Ly thuyet vo co cap do van dung

23 49 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 22:24

Tổng hợp lý thuyết vô cơ cấp độ vận dụng và vận dụng cao. Đảm bảo sát đề thi THPT Quốc gia. Giúp các em học sinh nâng cao năng lực làm bài tập lý thuyết. Từ đó nâng cao điểm số thi THPT Quóc gia 1 Phản ứng tạo kết tủa Câu Cho dãy chất sau: KHCO3; Ba(NO3)2; SO3; KHSO4; K2SO3; K2SO4; K3PO4 Số chất dãy tạo thành kết tủa phản ứng với dung dịch BaCl2 là: A B C D Câu 2: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư (c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc nóng dư (d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu chất rắn A B C D Câu 3: Trong thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch H2SO4 phản ứng với dung dịch Ba(HCO3)2 (2) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3 (3) Cho Ba vào dung dịch NaHSO3 (4) Cho Mg vào dung dịch NaHSO4 (5) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2 (6) Cho Na vào dung dịch CuSO4 Số thí nghiệm vừa khí bay vừa kết tủa A B C D Câu Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3 (2) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 (3) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch MgCl2 (4) Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch Ca(NO3)2 (5) Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2 Số thí nghiệm thu kết tủa sau phản ứng xảy hoàn toàn A B C D Câu Thực thí nghiệm sau: (1) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư (2) Sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3 (3) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 (4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3 (5) Cho dung dịch HCl vào dung dịch K2SiO3 (6) Cho ure vào dung dịch Ca(OH)2 Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu kết tủa A B C D Câu 6: Cho dãy chất: NH 4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3 Số chất dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa A B C D Câu 7: Tiến hành thí nghiệm sau a) Cho Al vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư b) Cho dung dịch NaOH (loãng, dư) vào dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 FeCl3 c) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2 d) Cho nước cứng tạm thời vào dung dịch NaOH Số thí nghiệm thu kết tủa A B C D Câu 8:Thực thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ba(HCO3)2 (2) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 (dư) (3) Cho Ba vào dung dịch Al2(SO4)3 (dư) (4) Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch chứa AlCl CuCl2 (5) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 đun nóng Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm thu kết tủa gồm hai chất A B C D Câu 9: Thực thí nghiệm sau: (1) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư (2) Sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3 (3) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 (4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3 (5) Cho dung dịch HCl vào dung dịch K2SiO3 (6) Cho ure vào dung dịch Ca(OH)2 Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu kết tủa A B C D Câu 10 Thực thí nghiệm sau: (a) Đun sơi nước cứng tạm thời (b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2 (c) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3 (d) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 (e) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kết tủa A B C D (Đề thi THPT QG 2017) Câu 11 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2 (b) Cho Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl (c) Cho FeCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (d) Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư Số thí nghiệm tạo chất khí A B C D (Đề thi THPT QG 2017) Câu 12 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Điện phân NaCl nóng chảy (b) Điện phân dung dịch CuSO (điện cực trơ) (c) Cho mẩu K vào dung dịch AlCl3 (d) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (e) Cho Ag vào dung dịch HCl (g) Cho Cu vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO 3)2 NaHSO4 Số thí nghiệm thu chất khí A B C D (Đề thi THPT QG 2017) Câu 13 Trường hợp thu kết tủa sau phản ứng xảy hoàn toàn? A Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3 B Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH C Cho CaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl D Sục CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2 (Đề thi THPT QG 2015) Câu 14: Tiến hành thí nghiệm sau (a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch BaCl2 (b) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S (c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu kết tủa A B C D Câu 15: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 (2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 (4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3 (5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 Sau phản ứng kết thúc, thí nghiệm thu kết tủa? A B C D (Bỉm Sơn Thanh Hóa– Lần 1- 2017) Câu 16 : Cho thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch Al(NO 3)3 tác dụng với dung dịch NH3 dư (b) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch AlCl (c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO (d) Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch KAlO Số thí nghiệm thu kết tủa phản ứng kết thúc : A B C D (Chuyên Hạ Long Quảng Ninh– Lần 1- 2017) Câu 17: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dich (NH4)2SO4 (2) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3 (3) Cho kim loại Ba vào dung dịch H2SO4 loãng dư (4) Cho FeS vào dung dịch HCl (5) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 (6) Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch HCl Số thí nghiệm mà sau phản ứng xảy hoàn toàn thấy sinh chất khí chất kết tủa A B C D (Chuyên Bắc Giang– Lần 1- 2017) Câu 18: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaI vào dung dịch AgNO3 (2) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2 (3) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3 (4) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2 (5) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch CrCl3 Sau phản ứng xảy hồn tồn, thí nghiệm thu kết tủa? A B C D (Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai– Lần 1- 2017) Câu 19: Tiến hành thí nghiệm sau : (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư (c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc nóng dư (d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu chất rắn : A B C D (Chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang– Lần 1- 2017) Câu 20: Thí nghiệm sau thu kết tủa sau kết thúc phản ứng hóa học ? A Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH dư B Sục khí CO2 vào dung dịch BaCl2 dư C Cho bột Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư D Cho dung dịch NaAlO2 dư vào dung dịch HCl (Chuyên Lê Q Đơn 2018) Câu 21: Thí nghiệm sau chắn thấy bọt khí bay ra? A Cho từ từ bột Zn vào H2SO4 loãng B Cho từ từ bột Cu vào dung dịch HCl 1M C Cho Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng D Cho miếng Al vào dung dịch H2SO4 đặc (Chuyên Thái Nguyên- 2018) t h� nh b� i dethithpt.com] Câu 22: Tiến hành thí nghiệm sau: [Ph� (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư (c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc nóng dư (d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu chất rắn A B C D (Chuyên Thái Nguyên- 2018) Câu 23 Cho thí nghiệm sau: (1) Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 NH3 (2) Cho dung dịch KHSO4 dư vào dung dịch Mg(HCO3)2 (3) Oxi hóa metanal dung dịch AgNO3 NH3 (4) Nhỏ vài giọt HNO3 đặc vào lòng trắng trứng (anbumin) (5) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch FeCl2 (6) Nhỏ dung dịch Br2 vào ống nghiệm đựng anilin Sau phản ứng hồn tồn, số thí nghiệm thu đuợc kết tủa A B C D (Chuyên Lam Sơn- 2018) Câu 24: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch AgNO3 (2) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2 (3) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3 (4) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2 (5) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch CrCl3 Sau phản ứng xảy hồn tồn, thí nghiệm thu kết tủa? A B C D Câu 25: Tiến hành thí nghiệm sau điều kiện thường: (a) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư (b) Sục khí SO2 vào nước brom (c) Sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3 (d) Cho Si vào dung dịch NaOH (e) Cho Na2SiO3 vào dung dịch HCl Số thí nghiệm sinh chất kết tủa A B C D Câu 26: Cho thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch KAlO2 (b) Dẫn CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2 (c) Trộn dung dịch NaHCO3 với dung dịch Ba(OH)2 (d) Cho phenol tác dụng với dung dịch nước Brom (e) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3 (f) Cho dung dịch K2CrO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2 Số thí nghiệm thu kết tủa sau phản ứng xảy hoàn toàn là: A B C D Câu 26: Thực thí nghiệm sau nhiệt độ phòng: (1) Nhỏ dung dịch Na2CO3 lỗng tới dư vào dung dịch Al(NO3)3 (2) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch ZnSO4 (3) Cho KOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 (4) Sục khí H2S vào dung dịch K2Cr2O7 mơi trường H2SO4 lỗng (5) Cho CH2=CH-CH3 tác dụng với dung dịch KMnO4 (6) Sục khí CO2 dư vào dung dịch C6H5ONa (7) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng dung dịch H3PO4 (8) Sục khí CO2 dư vào dung dịch C6H5NH3Cl Số thí nghiệm sau kết thúc phản ứng kết tủa là: A B C D (Chuyên Lam Sơn- 2018) Phản ứng tạo đơn chất, tạo kim loại Câu Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Dẫn khí H (dư) qua bột MgO nung nóng (c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư (d) Cho Na vào dung dịch MgSO4 (e) Đốt FeS2 khơng khí (f) Điện phân dung dịch Cu(NO 3)2 với điện cực trơ Số thí nghiệm khơng tạo thành kim loại A B C D Câu 2: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Sục khí Cl2 vào dd FeCl2 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Na vào dung dịch H2SO4 dư (e) Nhiệt phân AgNO3 (g) Đốt cháy FeS2 không khí (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C D Câu 3: Cho phản ứng: � (1) SiO2 + C �� t� t� � (2) SiO2 + Mg �� t� � (3) Si + dung dịch NaOH �� t� � (4) C + H2O �� t� t� � � (5) Mg + CO2 �� (6) Ca3(PO4)2 + SiO2 + C �� Số phản ứng tạo đơn chất A B C D Câu Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe3(SO4)3 dư (b) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư (c) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 (d) Nhiệt phân AgNO3 (e) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (f) Đốt FeS2 khơng khí (g) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C D Câu 5: Tiến hành thí nghiệm: (1) Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 (2) Dẫn NH3 qua ống đựng CuO nung nóng (3) Cho Al vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (4) Cho K vào dung dịch Cu(NO3)2 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo thành kim loại A B C D Câu 6: Thực thí nghiệm sau (1) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (dư) (2) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, màng ngăn xốp (3) Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch FeCl2 (4) Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CrO3 (5) Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl CuSO4 Số thí nghiệm thu đơn chất A B C D Câu Trong thí nghiệm sau: (1) Cho SiO2 tác dụng với axit HF (2) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S (3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng (4) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc (5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH (6) Cho khí O3 tác dụng với Ag (7) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng (8) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 (9) Cho Na vào dung dịch FeCl3 (10) Cho Mg vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3 Số thí nghiệm tạo đơn chất A B C D Câu Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư (b) Điện phân dung dịch AgNO (điện cực trơ) (c) Nung nóng hỗn hợp bột gồm Al FeO (khơng khơng khí) (d) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO dư (e) Điện phân Al2O3 nóng chảy Số thí nghiệm tạo thành kim loại A B C D (Đề thi THPT QG 2017) Câu : Tiến hành thí nghiệm sau điều kiện thường: SO vào dung dịch H S (a) Sục khí (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc (e) Cho Si vào dung dịch NaOH Số thí nghiệm sinh đơn chất A B Câu 10: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (e) Nhiệt phân AgNO3 (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ (b) Sục khí F2 vào nước (d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH (g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 C D (Đề thi THPT QG 2015) (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư (g) Đốt FeS2 không khí Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C Câu 11: Cho phản ứng sau: t � (a) C + H2O (hơi) �� t0 � (c) FeO + CO �� D (Đề thi THPT QG 2015) (b) Si + dung dịch NaOH  (d) O3 + Ag  t0 t0 � � (e) Cu(NO3)2 �� (f) KMnO4 �� Số phản ứng sinh đơn chất A B C D Câu 12: Tiến hành thí nghiệm sau điều kiện bình thường (a) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S Sục khí F2 vào nước (b) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc Cho khí CO2 vào dung dịch NaOH (c) Cho Si vào dung dịch NaOH Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 Số thí nghiệm sinh đơn chất là: A B C D (Chuyên ĐHSP Hà Nội– Lần 1- 2017) Câu 13: Trong thí nghiệm sau : (a) Nhiệt phân Fe(NO3)2 (b) Cho Al tác dụng với dung dịch NaOH (c) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng (d) Đốt cháy HgS O2 (e) Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl3 dư Số thí nghiệm tạo đơn chất A B C.4 D (Chuyên ĐH Vinh– Lần 1- 2017) Câu 14 Tiến hành thí nghiệm sau: Sục khí H2S vào dung dịch (1) Điện phân dung dịch muối ăn với điện cực trơ, màng ngăn xốp FeCl3 Dẫn khí NH3 vào bình khí Cl2 (2) Thổi khí CO qua ống đựng FeO nung nóng nhiệt độ cao (3) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2CO3 Số thí nghiệm sinh đơn chất là: A B C D (Chuyên ĐH Vinh– Lần 2- 2018) Câu 15 Thực thí nghiệm sau: Cho phân đạm ure vào dung dịch Ba(OH)2 đun nóng (1) Cho NaHCO3 vào dung dịch CH3COOH Cho P vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (2) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng (3) Cho Al4C3 vào nước Số thí nghiệm khí thoát là: A B C D (Chuyên ĐH Vinh– Lần 2- 2018) Câu 16 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe3(SO4)3 dư (b) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư (c) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 (d) Nhiệt phân AgNO3 (e) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (f) Đốt FeS2 khơng khí (g) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C D (Chuyên SPHN- 2018) Câu 17: Cho phản ứng: � (1) SiO2 + C �� t� t� � (2) SiO2 + Mg �� t� � (3) Si + dung dịch NaOH �� t� � (4) C + H2O �� t� t� � � (5) Mg + CO2 �� (6) Ca3(PO4)2 + SiO2 + C �� Số phản ứng tạo đơn chất A B C D (Chuyên Thái Nguyên- 2018) Câu 29 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng (c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư (d) Cho Na vào dung dịch MgSO4 (e) Đốt FeS2 khơng khí (f) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với điện cực trơ Số thí nghiệm không tạo thành kim loại A B C D Câu 19: Tiến hành thí nghiệm: (1) Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.(2) Dẫn NH3 qua ống đựng CuO nung nóng (3) Cho Al vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (4) Cho K vào dung dịch Cu(NO3)2 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo thành kim loại A B C D Câu 20: Cho phản ứng sau: t � (1) NH4NO3 �� t0 � (2) Cu(NO3)2 �� t0 580 C , Pt � (3) NH3 +O2 ���� t0 t0 � � � (4) NH3 + Cl2 �� (5) NH3 + CuO �� (6) NH4Cl �� Số phản ứng tạo khí N2 là: A B C D Câu 21: Cho phản ứng sau (2) NH4NO2 → (3) NH4NO3 → (1) Cu(NO3) → (4) NH3 + Cl2 → (5) NH3 + O2 → (6) NH4Cl → (7) NH3 + CuO → Số phản ứng tạo khí N2 là: A B C D Câu 22: Thực thí nghiệm sau (1) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (dư) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, màng ngăn xốp Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch FeCl2 Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CrO3 (2) Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl CuSO4 (3) Số thí nghiệm thu đơn chất A B C D Câu 23: Thực thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3 (b) Nung FeS2 khơng khí (c) Nhiệt phân KNO3 (d) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư (e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư) (h) Cho Mg dư vào dung dịch FeCl3 (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư) (k) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng Số thí nghiệm thu kim loại sau phản ứng kết thúc A B C D Câu 24: Thực thí nghiệm sau Cho bột Al vào dung dịch NaOH (dư) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, màng ngăn xốp Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch FeCl2 Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CrO3 Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl CuSO4 Số thí nghiệm thu đơn chất A B C D (Hà Tĩnh- 2018) Phản ứng tạo muối Câu 1:Thực thí nghiệm sau: (1) Sục khí clo vào dung dịch NaOH lỗng,đun nóng (2) Sục khí NO2 vào dung dịch NaOH (2) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH (4) Cho H3PO4 vào dung dịch NaOH (5) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 (6) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 Số thí nghiệm sau phản ứng ln cho muối là: A B C D Câu 2: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeCl2 (2) Hấp thụ hết mol CO2 vào dung dịch chứa 2,5 mol NaOH (3) Cho KHCO3 vào dung dịch HCl đặc, dư (4) Cho hỗn hợp Fe2O3 Cu (tỉ lệ mol tương ứng : 1) vào dung dịch HCl dư (5) Cho KHCO3 vào dung dịch NaOH vừa đủ Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu muối A B C D Câu Cho phản ứng sau: (a) Cl2 + NaOH → (b) Fe3O4 + HCl → (c) KMnO4 + HCl → (d) FeO + HCl → (e) CuO + HNO3 → (f) KHS + NaOH → Số phản ứng tạo hai muối A B C D Câu 4: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch chứa 4a mol HC1 vào dung dịch chứa a mol NaAlCk (b) Cho Al2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH (c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 (d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3 (g) Cho Mg dư vào dung dịch HNO3 (phản ứng khơng thu chất khí) Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm thu dung dịch chứa hai muối A B, C D (Đề thi THPT QG 2018) Câu 5: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư, tạo sản phẩm khử NO (c) Sục khí SO2 đến dư vào dung dịch NaOH (d) Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư (e) Cho hỗn hợp Cu FeCl3 (tỉ lệ mol 1: 1) vào H2O dư (g) Cho Al vào dung dịch HNO3 lỗng (khơng khí ra) Sau thí nghiệm xảy hồn tồn, số thí nghiệm thu dung dịch chứa hai muối A B C D (Đề thi THPT QG 2017) Câu 6: Tiến hành thí nghiệm sau : (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH nhiệt độ thường (b) Hấp thụ hết mol CO2 vào dung dịch chứa mol NaOH (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc, dư (d) Cho hỗn hợp Fe2O3 Cu (tỉ lệ mol tương ứng : 1) vào dung dịch HCl dư (e) Cho CuO vào dung dịch HNO3 (f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ Số thí nghiệm thu muối A B C D (Đề thi THPT QG 2016) Câu 7: Phản ứng chất sau không tạo hai muối? A NO2 dung dịch NaOH dư B Ba(HCO3)2 dung dịch KOH dư C Fe3O4 dung dịch HNO3 dư D Fe3O4 dung dịch HCl dư (Bỉm Sơn Thanh Hóa- 2017) Câu 8: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO 3)3 (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH (c) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch Ca(HCO 3)2 (d) Cho bột Fe vào dung dịch FeCl dư Số thí nghiệm cuối lại dung dịch chưa muối tan là: A B C D (Chu Văn An Quảng Bình– Lần 1- 2017) Câu 9: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 dd NaOH nhiệt độ thường (b) Hấp thụ hết mol CO2 vào dd chứa mol NaOH (c) Cho KMnO4 vào dd HCl đặc dư (d) Cho hh Fe2O3 Cu (tỉ lệ 2:1) vào dd HCl dư (e) Cho CuO vào dd HNO3 (f) Cho KHS vào dd NaOH vừa đủ Số thí nghiệm thu muối A B C D (Chuyên ĐHSP Hà Nội– Lần 2- 2017) Câu 10: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho mol Fe vào dung dịch chứa mol HNO3 (tạo sản phẩm khử NO) (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư) (c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) (d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu Fe2O3 (có số mol nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm tạo hai muối A B C D (Chuyên Tuyên Quang– Lần 1- 2017) Câu 11: Thực thí nghiệm sau: (1) Đốt dây sắt khí clo (2) Đốt cháy hỗn hợp sắt lưu huỳnh (trong điều kiện khơng khơng khí) (3) Cho sắt (II) oxit vào dung dịch axit sunfuric đặc nóng (4) Cho sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat (5) Cho đồng vào dung dịch sắt (III) clorua (6) Cho oxit sắt từ tác dụng với dung dịch axit clohidric Số thí nghiệm tạo muối sắt (II) A B C D (Chuyên Quốc học Huế– Lần 1- 2017) Câu 12: Tiến hành thí nghiệm sau : a) Cho bột Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư b) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3 tỷ lệ mol 1: c) Cho Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch NaOH theo tỷ lệ mol 1:1 d) Cho AlCl3 tác dụng với dung dịch NaOH dư e) Sục khí CO2 đến dư vào dụng dịch Ba(OH)2 g) Cho bột Al dư vào dung dịch HNO3 loãng (phản ứng khơng thu chất khí) Sau phản ứng xẩy hồn tồn, số thí nghiệm dung dịch chứa hai muối A B C D (Chuyên Hưng Yên- 2018) Câu 13 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH nhiệt độ thường (b) Hấp thụ hết mol CO2 vào dung dịch chứa mol NaOH (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc, dư (d) Cho hỗn hợp Fe2O3 Cu (tỉ lệ mol tương ứng : 1) vào dung dịch HCl dư (e) Cho CuO vào dung dịch HNO3 (f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ Số thí nghiệm thu hai muối A B C D (Chuyên SPHN2018) Câu 14 Cho phản ứng sau: (a) Cl2 + NaOH → (b) Fe3O4 + HCl → (c) KMnO4 + HCl → (d) FeO + HCl → (e) CuO + HNO3 → (f) KHS + NaOH → Số phản ứng tạo hai muối A B C D (Chuyên Vĩnh Phúc- 2018) Đếm số thí nghiệm xảy phản ứng Câu 1: Cho kim loại Fe phản ứng với dung dịch: FeCl 3, Cu(NO3)2, AgNO3, H2SO4 đặc nguội, MgCl2 Số trường hợp xảy phản ứng hóa học A B C D Câu 2: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (2) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch FeCl3 (3) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 (4) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4 (5) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 (6) Cho dung dịch CrO3 vào dung dịch HCl (7) Cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch BaCl2 Số thí nghiệm phản ứng hóa học xảy A B C D Câu 3: Cho chất : Al,AlCl3, Zn(OH)2, NH4HCO3, KHSO4, NaHS, Fe(NO3)2 Số chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl là: A B C D Câu 4: Cho chất: AgNO 3, Cu(NO3)2, MgCO3, CaCO3, Ba(HCO3)2, NH4HCO3, NH4NO3 Fe(NO3)2 Nếu nung chất đến khối lượng không đổi bình kín khơng khơng khí, cho nước vào bình, số bình tạo lại chất ban đầu sau thí nghiệm là: Câu 5: Cho cặp dung dịch sau: (a) NaOH Ba(HCO3)2; (b) NaOH AlCl3; (c) NaHCO3 HCl; (d) NH4NO3 KOH; (e) Na2CO3 Ba(OH)2; (f)AgNO3 Fe(NO3)2 Số cặp dd trộn với xảy phản ứng A B C D Câu 6: Cho dãy chất: KHCO3, KHSO4, Cr(OH)3, CH3COONH4, Al, Al(OH)3, Cr(OH)2 Số chất dãy vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu 7: Cho chất sau: NaHCO 3, FeS, Cu(NO3)2, CuS, Fe(NO3)2 chất cho vào dung dịch H 2SO4 lỗng dư khí thoát ra? A B C D Câu 8: Khi cho chất Al, FeS, dung dịch HCl, dung dịch NaOH dung dịch (NH 4)2CO3 phản ứng với đơi số chất khí thu là: A B C D Câu Ba dung dịch A, B, C thoả mãn: - A tác dụng với B thu kết tủa X, cho X vào dung dịch HNO lỗng dư, thấy khí khơng màu hóa nâu ngồi khơng khí; đồng thời thu kết tủa Y - B tác dụng với C thấy khí ra, đồng thời thu kết tủa - A tác dụng C thu kết tủa Z, cho Z vào dung dịch HCl dư, thấy khí khơng màu Các chất A, B C A CuSO4, Ba(OH)2, Na2CO3 B FeCl2, AgNO3, Ba(OH)2 C NaHSO4, Ba(HCO3)2, Fe(NO3)3 D FeSO4, Ba(OH)2, (NH4)2CO3 Câu 10 Hoà tan hoàn toàn lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu dung dịch X a mol H Trong chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH vàNaHCO3 Số chất tác dụng với dung dịch X A B C D Câu 11: Thực thí nghiệm sau : (1) Dung dịch Al(NO3)3 + dung dịch NaOH dư (2) Dung dịch HCl dư + dung dịch Na2CO3 (3) Dung dịch NH4Cl + dung dịch NaOH đun nóng nhẹ (4) Dung dịch NaHCO3 + dung dịch HCl Số thí nghiệm tạo thành chất khí A B C D Câu 12 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Đốt dây Mg khơng khí (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4 (c) Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Fe(NO3)2 (d) Cho Br2 vào dung dịch hỗn hợp NaAlO2 NaOH (e) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (e) Đun sơi dung dịch Ca(HCO3)2 Số thí nghiệm xảy phản ứng oxi hoá-khử A B C D (Đề thi THPT QG 2017) Câu 13: Thực thí nghiệm sau nhiệt độ thường: (a)) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (b) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 (c) ) Cho CaO vào nước (d) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2 Số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D (Đề thi THPT QG 2015) Câu 14: Thực thí nghiệm sau điều kiện thường: (a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2 (b) Cho CaO vào H2O (c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH (d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 Số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D (Đề thi THPT QG 2015) Câu 15: Trường hợp sau không xảy phản ứng điều kiện thường? A Dẫn khí Cl2 vào dung dịch H2S B Cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch NaOH C Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3 D Cho CuS vào dung dịch HCl Câu 16: Thực thí nghiệm sau (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 (b) Cho FeS vào dung dịch HCl (c) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF (e) Cho Si vào bình chứa khí F2 (f) Sục khí SO2vào dung dịch H2S Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D Câu 17: Cặp chất không xảy phản ứng là: A dung dịch NaOH Al2O3 B dung dich NaNO3 dung dịch MgCl2 C dung dịch AgNO3 dung dịch KCl D K2O H2O (Chuyên ĐHSP Hà Nội– Lần 1- 2017) Câu 18Thực thí nghiệm sau (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 (b) Cho FeS vào dung dịch HCl (c) Nung Ag2S khơng khí (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF (e) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (f) Sục H2S vào dung dịch CuSO4 Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D (Cẩm Thủy Thanh Hóa– Lần 1- 2017) Câu 19: Cho phản ứng sau: (1) Cu + H2SO4 đặc, nguội (5) Cu + HNO3 đặc, nguội (2) Cu(OH)2 + glucozơ (6) axit axetic + NaOH (3) Gly-Gly-Gly + Cu(OH) 2/NaOH (7) AgNO3 + FeCl3 (4) Cu(NO3)2 + FeCl2 + HCl (8) Al + Cr2(SO4)3 Số phản ứng xảy điều kiện thường ? A B C D (Chuyên KHTN– Lần 1- 2017) Câu 20: Cho thí nghiệm sau: (1) Khi cho Cu vào dung dịch FeCl3; (2) H2S vào dung dịch CuSO4; (3) HI vào dung dịch FeCl3; (4) Dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3; (5) Dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Fe(NO3)2; (6) CuS vào dung dịch HCl Số cặp chất phản ứng với là: A B C D (Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai- 2017) Câu 21: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho kim loại K vào dung dịch HCl (2) Đốt bột Al khí Cl2 (3) Cho Na2CO3 vào dung dịch AlCl3 (4) Cho NaOH vào dung dịch Mg(NO3)2 (5) Điện phân Al2O3 nóng chảy, mặt Na3AlF6 Số thí nghiệm phản ứng oxi hóa khử xảy A B C D (Chuyên ĐH Vinh– Lần 1- 2017) Câu 22: Cho hỗn hợp (tỉ lệ mol tương ứng) sau: (a) Al Na (1 : 2) vào nước dư (b) Fe2(SO4)3 Cu (1 : 1) vào nước dư (c) Cu Fe2O3 (2 : 1) vào dung dịch HCl dư (d) BaO Na2SO4 (1 : 1) vào nước dư (e) Al4C3 CaC2 (1 : 2) vào nước dư (f) BaCl2 NaHCO3 (1 : 1) vào dung dịch NaOH dư Số hỗn hợp chất rắn tan hoàn toàn tạo thành dung dịch suốt là: A B C D Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định- 2017) Câu 23: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 (2) Cho Na2O vào H2O (3) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch NaHCO3 (4) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ màng ngăn Số thí nghiệm NaOH tạo A.2 B.1 C D (Chuyên ĐH Vinh– Lần 12017) Câu 24: Tiến hành thí nghiệm sau: - TN1: Nhúng sắt vào dung dịch FeCl3 - TN2: Nhúng sắt vào dung dịch CuSO4 - TN3: Cho đinh làm thép vào bình chứa khí oxi, đun nóng - TN4: Cho đinh làm thép vào dung dịch H2SO4 loãng - TN5: Nhúng đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3 - TN6: Nhúng nhôm vào dung dịch H2SO4 lỗng hòa tan vài giọt CuSO4 Số trường hợp xảy ăn mòn điện hóa A B C D (Chuyên Bắc Giang– Lần 1- 2017) Câu 25: Cho trường hợp bảo vệ kim loại sau 1) Tráng thiếc lên bề mặt vật sắt ( sắt tây ) 2) Gắn miếng kẽm kim loại vào chân vịt tàu thuỷ để bảo vệ vỏ tàu 3) Mạ niken lên vật sắt 4) Ngâm Na dầu hoả Số trường hợp kim loại bảo vệ theo phương pháp điện hoá A B C D (TT Luyên thi Thanh Tường– Lần 1- 2017) Câu 26: Trường hợp sau tượng ăn mòn điện hóa? A Nhúng sắt vào dung dịch axit sunfuric đặc nóng B Gắn miếng kẽm vào đáy tàu biển C Đốt dây đồng khơng khí D Đốt than tổ ong Câu 27: Tiến hành thí nghiệm sau (1) Ngâm đồng dung dịch AgNO3 (2) Ngâm kẽm dung dịch HCl loãng (3) Ngâm nhôm dung dịch NaOH (4) Ngâm sắt dây đồng ddHCl (5) Để vật gang ngồi khơng khí ẩm (6) Ngâm miếng đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3 Số thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa A B C D (Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai– Lần 1- 2017) Câu 28: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4 (2) Cho kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội (3) Đốt dây kim loại Mg nguyên chất khí Cl2 (4) Cho hợp kim Fe – Cu vào dung dịch H2SO4 loãng Số thí nghiệm mà kim loại bị ăn mòn hóa học A B C D (Chuyên Nguyễn Quang Diệu- 2018) Câu 29 Cho thí nghiệm sau: (1) Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch BaCl2 (2) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch HCl (3) Sục khí CO2 vào dung dịch HNO3 (4) Nhỏ dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaOH Số thí nghiệm xảy phản ứng hóa học A B C D (Nam Định2018) Câu 30: Thí nghiệm sau không xảy phản ứng? A Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 B Cho Si vào dung dịch NaOH, đun nóng C Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch HCl D Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 (Chuyên Phan Bội Châu- 2018) Câu 31: Cho cặp dung dịch sau: (a) NaOH Ba(HCO3)2; (b) NaOH AlCl3; (c) NaHCO3 HCl; (d) NH4NO3 KOH; (e) Na2CO3 Ba(OH)2; (f)AgNO3 Fe(NO3)2 Số cặp dd trộn với xảy phản ứng A B C D (Chuyên Phan Bội Châu- 2018) Câu 32: Thực thí nghiệm sau: (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH (II) Cho dung dịch K2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2 (III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, màng ngăn (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3 (V) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2CO3 Số thí nghiệm khơng xảy phản ứng hóa học A B C D (Đô Lương Nghệ An- 2018) Câu 33: Thực thí nghiệm sau: (1) Đốt dây sắt khí clo (2) Đốt cháy hỗn hợp sắt lưu huỳnh (trong điều kiện khơng khơng khí) (3) Cho sắt (II) oxit vào dung dịch axit sunfuric đặc nóng (4) Cho sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat (5) Cho đồng vào dung dịch sắt (III) clorua (6) Cho oxit sắt từ tác dụng với dung dịch axit nitric Số thí nghiệm tạo muối sắt (II) A B C D Câu 34: Thực thí nghiệm sau : (1) Đốt dây sắt khí clo (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe S (trong điều kiện khơng oxi) (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư) (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư) thí nghiệm tạo muối sắt (II) ? A B C D (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2011) Câu 35: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl (2) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 loãng (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 loãng, dư (4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 (5) Cho Na vào dung dịch CuSO4 Số thí nghiệm phản ứng oxi hóa khử xảy A B C D Câu 36: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 (2) Đốt bột Al khí Cl2 (3) Sục khí SO2 vào dung dịch nước vôi (4) Cho NaOH vào dung dịch Mg(NO3)2 (5) Điện phân Al2O3 nóng chảy, mặt Na3AlF6 (6) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch sacarozơ Số thí nghiệm phản ứng oxi hóa – khử xảy A B C D Câu 37: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho Cu vào dung dịch H2SO4 đặc nóng (2) Sục khí CO2 vào dung dịch KOH (3) Cho Ag vào dung dịch FeCl3 (4) Trộn dung dịch NaHCO3 với dung dịch Ba(OH)2 (5) Cho Al vào dung dịch HNO3 đặc nguội Số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D Câu 38: Cho cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng sau: (a) Fe3O4 Cu (1:1); (b) Sn Mg (2:1); (c) Zn Cu (1:1); (d) Fe2O3 Cu (1:1); (e) FeCl2 Cu (2:1); (g) Fe2O3 Ag (1:1) Số cặp chất tan hoàn toàn lượng dư dung dịch H2SO4 loãng A B C D Câu 39: Cho cặp chất sau: (1) Khí Cl2 khí O2 (6) Dung dịch KMnO4 khí SO2 (2) Khí H2S khí O2 (7) Khí SO2 khí H2S (3) Khí H2S dung dịch Zn(NO3)2 (8) Khí CO2 dung dịch NaClO (4) Khí Cl2 dung dịch NaOH (9) CuS dung dịch HCl (5) Khí NH3 dung dịch AlCl3 (10) Dung dịch AgNO3 dung dịch FeCl3 Số cặp chất xảy phản ứng hóa học nhiệt độ thường A B C D Câu 40: Cho thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch NaHCO3 (2) Cho dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch NaHCO3 (3) Cho dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch AlCl3 (4) Cho dung dịch CH3COONH4 tác dụng với dung dịch HCl (5) Cho dung dịch KHSO4 tác dụng với dung dịch NaHCO3 Số thí nghiệm xảy phản ứng hóa học A B C D Câu 41: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Fe vào dung dịch gồm CuSO4 H2SO4 loãng; (b) Đốt dây Fe bình đựng khí O2; (c) Cho Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3) HNO3; (d) Cho Zn vào dung dịch HCl; Số thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa A B C D Câu 42: Thực thí nghiệm với hỗn hợp gồm Ag Cu (hỗn hợp X) : (a) Cho X vào bình chứa lượng dư khí O3 (ở điều kiện thường) (b) Cho X vào lượng dư dung dịch HNO3 (đặc) (c) Cho X vào lượng dư dung dịch HCl (không mặt O2) (d) Cho X vào lượng dư dung dịch FeCl3 Thí nghiệm mà Cu bị oxi hóa Ag khơng bị oxi hóa : A (a) B (b) C (d) D (c) (Đề thi khối B năm 2011) Câu 43: Cho cặp oxi hóa – khử xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa ion kim loại: Al 3+/Al; Fe2+/Fe, Sn2+/Sn; Cu2+/Cu Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat (b) Cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat (c) Cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat (d) Cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat Trong thí nghiệm trên, thí nghiệm xảy phản ứng là: A (b) (c) B (a) (c) C (a) (b) D (b) (d) (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2013) Câu 37: Thực thí nghiệm sau (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 (b) Cho FeS vào dung dịch HCl (c) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF (e) Cho Si vào bình chứa khí F2 (f) Sục khí SO2vào dung dịch H2S Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D Câu 49: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho nước qua ống đựng bột sắt nung nóng (b) Để thép (hợp kim sắt với cacbon) khơng khí ẩm (c) Cho giọt dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 (d) Cho đồng nguyên chất vào dung dịch AgNO3 (e) Cho kẽm nguyên chất vào dung dịch H2SO4 (lỗng) nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4 Số trường hợp xảy ăn mòn điện hóa A B C D (Hà Tĩnh- 2018) Đếm số phát biểu Câu 1: Phát biểu sau sai? A Sắt hemoglobin (huyết cầu tố) máu B Phèn chua dùng để làm nước đục C Trong tự nhiên, kim loại kiềm tồn dạng đơn chất D Hợp kim liti – nhóm siêu nhẹ, dùng kĩ thuật hàng không (Đề thi THPT QG 2015) Câu Phát biểu sau sai ? A Các kim loại kiềm nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ Li đến Cs Giảm dần B Các kim loại kiềm bán kính ngun tử lớn so với kim loại chu kì C Các kim loại kiềm kim loại nhẹ D Các kim loại kiềm màu trắng bạc ánh kim Câu 3: Phát biểu sau sai: A Dung dịch K2Cr2O7 màu da cam B Cr2O3 tan dung dịch NaOH loãng C CrO3 oxi axit D Trong hợp chất, crom số oxi hóa đặc trưng +2, +3, +6 (Đề thi THPT QG 2016) Câu Phát biểu sau đúng? A Ở điều kiện thường, kim loại khối lượng riêng lớn khối lượng riêng nước B Tính chất hóa học đặc trưng kim loại tính khử C Các kim loại số oxi hố hợp chất D Ở điều kiện thường, tất kim loại trạng thái rắn (Đề thi THPT QG 2015) Câu Nhận định sau sai? A Gang thép hợp kim B Crom dùng để mạ thép C Sắt nguyên tố phổ biến vỏ trái đất D Thép hàm lượng Fe cao gang (Đề thi THPT QG 2015) Câu 6: Phát biểu sau sai? A Hàm lượng cacbon thép cao gang B Sắt kim loại màu trắng xám, dẫn nhiệt tốt C Quặng pirit sắt thành phần FeS2 D Sắt(III) hiđroxit chất rắn, màu nâu đỏ, không tan nước (Đề thi THPT QG 2017) Câu Phát biểu sau sai? A Kim loại Cu khử ion Fe2+ dung dịch B Kim loại Al tác dụng với dung dịch NaOH C Kim loại khối lượng riêng nhỏ Li D Kim loại cứng Cr (Đề thi THPT QG 2017) Câu 8: Phát biểu sau sai? A Dung dịch FeSO4 làm nhạt màu dung dịch KMnO4 H2SO4 B Cho dung dịch H2S vào dung dịch FeCl3 thấy xuất kết tủa S C thể dùng Al khử Cr2O3 nhiệt độ cao đề điều chế kim loại Cr D Kim loại Cr tan dung dịch HCl tạo muối CrCl3 H2 (Đề thi THPT QG 2018) Câu Khẳng định sau không đúng? A SiO2 tan dung dịch HF B Si khơng khả tác dụng với kim loại C Thành phần hóa học thạch cao nung CaSO4.H2O D Si tác dụng với dung dịch kiềm giải phóng khí hiđro (Chun ĐH Vinh– Lần 2- 2018) Câu 10 Khẳng định sau khơng đúng? A Natri cacbonat khan (còn gọi sođa khan) dùng công nghiệp thủy tinh, đồ gốm, bột giặt B Khi tác dụng với kim loại, cacbon ln tạo số oxi hóa  hợp chất C Khí CO độc, sử dụng làm nhiên liệu khí D CO2 chât gây nên hiệu ứng nhà kính, làm cho Trái Đất bị nóng lên Câu 11 Phát biểu sau khơng đúng? (Chuyên ĐH Vinh– Lần 2- 2018) A Kim loại Li dùng làm tế bào quang điện B Nước chứa nhiều ion Ca2+ Mg2+ gọi nước cứng C Trong công nghiệp, nhôm sản xuất phương pháp điện phân nhơm oxit nóng chảy D Sắt hemoglobin (huyết cầu tố) máu (Chuyên ĐH Vinh– Lần 22018) Câu 12: Phát biểu sau sai? A Dung dịch FeSO4 làm nhạt màu dung dịch KMnO4 H2SO4 B Cho dung dịch H2S vào dung dịch FeCl3 thấy xuất kết tủa S C thể dùng Al khử Cr2O3 nhiệt độ cao đề điều chế kim loại Cr D Kim loại Cr tan dung dịch HCl tạo muối CrCl3 H2 (Chuyên Lê Quý Đôn 2018) Câu 13 Nhận định sau sai A Kim loại natri, kali tác dụng với nước điều kiện thường, thu dung dịch kiềm B Sục khí CO2 vào dung dịch natri aluminat, thấy xuất kết tủa keo trắng C Sắt kim loại nhẹ, tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, đặc biệt tính nhiễm từ D Nhôm tác dụng với dung dịch natri hiđroxit (Chuyên Bạc Liêu– Lần 1- 2017) Câu 14: Phát biểu sau : A Quặng manhetit thành phần chủ yếu Fe2O3 B Sắt kim loại phổ biến vỏ trái đất C Các dung dịch muối Fe(II) dễ dàng bị oxi hoá thành dung dịch muối Fe(III) D Ion Fe3+ vừa tính oxi hố vừa tính khử (TT Lun thi Thanh Tường– Lần 1- 2017) Câu 15: Phát biểu sau ? A Crom vật liệu cứng B Quặng manhetit thành phần chủ yếu Fe3O4 C Các muối Fe(II) dễ dàng bị khử thành muối Fe(III) D Fe(OH)3 hidroxit lưỡng tính (TT Luyên thi Thanh Tường– Lần 1- 2017) Câu 16: Khi để lâu khơng khí ẩm vật sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên Phát biểu sau đúng: A Sắt tây bị ăn mòn điện hố thiếc bị ăn mòn B Sắt tây bị ăn mòn hố học C Sắt tây bị ăn mòn điện hố, cực catot xảy trình khử D Sắt tây bị ăn mòn điện hố, thiếc đóng vai trò cực anot (Bình Phước– Lần 1- 2017) Câu 17: Nhận xét sau không đúng? A Nguyên tắc điều chế kim loại khử ion kim loại thành nguyên tử B Nguyên tử hầu hết nguyên tố kim loại electron lớp ngồi C Tính chất hóa học chung kim loại tính oxi hóa D Những tính chất vật lí chung kim loại chủ yếu electron tự mạng tinh thể kim loại gây (Chuyên Tuyên Quang– Lần 1- 2017) Câu 18: Kết luận sau đúng? A Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, nồng độ Cu2+ dung dịch giảm B Kim loại tính khử, bị khử thành ion dương C Đốt sắt khí Cl2 xảy ăn mòn điện hóa D Thanh kẽm nhúng dung dịch CuSO4 khơng xảy ăn mòn điện hóa (Chun Thái Ngun- 2018) Câu 19: Nguyên tử Fe 26 electron, điều khẳng định sau sai? A Nguyên tử Fe dễ nhường 2e phân lớp 3d trở thành ion Fe2+ B Sắt số 26, thuộc nhóm VIIIB, chu kì bảng tuần hồn C Cấu hình electron nguyên tử Fe [Ar]3d64s2 D Trong hợp chất, sắt số oxi hóa đặc trưng +2 +3 (Chuyên Lam Sơn- 2018) Câu 20: Nhận xét sau không đúng? A Hỗn hợp gồm Na2O ZnO tan hồn tồn nước B Hỗn hợp gồm Fe3O4 Cu tan hoàn toàn dd HCl dư C Hỗn hợp gồm NaNO3 Cu tan hồn tồn dd NaHSO4 D Hỗn hợp gồm FeS CuS tan hoàn toàn dd HCl (Chuyên KHTN- 2018) Câu 21: Phát biểu không đúng? A Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện B Bản chất ăn mòn kim loại q trình oxi hóa - khử C Tính chất hóa học đặc trưng kim loại tính khử D Nguyên tắc chung để điều chế kim loại khử ion kim loại thành nguyên tử (Ninh Bình- 2018) Câu 19: Phát biểu sau đúng? A Kim loại dẫn điện tốt Cu B Trong điện phân dung dịch NaCl catot xảy q trình oxi hóa nước C Trong ăn mòn điện hóa điện cực âm xảy q trình oxi hóa D Criolit (Na3AlF6) tác dụng hạ nhiệt độ nóng chảy Al Câu 21: Nhận xét sau không đúng? A Nguyên tắc điều chế kim loại khử ion kim loại thành nguyên tử B Nguyên tử hầu hết nguyên tố kim loại electron lớp ngồi C Tính chất hóa học chung kim loại tính oxi hóa D Những tính chất vật lí chung kim loại chủ yếu electron tự mạng tinh thể kim loại gây Câu 22: Khi để lâu khơng khí ẩm vật sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên Phát biểu sau đúng: A Sắt tây bị ăn mòn hố học B Sắt tây bị ăn mòn điện hố thiếc bị ăn mòn C Sắt tây bị ăn mòn điện hố, cực catot xảy q trình khử D Sắt tây bị ăn mòn điện hố, thiếc đóng vai trò cực anot Câu 24: Phát biểu sau sai? A Sắt kim loại màu trắng xám, dẫn nhiệt tốt B Hàm lượng cacbon thép cao gang C Quặng pirit sắt thành phần FeS D Sắt(III) hiđroxit chất rắn, màu nâu đỏ, không tan nước Câu 25: Cho phát biểu sau: (a) Khí CO2 gây tượng hiệu ứng nhà kính (b) Khí NO2; SO2 gây tượng mưa axít (c) Khi thải khí quyển, freon (chủ yếu CFCl3 CF2Cl2) phá hủy tầng ozon (d) Moocphin cocain chất ma túy Số phát biểu A B C D Câu 26: Cho phát biểu sau (1) Các kim loại Fe, Ni, Zn điều chế phương pháp điện phân dung dịch muối (2) Trong dung dịch Na, Fe khử AgNO3 thành Ag (3) Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư sau phản ứng thu dung dịch chứa hai muối (4) Hỗn hợp Na Al tan hồn tồn nước (5) Tính oxi hóa Ag+ > Fe3+ > Cu2+> Fe2+ Tổng số phát biểu A B C Câu 27: Trong thí nghiệm sau: (1) Cho kim loại Ba vào dung dịch chứa K2SO4 K2Cr2O7 thu kết tủa (2) Trong tự nhiên, kim loại kiềm tồn dạng đơn chất hợp chất (3) Quặng boxit nguyên liệu để sản xuất nhơm kim loại (4) Al(OH)3 Cr(OH)3 hiđroxit lưỡng tính (5) Nhôm kim loại phổ biến vỏ trái đất (6) Đồng kim loại khả dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, vàng (7) Gang, thép loại hợp kim phổ biến (8).Crom kim loại cứng nhất, rạch thuỷ tinh Số thí nghiệm là? A B C Câu 29: phát biểu sau: D D (1) Kim loại Cu khử ion Fe2+ dung dịch (2) Thạch cao nung dùng để đúc tượng, bó bột gãy xương, làm phấn viết bảng, (3) SO3 tác dụng với nước tạo thành axit (4) Al(OH)3 vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl (5) CuSO4 khan dùng để phát dấu vết nước chất lỏng Số phát biểu A B C D Câu 30: Cho phát biểu sau: (a) Các kim loại Na, K, Al phản ứng mạnh với nước; (b) Dung dịch muối Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl; (c) P cháy Cl2 tạo thành PCl3 PCl5; (d) Than chì dùng làm điện cực, chế tạo chất bơi trơn, làm bút chì đen; (e) Hỗn hợp Al NaOH (tỉ lệ số mol tương ứng : 1) tan hoàn toàn nước dư; (g) Người ta không dùng CO2 để dập tắt đám cháy magie nhôm Số phát biểu A B C D Câu 31: Xét phát biểu sau: (a) Kim loại Na phản ứng mạnh với nước; (b) Khí N2 tan nước; (c) Khí NH3 tạo khói trắng tiếp xúc với khí HCl; (d) P trắng phát quang bóng tối; (e) Thành phần phân supephotphat kép Ca(H2PO4)2 CaSO4 Số phát biểu A B C D Câu 32: Cho phát biểu sau: (1) Điều chế kim loại Al cách điện phân nóng chảy Al 2O3 (2) Tất kim loại kiềm thổ tan nước nhiệt độ thường (3) Quặng boxit thành phần Na3AlF6 (4) Bột nhơm tự bốc cháy tiếp xúc với khí Clo (5) Thạch cao sống cơng thức CaSO4.H2O (6) Đun nóng làm mềm nước tính cứng vĩnh cửu Số phát biểu là? A B C D Câu 33: Cho phát biểu: (a) Các nguyên tố nhóm IA kim loại (b) Tính dẫn điện kim loại giảm dần theo thứ tự: Ag, Cu, Au, Al, Fe (c) Kim loại Na khử ion Cu2+ dd thành Cu (d) Nhôm bị ăn mòn điện hóa cho vào dd chứa Na2SO4 H2SO4 (e) Cho Fe vào dd AgNO3 dư, sau phản ứng thu dd chứa hai muối (g) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, sau phản ứng thu Fe Số phát biểu A B C D Câu 34: Cho phát biểu sau: (1) K2Cr2O7 màu da cam, chất oxi hóa mạnh (2) Kim loại Al Cr phản ứng với dung dịch HCl theo tỷ lệ (3) CrO3 oxit axit, chất oxi mạnh, bốc cháy tiếp xúc với lưu huỳnh, photpho, (4) Cr2O3 dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh (5) Hợp chất crom (VI) vừa tính oxi hóa, vừa tính khử (6) Crom (III) oxit crom (III) hiđroxit chất tính lưỡng tính Tổng số phát biểu A B C D Câu 35: Cho phát biểu sau: (1) K2Cr2O7 màu da cam, chất oxi hóa mạnh (2) Kim loại Al Cr phản ứng với dung dịch HCl theo tỷ lệ (3) CrO3 oxit axit, chất oxi mạnh, bốc cháy tiếp xúc với lưu huỳnh, photpho, (4) Cr2O3 dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh (5) Hợp chất crom (VI) vừa tính oxi hóa, vừa tính khử (6) Crom (III) oxit crom (III) hiđroxit chất tính lưỡng tính Tổng số phát biểu A B C D Câu 36 Cho phát biểu sau: (a) Cơng thức hóa học ure (NH4)2CO3 (b) Amophot phân bón hỗn hợp (c) Độ dinh dưỡng phân kali đánh giá phần trăm khối lượng K 2O (d) Nhiệt phân hoàn toàn muối NH4NO3 thu NH3 HNO3 (e) Trong thực tế NH4HCO3 dùng làm bánh xốp (f) NH3 lỏng dùng để bảo quản máu mẫu vật sinh học (g) Photpho tính oxi hóa mạnh nitơ Số phát biểu không A B C D Câu 37 Cho phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu khí H catot (b) Cho CO dư qua hồn hợp A12O3 CuO đun nóng, thu AI Cu (c) Nhúng Zn vào dung dịch chứa CuSO4 H2SO4, xuất ăn mòn điện hóa (d) Kim loại nhiệt độ nóng chảy thấp Hg, kim loại dẫn điện tốt Ag (e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCỈ2, thu chất rắn gồm Ag AgCl Số phát biểu A B C D Câu 38 Cho phát biểu sau: (a) Dung dịch hỗn hợp FeSO4 H2SO4 làm màu dung dịch KMnO4 (b) Fe2O3 tự nhiên dạng quặng hematit (c) Cr(OH)3 tan dung dịch axit mạnh kiềm (d) CrO3 oxit axit, tác dụng với H2O tạo axit Số phát biểu A B C D (Đề thi THPT QG 2017) Câu 39 Cho phát biểu sau: (a) Các kim loại Na, K, Ba phản ứng mạnh với nước (b) Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO3 H2SO4 (lỗng) (c) Crom bền khơng khí nước màng oxit bảo vệ (d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu dung dịch chứa ba muối (e) Hỗn hợp Al BaO (tỉ lệ mol tương ứng 1: 1) tan hoàn toàn nước dư (f) Lưu huỳnh, photpho, ancol etylic bốc cháy tiếp xúc với CrO Số phát biểu A B C D (Đề thi THPT QG 2017) Câu 40 Cho phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu Na catot (b) thể dùng Ca(OH)2 làm tính cứng nước cứng tạm thời (c) Thạch cao nung cơng thức CaSO4.2H2O (d) Trong công nghiệp, Al sản xuất cách điện phân nóng chảy Al 2O3 (e) Điều chế Al(OH)3 cách cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NH3 Số phát biểu A B C D (Đề thi THPT QG 2017) Câu 41 Cho phát biểu sau: (a) Dùng Ba(OH)2 phân biệt hai dung dịch AlCl3 Na2SO4 (b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư, thu kết tủa (c) Nhôm kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt (d) Kim loại nhôm tan dung dịch H2SO4 đặc, nguội (e) Ở nhiệt độ cao, NaOH Al(OH)3 không bị phân hủy Số phát biểu A B C D (Đề thi THPT QG 2017) Câu 42 Cho phát biểu sau: (a) Crom bền khơng khí lớp màng oxit bảo vệ (b) Ở điều kiện thường, crom (III) oxit chất rắn, màu lục thẫm (c) Crom (III) hiđroxit tính lưỡng tính, tan dung dịch axit mạnh kiềm mạnh (d) Trong dung dịch H2SO4 loãng, ion cromat chuyển thành ion đicromat Số phát biểu A B C D (Đề thi THPT QG 2017) Câu 43: Cho phát biểu sau: (a) Cr Cr(OH)3 tính lưỡng tính tính khử (b) Cr2O3 CrO3 chất rắn, màu lục, không tan nước (c) H2CrO4 H2Cr2O7 tồn dung dịch (d) CrO3 K2Cr2O7 tính oxi hố mạnh Số phát biểu A B C D 2017) Câu 44: Cho phát biểu sau: a Các oxit kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại b Các kim loại Ca, Fe, Al Na điều chế phương pháp điện phân nóng chảy c Các kim loại Mg, K Fe khử ion Ag+ dung dịch thành Ag d Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, không thu Fe Số phát biểu A B C D (Đề thi THPT QG (Đề thi THPT QG 2017) Câu 45: Cho phát biểu sau: (a) Thép hợp kim sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon (b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray phản ứng nhiệt nhôm (c) Dùng Na2CO3 để làm tính cứng tạm thời tính cứng vĩnh cửu nước (d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi nhiệt kế bị vỡ (e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3, người ta nút ống nghiệm tẩm dung dịch kiềm Số phát biểu A B C D (Đề thi THPT QG 2017) Câu 46: Cho phát biểu sau: (a) Độ dinh dưỡng phân đạm đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ (b) Thành phần supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 CaSO4 (c) Kim cương dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh (d) Amoniac sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm (e) Amoniac sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm Số phát biểu là: A B C D (Đề thi THPT QG 2016) Câu 46 Các nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua (b) Độ dinh dưỡng phân lân đánh giá phần trăm khối lượng photpho (c) Thành phần supephotphat kép Ca(H2PO4)2.CaSO4 (d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét chịu hạn cho (e) Tro thực vật loại phân kali chứa K2CO3 (f) Amophot loại phân bón phức hợp Số nhận xét sai A B C D (Đề thi THPT QG 2015) Câu 47: Cho phát biểu sau: (a) Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kì 4, nhóm VIB (b) Các oxit crom oxit bazơ (c) Trong hợp chất, số oxi hóa cao crom +6 (d) Trong phản ứng hóa học, hợp chất crom(III) đóng vai trò chất oxi hóa (e) Khi phản ứng với khí Cl2 dư, crom tạo hợp chất crom(III) Trong phát biểu trên, phát biểu là: A (a), (b) (e) B (a), (c) (e) C (b), (d) (e) D (b), (c) (e) Câu 48: nhận xét sau: (1) Dãy ion Ag+, Fe2+,Cu2+,H+ xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa (từ trái qua phải) (2) Khi điện phân dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaCl b mol CuSO với điện cực trơ, màng ngăn xốp thu dung dịch X pH=7 (3) Các kim loại Zn, Fe, Ag điều chế phương pháp thủy luyện (4) Các ion Cu2+, Fe2+, HSO4- NO3- tồn dung dịch (5) Crom kim loại tính khử mạnh sắt (6) Cho kim loại Na, Ca, Al, Fe, Cu kim loại tan nước điều kiện thường Số nhận xét A B C D (Chuyên Bắc Giang– Lần 1- 2017) Câu 49: Cho phát biểu sau: (a) Thép hợp kim sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon (b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray phản ứng nhiệt nhôm (c) Dùng Na2CO3 để làm tính cứng tạm thời tính cứng vĩnh cửu nước (d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi nhiệt kế bị vỡ (e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO 3, người ta nút ống nghiệm tẩm dd kiềm Số phát biểu : A B C D Câu 50: Cho phát biểu sau: (1) Cr không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội H2SO4 đặc nguội (2) CrO3 oxit lưỡng tính (3) Dung dịch hỗn hợp K2Cr2O7 H2SO4 tính oxi hóa mạnh (4) Ở nhiệt độ cao, Cr tác dụng với dung dịch HCl Cr tác dụng với Cl2 tạo thành CrCl2 (5) Cr(OH)3 vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH (6) Crom kim loại tính khử yếu sắt Số phát biểu sai A B C D (Chuyên Quốc học Huế– Lần 1- 2017) Câu 51: Cho phát biểu sau: (1) Tất nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA kim loại (2) Kim loại bán kính ngun tử lớn so với nguyên tố phi kim (3) Tính dẫn điện Ag> Cu> Au> Al > Fe (4) Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu Fe Số phát biểu là: A B C D (Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An– Lần 1- 2017) Câu 52: Cho phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch H2SO4 loãng (điện cực trơ), thu khí O2 anot (b) Cho than cốc tác dụng với ZnO nhiệt độ cao, thu Zn CO2 (c) Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4, xuất ăn mòn điện hóa (d) Kim loại nhiệt độ nóng chảy cao W, kim loại độ cứng lớn Cr (e) Cho bột Mg dư vào dung dịch FeCl3, thu chất rắn gồm Mg Fe Số phát biểu A B C D (Chuyên Hưng Yên- 2018) Câu 53: Cho phát biểu sau: Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu khí Cl2 catot (a) Cho CO dư qua hỗn hợp Fe2O3 CuO đun nóng, thu Fe Cu (b) Nhúng Zn vào dung dịch chứa CuSO4 H2SO4, xuất ăn mòn điện hóa (c) (d) Kim loại dẻo Au, kim loại dẫn điện tốt Ag Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu chất rắn gồm Ag AgCl (e) Số phát biểu A B C D (Chuyên Nguyễn Quang Diệu- 2018) Câu 55: Cho nhận xét sau: Trong điện phân dung dịch NaCl catot xẩy oxi hoá nước Khi nhúng Fe vào dung dịch hỗn hợp CuSO4 H2SO4 Fe bị ăn mòn điện hố Trong thực tế để loại bỏ NH3 phòng thí nghiệm ta phun khí Cl2 vào phòng Khi cho thêm CaCl2 vào nước cứng tạm thời thu nước cứng toàn phần Nguyên tắc để sản xuất gang khử quặng sắt oxit than cốc lò cao Sục H2S vào dung dịch hỗn hợp FeCl3 CuCl2 thu loại kết tủa Số nhận xét là: A B C D (Chuyên Nguyễn Quang Diệu- 2018) Câu 56: Xét phát biểu sau: (a) Kim loại Na phản ứng mạnh với nước; (b) Khí N2 tan nước; (c) Khí NH3 tạo khói trắng tiếp xúc với khí HCl; (d) P trắng phát quang bóng tối; (e) Thành phần phân supephotphat kép Ca(H2PO4)2 CaSO4 Số phát biểu A B C D Câu 57: Cho phát biểu sau: (a) Các kim loại Na, K, Al phản ứng mạnh với nước; (b) Dung dịch muối Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl; (c) Than chì dùng làm điện cực, chế tạo chất bơi trơn, làm bút chì đen; (d) Hỗn hợp Al NaOH (tỉ lệ số mol tương ứng : 1) tan hoàn toàn nước dư; (e) Người ta không dùng CO2 để dập tắt đám cháy magie nhôm Số phát biểu A B C D (Chuyên Lê Quý Đôn 2018) Câu 58 Cho phát biểu sau: (a) Độ dinh dưỡng phân đạm đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ (b) Thành phần supephotphat kép gồm Ca(H 2PO4)2 CaSO4 (c) Kim cương dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thuỷ tinh (d) Amoniac sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm Số phát biểu A B C D (Chuyên SPHN- 2018) Câu 59: Cho phát biểu sau: (1) Để miếng gang ( hợp kim sắt – cacbon) khơng khí ẩm, xảy ăn mòn điện hóa (2) Kim loại cứng W (vonfam) (3) Hòa tan Fe3O4 dung dịch HCl vừa đủ, thu dung dịch chứa hai muối (4) Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), catot xảy oxi hóa ion Na + (5) Khơng thể dùng khí CO2 để dập tắt đám cháy magie nhôm Số phát biểu A B C D (Hà Nội- 2018) Câu 60: Cho phát biểu: (a) Các nguyên tố nhóm IA kim loại (b) Tính dẫn điện kim loại giảm dần theo thứ tự: Ag, Cu, Au, Al, Fe (c) Kim loại Na khử ion Cu2+ dd thành Cu (d) Nhơm bị ăn mòn điện hóa cho vào dd chứa Na2SO4 H2SO4 (e) Cho Fe vào dd AgNO3 dư, sau phản ứng thu dd chứa hai muối (g) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, sau phản ứng thu Fe Số phát biểu A B C D (Chuyên Phan Bội Châu- 2018) Câu 61: Cho phát biểu sau: (1) Điều chế kim loại Al cách điện phân nóng chảy Al 2O3 (2) Tất kim loại kiềm thổ tan nước nhiệt độ thường (3) Quặng boxit thành phần Na3AlF6 (4) Bột nhơm tự bốc cháy tiếp xúc với khí Clo (5) Thạch cao sống cơng thức CaSO4.H2O (6) Đun nóng làm mềm nước tính cứng vĩnh cửu Số phát biểu là? A B C D (Chuyên Phan Bội Châu- 2018) Câu 62: Cho phát biểu sau: (1) Cr không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội H2SO4 đặc nguội (2) CrO3 oxit lưỡng tính (3) Dung dịch hỗn hợp K2Cr2O7 H2SO4 tính oxi hóa mạnh (4) Ở nhiệt độ cao, Cr tác dụng với dung dịch HCl Cr tác dụng với Cl2 tạo thành CrCl2 (5) Cr(OH)3 vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH (6) Crom kim loại tính khử yếu sắt Số phát biểu sai A B C D Câu 63: Phát biểu sau đúng? A Trong công nghiệp kim loại Al, Ca, Na điều chế phương pháp điện phân nóng chảy B Thép hợp kim sắt chứa từ – 5% khối lượng cacbon số nguyên tố khác (Si, Mn, Cr, Ni,…) C Các chất: Al, Al(OH)3, Cr2O3, NaHCO3 tính chất lưỡng tính D Ở trạng thái bản, nguyên tử nguyên tố sắt (Z = 26) electron lớp (Chuyên ĐH Vinh- 2018) Câu 64: Cho phát biểu sau: (a) Phèn chua làm nước đục (b) Amophot thuộc loại phân hỗn hợp (c) Dung dịch kali đicromat màu da cam (d) Sắt kim loại phổ biến vỏ trái đất (e) Thạch cao nung dùng để đúc tượng, bó bột gãy xương (f) Kim cương dùng làm đồ trang sức, dao cắt thủy tinh (g) Xesi dùng để chế tạo tế bào quang điện Số phát biểu A B C D Câu 65: phát biểu sau: (a) Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho dạng ion nitrat (NO 3-) ion amoni (NH4+) (b) Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3, thu kết tủa trắng (c) Trong phòng thí nghiệm, N2 điều chế cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hoà (d) Amoniac lỏng dùng làm chất gây lạnh máy lạnh (e) Phân urê cơng thức (NH4)2CO3 Số phát biểu A B C D ... (1) Cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch NaHCO3 (2) Cho dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch NaHCO3 (3) Cho dung dịch Na 2CO3 tác dụng với dung dịch AlCl3 (4) Cho dung dịch CH3COONH4 tác... thí nghiệm sau : (1) Dung dịch Al(NO3)3 + dung dịch NaOH dư (2) Dung dịch HCl dư + dung dịch Na 2CO3 (3) Dung dịch NH4Cl + dung dịch NaOH đun nóng nhẹ (4) Dung dịch NaHCO3 + dung dịch HCl Số thí... Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dich (NH4)2SO4 (2) Cho dung dịch Na 2CO3 vào dung dịch AlCl3 (3) Cho kim loại Ba vào dung dịch H2SO4 loãng dư (4) Cho FeS vào dung dịch HCl (5) Cho dung dịch Na 2CO3
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly thuyet vo co cap do van dung, Ly thuyet vo co cap do van dung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay