệp 35 Tỷ lệ biến thái ếch sử dụng thức ăn công nghiệp .36 Sự tăng trưởng nòng nọc sử dụng thức ăn trùn 38 Tỷ lệ sống nòng nọc sử dụng thức ăn trùn 39 Tỷ lệ biến thái ếch sử dụng thức ăn trùn 40 Sự tăng trưởng ếch sử dụng thức ăn công nghiệp .45 Tỷ lệ sống ếch sử dụng thức ăn công nghiệp .46 Sự tăng trưởng ếch sử dụng thức ăn cá tạp 48 Tỷ lệ sống ếch sử dụng thức ăn cá tạp .49 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 4.1 Hình 4.2 Hình 4.3 Hình 4.4 Hình 4.5 Hình 4.6 Hình 4.7 Hình 4.8 Hình 4.9 Hình 4.10 Hình 4.11 Hình 4.12 Hình 4.13 Hình 4.14 Hình 4.15 Hình 4.16 Hình 4.17 Hình 4.18 Hình 4.19 Hình thái ếch Thái Lan Hình dạng ếch đồng Việt Nam .7 Thời gian biến thái ếch đồng 10 Vòng đời ếch 10 Bể Composite dùng cho sinh sản nhân tạo .17 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 19 Hình dạng nòng nọc vào giai đoạn mọc chân sau 56 Hình dạng nòng nọc vào giai đoạn mọc chân trước 56 Hình dạng ếch vào giai đoạn biến thái 57 Vò trí lỗ mũi ếch Thái Lan ếch lai 57 Vò trí lỗ mũi ếch lai ếch Thái Lan 58 Vò trí lỗ mũi ếch Thái Lan ếch đồng 58 Chiều dài đùi ếch đồng 59 Chieàu dài đùi ếch lai 59 Chiều dài đùi ếch Thái Lan 60 Chiều dài đùi ếch lai 60 Hình dạng lưỡi ếch lai eách lai 61 Hình dạng lưỡi each Thái Lan ếch đồng 61 Vò trí xương mía ếch lai ếch lai 62 Vò trí xương mía ếch Thái Lan ếch đồng 62 Đùi ếch lai 63 Đùi ếch lai 63 Đùi ếch đồng 64 Đùi ếch Thái Lan 64 Hình dạng đầu ngón chân eách 65 PHUÏ LỤC Phụ lục Phụ lục Phụ lục Một số kết cân đo trọng lượng ba loài ếch Bảng thống kê tóm tắt trọng lượng ba loài ếch Một số kết thống kê so sánh ba loài ếch viii 4.4.3 Hình dạng lưỡi Qua giải phẩu, nhận thấy lưỡi ếch lai ếch lai có kích thước dài dẹp lưỡi ếch Thái Lan, tương đối giống lưỡi ếch đồng Hình dạng hai mấu lưỡi có dạng chữ U V Qua khảo sát đặc điểm hình thái ếch lai ếch lai so với ếch đồng Việt Nam ếch Thái Lan, đưa số nhận xét sau: − Đối với ếch lai 1: Tỷ lệ 62,5% có hình dạng giống ếch đồng Việt Nam : 18,75% có hình dạng giống ếch Thái Lan : 18,75% có hình dạng khác với bố mẹ Về hình thái bên ngoài, ếch lai bước đầu thể số đặc điểm ưu lai như: kích thước trọng lượng giai đoạn mọc chân sau lớn ếch đồng Việt Nam ếch Thái Lan, chiều dài đùi ếch lai gần đùi ếch đồng Việt Nam dài đùi ếch Thái Lan Tuy nhiên, thể số nhược điểm giai đoạn mọc chân trước biến thái, đặc biệt chúng có bụng to so với thể − Đối với ếch lai 2: Tỷ lệ 50,00% có hình dạng giống ếch đồng Việt Nam : 31,25% có hình dạng giống ếch Thái Lan : 18,75% có hình dạng khác với bố mẹ Ngoài có chiều dài đùi lớn đùi ếch Thái Lan phần lớn chúng thể nhược điểm không mong muốn như: phát triển chậm, thích nghi với môi trường, có bụng to so với thể - 54 - Hình 4.1 Hình dạng nòng nọc ếch lai (trái), ếch lai (giữa) ếch Thái Lan (phải) vào giai đoạn mọc chân sau Hình 4.2 Hình dạng nòng nọc ếch lai (trái), ếch lai (giữa) ếch Thái Lan (phải) vào giai đoạn mọc chân trước - 55 - Hình 4.3 Hình dạng ếch lai (trái) ếch Thái Lan (phải) vào giai đoạn biến thái Hình 4.4 Vò trí lỗ mũi ếch Thái Lan (trái) ếch lai (phải) - 56 - Hình 4.5 Vò trí lỗ mũi ếch lai ( trái) ếch Thái Lan (phải) Hình 4.6 Vò trí lỗ mũi ếch Thái Lan (trái) ếch đồng (phải) - 57 - Hình 4.7 Chiều dài đùi ếch đồng Hình 4.8 Chiều dài đùi ếch lai - 58 - Hình 4.9 Chiều dài đùi ếch Thái Lan Hình 4.10 Chiều dài đùi ếch lai - 59 - Hình 4.11 Hình dạng lưỡi ếch lai (trái) ếch lai (phải) Hình 4.12 Hình dạng lưỡi each Thái Lan (trái) ếch đồng (phải) - 60 - Hình 4.13 Vò trí xương mía ếch lai (trái) ếch lai (phải) Hình 4.14 Vò trí xương mía ếch Thái Lan (trái) ếch đồng (phải) - 61 - Hình 4.15 Đùi ếch lai Hình 4.16 Đùi ếch lai - 62 - Hình 4.17 Đùi ếch đồng Hình 4.18 Đùi ếch Thái Lan - 63 - Hình 4.19 Hình dạng đầu ngón chân ếch lai ( trái), ếch Thái Lan (giữa) ếch lai (phải) - 64 - V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết Luận Từ kết thu trình thí nghiệm, đến kết luận ếch lai (ếch đồng x ếch Thái Lan), ếch lai (ếch Thái Lan x ếch đồng), ếch đồng Việt Nam ếch Thái Lan sau: Ếch Thái Lan có khả cho sinh sản nhân tạo tốt ếch đồng Bên cạnh việc lai chéo hai loài Rana rugulosa Rana tigerina tigrina khó khăn chênh lệch kích thước trọng lượng hai loài, ếch đồng (Rana rugulosa) nhát Kết tỷ lệ thụ tinh tỷ lệ nở nghiệm thức cao: ếch lai có tỷ lệ thụ tinh cao đến 90%, ếch lai 88% sau ếch Thái Lan 82% Tỷ lệ nở ếch Thái Lan ếch lai cao đến 100%, ếch lai 97% Điều cho thấy vật chất nhân tinh trùng hoàn toàn phù hợp với số lượng noãn hoàng trứng Khi ương nuôi nòng nọc, ếch lai ếch lai sử dụng thức ăn trùn tốt thức ăn viên công nghiệp Trong ếch Thái Lan sử dụng tốt hai loại thức ăn, thức ăn viên cho hiệu kinh tế Trong trình ương nuôi nòng nọc ba loài ếch vào giai đoạn mọc chân sau nòng nọc ếch lai ếch lai có tỷ lệ sống cao ếch Thái Lan Đặc biệt ếch lai có tốc độ tăng trọng cao ếch Thái Lan Vào giai đoạn mọc chân trước nòng nọc ếch lai ếch lai tiếp tục có tỷ lệ sống cao ếch Thái Lan, tốc độ tăng trọng thấp ếch Thái Lan Kết thúc giai đoạn biến thái, ếch lai chết hoàn toàn (100%), ếch lai có tỷ lệ sống, tốc độ tăng trọng tỷ lệ biến thái thấp ếch Thái Lan nghiệm thức cho ăn thức ăn công nghiệp, nghiệm thức cho ăn trùn ếch lai có tỷ lệ sống cao ếch Thái Lan, tốc độ tăng trọng tỷ lệ biến thái thấp Khi nuôi hai loài ếch Thái Lan ếch lai giai treo ao đất, tăng trọng tỷ lệ sống ếch Thái Lan cao nhiều so với ếch lai Trọng lượng trung bình tỷ lệ sống ếch Thái Lan sau ba tháng nuôi 146,72g 75,00% so với 0,00g 0,00% ếch lai nghiệm thức cho ăn thức ăn công nghiệp, nghiệm thức cho ăn thức ăn trùn ếch Thái Lan có trọng lượng trung bình tỷ lệ sống 147,34g 68,00% so với 50,10g 11,00% ếch lai Kết khảo sát đặc điểm hình thái bốn loài ếch cho thấy: ếch lai có 62,50% giống ếch đồng Việt Nam, 18,75% giống ếch Thái Lan 18,75% có hình dạng khác với bố mẹ Trong ếch lai có 50,00% giống ếch đồng Việt Nam, 31,250% giống ếch Thái Lan 18,75% có hình dạng khác với bố mẹ - 65 - 5.2 Đề Nghò Cần có đề tài nghiên cứu thêm ếch lai (ếch đồng x ếch Thái Lan) cho sinh sản lần nên chưa đủ số liệu để kết luận khả sinh sản sử dụng thức ăn chế biến ếch lai Cần có nghiên cứu sâu cấu trúc di truyền ếch lai để dự đoán hệ nào, lai đạt ưu lai cao - 66 - TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT ĐỖ NGỌC HẢI, 2005 Khảo sát đặc điểm hình thái lai tạo ếch đồng Việt Nam (Rana rugulosa Weigmann, 1835) ếch Thái Lan (Rana tigerina tigrina Dubois, 1981) Luận văn tốt nghiệp Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh LÊ THANH HÙNG, 2000 Dinh dưỡng thức ăn thủy sản Bài giảng Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh LÊ THANH HÙNG, 2005 Thực nghiệm nuôi ếch thâm canh với thức ăn nhân tạo Tp Hồ Chí Minh: xây dựng mô hình sản xuất giống nuôi thâm canh Đề tài nghiên cứu: 205/HD – SKHCNMT TP HỒ CHÍ MINH TRẦN KIÊN, 1996 Các phương pháp chăn nuôi ếch đồng (Rana rugulosa Weigmann, 1835) Nhà xuất Khoa Học Kỹ Thuật NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG BÙI THANH SANG, 2004 Sản xuất giống nhân tạo nuôi ếch Thái Lan (Rana rugulosa) ếch đồng Việt Nam (Rana tigrina) Luận văn tốt nghiệp Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh PHẠM VĂN TRANG PHẠM BÁU, 1999 Kỹ thuật gây nuôi số loài đặc sản Nhà xuất Nông Nghiệp NGUYỄN VĂN SÁNG, 2005 Một số loài ếch nhái Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp NGUYỄN ĐÌNH THỌ PHAN NGUYỆT THI, 2005 Thủ nghiệm mô hình nuôi thương phẩm khảo sát tập tính ăn ếch Thái Lan (Rana tigerina) Luận văn tốt nghiệp Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh CỤC BẢO VỆ NGUỒN LI THỦY SẢN, 1995 Bảo vệ phát triển nguồn lợi Thủy Sản Nhà xuất Nông Nghiệp TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI JOHN A MOORE, 1964 Physiology of the Amphibia Academic press, Newyork and London PUTSATEE PARIYANONTH AND VEEROTE DAORERK, 1995 Frog farming in Thailan Infofish International; pp 25 - 28 VITOH NUTTAPHAN, 2001 Amphibia in Thailand Academic Press, Bangkok, 125p MỘT SỐ TRANG WEB http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/ltbosathoc/ch1.htm http://www.vietlinh.com.vn/tech/others/ech.htm www.Webfrog.org – Species Synnonym Index - 68 - ... chúng gọi đồng lúa, đồng màu để đẻ Tiếng kêu vang dậy không gian, tiếng kêu tỏ tình chúng đêm hội giao hoan To mồm lời lũ ếch đực Ếch đực kêu to vang vọng nhờ có hai túi kêu mỏng thông với xoang... 1981) Thực Dieäp Thành Toàn Nguyễn Văn Minh Tuấn Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Lê Thanh Hùng Thành Phố Hồ Chí Minh - 2006- TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu... lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy Lê Thanh Hùng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp Đồng thời xin chân thành cám ơn anh Trần Văn Minh với anh chò nhân viên Trại Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: KHAÛO SAÙT ÑAËC ÑIEÅM SINH HOÏC CON LAI GIÖÕA EÁCH ÑOÀNG VIEÄT NAM (Rana rugulosa Weigmanna, 1835) VAØ EÁCH THAÙI LAN (Rana tigerina tigrina Dubois, 1981), KHAÛO SAÙT ÑAËC ÑIEÅM SINH HOÏC CON LAI GIÖÕA EÁCH ÑOÀNG VIEÄT NAM (Rana rugulosa Weigmanna, 1835) VAØ EÁCH THAÙI LAN (Rana tigerina tigrina Dubois, 1981)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay