Bài giảng ngôn ngữ lập trình php

18 26 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 22:07

PHP Lecturer: Do Thanh Cong Email:plc1810@gmail.com I.Giới thiệu PHP (Hypertext Preprocessor) ngôn ngữ script server thiết kế để dễ dàng xây dựng trang Web động  Mã PHP thực thi Webserver để tạo mã HTML xuất trình duyệt web theo yêu cầu người sử dụng File PHP có phần mở rộng: php,php3,phtml PHP chạy hệ điều hành windows, linux, unix server IIS, apache IICài đặt PHP, Apache, MYSQL 1- Cấu trúc :   PHP có thẻ bắt đầu kết thúc giống với ngôn ngữ HTML Chỉ khác, PHP có nhiều cách để thể Cách : Cú pháp chính: Cách 2: Cú pháp ngắn gọn Cách 3: Cú pháp giống với ASP Cách 4: Cú pháp bắt đầu script Để viết ghi php ta sử dụng // /* */ 2- Xuất giá trị trình duyệt Để xuất liệu trình duyệt có dòng cú pháp sau : + Echo "Thông tin"; + Printf "Thông tin"; Thông tin bao gồm : biến, chuỗi, lệnh HTML … 3- Khái niệm biến, hằng, chuỗi kiểu liệu a.Biến: Biến bắt đầu ký hiệu "$" Và theo sau chúng từ, cụm từ phải viết liền có gạch b Hằng số: cú pháp: define (tên, giá_trị) VD:define(A,”xin chao”); 4-Các phép toán PHP 10 5-Cấu trúc điều khiển php a IF 11 b.While: 12 13 c.For: 14 d.Switch 15 Form Chúng ta thấy form phải bao gồm:   Tên form để dễ dàng tách biệt với giá trị chúng   Action: hành động chuyển tiếp đến link xử lý   Method: Là phương thức truyền bao gồm POST GET 16 Phương thức Get truyền tham số thông qua URL, bạn dùng nó, bạn thấy URL bạn có dạng http:// ?bien1=giatri1&bien2=giatri2 Còn phương thức Post truyền tham số ngầm, không hiển thị URL 17 Bài tập áp dụng : Tạo trang web với hộp thoại nhập liệu username password Nếu người sử dụng nhập thông tin username/password admin/12345 xuất thơng báo "welcome, admin" với kiểu chữ Tahoma, màu đỏ Ngược lại nhập sai xuất thơng báo "Username password sai Vui lòng nhập lại"   18 ... cầu người sử dụng File PHP có phần mở rộng: php, php3,phtml PHP chạy hệ điều hành windows, linux, unix server IIS, apache IICài đặt PHP, Apache, MYSQL 1- Cấu trúc :   PHP có thẻ bắt đầu kết thúc... ngữ HTML Chỉ khác, PHP có nhiều cách để thể Cách : Cú pháp chính: < ?php Mã lệnh PHP ?> Cách 2: Cú pháp ngắn gọn Cách 3: Cú pháp giống với ASP Cách 4: Cú pháp...I.Giới thiệu PHP (Hypertext Preprocessor) ngôn ngữ script server thiết kế để dễ dàng xây dựng trang Web động  Mã PHP thực thi Webserver để tạo mã HTML xuất trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ngôn ngữ lập trình php, Bài giảng ngôn ngữ lập trình php

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay