Ngôn ngữ java tổng hợp

86 34 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 22:07

Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội Chơng 1: Làm quen với môi trờng J++6.0 1.1 Nguồn gốc Java Ngôn ngữ lập trình Java đợc phát triển hãng Sun Microsystem dới dạng ngôn ngữ hớng đối tợng Ngôn ngữ việc dùng để thiết kế chơng trình giải vấn đề kinh tế, khoa học, kỹ thuật, đợc dùng lĩnh vực Internet World Wide Web (WWW) Có lẽ ngôn ngữ gặp may nh ngôn nhữ Sun Microsystem vừa công bố lần đầu vào năm 1995 ( có lẽ thành viên hãng Sun thích uống cà phê xuất xứ từ đảo Java Indonexia nên ngôn ngữ đợc mang tên Java ?) gây đợc ý toàn giới Hãng Sun Microsystem dờng nh nhìn thấy trớc mối liên hệ phát triển nhảy vọt mạng Internet mạng World Wide Web với ý tởng mà họ gửi gắm vào ngôn ngữ này: Tham gia vào mạng Internet máy tính thuôc đủ loại, phải chờ anh có máy tính loại nh hệ điều hành anh giống nh nói chuyện đợc với ? Java xoá bỏ ranh giới công nghệ mà Sun Microsystem gọi máy ảo Java Nghĩa chơng trình đợc biên dịch thành mã máy máy ảo Java, sau máy cụ thể chạy đợc miễn máy có chứa máy ảo Java Máy ảo Java tập quy ớc thị, dạng thức lu trữ, ghi v.v nh máy tính thực trình thông dịch Java tạo máy ảo Java Mã nguồn Java Trình biên dịch Java Trình thông dịch Java Tập mã nhị phân Java Máy ảo Java Máy cụ thể, không phụ thuộc hệ thống Trình thông dịch có nhiệm vụ chuyển đổi thị máy ảo Java thành máy tính cụ thể vào lúc chạy trình ứng dụng Nh Java vừa biên dịch lại vừa thông dịch Rõ ràng trình ứng dụng muốn chạy đợc phải qua hai giai đoạn: Biên dịch Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội để tạo tập mã máy ảo Java thông dịch để tạo tập mã máy đặc thù Thành công Netscape trình duyệt thức tỉnh Sun, hãng bắt tay vào thiết kế trình duyệt có khả đọc thực thi mã Java đặt Web Trình duyệt gọi Hotjava Bằng cách văn Web không câu văn hay hình ảnh bất động Java tiên phong việc thiết kế Web động- thực chất chạy Applet Java Web Hãng Microsoft thấy đợc tính u việt Java nên bắt tay xây dựng môi trình lập trình cho ngôn ngữ Sau mua quyền, Microsoft tung công cụ lập trình Java có tên J++ đến nâng cấp lên Visual J++6.0 Chúng ta lập trình Java môi trờng Visual J++6.0 1.2 Tạo Project Khởi động Visual J++6.0: Chọn Start/Program/Microsoft Visual Studio/Visual J++6.0, sau ta có hộp thoại sau: Chọn Applications sau Applications Chọn th mục Location, (D:\Java) Gõ tên Hello vào hộp Name Chọn Open Sau ta có hình sau: chọn Windows Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội Kích vào dấu céng (+) (tríc Hello) cưa sỉ Project Explorer, ta thấy Form1.java ra: Hãy kích đúp vào Form1.java, h×nh sau xt hiƯn: Cưa sỉ Cưa sỉ Properti Cưa sỉ Project Hép c«ng Nh vËy ta cã mét Project cã tªn Hello th mơc D:\java\Hello Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội (Ta quy định tệp ®Ĩ th mơc D:\Java- Ta ®· t¹o tríc) IDE gì? Visual J++6.0 thành phần hä Microsotf Visual Studio 6.0 Trong hä nµy bao gåm: Visual Basic, Visual FoxPro, Visual C++, Visual InterDev,Visual SourceSafe vµ MSDN Library Các thành phần có chia sẻ không gian làm việc chung gọi Integrated Development Environment (môi trờng phát triển tích hợp-IDE) Ta nhận thấy cửa sổ có chứa nhiều cửa sổ khác IDE, sau số thành phần IDE Project Explorer Chän View/ Project Explorer ®Ĩ hiƯn nã D¹ng cđa Project Explorer nh sau: Khi ta chän Form1.java thành phần ý nghĩa thành phần nh sau: View Code: Hiển thị mã View Designer: Kích hoạt Form Package View: Hiển thị gói Directory View: Hiển thị th mục Show all Files : Hiển thị File Properties: Hiện thị cửa sỉ Properties Form1.java Project cã tªn Hello Solution cã tªn Hello chứa project Dùng Project Explorer để điều hành qua lại phận thuận lợi nhanh chóng Cửa sổ Properties Hiện cách: Chọn View/Properties Window Dùng cửa sổ để đặt thuộc tính cho đối tợng Cửa sổ có dạng: Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội Nếu chọn thc tÝnh hiƯn cưa sỉ, cßn nÕu chän kiện (events) Hộp công cụ- Toolbox Để hộp công cụ chọn: View/Toolbar, ta có dạng sau: Hộp công cụ có chứa đối tợng, bạn tìm hiểu đặc tính đối tợng phần sau, nhng trớc hết tìm hiĨu qua mét vÝ dơ nhá cđa mơc 3 ứng dụng Chọn New Project Gõ tên Project Hello1 Hiện Form1 Hiện ToolBox đặt Label lên Form Mở Properties, chọn Text gõ vào:Chào bạn đến với Java Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội Biên dịch: Chọn Build/Build Chạy: Chọn Debug/Start, sau ta có hình ảnh: Nếu bạn đặt thêm đối tợng khác, giả sử đối tợng RichEdit (hộp văn bản), chạy bạn gõ liệu vào nh sau: Bạn thắc mắc mã chơng trình đâu? môi trờng J++, thứ trực quan riêng biệt Bạn kích đúp vào Form1 cửa sổ Code ra, dịch lên số dòng bạn có đoạn mã sau: Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội Khi bạn thiết kế với đối tợng nh Form, Label, RichEdit v.v máy đủ khôn ngoan để dịch câu lệnh ứng với thao tác bạn Điều đề cập đến chơng sau Chú ý: a Qua phần bạn thấy khái niệm tệp phong phú, cụ thể: Solution: Giải pháp, tệp giải pháp (*.sln=Solution) Project: Dự ¸n, tÖp dù ¸n (vjp=Visual J++ Project) Trong mét Solution cã thĨ cã nhiỊu Project, mét Project cã thĨ có nhiều dạng File khác b Hãy phân biệt dạng File J++ thông qua giao diện File nh sau: Bổ sung File vào Project Có thể có nhiều nguồn tài nguyên khác tạo nên Project ví dụ: File Java, trang HTML, điều khiển thành phần khác Nhiều ta mn bỉ sung mét tƯp ë ngoµi vµo Project, ta thao t¸c nh sau: Më Project Explorer, chän tên Project (giả sử Hello) Chọn Menu: Project/Add Item, sau hộp thoại sau xuất hiện: Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội Chọn Form, tên hộp Name Form2.java, chọn Open Nh ta tải tệp Form2.java vao tệp Ptoject Hello Bổ sung Project vào Solution Một Solution cã thĨ cã nhiỊu Project, nhiỊu ta mn bỉ sung mét Project ë ngoµi vµo mét Solution nµ ®ã, h·y thao t¸c: Chän Solution Project Exprorer Chän File/Add Project, sau ta có hộp thoại: Giả sử bạn chọn nh hộp thoại, chọn tiếp Open Nh bạn đa tệp Project có tên Hello1 vào Solution Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội 10 Đặt lại tên cho Solution Project Lúc đầu sau tạo, Solution tự đặt tên cho trùng tên Project, ví dụ tên Hello Giả sử có hai Project Solution bạn nên đặt tên lại cho Solution hợp lý Hãy đổi tên nh sau: Kích phím chuột phải vào biểu tợng Solution chọn Rename sau gõ tên vào Với Project tơng tù Lu c¸c Solution, Project, c¸c File kh¸c Lu toµn bé Chän File/Save All Lu mét File thĨ Vào cửa sổ chứa File cần lu, chọn File/Save §ãng c¸c Solution, Project, c¸c File kh¸c Chän File Close all Më c¸c Solution , Project Khi më mét Solution, đồng thời bạn mở thứ lu Nhng bạn mở Project mà không mở Solution Project đợc nằm Solution trống, Project mà bạn định mở có nhiều Project khác Solution Vì bạn nên më Solution thay v× më Project Chän File/Open Project, mét hộp thoại chọn Recent ta có hộp thoại: Chọn Solution ( giả sử chọn Hello.sln) chọn Open 10 Tạo mở File riêng biệt Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội 11 Chơng trình Visual J++ đợc tao cách sử dụng Solution Project Mét Solution cã thĨ chøa hc nhiỊu Project, Project lại chứa nhiều dạng File khác Dùng cấu trúc Solution giúp bạn dễ quản lý Tuy nhiên có lúc bạn cần tạo File tạo mội thứ Solution Visual j++ cho phép bạn tạo mở file riêng biệt vốn thành phần Project Đồng thời bạn phải hiểu File Visual J++ phải có xuất xứ (tức ë mét Project thĨ), cho nªn tam thêi chấp nhận tên Project Miscellaneous Files (khôngđồng loại) Để tạo File riêng biệt: Chọm File/NewFile sau ta có hộp thoại: trên, giả sử bạn chọn General TextFile, chọn Open ta có hộp thoại Project Exporer nh sau: Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội str=strText+" da chon"; getParent().repaint(); } } } Khi chạy ta có kết quả: Nếu bạn kích vào mũi tên: 73 Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội Giả sử bạn chọn 2: 74 Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội 75 3.7 Điều khiển List Điều khiển List tạo mét danh s¸ch cã nhiỊu lùa chän Constructor cđa nã cã hai d¹ng D¹ng 1: List Li=new List(); D¹ng 2: List Li=new List(n,true); Thông số n số dòng, thông sè thø hai cho biÕt cã thĨ chän nhiỊu dßng List hay không (true chọn nhiều dòng, false chọn dßng) import java.applet.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class Vidu extends Applet { String str="Ban chua chon gi ca"; MyList M_List=new MyList(10,false); public void init() { M_List.add("Chon 1"); M_List.add("Chon 2"); M_List.add("Chon 3"); add(M_List); } public void paint(Graphics g) { g.drawString(str,20,200); } public class MyList extends List { MyList() { super(); enableEvents(AWTEvent.ITEM_EVENT_MASK); } MyList(int nLines, boolean bMultiselect) { super(nLines,bMultiselect); enableEvents(AWTEvent.ITEM_EVENT_MASK); } public void processItemEvent(ItemEvent ie) { int nStateChange=ie.getStateChange(); if (nStateChange==ItemEvent.SELECTED) Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội { } } } str= "Ban da "+getSelectedItem() ; getParent().repaint(); } Khi ch¹y ta cã kÕt quả: Nếu bạn chọn giá trị: 76 Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội 77 Nếu bạn đặt thông số thứ hai true, ta có kết sau chạy nh sau: Nghĩa bạn chọn nhièu thành phần 3.8 §iỊu khiĨn TextField §iỊu khiĨn TextField cho phÐp ngêi dùng nhập thông tin vào khung (Field) Điều khiển đợc tạo rỗng hay khởi đầu chuỗi Điều khiển đợc định nghĩa để có số cột khởi đầu Điều khiển TextField cã constructor Constructor thø nhÊt cã d¹ng: TextField tf=new TextField() Constructor thứ hai xác định số cột cho trờng văn bản, ví dụ: TextField tf=new TextField(25) Constructor thø nhËn mét ®èi sè: TextField tf=new TextField(“Chao ban”) Constructor thø cã d¹ng: TextField tf=new TextField(“Chao ban”,25) Tức vừa có đối số vừa có số cột Bạn xem đoạn mã sau: import java.applet.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class Vidu extends Applet { Gt Java-ĐHQL&KD Hà néi String str="Ban chua chon gi ca"; MyTextField tf=new MyTextField("Chao TextField1"); public void init() { add(tf); } public void paint(Graphics g) { g.drawString(str,20,150); } public class MyTextField extends TextField { MyTextField(String s) { super(s); enableEvents(AWTEvent.ACTION_EVENT_MASK | AWTEvent.FOCUS_EVENT_MASK | AWTEvent.KEY_EVENT_MASK); } public void processKeyEvent(KeyEvent ke) { if (ke.getID()==ke.KEY_RELEASED) { str= "Ban da gâ: "+ke.getKeyChar() ; getParent().repaint(); } super.processKeyEvent(ke); } public void processActionEvent(ActionEvent ae) { str= "Ban da kich hoat" ; getParent().repaint(); super.processActionEvent(ae); } public void processFocusEvent(FocusEvent fe) { if (fe.getID()==fe.FOCUS_GAINED) { str="Tieu diem da kich hoat"; getParent().repaint(); } else if (fe.getID()==fe.FOCUS_LOST) { str="Tieu diem da mat"; getParent().repaint(); } super.processFocusEvent(fe); 78 Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội } } } Sau chạy kết là: Nếu bạn kích vào Field ta có: 79 Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội Còn bạn kích vào phần Field thì: Còn bạn gõ văm vào trờng, giả sử bạn gõ chữ a: 80 Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội 3.9 Điều khiển TextArea TextArea tạo với số lợng dòng cột Có Consstructor Constructor thứ không chứa đối số: TextArea ta=new TextArea() Constructor thø hai cã chøa mét ®èi sè: TextArea ta=new TextArea(“Chao ban”) Constructor thø ba cã chøa hai ®èi số dòng cột: TextArea ta=new TextArea(10,20) Constructor thứ ba cã chøa ba ®èi sè: TextArea ta=new TextArea(“Chao ban”,10,20) Constructor thứ năm có chứa bốn đối số: TextArea ta=new TextArea(Chao ”,10,20, TextArea.SCROLLBARS_BOTH) Cã th«ng sè vỊ cn: SCROLLBARS_BOTH: Hai cuèn SCROLLBARS_HORIZONTAL_ONLY: Thanh cuèn ngang SCROLLBARS_VERTICAL_ONLY: Thanh cuèn dọc SCROLLBARS_NONE: Không 81 Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội Có kiện bàn phím hoạt động nh kiện TextField Bạn quan sát đoạn mã sau: import java.applet.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class Vidu extends Applet { String str=""; TextArea ta=new TextArea("Chao",10,20,TextArea.SCROLLBARS_BOTH); public void init() { add(ta); } public void paint(Graphics g) { g.drawString(str,11,30); } } Khi chạy ta có kết quả: 82 Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội 83 Nếu bạn gõ vào TextArea, vợt qua số dòng cột cho phép xuất cuộn nh sau: Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội 84 3.10 Điều khiển Label Label thờng đợc sử dụng để đặt văn mang tên điều khiển khác Label cã constructor: Constructor thø nhÊt: Label label1=new Label(); Constructor thø hai: Label label1=new Label(“Chao Label”); Constructor thø ba: Label label1=new Label(Chao Label, Label.LEFT);- trái Rất bạn phải kiểm soát kiện nhãn Bạn quan sát đoạn m· sau: import java.applet.*; import java.awt.*; public class Vidu extends Applet { public void init() { Label label1=new Label(" Nhan1 "); Label label2=new Label(" Nhan2 ", Label.LEFT); Label label3=new Label(" Nhan3 ", Label.RIGHT); Label label4=new Label(" Nhan ", Label.CENTER); Font font=new Font(".vnTime", Font.BOLD,20); label1.setFont(font); label2.setFont(font); label3.setFont(font); label4.setFont(font); add(label1); add(label2); add(label3); add(label4); } } Khi chạy ta có kết quả: Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội 85 Câu hỏi Bài tập Điều khiển Button có constructor Hãy nêu phơng thức kiểm tra kiện Button Điều khiển Checkbox có constructor nào? Hãy nêu phơng thức kiểm tra kiện Checkbox Điều khiển Choice có constructor nào? Hãy nêu ph¬ng thøc kiĨm tra sù kiƯn Choice Mn CheckBox trở thành Radio phải làm nào? Nếu bạn không sử dụng phơng thức add() điều sÏ xÈy H·y t¹o mét Applet cã chøa hai điều khiển Button Checkbox 10 Hãy tạo Applet có chứa hai điều khiển Button TextArea 11 Hãy tạo trang HTML có thẻ chứa nội dung lời quảng cáo (tuỳ ý bạn) vào TextArea Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội 86 Chơng 1: Làm quen víi m«i trêng J++6.0 1.1 Nguån gèc Java .2 1.2 T¹o mét Project míi Chơng 2: Lập trình Java 13 2.1 Tạo chạy chơng trình Java 13 2.1.1 Tạo chơng trình 13 2.1.2 Chạy chơng trình 15 2.1.3 Chú thích chơng trình .17 2.2 H»ng, biÕn, phÐp toán, biểu thức lệnh gán Java 17 2.3 Câu lệnh if switch 21 2.4 Vòng lặp for, while vµ while 24 2.5 M¶ng 27 2.5.1 Khởi tạo mảng .28 2.5.2 M¶ng nhiỊu chiÒu 29 2.6 Method 30 2.6.1 Method không đối số 30 2.6.2 Method cã mét ®èi sè 33 2.6.3 Method cã nhiỊu ®èi sè .35 2.7 Đặc trng hớng đối tợng cña Java 35 2.7.1 Hớng đối tợng gì? 35 2.7.2 X©y dùng líp (class) .36 2.7.3 KÕ thõa 38 2.7.4 Đa hình 39 2.8 N¹p chång Method .43 2.9 T×nh huèng m¬ hå .43 Chơng 3: Applet .46 3.1 Tạo APPLET đơn gi¶n 47 3.1.1 Tạo tài liệu HTML HTML Editer 49 3.1.2 Tạo Applet đơn giản .51 3.2 Cưa sỉ 55 3.2.1 T¹o cưa sỉ b»ng líp Frame 55 3.2.2 TÝnh kÕ thõa Applet 57 3.3 Menu 60 3.4 Nót nhÊn (Button) Applet 64 3.5 Hép kiÓm (Checkbox) Applet .67 3.6 §iỊu khiĨn Choice .72 3.7 §iỊu khiĨn List 75 3.8 §iỊu khiĨn TextField 77 3.9 §iỊu khiĨn TextArea 81 3.10 §iỊu khiĨn Label .84 Gt Java-ĐHQL&KD Hà nội 87 ... Bài tập chơng 1: Ngôn ngữ Java khác ngôn ngữ biên dịch khác điểm nào? Thế máy ảo Java ? Nói Visual j++6.0 ngôn ngữ Java, hay sai? Gt Java- ĐHQL&KD Hà nội 13 Thế trình duyệt có khả Java? Tuy cha giới... tính u việt Java nên bắt tay xây dựng môi trình lập trình cho ngôn ngữ Sau mua quyền, Microsoft tung công cụ lập trình Java có tên J++ đến nâng cấp lên Visual J++6.0 Chúng ta lập trình Java môi... Form1 .java, hình sau xuất hiƯn: Cưa sỉ Cưa sỉ Properti Cưa sỉ Project Hép công cụ Nh ta có Project có tên Hello th mục D: java Hello Gt Java- ĐHQL&KD Hà nội (Ta quy định tệp để th mục D: Java-
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngôn ngữ java tổng hợp, Ngôn ngữ java tổng hợp, Chương 1: Làm quen với môi trường J++6.0, 2 Tạo một Project mới, 1 Tạo và chạy một chương trình Java, 2 Hằng, biến, phép toán, biểu thức và lệnh gán trong Java, 3 Câu lệnh if và switch, 7 Đặc trưng hướng đối tượng của Java, 9 Tình huống mơ hồ, 1 Tạo các APPLET đơn giản, 4 Nút nhấn (Button) trong Applet, 5 Hộp kiểm (Checkbox) trong Applet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay