5 cách giúp sinh viên bình tĩnh khi làm bài thi

2 60 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 22:21

Mùa thi đã sắp đến gần sinh viên có thể phải đối mặt với nhiều yếu tố gây phân tâm khi làm bài, thậm chí có người còn cảm thấy áp ực, căng thẳng. Dưới đây là 5 lời khuyên khoa học để có được tậm lý tốt nhất khi làm bài thi. 5 cách giúp sinh viên bình t ĩnh làm thi Sinh viên có th ểph ải đ ố i m ặt v ới nhi ều y ếu t ốgây phân tâm làm bài, th ậm chí có ng i c ảm th áp ực , c ăng th ẳng D i đâ y l ời khuyên khoa h ọc đ ể có đ ợ c t ậm lý t ốt nh ất làm thi Khi b ị áp l ự c, não ti ết nhi ều hóc mơn adrenaline cortisol, kích thích máu l u thơng, t ăng huy ết áp Ngồi ra, c ảm giác áp l ự c kích thích tim đ ậ p nhanh h n, theo The Guardian Để kh ắc ph ục tình tr ạng này, c ần ng ng m ọi vi ệc l ại, hít th ởsâu s ẽgiúp ổn định nh ịp tim, tinh th ần bình t ĩnh tr ởl ại Buông bút đ ọ c câu h ỏi nh ất l ần M ột nh ững l ỗi ph ổbi ến nh ất làm thi hi ểu sai câu h ỏi Đ ọ c l ại câu h ỏi nhi ều l ần t ởn g nh ưđ n gi ản nh ng r ất c ần thi ết V i nh ữ ng thí sinh có thói quen thi ếu c ẩn th ận, làm thi h ấp t ấp ều ph ải l u ý T ựh ỏi xem th ầy s ẽgi ải quy ết tình hu ống câu h ỏi nh ưth ếnào Các nhà tâm lý h ọc th n g nh ắc đ ế n hi ệu ứn g Dunning-Kruger Hi ệu ứn g tâm lý cho r ằng nh ững ng i th n g m ới b đ ầ u làm vi ệc gì, h ọc hay suy ngh ĩ v ềm ột v ấn đ ề th n g có xu hư n g đá nh giá cao n ăng l ự c b ản thân so v i th ự c t ế Chính v ậy gi ảng d ạy, giáo viên Anh kh ắc ph ục hi ệu ứn g c sinh viên b ằng cách yêu c ầu h ọhãy t ựđ ặ t vào v ị trí c m ột l ớn tu ổi thơng minh h n V ới ng i h ọc, giáo viên đ ối t ợ n g có kh ản ăng đ a nh ữ ng l i khuyên t ốt nh ất Do , t ựđ ặt câu h ỏi th ầy s ẽgi ải quy ết câu h ỏi nh ưth ếnào có th ểgiúp ích cho sinh viên Bí quy ết h ọc gi ỏi c thí sinh đ t ểm ệt đ ố i thi ngo ại ng ữ Có chi ến l ợ c làm thi hi ệu qu ả Thí sinh r ất d ễm ất tinh th ần g ặp m ột câu h ỏi khó Tuy nhiên, có đ ợ c chi ến l ợ c làm h ợp lý s ẽgiúp sinh viên l l ại s ựt ập trung Não c mu ốn s ựch ắc ch ắn c ảm giác ki ểm soát đ ợ c m ọi th ứ Do , g ặp câu h ỏi khó s ẽxu ất hi ện c ảm giác lo l ắng, c ăng th ẳng B ằng cách t ập trung vào m ột chi ến l ợ c làm chu ẩn b ị tr c , sinh viên có th ểl l ại đ ợ c c ảm giác ch ắc ch ắn Đ n g t ựt ạo nhi ều áp l ự c cho b ản thân T ựt ạo m ột s ốáp l ực cho b ản thân có th ểs ẽt ốt, nh ng t ạo nhi ều áp l ự c l ại ph ản tác d ụng Các nhà tâm lý h ọc cho r ằng d ấu hi ệu c m ột ng i đa ng ch ịu áp l ự c suy ngh ĩ c ự c đo an Hi ện tư ợ n g có th ểd ễnh ận th sinh viên Khi áp l ự c, h ọs ẽsuy ngh ĩ nói nh ữ ng câu nh ư“tơi ph ải vi ết nh ất trang cho câu tr ảl ời này” Sinh viên không nên t ựt ạo nhi ều áp l ự c, nên có ch ếđộ ăn u ống, th ưgi ản, gi ải trí h ợ p lý tr ướ c k ỳ thi .. .Sinh viên không nên t ựt ạo nhi ều áp l ự c, nên có ch ếđộ ăn u ống, th ưgi ản, gi ải trí h ợ p lý tr ướ c k ỳ thi
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 cách giúp sinh viên bình tĩnh khi làm bài thi, 5 cách giúp sinh viên bình tĩnh khi làm bài thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay