de kiem tra 1 tiet hoa 10 lan 1

12 35 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 22:06

Họ tên: Lớp: 10/… KIỂM TRA TIẾT 10 LẦN I Năm học: 2016-2017 Chọn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Câu Câu Trong nguyên tử hạt không mang điện tích A có hạt proton B có hạt nơtron C Hạt nơtron electron D hạt electron proton Câu Phát biểu sai A Trong ngun tử ln ln có số prơtơn = số electron = số đơn vị điện tích hạt nhân B Tổng số prôton số electron hạt nhân gọi số khối C Đồng vị nguyên tố nguyên tử có số prôton khác số nơtron nên số khối A chúng khác D Nguyên tử có cấu tạo rỗng, hạt nhân mang điện tích dương có kích thước nhỏ so với kích thước nguyên tử nằm tâm nguyên tử Câu Dãy gồm phân lớp electron bão hòa A s2; p6; d5; f14 B s2; p6; d10; f14 C s1; p5; d5; f7 D s2; p6; d10; f7 Câu Lớp M(n=3) có số phân lớp A B C D Câu Chọn cặp nguyên tử đồng vị nguyên tố hoá học 32 13 19 20 30 63 65 A 16 X 6Y B X 10Y C 1428 X 15Y D 29 X 29Y Câu Nguyên tử A có 19 electron Cấu hình electron A 2 2 6 A 1s 2s 2p 3s 3p B 1s 2s 2p 3s 3p 2 6 2 6 C 1s 2s 2p 3s 3p 4s D 1s 2s 2p 3s 3p 4s Câu Nguyên tử X có cấu hình electron là: 1s 2s2 2p6 3s1 X thuộc loại nguyên tố A s B p C f D d 2 Câu Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau: X: 1s 2s 2p 3s23p3 Y: 1s22s22p6 Phát biểu A X, Y kim loại B X kim loại, Y phi kim C X phi kim, Y khí D X, Y phi kim Câu Một nguyên tử X có tổng số electron phân lớp s Số electron lớp X A B C D Câu 10 Nguyên tử nguyên tố sau hạt nhân chứa 21 hạt proton 24 hạt notron 19 39 40 A F B 45 C 19 K D 20 Ca 21 Sc Câu 11 Nguyên tử nguyên tố có phân mức lượng cao là: 3s 1, 3d7, 3p5, 3d3, 4p1, 2p4 Số lượng nguyên tố p A B C D Câu 12 Electron cuối nguyên tử nguyên tố M điền vào phân lớp 3s2 Tổng số electron M A B 17 C 14 D 12 Câu 13 Cho nguyên tử sau: 9X, 19Y, 15Z, 10T Các nguyên tử phi kim gồm: A Y, T B X, Z C X, Y D Y, Z 2 Câu 14 Nguyên tử P có cấu hình electron 1s 2s 2p 3s 3p Kết luận sau A Lớp ngồi ngun tử photpho có electron B Hạt nhân nguyên tử photpho có 15 nơtron C P có electron lớp ngồi D Photpho nguyên tố kim loại Câu 15 Nguyên tử ngun tố R có lớp e, lớp ngồi có 5e Vậy số electron phân lớp p R A 15 B 14 C D 13 Câu 16 Số electron tối đa lớp 2(lớp L) A B C 18 D 32 Câu 17 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, e, n) 81, số hạt mang điện nhiều số hạt không điện 23 hạt Số hạt notron X A 29 B 30 C 31 D 32 Câu 18 Cho đồng vị H H Số phân tử hidro H2 tạo thành A B C D 14 Câu 19 Nitơ thiên nhiên hỗn hợp gồm hai đồng vị N chiếm 99% 157 N chiếm 1% Nguyên tử khối trung bình nitơ A 14,0 B 14,01 C 14,12 D 13,7 Câu 20 Trong tự nhiên Gali có đồng vị 69Ga chiếm 60% 71Ga chiếm 40% Nếu có 30 ngun tử 69Ga 71 có nguyên tử Ga A 45 B.54 C 25 D 20 10 11 Câu 21 Bo gồm đồng vị: B B Nguyên tử khối trung bình Bo 10,8 Thành phần phần trăm số nguyên tử 105 B A 20 B 19 C.91 D 80 16 32 35 39 24 Câu 22 Cho  , 12 Mg, 16 S, 17 Cl, 19 K Chất có số hạt notron nhiều A SO2 B K2S C SCl2 D MgCl2 Câu 23 Nguyên tử nguyên tố A B có phân lớp e 2p 3s Tổng số e hai phân lớp hiệu số e phân lớp Số hiệu nguyên tử B A 11 B C D 15 Câu 24 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p,e,n) 58, số khối nhỏ 40 Tỉ lệ số hạt proton notron A 11:9 B 19:20 C 20:19 D 9:11 Câu 25 Phân tử MX3 có tổng số hạt 196, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 60 Số hạt mang điện nguyên tử M số hạt mang điện X hạt Số hiệu nguyên tử M A 13 B 17 C 12 D 16 Họ tên: KIỂM TRA TIẾT 10 LẦN I Lớp: 10/… Năm học: 2016-2017 Chọn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Câu Câu Trong ngun tử hạt mang điện tích A có hạt proton B có hạt electron C Hạt nơtron electron D hạt electron proton Câu Nguyên tố hóa học nguyên tử có A số khối B số nơtron C số proton D số proton số nơtron Câu Lớp electron có mức lượng nhỏ A lớp L B lớp K C lớp M D lớp N Câu Lớp N(n=4) có số phân lớp A B C D 35 35 16 17 17 Câu Cho nguyên tử 17 A ,16 B, 8C, D, 8E Cặp nguyên tử đồng vị? A C, D B C, E C A, B D B, C Câu Nguyên tử A có 17 electron Cấu hình electron A 2 2 6 A 1s 2s 2p 3s 3p B 1s 2s 2p 3s 3p 2 6 2 6 C 1s 2s 2p 3s 3p 4s D 1s 2s 2p 3s 3p 4s Câu Nguyên tử X có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p3 X thuộc loại ngun tố A s B p C d D f Câu Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau: A: 1s 2s22p63s23p6 B: 1s22s22p63s1 Phát biểu A Nguyên tố A phi kim, nguyên tố B khí B Nguyên tố A khí hiếm, nguyên tố B kim loại C Nguyên tố A, nguyên tố B phi kim D Nguyên tố A, nguyên tố B kim loại Câu Một nguyên tử X có tổng số electron phân lớp p Số electron lớp X A B C D Câu 10 Nguyên tử nguyên tố sau hạt nhân chứa 19p 20n 19 39 40 A F B 45 C 19 K D 20 Ca 21 Sc Câu 11 Nguyên tử nguyên tố có phân mức lượng cao là: 3s 1, 3d7, 3p5, 3d3, 4s1, 2p4 Số lượng nguyên tố s A B C D Câu 12 Electron cuối nguyên tử nguyên tố M điền vào phân lớp 3p2 Tổng số electron M A B 17 C 14 D 12 Câu 13 Cho nguyên tử sau: 11X, 19Y, 15Z, 10T Các nguyên tử kim loại gồm: A Y, T B X, Z C X, Y D Y, Z 2 Câu 14 Ngun tử ngun tố nhơm có 13e cấu hình electron 1s 2s 2p 3s23p1 Kết luận sau ? A Lớp electron nhơm có phân lớp electron B Lớp electron ngồi nhơm có 1e C Lớp L (lớp thứ 2) nhơm có 3e D Phân mức lượng cao nhôm 3p1 Câu 15 Nguyên tử nguyên tố R có lớp e, lớp ngồi có 3e Vậy số electron phân lớp p R A B 12 C 13 D 17 Câu 16 Số electron tối đa lớp 1(lớp K) A B C 18 D 32 Câu 17 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, e, n) 86, số hạt mang điện nhiều số hạt không điện 26 hạt Số hạt notron X A 29 B 30 C 31 D 32 Câu 18 Clo có đồng vị bền 35Cl 37Cl Hidro có đồng vị bền 1H 2H Có cơng thức phân tử hidroclorua HCl khác nhau? A B C D Câu 19 Cacbon có đồng vị 126 C chiếm 98% 136 C chiếm 2% Nguyên tử khối trung bình nguyên tố cacbon là: A 12,5 B 12,011 C 12,02 D 12,045 Câu 20 Trong tự nhiên Neon có đồng vị 22Ne chiếm 9% 20Ne chiếm 91% Nếu có 90 ngun tử 22 Ne có ngun tử 20Ne A 910 B C 900 D 10 Câu 21 Trong tự nhiên Bạc có đồng vị 109Ag 107Ag Nguyên tử khối trung bình bạc 107,87 Thành phần phần trăm số nguyên tử 107Ag A 43,5 B 44 C 56 D 56,5 16 32 35 39 24 Câu 22 Cho  , 12 Mg, 16 S, 17 Cl, 19 K Chất có số hạt notron A SO2 B K2S C SCl2 D MgCl2 Câu 23 Nguyên tử nguyên tố A B có phân lớp e ngồi 3p 2s Tổng số e hai phân lớp hiệu số e phân lớp Số hiệu nguyên tử B A 13 B C D 17 Câu 24 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p,e,n) 52, số khối nhỏ 36 Tỉ lệ số hạt proton notron A 4:5 B 5:4 C 17:18 D 18:17 Câu 25 Cho hợp chất MX2 , hợp chất MX2 có tổng số hạt p, n, e 140, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 44 Số khối X lớn M 11 Tổng số hạt X nhiều M 16 Số hiệu nguyên tử M A 13 B 17 C 12 D 16 Họ tên: KIỂM TRA TIẾT 10 LẦN I Lớp: 10/… Năm học: 2016-2017 Chọn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Câu Câu Các hạt cấu tạo nên hầu hết nguyên tử A electron proton B proton nơtron C nơtron electron D electron, proton nơtron Câu Phát biểu sai A Trong ngun tử ln ln có số prơtơn = số electron = số điện tích hạt nhân B Tổng số prôton số electron hạt nhân gọi số khối C Đồng vị nguyên tố ngun tử có số prơton khác số nơtron nên số khối A chúng khác D Ngun tử có cấu tạo đặc khít, hạt nhân mang điện tích âm có kích thước nhỏ so với kích thước nguyên tử nằm tâm nguyên tử Câu Các electron phân lớp có mức lượng A khác nhiều B gần C D khơng xác định Câu Lớp L(n=2) có số phân lớp A B C D Câu Bốn nguyên tử X, Y, Z, T có số proton số nơtron sau: X: 19 proton 20 nơtron; Y: 22 proton 23 nơtron; Z: 19 proton 21 nơtron; T: 22 proton 24 nơtron Những nguyên tử đồng vị nguyên tố là: A X, Y B X, T C Y, T D Z, T Câu Ngun tử A có 16 electron Cấu hình electron A 2 2 6 2 2 6 A 1s 2s 2p 3s 3p B 1s 2s 2p 3s 3p C 1s 2s 2p 3s 3p D 1s 2s 2p 3s 3p 4s 2 Câu Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron: 1s 2s 2p Số lớp electron X A B C D Câu Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau: X: 1s 2s2 2p63s2 Y: 1s22s22p1 Phát biểu A X, Y kim loại B X kim loại, Y phi kim C X phi kim, Y khí D X, Y phi kim Câu Một nguyên tử X có tổng số electron phân lớp p Số electron lớp X A B C.2 D Câu 10 Nguyên tử nguyên tố sau hạt nhân chứa 20p 20n 19 39 40 A F B 45 C 19 K D 20 Ca 21 Sc Câu 11 Nguyên tử nguyên tố có phân mức lượng cao là: 3s 1, 3d7, 3p5, 3d3, 4s1, 2p4 Số lượng nguyên tố p A B C D Câu 12 Electron cuối nguyên tử nguyên tố M điền vào phân lớp 2s Tổng số electron M A B 17 C 14 D 12 Câu 13 Cho nguyên tử sau: 9X, 19Y, 15Z, 10T Các nguyên tử phi kim gồm: A Y, T B X, Z C X, Y D Y, Z 2 Câu 14 Nguyên tử P có cấu hình electron 1s 2s 2p 3s 3p Kết luận sau A Lớp ngồi ngun tử photpho có electron B Hạt nhân nguyên tử photpho có 15 nơtron C P có electron lớp ngồi D Photpho nguyên tố kim loại Câu 15 Nguyên tử ngun tố R có lớp e, lớp ngồi có 5e Vậy số electron phân lớp p R A 15 B 14 C D 13 Câu 16 Số electron tối đa lớp 4(lớp N) A B C 18 D 32 Câu 17 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, e, n) 80, số hạt mang điện nhiều số hạt không điện 19 hạt Số hạt notron X A 29 B 30 C 31 D 32 16 17 Câu 18 Oxi có đồng vị O, O Số phân tử oxi O2 tạo thành A B C D Câu 19 Trong tự nhiên Neon có đồng vị 22Ne chiếm 9% 20Ne chiếm 91% Nguyên tử khối trung bình Neon A 20,18 B.20,20 C 21 D 21,1 35 37 Câu 20 Nguyên tử clo có đồng vị: Cl chiếm 75,77%; Cl chiếm 24,23% Nếu có 79 ngun tử 37Cl 35 có nguyên tử Cl A 247 B 248 C 200 D 150 10 11 Câu 21 Bo gồm đồng vị: B B Nguyên tử khối trung bình Bo 10,81 Thành phần phần trăm số nguyên tử 105 B A 20 B 19 C.91 D 80 16 32 35 39 24 Câu 22 Cho  , 12 Mg, 16 S, 17 Cl, 19 K Chất có tổng số hạt electron 50 A SO2 B K2S C SCl2 D MgCl2 Câu 23 Nguyên tử nguyên tố A B có phân lớp e ngồi 2p 3s Tổng số e hai phân lớp hiệu số e phân lớp Số hiệu nguyên tử B A B C 14 D 12 Câu 24 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p,e,n) 58, số khối nhỏ 40 Tỉ lệ số hạt proton notron A 11:9 B 19:20 C 20:19 D 9:11 Câu 25 Phân tử MX3 có tổng số hạt 196, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 60 Số hạt mang điện nguyên tử M số hạt mang điện X hạt Số hiệu nguyên tử M A 13 B 17 C 12 D 16 Họ tên: Lớp: 10/… KIỂM TRA TIẾT 10 LẦN I Năm học: 2016-2017 Chọn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Câu Câu Các hạt cấu tạo nên hạt nhân hầu hết nguyên tử A electron proton B proton nơtron C nơtron electron D electron, proton nơtron Câu Nhận định sai A Nguyên tử có cấu tạo rỗng, hạt nhân mang điện tích dương có kích thước nhỏ so với kích thước nguyên tử nằm tâm nguyên tử B Khối lượng nguyên tử tập trung hầu hết hạt nhân nguyên tử, khối lượng electron không đáng kể so với khối lượng nguyên tử C Trong nguyên tử luôn có số prơtơn = số electron = số notron D Khối lượng tuyệt đối nguyên tử tổng khối lượng prôton, nơtron electron Câu Các electron lớp có mức lượng A B không xác định C khác nhiều D gần Câu Lớp K(n=1) có số phân lớp A B C D Câu Bốn nguyên tử X, Y, Z, T có số proton số nơtron sau: X: 19 proton 20 nơtron; Y: 22 proton 23 nơtron; Z: 19 proton 21 nơtron; T: 22 proton 24 nơtron Những nguyên tử đồng vị nguyên tố là: A X, Y B X, Z C Y, Z D Z, T Câu Ngun tử A có 18 electron Cấu hình electron A 2 2 6 2 6 2 6 A 1s 2s 2p 3s 3p B 1s 2s 2p 3s 3p C 1s 2s 2p 3s 3p 4s D 1s 2s 2p 3s 3p 4s 2 Câu Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron: 1s 2s 2p Số electron lớp X A B C D Câu Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau: X: 1s 2s2 2p63s23p5 Y: 1s22s22p3 Phát biểu A X, Y kim loại B X kim loại, Y phi kim C X phi kim, Y khí D X phi kim, Y phi kim Câu Một nguyên tử X có tổng số electron phân lớp p Số electron lớp X A B C D Câu 10 Nguyên tử nguyên tố sau hạt nhân chứa 9p 10n 19 39 40 A F B 45 C 19 K D 20 Ca 21 Sc Câu 11 Nguyên tử nguyên tố có phân mức lượng cao là: 3s 1, 3d7, 3p5, 3d3, 4s1, 2p4 Số lượng nguyên tố d A B C D Câu 12 Electron cuối nguyên tử nguyên tố M điền vào phân lớp 3p5 Tổng số electron M A B 17 C 14 D 12 Câu 13 Cho nguyên tử sau: 11X, 19Y, 15Z, 10T Các nguyên tử kim loại gồm: A Y, T B X, Z C X, Y D Y, Z Câu 14 Ngun tử ngun tố nhơm có 13e cấu hình electron 1s 22s22p63s23p1 Kết luận sau ? A Lớp electron ngồi nhơm có phân lớp electron B Lớp electron nhơm có 1e C Lớp L (lớp thứ 2) nhơm có 3e D Phân mức lượng cao nhôm 3p1 Câu 15 Nguyên tử nguyên tố R có lớp e, lớp ngồi có 3e Vậy số electron phân lớp p R A B 12 C 13 D 17 Câu 16 Số electron tối đa lớp 3(lớp M) A B C 18 D 32 Câu 17 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, e, n) 86, số hạt mang điện nhiều số hạt không điện 22 hạt Số hạt notron X A 29 B 30 C 31 D 32 16 17 12 Câu 18 Cacbon có đồng vị bền C 13C Oxi có đồng vị O O Có cơng thức phân tử cacbonmonoxit khác nhau? A B C D 69 71 Câu 19 Trong tự nhiên Gali có đồng vị Ga chiếm 60% Ga chiếm 40% Nguyên tử khối trung bình Gali A 70 B.71,20 C 69,5 D 69,8 12 13 Câu 20 Cacbon có đồng vị C chiếm 98% C chiếm 2% Nếu có 100 ngun tử 136 C có bao 12 nhiêu nguyên tử C A B 5000 C 4900 D Câu 21 Trong tự nhiên Bạc có đồng vị 109Ag chiếm 44% BAg Nguyên tử khối trung bình bạc 107,88 Số khối đồng vị thứ (B) A 107 B 108,5 C 109 D 108 16 32 35 39 24 Câu 22 Cho  , 12 Mg, 16 S, 17 Cl, 19 K Chất có tổng số hạt proton 46 A SO2 B K2S C SCl2 D MgCl2 Câu 23 Nguyên tử nguyên tố A B có phân lớp e 3p 2s Tổng số e hai phân lớp hiệu số e phân lớp Số hiệu nguyên tử B A 14 B C D 17 Câu 24 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p,e,n) 52, số khối nhỏ 36 Tỉ lệ số hạt proton notron A 4:5 B 5:4 C 17:18 D 18:17 Câu 25 Cho hợp chất MX2 , hợp chất MX2 có tổng số hạt p, n, e 140, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 44 Số khối X lớn M 11 Tổng số hạt X nhiều M 16 Số hiệu nguyên tử M A 13 B 17 C 12 D 16 Họ tên: Lớp: 10/… KIỂM TRA TIẾT 10 LẦN I Năm học: 2016-2017 Chọn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Câu Câu Trong ngun tử hạt khơng mang điện tích A có hạt proton B có hạt nơtron C Hạt nơtron electron D hạt electron proton Câu Phát biểu sai A Trong nguyên tử ln có số prơtơn = số electron = số đơn vị điện tích hạt nhân B Tổng số prơton số electron hạt nhân gọi số khối C Đồng vị nguyên tố ngun tử có số prơton khác số nơtron nên số khối A chúng khác D Nguyên tử có cấu tạo rỗng, hạt nhân mang điện tích dương có kích thước nhỏ so với kích thước nguyên tử nằm tâm nguyên tử Câu Các electron lớp có mức lượng A B khơng xác định C khác nhiều D gần Câu Lớp M(n=3) có số phân lớp A B C D Câu Bốn nguyên tử X, Y, Z, T có số proton số nơtron sau: X: 19 proton 20 nơtron; Y: 22 proton 23 nơtron; Z: 19 proton 21 nơtron; T: 22 proton 24 nơtron Những nguyên tử đồng vị nguyên tố là: A X, Y B X, Z C Y, Z D Z, T Câu Nguyên tử A có 19 electron Cấu hình electron A 2 2 6 2 6 2 6 A 1s 2s 2p 3s 3p B 1s 2s 2p 3s 3p C 1s 2s 2p 3s 3p 4s D 1s 2s 2p 3s 3p 4s Câu Nguyên tử X có cấu hình electron là: 1s2 2s2 2p6 3s1 X thuộc loại nguyên tố A s B p C f D d Câu Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau: X: 1s 2s2 2p63s23p3 Y: 1s22s22p6 Phát biểu A X, Y kim loại B X kim loại, Y phi kim C X phi kim, Y khí D X, Y phi kim Câu Một nguyên tử X có tổng số electron phân lớp p Số electron lớp X A B C D Câu 10 Nguyên tử nguyên tố sau hạt nhân chứa 21p 24n A 199 F B 45 C 39 D 40 19 K 20 Ca 21 Sc Câu 11 Nguyên tử nguyên tố có phân mức lượng cao là: 3s , 3d , 3p , 3d3, 4p1, 2p4 Số lượng nguyên tố p A B C D Câu 12 Electron cuối nguyên tử nguyên tố M điền vào phân lớp 3p2 Tổng số electron M A B 17 C 14 D 12 Câu 13 Cho nguyên tử sau: 11X, 29Y, 15Z, 10T Các nguyên tử kim loại gồm: A Y, T B X, Z C X, Y D Y, Z Câu 14 Nguyên tử nguyên tố R có lớp e, lớp ngồi có 3e Vậy số electron phân lớp p R A B 12 C 13 D 17 Câu 15 Xét nguyên tử có lớp electron ngồi lớp L Số lượng nguyên tố mà nguyên tử có electron độc thân A B C D Câu 16 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, e, n) 86, số hạt mang điện nhiều số hạt không điện 26 hạt Số hạt notron X A 29 B 30 C 31 D 32 12 13 Câu 17 Cacbon có đồng vị: C C Oxi có đồng vị: 16O, 17O 18O Có cơng thức phân tử cacbondioxit (CO2) có phân tử khối lớn 46? A 12 B 11 C D Câu 18 Nitơ thiên nhiên hỗn hợp gồm hai đồng vị 147 N chiếm 99% 157 N chiếm 1% Nguyên tử khối trung bình nitơ A 14,0 B 14,01 C 14,12 D 13,7 Câu 19 Trong tự nhiên Neon có đồng vị 22Ne chiếm 9% 20Ne Nếu có 90 ngun tử 22Ne có nguyên tử 20Ne A 910 B C 900 D 10 109 Câu 20 Trong tự nhiên Bạc có đồng vị Ag 107Ag Nguyên tử khối trung bình bạc 107,87 Thành phần phần trăm số nguyên tử 107Ag A 43,5 B 44 C 56 D 56,5 16 32 35 39 24 Câu 21 Cho  , 12 Mg, 16 S, 17 Cl, 19 K Chất có số hạt notron A SO2 B K2S C SCl2 D MgCl2 Câu 22 Nguyên tử nguyên tố A B có phân lớp e 3p 2s Tổng số e hai phân lớp hiệu số e phân lớp Số hiệu nguyên tử B A 14 B C D 17 Câu 23 Nguyên tử khối trung bình Hidro 1,008 Trong tự nhiên, hidro có đồng vị 1H 2H Số ngun tử 1H có 2,24 lít khí H2 (đkc) (Cho số Avogdro = 6,02.1023) A 9,632.1020 B 1,1944.1023 C 5,972.1022 D 4,816.1020 Câu 24 Hai nguyên tử X Y có số electron lớp ngồi Ở trạng thái bản, tổng số electron p nguyên tử 12 Tổng số electron độc thân X Y A B 10 C D Câu 25 Phân tử MX3 có tỉ lệ khối lượng M X 53:111 Trong hạt nhân M có số notron nhiều số proton hạt Trong hạt nhân X có số notron nhiều số proton Tổng số proton MX 78 Phát biểu A M nguyên tố s, X nguyên tố p B M có e lớp ngồi C X có e lớp ngồi D X nhiều M hạt proton Họ tên: Lớp: 10/… KIỂM TRA TIẾT 10 LẦN I Năm học: 2016-2017 Chọn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Câu Câu Các hạt cấu tạo nên hạt nhân hầu hết nguyên tử A electron proton B proton nơtron C nơtron electron D electron, proton nơtron Câu Nhận định sai A Nguyên tử có cấu tạo rỗng, hạt nhân mang điện tích dương có kích thước nhỏ so với kích thước nguyên tử nằm tâm nguyên tử B Khối lượng nguyên tử tập trung hầu hết hạt nhân nguyên tử, khối lượng electron không đáng kể so với khối lượng nguyên tử C Trong ngun tử ln ln có số prôtôn = số electron = số notron D Khối lượng tuyệt đối nguyên tử tổng khối lượng prôton, nơtron electron Câu Các electron phân lớp có mức lượng A khác nhiều B gần C D khơng xác định Câu Lớp K(n=1) có số phân lớp A B C D Câu Bốn nguyên tử X, Y, Z, T có số proton số nơtron sau: X: 19 proton 20 nơtron; Y: 22 proton 23 nơtron; Z: 19 proton 21 nơtron; T: 22 proton 24 nơtron Những nguyên tử đồng vị nguyên tố là: A X, Y B X, T C Y, T D Z, T Câu Nguyên tử A có 18 electron Cấu hình electron A 2 2 6 2 6 2 6 A 1s 2s 2p 3s 3p B 1s 2s 2p 3s 3p C 1s 2s 2p 3s 3p 4s D 1s 2s 2p 3s 3p 4s 2 Câu Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron: 1s 2s 2p Số electron lớp X A B C D Câu Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau: X: 1s 2s2 2p63s23p5 Y: 1s22s22p3 Phát biểu A X, Y kim loại B X kim loại, Y phi kim C X phi kim, Y khí D X phi kim, Y phi kim Câu Một nguyên tử X có tổng số electron phân lớp s Số electron lớp X A B C D Câu 10 Nguyên tử nguyên tố sau hạt nhân chứa 9p 10n 19 39 40 A F B 45 C 19 K D 20 Ca 21 Sc Câu 11 Nguyên tử nguyên tố có phân mức lượng cao là: 3s 1, 3d7, 3p5, 3d3, 4s1, 2p4 Số lượng nguyên tố d A B C D Câu 12 Electron cuối nguyên tử nguyên tố M điền vào phân lớp 3s2 Tổng số electron M A B 17 C 14 D 12 Câu 13 Cho nguyên tử sau: 9X, 19Y, 35Z, 10T Các nguyên tử phi kim gồm: A Y, T B X, Z C X, Y D Y, Z Câu 14 Nguyên tử nguyên tố R có lớp e, lớp ngồi có 5e Vậy số electron phân lớp p R A 15 B 14 C D 13 Câu 15 Xét nguyên tử có lớp electron lớp M Số lượng nguyên tố mà nguyên tử có hai electron độc thân A B C D Câu 16 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, e, n) 81, số hạt mang điện nhiều số hạt không điện 23 hạt Số hạt notron X A 29 B 30 C 31 D 32 Câu 17 Trong tự nhiên oxi có đồng vị bền: 16O, 17O, 18O hidro có đồng vị bền: 1H, 2H Vậy có loại phân tử nước có phân tử khối lớn 20 tạo thành A B C 12 D Câu 18 Trong tự nhiên Gali có đồng vị 69Ga chiếm 60% 71Ga chiếm 40% Nguyên tử khối trung bình Gali A 70 B.71,20 C 69,5 D 69,8 Câu 19 Trong tự nhiên Gali có đồng vị 69Ga chiếm 60% 71Ga Nếu có 30 ngun tử 69Ga có bao 71 nhiêu ngun tử Ga A 45 B.54 C 25 D 20 10 11 Câu 20 Bo gồm đồng vị: B B Nguyên tử khối trung bình Bo 10,8 Thành phần phần trăm số nguyên tử 105 B A 20 B 19 C.91 D 80 16 32 35 39 24 Câu 21 Cho  , 12 Mg, 16 S, 17 Cl, 19 K Chất có số hạt notron nhiều A SO2 B K2S C SCl2 D MgCl2 Câu 22 Nguyên tử nguyên tố A B có phân lớp e 2p 3s Tổng số e hai phân lớp hiệu số e phân lớp Số hiệu nguyên tử B A B C 14 D 12 Câu 23 Nguyên tử khối trung bình clo 35,5 Trong tự nhiên, clo có đồng vị 35Cl 37Cl Số nguyên tử 35Cl có 2,24 lít khí Cl2 (đkc) (Cho số Avogdro = 6,02.1023) A 4,515.1022 B 1,505.1022 C 9,03.1022 D 3,01.1022 Câu 24 Phân tử MX3 có tổng số hạt 388, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 84 Số hạt mang điện nguyên tử M số hạt mang điện X 44 hạt Phát biểu sai A M kim loại, X phi kim B X nhiều M 32 hạt notron C M nguyên tố s D X có e lớp Câu 25 Hai nguyên tử X Y có số electron lớp ngồi Ở trạng thái bản, tổng số electron p nguyên tử 14 Tổng số electron độc thân X Y A B 10 C D
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra 1 tiet hoa 10 lan 1, de kiem tra 1 tiet hoa 10 lan 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay