Bài giảng mạng cơ bản

56 36 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 22:03

Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - Chơng I Nhập môn mạng máy tính I Lợi ích xu phát triển mạng máy tính Lợi ích - Làm cho tài nguyên giá trị cao (thiết bị, chơng trình, liệu) trở nên khả dụng ngời sử dụng mạng (không quan tâm đến vị trí địa lý tài nguyên ngời sử dụng) - Tăng độ tin cậy hệ thống nhờ khả thay xảy cố máy tính (quan trọng ứng dụng thời gian thực) - Chia sẻ tài nguyên dùng chung: + Dữ liệu, chơng trình ứng dụng + Các thiết bị ngoại vi: ổ đĩa ngoài, Printer, Scanner - Cho phÐp giao tiÕp trùc tun (online) thĨ, nh÷ng lợi ích mạng máy tính gồm: - Nhiều ngời cã thĨ dïng chung mét phÇn mỊm tiƯn Ých - Một nhóm ngời thực đề án, nối mạng họ dùng chung liệu đề ¸n, dïng chung tƯp tin chÝnh (master file) cđa ®Ị án, họ trao đổi thông tin với dễ dàng - Dữ liệu đợc quản lý tập trung nên an toàn hơn, trao đổi ngời sử dụng thuận lợi nhanh chóng - thể dùng chung thiết bị ngoại vi đắt tiền (máy in, máy vẽ) - Ngêi sư dơng trao ®ỉi víi thø tÝn dễ dàng (E-mail) sử dụng mạng nh công cụ để phổ biến tin tức, thông b¸o vỊ mét chÝnh s¸ch míi, vỊ néi dung bi họp, thông tin kinh tế khác nh giá thị trờng, tin giao vặt, Mạng Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - xếp thời khoá biểu chen lẫn với thời khoá biểu ngời khác - Một số ngời sử dụng không cần phải trang bị máy tính đắt tiền (chi phí thấp mà chức lại mạnh) - Mạng máy tính cho phép lập trình trung tâm sử dụng chơng trình tiện ích trung tâm máy tính khác rỗi, làm tăng hiệu kinh tÕ cđa mét hƯ thèng - RÊt an toµn cho liệu phần mềm hệ điều hành mạng khoá tệp tin (files) ngời không đủ quyền hạn truy xuất tệp tin th mục Xu phát triển - Mạng cục không dây - Mạng cục dựa tổng đài hệ thống điện thoại sẵn khu nhà (đơn vị, trờng học, doanh nghiệp) - Mạng Internet tốc độ cao (ADS, VDSL,) - Mạng Internet dựa mạng điện lới sẵn - Các dịch vụ gia tăng Internet: + Truy xuất thông tin (vốn từ trớc) + Thơng mại điện tử + Giải trí qua mạng + Đào tạo từ xa + Hội nghị trực tuyến II Các khái niệm Lịch sử phát triển - Từ năm 60 xuất mạng xử lý trạm cuối (terminal) thụ động đợc nối vào máy xử lý trung tâm Các terminal bao gồm hình bàn phím - Máy trung tâm làm tất việc, từ quản lý thủ Mạng Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - tục truyền liệu, quản lý đồng trạm cuối, quản lý hàng đợi việc xử lý cách ngắt từ trạm cuối + Nhằm giảm gánh nặng xử lý cho máy tính trung tâm, ngời ta thêm vào tiền xử lý (Preprocesor), thiết bị tập trung (Concentrator) dần kênh (Multiplexor) Bộ tập trung dần kênh dùng để tập trung tín hiệu từ trạm cuối gửi đến đờng tuyến Hai thiết bị khác chỗ dần kênh khả chuyển song song thông tin trạm cuối gửi tới, cần tập trung khả nên phải dùng nhớ đIệm (buffer) để lu tạm thời thông tin theo kiểu hàng đợi Máy tính trung tâm Bộ tËp trung Bé dån kªnh / bé tËp trung Bé tiỊn xư lý - M¹ng xư lý víi bé tËp trung dồn kênh - Đầu năm 70, máy tính đợc nối với trực tiếp để tạo thành mạng máy tính nhằm phân tải hệ thống đồng thời tăng độ tin cậy an toàn cho m¹ng CPU CPU Bé tiỊn xư lý Bé tiỊn xử lý Bộ tiền xử lý Mạng Bộ tập trung CPU - Mạng máy tính- nối trực tiếp Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - - Cuối năm 70, xuất khái niệm mạng truyền thông (Communication network) thành phần nút mạng đợc gọi chuyển mạch (Switching unit) dùng để hớng thông tin tới đích Nót m¹ng (Switching Unit) T H H T - Mét mạng truyền thông Các nút mạng đợc nối với đờng truyền (Transmision line), máy tính xử lý thông tin ngời sử dụng (Host) trạm cuối (Terminnal) đợc nối trực tiếp vào nút mạng để cần trao đổi thông tin qua mạng Đôi nút mạng máy tính nên đồng thời đóng vai trò máy ngời sử dụng - Từ năm 80 trở việc nối kết mạcg đợc thực rộng rãi nhờ tỷ lệ giá thành máy tính chi phí truyền tin giảm râ rƯt sù bïng nỉ cđa c¸c thÕ hƯ máy tính cá nhân * Một số chức máy tính trung tâm, Terminal, Concentrator, Mutiplexor: Mạng Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - - Máy tính trung tâm: công suất tính toán lớn, nhớ lớn, nhớ không hạn chế, phần mềm phát triển Một số chức năng: + Xử lý chơng trình ứng dụng + Phân chia tài nguyên số liệu + Quản lý hàng đợi + Quản lý Terminal + Lu trữ số liệu + Điều khiển truy nhập số liệu + Quản lý truyền tin - Chức Terninal + Qu¶n lý thđ tơc trun tin + Giao tiếp với ngời sử dụng - Chức Concentrator Multiplexor + Quản lý truyền tin + Quản lý Terminal + TiỊn xư lý + Lu tr÷ sè liƯu + Điều khiển giao dịch (Transaction) + Điều khiển chuyển mạch tự động thiết bị dự trữ - Bộ tiền xử lý (Preprocessor) + Điều khiển mạng truyền tin (đờng dây, cất giữ tập tin) + Điều khiển chuyển ký tự lên đờng dây, bổ sung hay bỏ ký tự đồng + Quản lý trạng thái đờng dây (nối - tách) Do phần ích tin đợc trao đổi với chơng trình ứng dụng máy tính trung tâm Bộ tiền xử lý làm tăng sức mạnh toàn hệ thống cho phép mềm dẻo so với quản lý đờng dây ghép nối cứng Các yếu tố mạng máy tính * Định nghĩa tổng quát: Mạng máy tính tập hợp Mạng Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - máy tính đợc nối với đờng truyền vật lý theo kiến trúc * Đờng truyền vật lý : Dùng để chuyển tín hiệu điện tử máy tính Các tín hiệu điện tử biểu thị giá trị liệu dới dạng xung nhị phần (on-off) Tất tín hiệu đợc truyền máy tính thuộc dạng sóng điện từ đó, trải từ số radio tới sóng cực ngắn (vi ba) tia hồng ngoại Tuỳ theo tần số sóng điện từ dùng đờng truyền vật lý khác để truyền tín hiệu Các tần số radio: truyền cáp điện (dây đôi xoắn đồng trục) phơng tiện quảng bá (radio broadcasting) Sóng cực ngắn (viba) thờng đợc dùng để truyền trạm mặt đất vệ tinh Tia hồng ngoại: lý tởng nhiều loại truyền thông mạng, đợc truyền điểm quảng bá từ điểm đến nhiều máy thu Khi xem xÐt lùa chän trun vËt lý, ta cÇn ý tới đặc trng chúng nh: giải thông (bandwidth), độ suy hao độ nhiễu điện từ - Giải thông: giải thông đờng truyền độ đo phạm vi tần số mà đáp ứng đợc Ví dụ: giải thông đờng điện thoại 400 4000Hz, nghĩa truyền tín hiệu với tần số khoảng từ 400 đến 4000 chu kỳ /giây - Thông lợng (throughput): tốc độ truyền liệu đờng truyền, thờng đợc tính số bít đợc truyền giây (bps) Thông lợng đợc đo đơn vị khác gọi boud (boud biểu thị số lợng thay đổi tín hiệu giây) Trong trờng hợp thay đổi tín hiệu tơng ứng với Mạng Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - bít boud bps đồng Chú ý: giải thông cáp truyền phụ thuộc vào độ dài cáp, cáp ngắn nói chung giải thông lớn so với cáp dài Do thiết kế mạng phải rõ độ dài chạy cáp tối đa, giới hạn chất lợng truyền tín hiệu không đợc bảo đảm - Độ suy hao: ®é ®o sù u ®i cđa tÝn hiƯu trªn ®êng truyền - Độ nhiễu điện từ: gây sóng điện từ bên làm ảnh hởng đến tín hiệu đờng truyền - Hiện hai loại đờng truyền hữu tuyến (cable) vô tuyến (wireless) đợc sử dụng việc kết nối mạng máy tính Đờng hữu tuyến gồm: + Cáp đồng trục (coaxial cable) + Cáp đôi xoắn (twisted - pair cable), chia loại bọc kim (shielded) Không bọc kim (unshielded) + Cáp sợi quang (fiber optic cable) Đờng truyền vô tuyến gồm có: + Radio + Sóng cực ngắn (viba) + Tia hång ngo¹i (infraned) * KiÕn tróc m¹ng: (network architecture) ThĨ hiƯn c¸ch nèi c¸c m¸y tÝnh víi tập hợp quy tắc, quy ớc mà tất thực thể tham gia truyền thông mạng phải tuân theo để đảm bảo cho mạng hoạt động tốt Cách nối máy tính đợc gọi hình trạng (topology) mạng , hay gọi topo mạng - Topo mạng: kiểu nối mạng chủ yếu điểm - điểm (point - to - point) quảng bá (broadcast hay point - to multipoint) Mạng Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - + Theo kiểu điểm - điểm: đờng truyền nối cặp nút với nút trách nhiệm lu trữ tạm thời sau chuyển tiếp liệu ®i cho tíi ®Ých Star (H×nh sao) Loop (Chu Tree Complete (Đầy trình) (Cây) đủ) - Một số topo kiểu điểm - điểm - + Theo kiểu quảng bá: tất nút phân chia chung đờng truyền vật lý Dữ liệu đợc gửi nút đợc tiếp nhận tất nút lại, địa đích liệu để nút vào kiểm tra xem liệu phải dành cho hay không Ring (Vòng) Bus (Xa lộ) - Một số topo mạng kiểu quảng bá - Satellite (Vệ tinh) Chú ý: Trong topo dạng bus vòng cần chế trọng tài để giải “xung ®ét” nhiỊu nót mn trun tin cïng mét lúc Cấp phát đờng truyền là: Tĩnh: phân chia đờng truyền theo khoảng thời gian theo chế quay vòng Mạng Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - Động: cấp phát đờng truyền theo yêu cầu Topo mạng dạng vệ tinh đòi hỏi nút cần anten để thu phát sóng * Giao thức mạng: - Việc trao đổi thông tin cho dù đơn giản nhất, phải tuân theo quy tắc định Ví dơ: hai ngêi mn nãi chun víi ph¶i dïng ngôn ngữ, ngời nói, ngời nghe ngợc lại - Việc truyền tin mạng cần quy tắc: + Khuôn dạng( cú pháp, ngữ nghĩa) liệu + Thủ tục gửi/nhận giữ liệu + Thủ tục kiểm soát hiệu quả, chất lợng truyền xử lý lỗi, cố Tập hợp tất quy tắc, quy ớc gọi giao thức (protocol) mạng * Máy chủ (Server): máy cung cấp tài nguyên chung cho ngời dùng mạng Yêu cầu máy chủ: + Máy chủ phải cấu hình mạnh + Máy chủ đợc cài đặt phần mềm hệ điều hành mạng + Máy chủ điều khiển toàn hoạt động mạng - Chú ý : + Trên mạng nhiều máy chủ + máy chủ chuyên dụng + Ngời dùng truy nhập vào mạng máy chủ đợc khởi động * Trạm làm việc (Workstation) Là máy PC bình thờng nhng yêu cầu dịch vụ mạng Một mạng nhiều trạm làm việc với hệ điều hành khác (DOS, WINDOWS 3.X, WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS ME, WINDOWS XP,) đợc cài đặt số môđun phần mềm cần thiết * Máy khách(Client): Là máy truy nhập tài nguyên mạng dùng chung máy chủ cung cấp Máy khách trạm làm việc máy chủ * Card mạng: thiết bị để thu phát tín hiệu máy Mạng Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - tính, máy tính phải card mạng Mỗi card mạng cã Ýt nhÊt mét cæng kÕt nèi cho phÐp kÕt nối với cáp mạng Hai loại cổng thờng gặp BNC, RJ45 * Các thiết bị kết nối: Connector, Tenminator, T connection, Hub, III Phân loại mạng máy tính nhiều cách phân loại mạng khác tuỳ thuộc vào yếu tố đợc chọn để làm tiêu phân loại Phân loại theo khoảng cách địa lý (chia lo¹i) + M¹ng cơc bé + M¹ng đô thị + Mạng diện rộng + Mạng toàn cầu - Mạng cục (Local Area Networks - LAN): mạng đợc cài đặt phạm vi tơng đối nhỏ (trong nhà, khu trờng học) với khoảng cách lớn máy tính mạng vài km trở lại - Mạng đô thị (Metropolitan Area Network - MAN): mạng đợc cài đặt phạm vi đô thị trung tâm kinh tế - xã hội bán kính khoảng 100 km trở lại - Mạng điện rộng (Wide Area Network - WAN): phạm vi mạng vợt qua biên giới quốc gia - Mạng toàn cầu ( Global Area Network - GAN): phạm vi mạng trải rộng khắp châu lục Chú ý: khoảng cách địa lý dùng để phân biệt loại mạng hoàn toàn mang tính tơng đối Nhờ phát triển công nghệ truyền dẫn quản trị mạng ngày ranh giới mờ Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch (Switching) - Mạng chuyển mạch kênh: (Circuit Switches networks) Một kênh đợc thiết lập thực thể cần trao đổi 10 Mạng Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - bao gồm nhân công quản lý điều hành + Lên bảng giá tính toán tổng giá thành tất khoản mục VII Kỹ thuật lắp đặt mạng LAN (thực hành) - Lắp card mạng (NIC) - Kẹp connector, kiểm tra cable - Lắp đặt HUB kiểm tra * Thứ tự dây kẹp Connector RJ45: - Xắp theo thứ tự sau từ trái sang phải Trắng xanh(1), xanh(2), trắng cam(3), cam(4), trắng trời(5), trời(6), trắng nâu(7), nâu(8) - Tiến hành kẹp kìm chuyên dụng * Nếu cáp link card mạng (không qua Hub) đầu bấm dây nh trên: Đầu lại đổi chỗ * Sau kẹp song đầu cáp, nối đầu vào card mạng, đầu nối vào Hub, thấy đèn card mạng đèn cổng tơng ứng Hub sáng khẳng định đầu RJ 45 đợc kẹp đờngdây thông Mạng 42 Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - Chơng V Mạng Intenet I Giới thiệu Internet lợi ích Giới thiệu Từ dự án nghiên cứu, phát triển mạng thông tin máy tính dựa công nghệ chuyển mạch gói phục vụ nghiên cứu, phát triển Bộ quốc phòng Mỹ năm 1960 Internet ngày trở thành mạng mạng thông tin máy tính toàn cầu, đợc kết nối với sở giao thøc trao ®ỉi sè liƯu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) đáp ứng ngàng phong phú, đa dạng dịch vụ thông tin liên lạc xã hội Interne t R R R R Networ k R øng dông Networ k R Bộ định Networtuyến k R Networ k R TCP/IP R Networ k Trạm làm việc R Mô hình mạng Internet * Một số mốc lịch sử phát triển Internet: - 1969: Đa vào sử dụng thí nghiệm mạng thông tin máy tính sở công nghệ chuyển mạch gói - 1986: Việc đa vào sử dụng mạng NFSNET, mạng xơng sống Internet tốc độ cao (34Mbit/s 45Mbit/s) phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy để kích thích phát triển mạnh mẽ Internet cộng đồng nghiên cứu khoa học giáo dục Mỹ 43 Mạng Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - Tây Âu - 1990/1991: Internet đợc thơng mại hoá với đời tổ chức khuyến khích phát triển sử dụng Internet, bắt đầu thời kỳ bùng nổ Internet Internet thực trở thành mạng thông tin máy tính toàn xã hội - Những yếu tố thức ®Èy sù ph¸t triĨn cđa Internet: + Sư dơng bé giao thức TCP/IP HĐH UNIX để thực trao đổi số liệu tiến trình máy kÕt nèi m¹ng + Kü tht vi xư lý máy tính cá nhân PC ngày đợc hoàn thiện + NFSNET mạng xơng sống Internet đời năm 1986 Mỹ với tốc độ truyền liệu 45Mbit/s, nâng cao bớc dải thông chất lợng truy nhập mạng + Việc sử dụng hệ thống miền (DNS) làm cho việc truy nhập Iternet trở nên đơn giản tiện lợi Lợi ích Internet - Tạo phơng thức trao đổi thông tin nhanh chóng chi phí thấp so với phơng thức truyền thống Làm cho ngời khai thác tối đa kho tri thức nhân loại từ xa tới - Thúc đẩy phơng thức kinh doanh đời phát triển nhanh chóng, u đIúm vợt trội so với hình thức kinh doanh truyền thống, thơng mại điện tử - Tạo mô hình giáo dục (đào tạo từ xa) giảm đáng kể chi phí so với hình thức giáo dục truyền thống - Internet mang lại nhiều dịch vụ giải trí, phong phú hất dẫn chất lợng âm thanh, hình ảnh, nh tính cập nhật thông tin Mạng 44 Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - II Các phơng thức kết nối Internet Dịch vụ quay số qua đờng điện thoại - Việc kết nối ngời sử dụng với hệ thống mạng đợc thực thông qua thiết bị quay số (dial-up) mạng điện thoại công cộng Các đờng nối thờng mang tính chất động, nghĩa chúng đợc kích hoạt yêu cầu - Các kết nối qua đờng thuê bao điện thọai giá thành thấp so với đờng thuê bao chuyên dụng số mạng chuyển mạch gói, đặc biệt trờng hợp ngời dùng truyền lợng liệu giới hạn luồng liệu không liên tục - Giao thức đợc sử dụng nhiều quay số qua đờng điện thoại giao thức kết nối điểm - điểm PPP (Point-to-Point Protocol), PPP lại gồm giao thức sau: + Giao thức trao đổi số liệu mức liên kết liệu (Data link layer Protocol) + Giao thức điều khiển mức liên kết liệu LCP (Link control Protocol) + Giao thức điều khiển mức mạng NCP (Network control Protocol) Giao thức PPP u điểm sau: + Thực thiết lập giải phóng kết nối động: liệu cần trao đổi, tiến trình PPP giải phóng đờng truyền vật lý trì kết nối logic Khi tiến trình truyền hay nhận liệu từ kết nối PPP vật lý đợc tự ®éng thiÕt lËp trë l¹i + KiĨm tra qun truy nhập + Kiểm tra, sửa lỗi nén số liệu chuyển đổi + Hỗ trợ cho đờng kết nối tốc độ cao Mạng tính hợp dịch vụ số ISDN (Integrated Services Digital Netwonk) - INDN mạng cã thĨ cung cÊp thn tiƯn cho ngêi sư dơng nhiều dịch vụ viễn thông đa phơng tiện, bao gồm Mạng 45 Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - tiếng nói, số liệu, âm thanh, hình ảnh, truyền hình nhờ hệ thống chuyển mạch đại - Trong ISDN kênh thuê bao truyền tín hiệu số đợc chia thành loại kênh phân biệt với chức tốc độ bit chúng + Kênh D: để truyền thông báo báo hiệu ngời sử dụng mạng, tốc độ 16Kb/s + Kênh B: truyền tín hiệu tiếng nói, âm (audio) số liệu hình ảnh (video) ngời sử dụng (64 kb/s) + Kênh H: để truyền thông tin với tốc ®é cao h¬n Trun tÝn hiƯu OA&M Trun tÝn hiƯu OA&M Các phơng tiện chuyển mạch kênh Thiết bị khách hàng Thiết bị khách hàng Các phơng tiện chuyển mạch gói Giao Các phơng điểm tiện đờng Mô hình công sở truyền riêng Truyền thông tin ISDN gateway Các khả mạng Kiến trúc tổng quát ISDN PBX Số DTE X.25 Mô hình nhà riêng Điện thoại Dịch vụ An ninh Máy tính Dịch vụ Truyền hình cáp ISDN Dịch vụ cứu hộ TV Mạng Các thiết bị gia dụng khác LAN Các dịch vụ ISDN Các dịch vụ công cộng Các dịch vụ khác 46 Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - - Trên thực tế, ISDN cách mạng công nghệ thông tin; thiết bị truyền dẫn chuyển mạch số đợc công ty Mỹ nớc phát triển sử dụng từ gần 30 năm qua Nhng tính chất cách mạng khía cạnh phục vụ khách hàng, tạo quan hệ thân thiện đông đảo ngời sử dụng với dịch vụ thông tin đa năng, phù hợp với nhu cần trao đổi thông tin ngày cao xã hội phát triển Một số dịch vụ kết nối Internet khác Việt Nam - Kết nối theo yêu cầu: cho phép thiết lập liên kết mạng thiết bị kết nối mạng (ví dụ: định tuyến) nhận thấy liệu cần truyền qua mạng ngời quản trị trực tiếp lệnh Kiểu kết nối đợc hỗ trợ cho đờng truyền đồng (RS 232, V.35, RS 422 X.21) - Kết nối qua đờng thuê bao chuyên dụng số: Trong loại kết nối NTU (Netwonk Terminal Unit) thiết bị đảm bảo nối kết suốt thiết bị đầu cuối ngời dùng mạng liệu số (DDN Digital Data Network) thông qua đờng thuê bao chuyên dụng số (Leased line) Các kỹ thuật dồn/tách kênh theo thời gian, dồn/tách kênh theo tần số đợc dùng loại kết nối này, tốc độ truyền thông từ 48, 56, 64 đến 128 kb/s - Ngoài ra, cần số kiểu kết nối nh: + Kết nối dự phòng Mạng 47 Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - + Kết nối theo yêu cầu ghải thông + Kết nèi Internet tèc ®é cao: HDSL, VDSL… III ThiÕt lËp kÕt nèi Internet qua dÞch vơ quay sè FAX Modem - Gọi vắn tắt Modem (Modulation Demodulation), điều chế giải điều chế để biến đổi tín hiệu số thành tín hiệu tơng tự ngợc laị mạng điện thoại - Các kỹ thuật điều chế điều chế biên độ AM, điều chế tần số FM, điều chế pha PM - Tốc độ truyền liệu qua modem từ 36 kb/s đến 56kb/s - hai loại moden lµ: modem trong, modem ngoµi Modem ghÐp nèi víi PC qua slot më réng Moden ngoµi ghÐp nèi víi PC cổng COM: - Hiện thị trờng nhiỊu h·ng s¶n xt modem nh ; Boca, Robotic, Motorolla… Cài đặt kết nối Internet a Cài đặt Modem: - KÝch menu Start, chän Settings, chän Control Panel - KÝch Addnew Hardware, chän Next, chän Next, chän: “No, I want to seleet the hardware from a list” - Chọn Modem danh sách kích Next, Next - Chọn Have disk trỏ tới ổ đĩa A hay CD chøa Drive cña Modem - Chän COM1 hay COM2, kÝch Next - Trong phÇn: “What country are you in now?, Chọn dòng VietNam Phần: What area (or city) code are you in now?”, gâ vµo m· vïng (vÝ dụ: HANOI : 04) - Kích Finish b Cài đặt kết nối Internet: - Kích Mạng đúp “My Computer”, KÝch “Dial–Up 48 Khoa C«ng nghƯ Th«ng tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - Networking,kích Make new connection” - Gâ tªn cho kÕt nèi - Chän tªn modem cài danh sách Select a device,kích Next - Area code: Gâ m· vïng (04/032/034)… - Telephone number : Gõ số điện thoại nhà cung cấp dịch vô Internet – ISP (1260, 1268, 1269…) - KÝch chuét phải vào kết nối vừa tạo, chọn Propertics - Chọn server types, bỏ chọn phần: Logon to network, Net BEUI, IPX/SPX compartible Mạng 49 Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - Chơng VI Mạng ngang quyền với Hệ ĐIều Hành Windows I Khả øng dơng cđa m¹ng LAN ngang qun - M¹ng LAN ngang qun thêng dïng cho mét nhãm lµm viƯc nhá khoảng từ đến 10 máy trạm thể cài đặt HĐH Windows 95/98/ME,XP, 2000 Pro - Mạng ngang quyền không cần phải cài đặt HĐH mạng, không cần phải máy chủ, chi phí đầu t thấp - Các trạm làm việc vai trò ngang nhau, trạm chủ (khi cung cấp tài nguyên cho trạm khác) khách (khi yêu cầu tài nguyên từ trạm khác) - Mạng LAN ngang quyền cho phép chia xẻ tài nguyên nh: + Kết nối chung đờng Internet + Các thiết bị: máy in, máy quét, đĩa cứng, đĩa mềm, ổ CD, CD ghi + Dữ liệu: chia liệu dùng chung cho nhiều ứng dụng - Nhng mạng ngang quyền không cho phép chạy chung ứng dụng II Cài đặt kết nối mạng (Windows 98) Cài đặt card mạng a Gắn Card mạng vào slot mở rộng (PCI, ISA) b Cài đặt driver cho Card mạng: + Vào Start => Setting => Control panel => Add new hardware => Next =>Next => No, I want to sellect the handwane from a list => Next + Chän “Network adapter” danh s¸ch = > next => chän “Have disk ” trỏ tới đờng dẫn chứa th mục driver Card mạng đĩa kèm + Chọn Finish boot lại máy Mạng 50 Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - + Chú ý: Một số loại Card khả tơng thích với chuẩn NE2000, trờng hợp Card bị đĩa driver thử cài driver NE2000 sẵn Windows Thiết lập cấu hình cho kết nối LAN Để biết Card mạng đợc cài thành công hay cha, kích chuột phải vào My computer => chän Properties => chän Device Manager => chän Network adapter Nếu dòng tên Card mạng không bị đánh dấu ? hay ! Card mạng đợc cài driver - Cài thêm giao thức (Protocol) hay dịch vụ (Service) + Cài thêm giao thức cần liên kết trạm vào mạng khác nh mạng Novell hay IBM, Banyan + Cài thêm số dịch vụ nh : Chia sẻ máy in, dịch vụ Netware Directory + Kích chuột phải vào biểu tợng Network Neighborhood hình => chọn Properties + Kích nút Add + Cài thêm giao thức => chọn Protocol => Add + Cài thêm dịch vô => chän Service => Add… - Cho phÐp chia sẻ máy in ổ đĩa PC + Kích chuột phải vào Nework Neighborhood => chọn Properties + Kích nút File and printer sharing + Đánh dấu chọn: I want to be to give others access to my files I want to be allow others to print to my printers? - Vào tên Windows NT Domain hay tên nhóm làm việc WorkGroup + Kích chuột phải => Network Neighborhood Properties => + Chän dßng: Client for Microsoft Networks => Properties + Đánh dấu ô Log on to WindowsNT domain Mạng 51 Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - + Gõ tên Domain mà ta muốn đăng nhập vào ô WindowsNT domain + Kích nút Identification gõ tên Domain vào ô Work group (Với mạng ngang quyền cần vào tên nhóm làm việc phần Work Group đủ) *Chó ý: Khi cµi WindowsNT Server hay Windows 2000 Server lựa chọn khởi tạo máy chủ làm máy điều khiểu vùng (Domain) hay không + Khái niệm Domain (vùng) dùng để phân chia mạng LAN vật lý thành nhiều vùng (domain) khác nhau, vùng gồm số máy tính thiết bị khác mạng chia sẻ chung tài nguyên cho Các máy trạm domain khác bị hạn chế quyền truy nhập tài nguyên cđa VÝ dơ: mét c«ng ty lín cã mét mạng LAN dùng chung Trong ngời ta chia thành domain riêng cho khối kế toán, khối kỹ thuật, khối văn phòng mức độ trao đổi thông tin khối thấp khối cần độc lập tơng đối Tuy nhiên khối phải dùng chung mạng LAN triển khai ứng dụng Intranet trạm truy xuất thông tin chung đợc đa lên trang Web - Đặt địa IP cho máy tính + KÝch chuét ph¶i => Network Neighborhood Properties => + Chän nót Configuration + Chän dßng: TCP/IP > Properties tên Card mạng cài, kích + Chọn nút IP Address: cã lùa chän  Obtain an IP address automatically: Nhận địa IP động máy chủ cÊp cho  Specify an IP address: Gâ vµo mét địa Mạng 52 Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - Ví dụ: IP address: 192.168.22.1 Subnet Mask: 255 255.255.0 - Thö xem Card mạng hoạt động tốt cha: Sau đặt địa IP tĩnh cho máy : + Vào Start => chọn Run + Gõ lệnh: Ping địa IP máy Ví dụ: Ping 192.168.22.1 + Nếu thông báo trả lời: Reply from 192.168.22.1 Card mạng hoạt động tốt + Nếu thông báo lỗi phải cài đặt lại Card mạng - Thử xem Cable nối máy trạm tới mạng thông cha: + Vào Start => chọn Run + Gõ: Ping địa IP máy chủ hay máy trạm mạng chạy + Nếu thông báo: Reply from Cable mạng thông + Nếu thông báo lỗi => kiểm tra lại dây Connector RJ45 kẹp - Duyệt tài nguyên đợc chia sẻ mạng: + Kích chuột phải vào Network Neighborhood => chọn Explore + Kích vào dòng Network Neighborhood => mở tài nguyên đợc chia (máy in, ổ đĩa, th mục.) - Tìm máy tính (trạm làm việc) không duyệt mạng: + Kích chuột phải vào Network Neighborhood => chọn Find computer + Gõ tên máy muốn tìm vào ô Named kích Find Now - ánh xạ ổ đĩa mạng: Dùng để biến ổ dĩa máy khác mạng thành ổ đĩa ảo máy thời, sử dụng cài đặt số Mạng 53 Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - phần mềm mạng mà cài đặt nằm máy khác + Kích chuột phải vào Network Neighborhood => chän Explore + Vµo menu Tools => chän “Map Network driver. + Trong ô drive chọn tên để đặt cho ổ ảo + Trong ô Path gõ đờng dẫn tới ổ đĩa máy khác mạng mà ta muốn ¸nh x¹ vỊ VÝ dơ: Path: \\ may10\C sÏ ¸nh xạ ổ C: máy số 10 mạng máy thời - Cài đặt máy in mạng + Dùng chung máy in với máy tính khác nối với máy in chia sẻ máy in + Cài tơng tự nh cài máy in cục bộ, nhng windows hỏi đờng dẫn tới driver máy in phải đờng dẫn tới máy in máy tính khác mà nối với máy in đợc chia sẻ III Chia sẻ tài nguyên - Kích chuột phải vào My computer hình => chän Explorer - Cưa sỉ Explorer hiƯn víi tÊt tài nguyên máy tính cục - Muốn chia sẻ thành phần nào, kích chuột phải vào thành phần chọn Sharing Sau đặt tên cho mục chia sẻ chọn quyền thâm nhập để hạn chế quyền ngời khác sử dụng tài nguyên - Sau thành phần đợc chia sẻ biểu tợng bàn tay dới biểu tợng Mục Lục chơng I:Nhập môn mạng máy tÝnh I Lỵi ích xu phát triển mạng máy tính 1 Lỵi Ých Mạng 54 Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - Xu phát triển .2 II C¸c khái niệm .2 Lịch sử phát triển 2 C¸c yÕu tè mạng máy tính III Phân loại mạng máy tính Phân loại theo khoảng cách địa lý Phân lo¹i theo kü tht chun m¹ch (Switching) Phân loại theo kiến trúc mạng (topo giao thøc sư dơng) .10 IV Giíi thiƯu mét sè hƯ điều hành mạng 11 Hệ điều hành mạng Windows NT/2000/2003 11 Hệ điều hành mạng mạng Unix .12 Hệ điều hành mạng Linux .12 Hệ điều hành mạng Netware cđa h·ng Novell 12 HƯ điều hành mạng mạng Windows for workgroup 13 Chơng II: Kiến trúc phần tầng OSI .14 Møc 1: møc vËt lý (Physical layer) 14 Møc 2: møc mãc nèi d÷ liƯu (Data Link Layer) .14 Møc 3: møc m¹ng (Network Layer) 15 Møc 4: møc truyÒn (Transport Layer) .15 Møc 5: møc tiÕp xóc (Session Layer) 16 Møc 6: møc tiÕp nhËn (Presentation Layer) 16 Møc 7: møc øng dông (Application Layer) .16 Chơng III: Mạng cục (LAN) 17 I Giíi thiƯu chung vỊ LAN (Local area Networks) 17 II C¸c cấu hình (Topo) mạng LAN 17 Kết nối theo đờng thẳng (Bus topology) .18 Kết nối theo đờng vòng (Ring topology) 18 KÕt nèi ph©n cÊp (Hierarchichal structure topology) 19 III Các thiết bị phần cứng LAN tiêu chuẩn kỹ thuật .19 NIC (Network Interface Card - Card m¹ng) 19 §êng trun dÉn 20 Các thiết bị liên kết LAN (Internetworking) 22 V C¸c chuÈn LAN 25 DIX vµ IEEE 802.3 25 2.10BASE-5 .26 10BASE – 28 100 BASE –T 31 Mạng 55 Khoa Công nghệ Thông tin Địa chất Trờng Đại học Mỏ - Gigabit Ethernet 32 VI Các bớc thực thiết kế mạng .33 Ph©n tÝch .34 Đánh giá lu lợng truyền thông 34 Tính toán số lợng trạm làm việc 34 ớc lợng băng thông cần thiÕt 35 Dù thảo mô hình mạng 35 Đánh giá khả đáp ứng nhu cầu .35 Tính toán giá 35 VII Kỹ thuật lắp đặt mạng LAN (thực hành) 36 Chơng V: Mạng Intenet 37 I Giíi thiƯu Internet – lợi ích 37 Giíi thiƯu .37 Lỵi Ých cđa Internet 38 II Các phơng thức kÕt nèi Internet 38 DÞch vụ quay số qua đờng điện thoại 38 Mạng tính hợp dịch vụ số ISDN (Integrated Services Digital Netwonk) 39 Mét sè dÞch vơ kÕt nèi Internet kh¸c ë ViƯt Nam 40 III ThiÕt lËp kÕt nèi Internet qua dÞch vơ quay sè .41 FAX – Modem 41 Cài đặt kÕt nèi Internet 41 Chơng VI: Mạng ngang quyền với Hệ ĐIều Hành Windows 43 I Khả ứng dụng mạng LAN ngang quyền 43 II Cài đặt kết nối mạng (Windows 98) 43 Cài đặt card m¹ng .43 ThiÕt lËp cÊu h×nh cho kÕt nèi LAN 43 III Chia sẻ tài nguyên 46 Môc lôc 47 Mạng 56
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng mạng cơ bản, Bài giảng mạng cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay