Giáo Trình Internet và Email

27 24 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 21:59

Giáo trình Sử dụng Internet E-mail MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ INTERNET 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Internet ? 1.1.2 Thư ñiện tử (e-mail) 1.2 Các dịch vụ internet 1.2.1 Thế dịch vụ Internet 1.2.2 Các dịch vụ Internet 1.3 Cài ñặt kết nối Internet Modem quay số 1.3.1 Thiết lập kết nối Internet 1.3.2 Quay số 1.4 Hướng dẫn sử dụng trình duyệt Web 10 1.4.1 Giới thiệu trình duyệt Internet Explorer 10 1.4.2 Cách truy nhập thông tin trang web 11 1.4.3 Tìm thơng tin cơng cụ tìm kiếm 13 1.4.4 Giao thức truyền tập tin (FTP - File Transfer Protocol) 17 CHƯƠNG TÌM HIỂU SỬ DỤNG E-MAIL 20 2.1 Giới thiệu E-mail 20 2.1.1 Khái niệm 20 2.1.2 Lợi ích việc sử dụng e-mail 20 2.1.3 Các thành phần ñịa e-mail 21 2.1.4 Các địa email miễn phí 21 2.2 Các tính e-mail 21 2.3 Sử dụng hộp thư miễn phí Yahoo 22 2.3.1 Đăng ký 22 2.3.2 Mở hộp thư 24 2.3.3 Thêm ñịa vào sổ ñịa 25 2.3.4 Đọc/trả lời thư 26 2.3.5 Xóa thư 27 2.3.6 Soạn thư 27 Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 1/27 Chương Sử dụng Internet CHƯƠNG 1.1 GIỚI THIỆU VỀ INTERNET Các khái niệm 1.1.1 Internet ? Một cách tổng quát, Internet mạng mạng, kết nối hàng triệu mạng máy tính trải khắp giới, Internet giúp cho hàng triệu người dùng trái đất thơng tin liên lạc với Các học viện ñào tạo, thư viện, quan phủ, trung tâm nghiên cứu, dịch vụ trực tuyến doanh nghiệp ñại diện cho loại mạng khác ñã ñược kết nối khắp hành tinh để hình thành nên Internet Sự phát triển nhanh chóng Internet khiến cho có thêm khái niệm "Siêu xa lộ thơng tin" (Information super highway) Ngồi nguồn tài nguyên vô giá cho nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, quan chức phủ Internet trở thành cơng cụ thiết yếu cho cá thể ñang sử dụng thư ñiện tử, ñang nghiên cứu thực tế hoạt ñộng liên quan đến việc thu thập thơng tin Hiện nay, Internet có hàng triệu file từ sách, tập thơ ca tới kho lưu trữ quốc gia, chí tác phẩm âm nhạc video ñã ñược nén Thư ñiện tử (e-mail) ñã trở thành dạng sử dụng Internet phổ biến mà người sử dụng nhận gửi thư tới giới vài giây Internet tạo khả phát triển mối quan hệ nghề nghiệp với nước ngoài, kết thân với bạn bè trao đổi thơng tin, hình thành mối quan hệ 1.1.2 Thư ñiện tử (e-mail) Thư ñiện tử (e-mail) ứng dụng Internet ñược dùng rộng rãi Hầu hết nhà doanh nghiệp, nhà sư phạm, nhà khoa học ñều có ñịa thư ñiện tử in danh thiếp Thư điện tử cho phép người sử dụng “trò chuyện” với hàng triệu người khắp giới mà khơng phải chờ đợi tin báo ñược gửi ñi nhận qua hệ thống bưu Với thư điện tử, khách hàng gửi nhận văn bản, chí hình ảnh, âm 1.2 Các dịch vụ internet 1.2.1 Thế dịch vụ Internet Mạng Internet cung cấp nhiều dịch vụ khác Khi ñăng nhập Internet, người sử dụng phải ñịnh sử dụng vài số dịch vụ Internet Ðể sử dụng dịch vụ Internet, ñiều kiện cần thiết tối thiểu là: Một máy tính cá nhân -Truy nhập vào Internet qua nhà cung cấp dịch vụ Internet (Internet service provider - ISP) qua Internet gateway (proxy server) Phương tiện nối với Internet thơng qua đường điện thoại X25, đường kết nối riêng (leaseline) qua mạng LAN Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 2/27 Giáo trình Sử dụng Internet E-mail Phần mềm cho phép sử dụng dịch vụ Internet tương ứng Phần mềm dịch vụ ñược gọi Internet Client Software thực dịch vụ mà người sử dụng ñăng ký Một ñịa Internet (trường hợp sử dụng đường điện thoại khơng cần ñịa Internet) 1.2.2 Các dịch vụ Internet Internet cung cấp dịch vụ sau: 1.2.2.1 Thư ñiện tử (e-mail) Dịch vụ thư tín ñiện tử (e-mail) cho phép gửi nhận thư thông qua mạng Internet Người sử dụng có hội làm quen, trao đổi thông tin, gửi nhận thư trực tiếp với hàng trăm triệu người giới ñang tham gia vào cộng ñồng Internet E-mail dịch vụ ñơn giản dịch vụ có số người tham gia đơng Internet Cũng giống hệ thống gửi thư bưu ñiện, muốn gửi thư cho ñó, người sử dụng phải biết ñịa người nhận, ñó có tên nơi ngược lại, muốn nhận thư từ người khác, phải có tên nơi xác định để thư ñến mà không sợ bị nhầm ñịa Trong hệ thống thư tín điện tử, muốn gửi nhận thư, cần có tài khoản hệ thống Mỗi tài khoản ứng với người sử dụng hệ thống thư Bởi vậy, tài khoản có số hiệu ñịa thư ñiện tử Một ñịa gồm hai phần: userid@domain với domain tên máy tính chứa hệ thống thư (ñược xem bưu ñiện) userid tên tài khoản hệ thống Ðể ñảm bảo tính bảo mật, tài khoản phải có mật riêng để hạn chế người khác khơng thâm nhập vào tài khoản 1.2.2.2 Giao thức truyền tập tin (FTP - File Transfer Protocol) FTP dịch vụ cho phép chép thông tin (theo hai chiều) từ "kho" liệu Internet với máy tính cá nhân Nếu máy tính kết nối Internet, thơng qua dịch vụ FTP để ghép nối máy chủ hệ thống ñó, xem ñược danh sách file thư mục máy chủ Thực file (đọc nội dung, chạy chương trình, ) Từ đó, chọn file, chép (download) file máy tính cá nhân truyền file từ máy tính cá nhân tới máy chủ (nếu phép) 1.2.2.3 Telnet (Truy nhập máy chủ) Dịch vụ Telnet cho phép truy nhập vào máy chủ lớn (Mainframe Midrange hay Mini) Khi đó, máy tính cá nhân trở thành terminal làm việc máy chủ Các terminal sử dụng hoàn toàn thiết bị tài nguyên máy tính lớn Ðiều có ý nghĩa vơ to lớn Dịch vụ Telnet ñã nối kết giới Internet, giới máy PC giới máy tính lớn Các máy tính lớn Trung tâm Cơng nghệ Thơng tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 3/27 Chương Sử dụng Internet đóng vai trò quan trọng nghiên cứu khoa học áp dụng thành tựu khoa học Do đó, Telnet dịch vụ khơng thể thiếu Internet 1.2.2.4 Gopher Gopher dịch vụ tương ñối Internet Gopher cho phép truy nhập thơng tin Internet theo thực đơn Thơng tin đọc Gopher văn hay ñồ họa 1.2.2.5 World Wide Web (WWW) WWW dịch vụ phát triển nhanh Internet Hiện số lượng Web Server ñã vượt số hàng trăm ngàn Thông tin từ Web Server ñược truy cập theo trang gọi trang web Trên trang web có đủ loại liệu chữ, ñồ họa, âm thanh, video Đặc trưng trang web khái niệm siêu văn (Hypertext) siêu phương tiện (Hypermedia) Hypertext Hypermedia văn hay đồ họa bình thường có thêm tính đặc biệt Khi ta kích chuột vào vị trí "siêu" đó, kết nối với trang web khác Khả tự ñộng kết nối làm cho web trở nên suốt ñối với kho liệu làm cho trở thành dịch vụ phát triển với tốc ñộ nhanh Các HyperText hay HyperMedia điểm kết nối thông tin Internet thuận tiện Người sử dụng tạo trang web cho riêng mình, xếp đặt "siêu" kết nối với trang web khác Các trang thơng tin mà từ xuất phát để truy nhập thơng tin khác gọi trang chủ (Home Page hay Start Page) 1.3 Cài ñặt kết nối Internet Modem quay số 1.3.1 Thiết lập kết nối Internet Bước 1: Vào Start Settings Network and Dial-up connections (hoặc vào Control Panel chọn Network Connections), xuất cửa sổ (hình vẽ) Nhắp đơi chuột vào mục Make New Connection Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 4/27 Giáo trình Sử dụng Internet E-mail hình Bước 2: Một hộp thoại xuất hiện, nhắp chuột vào lựa chọn Dial-up to the Internet, nhấn Next hình Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 5/27 Chương Sử dụng Internet Bước 3: Một hộp thoại xuất hiện, nhắp chuột vào lựa chọn I want to set up my Internet connection manually, or I want to connect through a local area network (LAN), nhấn Next hình Bước 4: Hộp thoại xuất hiện, nhắp chuột vào lựa chọn I Connect through a phone line and a modem, nhấn Next hình Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 6/27 Giáo trình Sử dụng Internet E-mail Bước 5: Hộp thoại yêu cầu nhập số ñiện thoại nhà cung cấp dịch vụ (ISP) vào ô Telephone number, nhấn Next hình Bước 6: Hộp thoại xuất hiện, nhập tên truy cập (User name) mật (Password) vào ô hộp thoại (tên mật nhà cung cấp dịch vụ cấp), nhấn Next hình Trung tâm Cơng nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 7/27 Chương Sử dụng Internet Bước 7: Nhập tên kết nối vào mục Connection name, nhấn Next hình Bước 8: Một hộp thoại xuất hiện, nhắp chọn vào mục No, nhấn Next Finish hình Trung tâm Cơng nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 8/27 Giáo trình Sử dụng Internet E-mail 1.3.2 Quay số Vào Start Settings Network and Dial-up connections, nhắp đơi chuột vào biểu tượng kết nối ñã thiết lập Hộp thoại kết nối xuất hiện, nhắp chuột vào nút Dial ñể quay số hình hình 10 Trung tâm Cơng nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 9/27 Chương Sử dụng Internet 1.4 Hướng dẫn sử dụng trình duyệt Web 1.4.1 Giới thiệu trình duyệt Internet Explorer Internet Explorer phần mềm hãng Microsoft ñược thiết kế ñể truy cập vào trang ñược tạo cho World Wide Web Giao diện Internet Explorer hiển thị sau: Hình 11: Màn hình IE Việc truy nhập với web ñược thực theo hai cách sau: Nối với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) thơng qua modem đường điện thoại theo hướng dẫn ISP Nối với mạng nội (LAN) theo hướng dẫn người quản trị hệ thống Mỗi trang web Internet có địa riêng gọi Uniform Resource Locator (URL) Để truy cập vào trang web, người sử dụng gõ ñịa trang web vào hộp Address phần cửa sổ Internet Explorer Hình 12: Thanh Address IE Khi gặp trang web u thích, bổ sung vào danh sách Favorites ñể sau truy cập lại dễ dàng nhanh chóng Trung tâm Cơng nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 10/27 Giáo trình Sử dụng Internet E-mail 1.4.3 Tìm thơng tin cơng cụ tìm kiếm Cơng cụ tìm kiếm hỗ trợ cho người sử dụng lựa chọn thông tin giới thông tin Internet Có nhiều trang web hỗ trợ việc tìm kiêm như: Vinaseek (www.vinaseek.com), Yahoo (www.yahoo.com), Altavista (www.altavista.com), Google (www.google.com) 1.4.3.1 Tìm kiếm Yahoo Yahoo cơng cụ tìm kiếm phổ dụng để tìm trang web Nhập từ hay cụm từ cần tìm kiếm cần tìm kiếm, Yahoo liệt kê danh sách trang web có nội dung liên quan đến nội dung tìm kiếm Gõ vào địa www.yahoo.com hộp văn Address Trang web www yahoo.com có giao diện sau: Hình 16: Trang tìm kiếm Yahoo Gõ nội dung cần tìm kiếm vào hộp văn tìm kiếm Chọn nối kết trang muốn mở Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 13/27 Chương Sử dụng Internet Kết cho trang tìm kiếm (như hình dưới) Hình 17 1.4.3.2 Tìm kiếm Google Google trang tìm kiếm mạnh Khi sử dụng Google truy cập vào trang web: www.google.com Việt Nam truy cập vào trang www.google.com.vn Khi mở trang Google thấy giao diện sau Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 14/27 Giáo trình Sử dụng Internet E-mail Hình 18 Tương tự yahoo, gõ nội dung cần tìm kiếm vào tìm kiếm nhấn nút Tìm với Google hình dưới: Hình 19 Chúng ta chọn thể loại tìm kiếm theo Internet, Hình Ảnh, Nhóm Thư mục máy tính có sử dụng Desktop Google Search có thêm phần Desktop 1.4.3.3 Tải thơng tin xuống (Download) Tải hình ảnh Để tải xuống hình ảnh web, phải hiển thị hình ảnh trình duyệt web (Internet Explorer) Chọn hình ảnh cần tải về, kích chuột phải, chọn save image as save picture as Chọn ñường dẫn ñến thư mục cần lưu Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 15/27 Chương Sử dụng Internet Hình 20 Tải tập tin Kích hoạt vào liên kết với tập tin trang web (thông thường có biểu tượng download) Trình duyệt web dừng lại hỏi muốn làm với tập tin Hình 21: Hộp thoại Download Chọn Open this file from its current localtion ñể chạy trực tiếp tập tin từ mạng, chọn Save this file to disk ñể lưu tập tin vào máy tính Trung tâm Cơng nghệ Thơng tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 16/27 Giáo trình Sử dụng Internet E-mail 1.4.4 Giao thức truyền tập tin (FTP - File Transfer Protocol) Khởi tạo Mở cửa sổ Microsoft Internet Explorer Tại dòng Address, gõ địa máy chủ cần truy nhập Cách gõ ñịa chỉ: ftp:// Ví dụ: ftp://ftp.microsoft.com Cấu trúc thư mục file thư mục gốc máy chủ hình Kích chuột tên thư mục cho phép xem nội dung thư mục Ví dụ: Cột thứ tên file thư mục máy chủ Cột thứ hai dung lượng file thư mục Cột thứ ba loại thư mục loại file Cột cuối ngày thay đổi file thư mục Hình 22: Màn hình truyền file FTP 1.4.4.1 Ðọc nội dung thư mục máy chủ Kích chuột vào tên thư mục cần xem, nội dung thư mục cửa sổ (bao gồm tên file thư mục) Ví dụ: Kích vào thư mục bussys, xuất nội dung thư mục cửa sổ sau: Cột thứ tên file thư mục ñược lưu trữ máy chủ Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 17/27 Chương Sử dụng Internet Cột thứ hai dung lượng file, cột thứ ba loại file cột cuối ngày thay đổi file Hình 23: Xem thơng tin chi tiết file cần tải 1.4.4.2 Xem nội dung thực file Kích vào tên file cần mở, xuất hộp hội thoại Confirm File Open Kích vào nút Open Nếu file văn bản, nội dung ñược ñọc cửa sổ phần mềm cho phép mở văn Với file hình ảnh, xem cửa sổ phần mềm thích hợp Nếu file lệnh (exe com), lệnh thực hiện, người sử dụng nghe nhạc, xem phim máy cá nhân có cài đặt phần mềm thiết bị tương ứng 1.4.4.3 Ghi vào máy tính (Download file) Kích vào tên file cần ghi vào ñĩa, xuất hộp hội thoại Confirm File Open Kích vào nút Save As, xuất hộp hội thoại Save As 1.4.4.4 Dùng lệnh ñể thao tác với FTP server Lệnh kết nối ñến FTP server: Open Vào Start Run, đánh lệnh cmd, để vào mơi trường dòng lệnh hệ điều hành Trung tâm Cơng nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 18/27 Giáo trình Sử dụng Internet E-mail Từ cửa sổ lệnh, ñánh lệnh ftp Đánh tiếp lệnh Open Nhập user password kết nối Lệnh ngắt kết nối khỏi FTP server: bye Sau đăng nhập vào FTP server, dùng số lệnh sau ñể thao tác: Cd [tên thư mục]: thay ñổi thư mục làm việc thời Pwd: cho biết thư mục ñang làm việc Dir ls: liệt kê nội dung thư mục danh sách file Get [tên file]: tải file xuống Put [tên file]: gởi file lên server Delete [tên file]: xóa file Mkdir: tạo thư mục Rmdir: xóa thư mục Trung tâm Cơng nghệ Thơng tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 19/27 Chương Tìm hiểu sử dụng e-mail CHƯƠNG 2.1 TÌM HIỂU SỬ DỤNG E-MAIL Giới thiệu E-mail 2.1.1 Khái niệm Đây dịch vụ Internet ñược sử dụng nhiều có hiệu biết sử dụng ñúng cách E-mail (electronic mail) hay thư ñiện tử nghĩa thư ñược số hoá Khi gửi, email ñược tự ñộng chuyển ñến hộp thư nguời nhận lưu trữ máy chủ nơi người nhận ñăng ký hộp thư họ Khi người nhận mở máy tính truy nhập vào hộp thư họ máy chủ, họ thấy danh sách thư gửi đến Thay nội dung thư bạn ñược viết lên giấy chuyển ñi qua đường bưu điện email lưu dạng tệp văn máy tính chuyển ñi qua ñường Internet 2.1.2 Lợi ích việc sử dụng e-mail Nhanh: Vì e-mail chuyển qua đường Internet dạng tín hiệu điện nên tốc độ di chuyển gần tức thời Chi phí rẻ: Với thư tín bình thường, bạn phải tốn khoản chi phí lớn gửi Còn với e-mail, bạn tốn khoản phí nhỏ để kết nối internet với chi phí cho dịch vụ email bạn Bạn dùng dịch vụ e-mail miễn phí Khi chi phí bạn cho thư khơng đáng kể Khơng có khoảng cách: Với e-mail, người nhận cho dù xa bạn nửa vòng trái đất hay phòng làm việc với bạn, việc gửi nhận thư ñều ñược thực gần Hiệu quả: Nếu bạn có câu hỏi cần trả lời hay lời giải thích nhanh, bạn gửi qua thư điện tử thay đến tận nơi hay gọi điện Bạn gửi nội dung thư đến nhiều người nhận lúc thay liên lạc với người Bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc, chi phí in ấn giấy tờ cách gửi mẫu form thư báo qua email Xâu chuỗi tồn thơng tin liên lạc: Vì phần lớn email lưu giữ trừ bạn xố chúng, bạn tập hợp tồn thơng tin liên lạc Tuy nhiên, e-mail có số điểm bất lợi bạn cần ý sử dụng: Quá dễ: Bạn cần viết thư, nhập ñịa gửi nên gặp phải cố lỡ tay nhắp chuột vào nút “send” chưa sẵn sàng gửi, nhập nhầm địa người nhận hay gõ sai phím,… Sao lãng cơng việc: Có người nhận hàng trăm email ngày phải nhiều thời gian ñể trả lời Dễ bị hiểu sai: Bởi email khơng đòi hỏi hình thức khơng có dấu hiệu ngơn ngữ cử giọng nói nên dễ bị hiểu nhầm Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 20/27 Giáo trình Sử dụng Internet E-mail 2.1.3 Các thành phần ñịa e-mail Địa e-mail (e-mail Address) ñịnh danh Internet cho phép người sử dụng nhận biết xác người cần liên hệ, giao dịch, trao đổi thơng tin lệnh gửi thơng ñiệp, tài liệu, hình ảnh,… tới ñịnh danh Cấu trúc chung địa email có dạng: tênđăngký@tênmiền Phần tên ñăng ký ñịa e-mail ñể phân biệt với ñịa e-mail khác tên miền quản lý Phần tên miền quản lý ñịa e-mail Ví dụ: Tên địa email ñầy ñủ daotao@dng.vnn.vn Tên ñăng ký: daotao Ký tự @ bắt buộc phải có với địa email Tên miền: dng.vnn.vn 2.1.4 Các địa email miễn phí Trên số trang web nước nước ngồi cho phép người truy cập tạo hộp thư miễn phí, có trang: http://vol.vnn.vn http://www.hopthu.com http://mail.yahoo.com http://www.gmail.com http://www.hotmail.com http://lovemail.com … 2.2 Các tính e-mail Có nhiều chương trình e-mail với tính phong phú, phần lớn ñều bao gồm yếu tố sau: Inbox: Chứa e-mail mà bạn ñã nhận ñược Phần lớn chương trình cho phép bạn tạo hệ thống liệu ñể xếp thư bạn lưu giữ chúng inbox bạn Khi inbox đầy ngăn bạn nhận thư Outbox: Chứa e-mail ñang ñợi ñược gửi Nếu bạn luôn kết nối Internet, bạn nhìn thấy thư hộp (trừ có lỗi mạng hay chương trình) Nếu bạn khơng kết nối Internet, nơi mà chương trình lưu giữ thư bạn cho ñến bạn kết nối Một vài chương trình cho phép bạn lưu giữ thư outbox ñến tận bạn xác ñịnh cụ thể ngày bạn muốn gửi chúng ñi Sent Items: Chứa e-mail ñã gửi Recipient hay “To”: Trong cửa sổ e-mail, ñây nơi nhập ñịa người nhận Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 21/27 Chương Tìm hiểu sử dụng e-mail Sender hay “From”: Trong cửa sổ e-mail, ñây vị trí hiển thị địa e-mail người gửi Subject: Nơi để ghi tóm tắt chủ đề thư Carbon Copy (CC): Trong cửa sổ e-mail, bạn nhập ñịa trường này, thư gửi đến địa Ngồi trường To, bạn nhập thêm ñịa người nhận vào trường CC, e-mail ñược gửi ñến tất người danh sách CC BCC (blind carbon copy) cho phép bạn giấu ñịa người nhận với người khác Địa người nhận ñược ñưa vào danh sách trường không xuất thư gửi ñến người nhận khác Text Editor: Đây vị trí bạn viết nội dung thư Phần lớn chương trình e-mail cho phép bạn sử dụng kỹ thuật soạn thảo văn kiểu chữ đậm nét, thay đổi phơng chữ kích cỡ văn bản,… Tuy nhiên, khơng phải tất chương trình Email cho phép bạn nhìn thấy thuộc tính Send: Gửi thư Reply: Trả lời thư Nếu bạn nhận ñược thư muốn trả lời, bạn không cần phải tạo e-mail hoàn toàn Nhắp chuột vào nút Reply, cửa sổ email tự ñộng ñược mở nhập sẵn địa người nhận Bạn giữ nguyên e-mail bạn nội dung thư gốc để tham khảo Forward: Tính cho phép gửi thư mà bạn nhận ñược ñến người nhận khác Attachments: Cùng với nội dung thư chính, bạn gửi file kèm theo Trash: Nơi chứa thư ñã xóa 2.3 Sử dụng hộp thư miễn phí Yahoo 2.3.1 Đăng ký Truy cập vào ñịa http://mail.yahoo.com ñể tạo hộp thư mới, chọn mục Sign Up ñể ñăng ký Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 22/27 Giáo trình Sử dụng Internet E-mail Hình 24 Chú ý: Trong mục Password (mật hộp thư), mật phải ký tự trở lên khơng trùng với tên hộp thư, nhập lại mật lần mục Re_type password Trong mục Security Question chọn câu hỏi gõ câu trả lời vào mục Your Answer (câu trả lời phải từ ký tự trở lên) Nếu quên mật chương trình quản lý hộp thư hỏi câu hỏi ñã ñặt người sử dụng phải trả lời ñúng với câu trả lời vừa ñặt ra, lúc chương trình quản lý hộp thư cho biết mật người sử dụng Sau nhập đầy đủ thơng tin theo yêu cầu, nhấn chuột vào nút I Agree cuối trang để đăng ký Trung tâm Cơng nghệ Thơng tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 23/27 Chương Tìm hiểu sử dụng e-mail Hình 25 Nhắp vào nút Continue to Yahoo! Mail ñể vào hộp thư vừa ñược tạo 2.3.2 Mở hộp thư Đăng nhập vào ñịa http://mail.yahoo.com gõ tên truy nhập vào mục Yahoo! ID mật vào mục Password, sau nhấn nút ñể truy nhập vào hộp thư Hình 26 Nhắp chuột vào mục Check Mail hay Inbox ñể mở hộp thư Trong hình minh họa hiển thị Inbox(1) nghĩa có thư chưa đọc Trung tâm Cơng nghệ Thơng tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 24/27 Giáo trình Sử dụng Internet E-mail Hình 27 2.3.3 Thêm ñịa vào sổ ñịa Sổ ñịa Hình 28 Nhắp chọn mục Addresses Nhắp nút Add Contact ñể nhập địa liên lạc vào sổ Trung tâm Cơng nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 25/27 Chương Tìm hiểu sử dụng e-mail 2.3.4 Đọc/trả lời thư Nhắp chuột vào mục chủ ñề (Subject) thư để mở thư Hình 29 Trong cửa sổ nội dung thư, bạn sử dụng chức Reply ñể trả lời cho người gửi, Reply All ñể trả lời cho tất ñịa thư có thư nhận Forward để chuyển tiếp nội dung thư nhận ñược ñến cho địa khác Hình 30 Trung tâm Cơng nghệ Thơng tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 26/27 Giáo trình Sử dụng Internet E-mail 2.3.5 Xóa thư Nhắp dấu chọn trước thư muốn xóa, nhấn nút Delete Hình 31 2.3.6 Soạn thư Nhấn vào nút Compose Nhập ñịa người nhận vào mục To (có thể nhập nhiều ñịa chỉ, ñịa phải cách dấu phẩy) Nhập chủ ñề thư vào mục Subject nội dung thư hộp soạn thảo Nhắp nút Attach file, chọn tập tin muốn gởi kèm thư Nhấn nút Send ñể gởi thư Lưu thư tạm thời chưa gửi Đính kèm tập tin Hình 32 Nếu việc gửi thư thành cơng xuất thơng báo hình Hình 33 Trung tâm Cơng nghệ Thơng tin Thừa Thiên Huế 06 Lê Lợi, Huế - Tel: 054-823077 - Fax:054-823649 Email: daotao@huesoft.com.vn – Website: http://www.huecit.com.vn 27/27
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Trình Internet và Email, Giáo Trình Internet và Email

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay