Tuyển tập đề thi thử thpt quốc gia môn Toán năm 2018

60 65 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 21:52

TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỀ TƯƠNG TỰ ĐỀ THAM KHẢO 2018 MỤC LỤC ĐỀ THAM KHẢO BGD 2018 ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO BGD 2018 ĐỀ TƢƠNG TỰ SỐ 27 ĐỀ TƢƠNG TỰ SỐ 34 ĐỀ TƢƠNG TỰ SỐ 40 ĐỀ TƢƠNG TỰ SỐ 47 ĐỀ TƢƠNG TỰ SỐ 54 0946798489 BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỀ THAM KHẢO BGD 2018 Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức A z  2  i B z   2i C z   i D z   2i x lim b n x x A B C D 3 Cho tập hợp M có 10 phần tử Số tập gồm hai phần từ M A A108 B A102 C C102 D 102 Thể tích khối chóp có chiều cao b ng h diện tích đáy b ng B là: 1 A V  Bh B V  Bh C V  Bh D V  Bh Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  a; b Gọi D hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f  x  , trục hoành hai đƣờng thẳng x  a, x  b  a  b  Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hoành đƣợc tính theo cơng thức: b A V    f  x dx a Câu 6: Câu 7: Câu 8: a b C V    f  x dx Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên nhƣ sau b D V    f  x dx a Hàm số đạt cực đại điểm A x  B x  C x  Với a số thực dƣơn bất kì, mệnh đề dƣới đún ? A log  3a   3log a B log a  log a C log a3  3log a Họ nguyên hàm hàm số f ( x)  3x  a D x  D log  3a   log a x3  xC C 6x  C D x3  x  C Trong không gian Oxyz , cho điểm A  3; 1;1 Hình chiếu vng góc điểm A mặt phẳng A x3  C Câu 9: b B V  2  f  x dx B  Oyz  điểm A M  3;0;0  B N  0; 1;1 C P  0; 1;0  Câu 10: Đƣờng cong hình bên đồ thị hàm số dƣới đây? A y   x4  x  0946798489 B y  x4  x  C y  x3  3x  BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 D Q  0;0;1 D y   x3  3x  2 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG https://www.facebook.com/phong.baovuong Câu 11: Trong không gian Oxyz, cho đƣờng thẳng d : x y 1 z Đƣờng thẳng d có vectơ phƣơn A u1 1;2;1 B u2 C u 2;1; 2;1;1 D u 1;2; Câu 12: Cho hình nón có diện tích xung quanh b ng 3 a có bán kính đáy b ng a Độ dài đƣờng sinh hình nón cho b ng: 3a A 2a B 3a C 2a D Câu 13: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm M  2;0;0 , N  0;  1;0  , P  0;0;  Mặt phẳng  MNP  có phƣơn trình là: x y z x y z x y z x y z A    B    1 C    D    1 2 1 2 2 1 Câu 14: Đồ thị hàm số dƣới có tiệm cận đứng? x  3x  x2 x A y  B y  C y  x  D y  x 1 x 1 x 1 dx Câu 15: Tích phân  b ng x3 16 5 A B log C ln D 225 15 Câu 16: Cho lập phƣơn ABCD ABCD có cạnh b n a ( tham khảo hình vẽ bên ) Khoản cách iữa hai đƣờn thẳn BD AC  b n A 3a B a C Câu 17: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên nhƣ sau: 3a D 2a Hàm số y  f  x  nghịch biến khoản dƣới đây? A  2;0  B  ; 2  Câu 18: Tập nghiệm bất phƣơn trình 22 x A 0; B ;6 2x C  0;2  D  0;  C 0; 64 D 6; là: Câu 19: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên nhƣ sau: Số nghiệm phƣơn trình f  x    là: A 0946798489 B C BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 C / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG https://www.facebook.com/phong.baovuong Câu 20: Giá trị lớn hàm số f  x   x  x  trêm đoạn  2;3 b ng A 50 B C D 122 Câu 21: Gọi z1 z2 hai nghiệm phức phƣơn trình z  z   Giá trị biểu thức z1  z2 b ng: Câu 22: Câu 23: Câu 24: Câu 25: A B C D Một n ƣời ửi 100 triệu đồn vào n ân hàn với lãi suất 0, 4% / tháng Biết r ng khơng rút tiền ta khỏi ngân hàng sau tháng, số tiền lãi đƣợc lập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng Hỏi sau thán , n ƣời đƣợc lĩnh số tiền ( vốn ban đầu lãi) gần với số tiền dƣới đây, khoảng thời ian n ƣời khơn rút tiền lãi xuất khôn thay đổi? A 102.424.000 đồng B 102.423.000 đồng C 102.16.000 đồng D 102.017.000 đồng Một hộp chứa 11 cầu gồm màu xanh cầu màu đỏ Chọn ngẫu nhiên đồng thời cầu từ hộp Xác suất để cầu chọn màu b ng A B C D 22 11 11 11 Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A  1;2;1 B  2;1;0  Mặt phẳng qua A vng góc với AB có phƣơn trình A 3x  y  z   B 3x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   Cho hình chóp tứ iác S ABCD có tất cạnh b ng a Gọi M trun điểm SD (tham khảo hình vẽ bên) Tang góc đƣờng thẳng BM mặt phẳng  ABCD  b ng S M A B C C D 3 Câu 26: Với n số n uyên dƣơn thỏa mãn Cn  Cn  55 , số hạng không chứa x khai triển biểu A 2 D B n   thức  x3   b ng x   A 322560 B 3360 C 80640 D 13440 Câu 27: Tổng giá trị tất nghiệm phƣơn trình log3 x.log9 x.log 27 x.log81 x  b ng 82 80 A B C D 9 Câu 28: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đơi vng góc với OA  OB  OC Gọi M trung điểm BC ( tham khảo hình vẽ bên dƣới) Góc hai đƣờng thẳng OM AB b ng A 900 B 300 C 600 D 450 Câu 29: Có giá trị n uyên dƣơn tham số m để phƣơn trình 16x  2.12x  (m  2).9x  có nghiệm dƣơn ? 0946798489 BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A B https://www.facebook.com/phong.baovuong C Câu 30: Cho hàm số f ( x) xác định biểu thức f  1  f   b ng A  ln15 D , f    1, f 1  Giá trị   thỏa mãn f '  x   R\  2x  2 C  ln15 D ln15 x 3 y 3 z  x  y 1 z      Câu 31: Trong không gian Oxyz , cho hai đƣờng thẳng d1 : ; d2 : 1 2 3 mặt phẳng  P  : x  y  3z   Đƣờng thẳng vng góc với  P  , cắt d1 d có phƣơn trình x 1  x 3  C A B  ln15 y 1 z  y 3 z   x  y  z 1   x 1 y  z   D B Câu 32: Có giá trị nguyên âm tham số m để hàm số y  x3  mx   0;   A B Câu 33: Cho  H  hình phẳn C đồng biến khoảng x5 D iới hạn parabol y  3x , cun tròn có phƣơn trình y   x (với  x  ) trục hồnh (phần tơ đậm tron hình vẽ) Diện tích  H  b n A 4  12 B 4  C 4   D  2 dx dx  a  b  c với a, b, c số n uyên dƣơn Tính P  a  b  c x  x x 1 A P  24 B P  12 C P  18 D P  46 Câu 35: Cho tứ diện ABCD có cạnh b ng Tính diện tích xung quanh S xq hình trụ có đƣờng Câu 34: Biết  ( x  1) tròn đáy đƣờng tròn nội tiếp tam giác BCD chiều cao b ng chiều cao tứ diện ABCD 16 2 16 3 A S xq  B S xq  2 C S xq  D S xq  3 3 Câu 36: Có giá trị nguyên tham số m để phƣơn trình m  3 m  3sin x  sin x có nghiệm thực A B C C Câu 37: Gọi S tập hợp tất giá trị tham số thực m cho giá trị lớn hàm số y  x3  3x  m đoạn  0;2 b ng Số phần tử S A B Câu 38: Cho số phức z  a  bi  a, b   C D thỏa mãn z   i  z 1  i   z  Tính P  a  b A P  1 B P  5 C P  D P  Câu 39: Trong không gian Oxyz , cho điểm M 1;1;  Hỏi có mặt phẳng  P  qua M cắt trục x'Ox, y'Oy,z'Oz lần lƣợt điểm A,B,C cho OA  OB  OC  ? 0946798489 BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A https://www.facebook.com/phong.baovuong B C D 8 Câu 40: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(2; 2;1), B ( ; ; ) Đƣờng thẳn qua tâm đƣờng tròn nội 3 tiếp tam giác OAB vng góc với mặt phẳng (OAB) có phƣơn trình là: x 1 y  z 1 x 1 y  z  A B     2 2 11 2 x y z x y z 3 3 9 9 C D 2 2 Câu 41: Cho hình vng ABCD ABEF có cạnh b ng , lần lƣợt n m hai mặt phẳng vng góc với Gọi S điểm đối xứng B qua đƣờng thẳng DE Thể tích khối đa diện ABCDSEF b ng 11 A B C D 12 Câu 42: Cho hàm số y  f ( x) Hàm số y  f '( x) có đồ thị nhƣ hình bên Hàm số y  f (2  x) đồng biến khoảng A 1;3 C  2;1 B  2;  D  ; 2  x  có đồ thị (C ) điểm A( a;1) Gọi S tập hợp tất giá trị thực x 1 tham số a để có đún tiếp tuyến (C ) qua A Tổng tất giá trị phần tử S A B C D 2 Câu 44: Cho dãy số  un  thỏa mãn log u1   log u1  2log u10  2log u10 un1  2un với n  Giá trị Câu 43: Cho hàm số y  nhỏ n để un  5100 b ng A 247 B 248 C 229 D 290 Câu 45: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  3x  x  12 x  m có điểm cực trị? A B C D Câu 46: Xét số phức z  a  bi  a, b   thỏa mãn z   3i  Tính P  a  b z   3i  z   i đạt giá trị lớn A P  10 B P  C P  D P  Câu 47: Cho hình lăn trụ tam iác ABC ABC có AB  AA  Gọi M , N , P lần lƣợt trung điểm cạnh AB, AC BC (tham khảo hình vẽ bên) Cơsin góc tạo hai mặt phẳng  ABC  MNP  b ng C' N M B' A' C P B A 0946798489 13 65 B 13 65 A C 17 13 65 BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 D 18 13 65 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG https://www.facebook.com/phong.baovuong Câu 48: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A 1; 2;1 , B  3; 1;1 C  1; 1;1 Gọi  S1  mặt cầu có tâm A , bán kính b ng ;  S2   S3  hai mặt cầu có tâm lần lƣợt B , C bán kính b ng Hỏi có mặt phẳng tiếp xúc với ba mặt cầu  S1  ,  S2  ,  S3  A B C D Câu 49: Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm học sinh lớp 12A, học sinh lớp 12B học sinh lớp 12C thành hàng ngang Xác suất để 10 học sinh khơng có học sinh lớp đứng cạnh b ng 1 11 A B C D 126 105 42 630 Câu 50: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục 0;1 thỏa mãn f 1  0,   f ( x) dx  1 0 x f ( x)dx  Tính tích phân A B 1.A 11.A 21.D 31.A 41.D 0946798489 2.B 12.B 22.A 32.D 42.C 3.C 13.D 23.C 33.B 43.C 4.A 14.D 24.B 34.D 44.B  f ( x)dx C BẢNG ĐÁP ÁN 5.A 6.D 15.C 16.B 25.D 26.D 35.A 36.A 45.D 46.A D 7.C 17.A 27.A 37.B 47.B BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 8.D 18.B 28.C 38.D 48.B 9.B 19.B 29.B 39.A 49.A 10.A 20.A 30.C 40.A 50.A / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 1: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO BGD 2018 Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức A z  2  i B z   2i C z   i Lời giải D z   2i Chọn A Theo hình vẽ M  2;1  z  2  i Câu 2: lim x A x x b n B C D ả ọ B x x lim lim x x x x Cho tập hợp M có 10 phần tử Số tập gồm hai phần từ M A A108 B A102 C C102 D 102 Lời giải Chọn C Mỗi cách lấy phần tử 10 phần tử M để tạo thành tập gồm phần tử tổ hợp chập 10 phần tử  Số tập M gồm phần tử C102 Thể tích khối chóp có chiều cao b ng h diện tích đáy b ng B là: 1 A V  Bh B V  Bh C V  Bh D V  Bh ả ọ A Thể tích khối chóp có chiều cao b ng h diện tích đáy b ng B là: V  Bh Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  a; b Gọi D hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số Câu 3: Câu 4: Câu 5: y  f  x  , trục hoành hai đƣờng thẳng x  a, x  b  a  b  Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hoành đƣợc tính theo cơng thức: b A V    f  x dx a b B V  2  f  x dx b C V    f  x dx a a b D V    f  x dx a Lời giải Câu 6: Chọn A Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên nhƣ sau 0946798489 BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG https://www.facebook.com/phong.baovuong Hàm số đạt cực đại điểm A x  B x  Câu 7: Câu 8: C x  Lời giải D x  Chọn D Dựa vào bảng biến thiên ta thấy y đối dấu từ    sang    x  Nên hàm số đạt cực đại điểm x  Với a số thực dƣơn bất kì, mệnh đề dƣới đún ? 1 A log  3a   3log a B log a  log a C log a3  3log a D log  3a   log a 3 ả ọ C Họ nguyên hàm hàm số f ( x)  3x  x3 B  xC A x  C D x3  x  C C 6x  C Lời giải Chọn D  3x  1 dx  x  x  C Câu 9: Trong không gian Oxyz , cho điểm A  3; 1;1 Hình chiếu vng góc điểm A mặt phẳng  Oyz  điểm A M  3;0;0  B N  0; 1;1 D Q  0;0;1 C P  0; 1;0  ả ọ B Khi chiếu vng góc điểm không gian lên mặt phẳng  Oyz  , ta giữ lại thành phần tung độ cao độ nên hình chiếu A  3; 1;1 lên  Oyz  điểm N  0; 1;1 Câu 10: Đƣờng cong hình bên đồ thị hàm số dƣới đây? A y   x4  x  B y  x4  x  C y  x3  3x  Lời giải D y   x3  3x  Chọn A Đồ thị hàm số đồ thị hàm trùn phƣơn có cực trị có a  Câu 11: Trong không gian Oxyz, cho đƣờng thẳng d : x y z Đƣờng thẳng d có vectơ phƣơn A u1 1;2;1 B u2 2;1; C u 2;1;1 D u 1;2; Lời giải Chọn A Câu 12: Cho hình nón có diện tích xung quanh b ng 3 a có bán kính đáy b ng a Độ dài đƣờng sinh hình nón cho b ng: 3a A 2a B 3a C 2a D ả ọ B Diện tích xun quanh hình nón: S xq   rl với r  a   a.l  3 a2  l  3a 0946798489 BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG https://www.facebook.com/phong.baovuong Câu 13: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm M  2;0;0 , N  0;  1;0  , P  0;0;  Mặt phẳng  MNP  có phƣơn trình là: x y z x y z x y z x y z A    B    1 C    D    1 2 1 2 2 1 ả ọ D x y z Ta có: M  2;0;0  , N  0;  1;0  , P  0;0;2    MNP  :    1 Câu 14: Đồ thị hàm số dƣới có tiệm cận đứng? x  3x  x2 x A y  B y  C y  x  D y  x 1 x 1 x 1 ả ọ D x x Ta có lim  , lim   nên đƣờng thẳng x  1 tiệm cận đứng đồ thị hàm số x 1 x  x 1 x  dx Câu 15: Tích phân  b ng x3 16 5 A B log C ln D 225 15 Lời giải Chọn C dx 0 x   ln x   ln Câu 16: Cho lập phƣơn ABCD ABCD có cạnh b n a ( tham khảo hình vẽ bên ) Khoản cách iữa hai đƣờn thẳn BD AC  b n A 3a B a 3a Lời giải C D 2a ọ B Ta có khoản cách iữa hai đƣờn thẳn chéo BD AC  b n khoản cách iữa mặt phẳn song song  ABCD   ABC D  thứ tự chứa BD AC  Do khoản cách iữa hai đƣờn thẳn BD AC  b n a Câu 17: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên nhƣ sau: Hàm số y  f  x  nghịch biến khoản dƣới đây? A  2;0  0946798489 B  ; 2  C  0;2  Lời giải BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 D  0;  10 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG https://www.facebook.com/phong.baovuong Câu 48 Trong không gian Oxyz , cho ba mặt cầu  S1  : x  y  z  2 x   ;  S2  : x  y  z  2 y   ;  S3  : x  y  z  z  15  Hỏi có mặt phẳng tiếp xúc với ba mặt cầu  S1  ,  S2  ,  S3  ? A B C D Câu 49 Có 10 học sinh lớp A , học sinh lớp B đƣợc xếp ngẫu nhiên thành hàng ngang Tính xác suất để khơng có hai học sinh lớp B đứng cạnh A 8! 18! Câu 50 Cho B hàm số 10! 18! f  x 1 0 có đạo C P  10! A118 18! hàm liên 1 f 1  0,   f   x  dx  ,  x3 f  x  dx   Tích phân 36 A 0946798489 B 1 C D P  tục 10!.8! 18! 0;1 thỏa mãn  f  x  dx b ng BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 D 1 36 46 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỀ TƢƠNG TỰ SỐ Điểm A hình vẽ bên biểu diễn cho số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực 3 phần ảo B Phần thực phần ảo 2 C Phần thực phần ảo 2i D Phần thực 3 phần ảo 2i Câu 3x   a số thực Khí iá trị a b ng x3 lim x  A Câu B C D Cho tập hợp M có n phần tử Số tập có phần tử M b ng 28 Tập M có phần tử? A Câu C D Diện tích đáy khối lăn trụ có chiều cao b ng h thể tích b ng V A B  Câu B 6V h B B  V h C B  3V h D B  2V h Cho hàm số y  f  x  có đồ thị (nhƣ hình dƣới) Khẳn định sau đú ? A Hàm số đồng biến khoảng  3;1 B Hàm số đồng biến khoảng  3;   C Hàm số đồng biến khoảng  ;0  D Hàm số đồng biến khoảng  0;  Câu Biết 5 2  f  x  dx  ,  g  x  dx  Tích phân   f  x   g  x  dx b ng A 10 Câu B Cho hàm số y C D 12 f x có bảng biến thiên sau Hàm số đạt cực tiểu điểm Câu A x  B x  C x  D x  Cho  a  Tron đẳng thức sau, đẳng thức đún ? A log Câu a a a   B log a a a   Tìm n uyên hàm hàm số y  f  x   A  f  x  dx  sin C  f  x  dx  tan x  C 0946798489 2x C C log a a a   D log a a a   cos 2 x B  f  x  dx  tan 2x  C D  f  x  dx  cos x  C 1 BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 47 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG https://www.facebook.com/phong.baovuong Câu 10 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M  5;7; 13 Gọi H hình chiếu vng góc M mặt phẳng  Oyz  Tọa độ điểm H là? A H  0;7; 13 B H  5;0; 13 C H  0; 7;13 D H  5;7;0  Câu 11 Đƣờn nhƣ hình bên đồ thị hàm số sau đây? x y z   0 1 P 0;0;2 A y  3x  x B y  4 x3  3x x C y  2 x3  x  Câu 12 Trong không gian Oxyz , cho đƣờng thẳng d có phƣơn trình D y  2 x3  3x x  y 1 z  Đƣờng thẳng d có   2 vectơ phƣơn A u1   3; 1; 3 B u2   2; 4;  1 Câu 13 Tập nghiệm bất phƣơn trình   2 A S  1;   C u3   2; 4; 4  D u4  1; 2; 2  C S   ;1 D S   ; 1 x  là: B S   1;   Câu 14 Một hình nón có đƣờn kính đáy 2a , góc đỉnh 120 Độ dài đƣờng sinh b ng: A B 3a C 2a D Câu 15 Trong không gian Oxyz , cho điểm M 1; – 2;3 hai vectơ a  (3;  1;  2) , b  (0;3; 4) Tìm phƣơn trình mặt phẳng  P  qua điểm M song song với giá hai vectơ a , b A x  12 y  z  53  B x  12 y  z – 53  C x –12 y  z – 53  D x –12 y  z  53  Câu 16 Đồ thị hàm số dƣới có tiệm cận đứng tiệm cận ngang ? A y  x  x  B y  x  3x  x 1 C y  x3  D y  1 x x  3x  2 Câu 17 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên nhƣ sau Số nghiệm phƣơn trình f  x   x  x   0946798489 BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 48 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG https://www.facebook.com/phong.baovuong B A Câu 18 Giá trị nhỏ hàm số y A B C x -5 D vô số 1 đoạn ;5 b ng: x C D  x  Câu 19 Tích phân I     x  dx có giá trị x 1  0 A I   ln B I  2ln C I  2ln D I  ln Câu 20 Gọi z1 , z2 , z3 , z4 nghiệm phức phƣơn trình z  z  25  Khi đó, z1  z2  z3  z4 b ng A  B C 12 D  2 Câu 21 Hình hộp đứn có diện tích xun quanh b n 12a , đáy ABCD hình thoi có chu vi b n 8a óc BAD  60 Tính khoản cách iữa hai đƣờn thẳn AD BC A a B 3a C 2a D 3a Câu 22 Bố bạn Tèo đến Điện Máy Xanh mua Smart TV để xem tết với giá 15 triệu đồng, với lãi suất 1,15% / tháng vòng năm Số tiền tháng bố bạn Tèo phải trả m đồng(chọn số đún nhất) A 718.776 đồng B 718.776 đồng C 718.777 đồng D 700.000 đồng Câu 23 Một hộp chứa 11 cầu gồm cầu màu xanh đƣợc đánh số từ đến cầu màu đỏ đƣợc đánh số từ đến Chọn ngẫu nhiên đồng thời cầu từ hộp Xác suất để cầu chọn khác màu tích số ghi hai cầu số chẵn b ng A 14 55 B 46 55 C 21 55 D 30 55 Câu 24 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng  P  điểm M  2;1; 3 vng góc với đƣờng thẳng  : x 1 y z 1 có phƣơn trình   1 A  P  : x  y  3z   B  P  : x  y  3z   C  P  : 3x  y  z   D  P  : 3x  y  z   Câu 25 Cho hình chóp tứ iác S ABCD có cạnh đáy b ng 2a , đƣờng cao SO  a với O tâm hình vng ABCD M điểm n m cạnh AB cho AM  MB , tính tang góc SM  ABCD  A 0946798489 15 B C BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 D 49 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG https://www.facebook.com/phong.baovuong n 28    Câu 26 Tìm hệ số số hạng không chứa x khai triển  x x  x 15  với x  , biết n số nguyên   dƣơn thỏa mãn Cnn  Cnn1  Cnn2  79 A 792 B 924 C 495 D 220   x2 Câu 27 Biết r ng phƣơn trình log  x    log3   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 Tính P  x1 x2 81   A P  93 B P  36 C P  93 D P  38 Câu 28 Cho hình lập phƣơn ABCD ABCD cạnh a Góc BD AD b ng A 120 B 45 C 60 D 90  x  1  t x 1 y  z  Câu 29 Trong không gian Oxyz , cho hai đƣờng thẳng d1 : mặt phẳng   d :  y  1 1  z  t   P  : x  y  z   Đƣờng thẳng vng góc với  P  cắt d1 d có phƣơn trình 13 y z  5 1 B z y  5  1 D x A x C Câu 31 Cho y B m  3 H  hình phẳn D m  3 x nửa đƣờn iới hạn parabol y  2  B 12 2  Câu 32 Biết C m  elip có phƣơn trình  x (với 2  x  ) (phần tô đậm tron hình vẽ) Diện tích  H  b n 2  A C x y z   1 : y  x3  3x  mx  Câu 30 Tìm m để hàm số sau đồng biến A m  y z 5 5 1 x   x  2 D y 4  x O -2 dx  a  b  c với a , b , c số hữu tỷ Tính P  a  b  c x x x2 B P  A P  1 C P  D P  Câu 33 Cho lăn trụ tam iác ABC A ' B ' C ' có cạnh đáy b ng a Góc A ' C mặt phẳn đáy b ng 60O Tính diện tích xun quanh S xq hình nón có đáy đƣờn tròn nội tiếp tam iác ABC đỉnh tron tâm tam iác A ' B ' C ' A S xq  0946798489  a 333 36 B S xq   a 111 36 C S xq   a 333 BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 D S xq   a 111 50 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG https://www.facebook.com/phong.baovuong Câu 34 Tìm m để phƣơn trình x  4.3x   m có nghiệm thỏa mãn x   2;1 A  m  6245 Câu 35 Có bao B m  nhiêu giá trị C m  nguyên D  m  6245 tham m số để phƣơn trình  sin x  cos4 x    sin x  cos6 x   sin x  m có nghiệm thực ? A B Câu 36 Gọi S tập hợp C iá trị n uyên dƣơn D tham số m để iá trị nhỏ hàm số y  x  x   4mx lớn Số phần tử S là: A C B Câu 37 Cho hàm số f  x  xác định \ 0 thỏa mãn f   x  D x   1 x3 , f (1)  f 1  4 Giá trị biểu thức f  2   f   b ng: A  ln B 17  ln Câu 38 Cho số phức z  a  bi a  , b  C  ln D ln thỏa mãn z   5i  z.z  82 Tính giá trị biểu thức P  a b A P  8 B P  10 C P  35 D P  7   Câu 39 Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  có đồ thị nhƣ hình bên Hàm số y  f x có điểm cực trị? A B C D Câu 40 Cho hàm số y  x 1 có đồ thị  C  điểm A  0; m  Gọi S tập hợp tất giá trị thực m x 1 để có đún tiếp tuyến từ  C  qua A Tổng tất giá trị phần tử S b ng A B 1 C D  Câu 41 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm E  8;1;1 Viết phƣơn trình mặt phẳng   qua E cắt tia Ox , Oy , Oz lần lƣợt A , B , C cho OG nhỏ với G trọng tâm tam giác ABC A   : x  y  z  18  B   : 8x  y  z  66  C   : x  y  z  11  D   : x  y  z  12  Câu 42 Cho dãy số  un  thỏa mãn un1  un2 ln u1  ln u2   ln un1  ln un  ln un1   với n  Tìm giá trị nhỏ n để un  20172018 A 11 0946798489 B 12 C 15 BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 D 14 51 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG https://www.facebook.com/phong.baovuong Câu 43 Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  3x   m  1 x3  6mx  2m  có điểm cực trị ? A B C D Câu 44 Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A 1;2;  1 , B  2;3;4  , C  3;5;   Đƣờng thẳn qua tâm đƣờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC , vng góc với AB , CD với D  0; 2;0   x   t   A  y   t    z    x   t  B  y   t z     x   t  D  y   t z    x   t  C  y   t  z  1  Câu 45 Cho hai hình vng ABCD ABEF có cạnh b ng 1, lần lƣợt n m hai mặt phẳng vuông góc với Lấy điểm H đoạn DE cho HD 3BH Thể tích khối đa diện ABCDSEF b ng BS A 3HE Gọi S điểm n m tia BH cho B Câu 46 Xét số phức 11 12 C z  a  bi  a, b   D thỏa mãn z   3i  2 Tính P  2a  b z   2i  z   6i đạt giá trị lớn B P  13 A P  D P  12 C P  Câu 47 Cho tứ diện ABCD có BD  Hai tam giác ABD BCD có diện tích lần lƣợt 10 Biết thể tích khối tứ diện ABCD b ng 16 Tính số đo óc iữa hai mặt phẳng  ABD   BCD   4 A arccos    15  4 B arcsin   5 4 C arccos   5 4 D arcsin    15  Câu 48 Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A 1; 2;1 , B  3; 1;1 , C  1; 1;1 Gọi  S1  ,  S2  ,  S3  mặt cầu có tâm A, B, C bán kính lần lƣợt b ng 1, 2,3 Hỏi có mặt phẳng tiếp xúc với ba mặt cầu  S1  ,  S2  ,  S3  ? B A C D Câu 49 Có 10 học sinh lớp A , học sinh lớp B đƣợc xếp ngẫu nhiên vào bàn tròn (hai cách xếp đƣợc coi giống cách xếp kết cách xếp ta thực phép quay bàn tâm óc đó) Tính xác suất để khơng có hai học sinh lớp B đứng cạnh A 7! 17! Câu 50 Cho B hàm e số 10! 18! f  x có e f 1  0,   f   x   dx  e  2,  0946798489 đạo C P  10! A118 18! hàm liên f  x dx   e Tích phân x D P  tục 9! A108 17! 1;e thỏa mãn e  f  x  dx b ng BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 52 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A 2e 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong  e2 B C e  BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 e2  D 53 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỀ TƢƠNG TỰ SỐ Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực 4 phần ảo B Phần thực phần ảo 4i C Phần thực phần ảo 4 D Phần thực 4 phần ảo 3i Câu lim x  2x  b ng x  B 1 A  Câu C C103 B 310 D 103 Diện tích đáy khối chóp có chiều cao b ng h thể tích b ng V A B  Câu D Cho tập hợp M có 10 phần tử Số tập gồm phần tử M là: A A103 Câu C 2 6V h B B  3V h C B  V h D B  2V h Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên nhƣ sau: Hàm số y  f  x  nghịch biến khoản dƣới ? A  ;0  Câu B  ;   C  1;0  D  0;    Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  a; b Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f  x  , trục hoành hai đƣờng thẳng x  a , x  b  a  b  đƣợc tính theo cơng thức b A S   f  x  dx b B S    f  x  dx a Câu Cho hàm số y b C S  a a f x xác định, liên tục  f  x  dx b D S   f  x  dx a có bảng biến thiên nhƣ sau: Trong khẳn định sau, khẳn định đún ? A Hàm số có đún cực trị B Hàm số có giá trị cực tiểu b ng C Hàm số có giá trị lớn b ng D Hàm số đạt cực đại x 0946798489 BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 54 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu Câu https://www.facebook.com/phong.baovuong Cho a, b  Khẳn định sau khẳn định đún ? A log  ab   log a.log b B log  ab2   2log a  2log b C log  ab2   log a  2log b D log  ab   log a  log b Tìm nguyên hàm hàm số f  x   e2 x A  e2 x dx  e2 x  C B  e2 x dx  e2 x  C C  e2 x dx  2e2 x  C D  e2 x dx  e2 x 1 C 2x 1 Câu 10 Cho điểm M 1; 2; 3 , hình chiếu vng góc điểm M mặt phẳng  Oxy  điểm A M ' 1; 2;0  B M ' 1;0; 3 C M '  0;2; 3 D M ' 1; 2;3 Câu 11 Đƣờng nhƣ hình bên đồ thị hàm số sau đây? y x O A y   x4  x  B y  x  x  C y  x3  3x  D y   x3  3x   x   2t  Câu 12 Trong không gian Oxyz , cho đƣờng thẳng d :  y  t Đƣờng thẳng d có vectơ phƣơn  z   5t  A u1  1;0;4  B u2   2; 1;5 C u3  1; 1;5 13 x 2 Câu 13 Tìm tập nghiệm S bất phƣơn trình:   5 A S   ;1 1  B S   ;   3   D u4  1; 1;4  25 1  C S   ;  3  D S  1;   Câu 14 Một khối nón tích b ng 4 chiều cao b ng Bán kính đƣờn tròn đáy b ng: A B C D Câu 15 Trong khơng gian Oxyz , tìm phƣơn trình mặt phẳng  α  cắt ba trục Ox , Oy , Oz lần lƣợt ba điểm A  3;0;0 , B  0; 4;0  , C  0;0;   A x  y  z  12  B x  y  z  12  C x  y  z  12  D x  y  z  12  Câu 16 Đồ thị hàm số dƣới khơn có tiệm cận đứng ? 0946798489 BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 55 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A y  x  3x  x 1 https://www.facebook.com/phong.baovuong B y  x3  x 1 C y  x3  x  x D y  x 3 Câu 17 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên nhƣ sau Số nghiệm phƣơn trình f  x    B A Câu 18 Giá trị lớn hàm số f x C x3 B 10 A Câu 19 Tích phân I   3x đoạn D 2; b ng C D 24 C I  1– ln D I  – ln dx có giá trị x 1 A I  ln B I  ln –1 Câu 20 Gọi z1 z2 hai nghiệm phức phƣơn trình z  z   Giá trị biểu thức z12  z2 b ng A 9 B C 18 D 9 Câu 21 Đáy hình lăn trụ đứng tam giác ABC ABC  tam iác cạnh b ng Tính khoản cách iữa hai đƣờn thẳn AA BC A B C D Câu 22 Bố An vay ngân hàng Agribank 200 triệu đồn để sửa nhà, theo hình thức lãi kép với lãi suất 1,15% tháng Hàng tháng vào ngày ngân hàng thu lãi bố An trả đặn triệu đồng Sau năm có cạnh tranh ngân hàng nên lãi suất giảm xuống 1%/tháng Gọi m số tháng bố An hoàn trả hết nợ Hỏi m gần với số số sau A 36 tháng B 35 tháng C 34 tháng D 33 tháng Câu 23 Một hộp chứa 11 cầu tron có màu xanh màu đỏ Lấy ngẫu nhiên lần lƣợt cầu từ hộp Tính xác suất để lần lấy đƣợc cầu màu xanh A 11 B 55 C 11 D 11 Câu 24 Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A  1; 2;1 B  2;1;0  Mặt phẳng qua B vng góc với AB có phƣơn trình A 3x  y  z   B 3x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   0946798489 BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 56 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG https://www.facebook.com/phong.baovuong Câu 25 Cho tam iác ABC cạnh a Trên đƣờng thẳng vng góc với mặt phẳng  ABC  B , ta lấy điểm M cho MB  2a Gọi I trun điểm BC Tang góc đƣờng thẳng IM  ABC  b ng A B C D n 1  Câu 26 Tìm hệ số số hạng chứa x khai triển   x5  , biết n số n uyên dƣơn thỏa mãn x  Cnn41  Cnn3   n  3 A 495 B 313 C 1303 D 13129 Câu 27 Tích tất nghiệm phƣơn trình log x.log x.log8 x.log16 x  A B C b ng D 1 Câu 28 Cho hình chóp S ABCD , ABCD hình chữ nhật, SA vng góc với đáy AB  a , AC  2a , SA  a Tính góc SD BC A 30 B 60 C 90 Câu 29 Trong không gian Oxyz , cho hai đƣờng thẳng d1 : D 45 x y  z 3 x 1 y  z  d : Đƣờng     1 1 2 5 thẳng vuông góc với mặt phẳng tọa độ  Oxz  cắt d1 d có phƣơn trình  x   25  A  y    t   18  z  x   B  y  3  t z   x   C  y  1  t  z  1  x  t  D  y  4  t z   t  Câu 30 Tìm m để hàm số sau đồng biến  3;   : y  x2  x  2ln  x  3  mx  A m  Câu 31 Cho H  B m  hình phẳn C m  D m  4 iới hạn parabol y  3x , nửa đƣờn tròn có phƣơn trình y   x (với 2  x  ) (phần tơ đậm tron hình vẽ) Diện tích  H  b n A C 2  B 2  D Câu 32 Biết  A P  0946798489 4  y 4  x -2 O dx  a  b  c với a , b , c số hữu tỷ Tính P  a  b  c x 1  x 16 B P  13 C P  BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 D P  57 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG https://www.facebook.com/phong.baovuong Câu 33 Cho hình chóp tứ iác S ABCD có cạnh đáy b n a , óc iữa cạnh bên SA mặt phẳn đáy b n 30 Tính diện tích xun quanh S xq hình trụ có đƣờn tròn đáy đƣờn tròn nội tiếp hình ABCD chiều cao b n chiều cao hình chóp S ABCD A S xq   a2 6 B S xq   a2 C S xq   a2 12 D S xq   a2 12 Câu 34 Tìm m để phƣơn trình 4|x|  2|x|1   m có đún n hiệm? A m  B m  2 C m  2 D m  Câu 35 Có giá trị nguyên tham số m để phƣơn trình sin x  cos x  4sin x  m có nghiệm thực ? A B D C Câu 36 Tìm m để iá trị lớn hàm số y  x  2x  m  đoạn  2;1 đạt iá trị nhỏ Giá trị m là: B A Câu 37 Cho hàm số f  x biểu thức \ 2 xác định f    f  3 A 12 Câu 38 Cho số phức z  a  bi thỏa mãn f   x   3x  f    f  4   , Giá trị x2 b ng: B 10  ln  a, D C b  C  20ln D ln thỏa mãn z   2i  1  i  z  z  Tính giá trị biểu thức P  a  b A P  B P  C P  1 D P  5   Câu 39 Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  có đồ thị nhƣ hình bên Hàm số y  f x đồng biến khoảng: A 1;  B  2;  C  2; 1 D  1;1 Câu 40 Cho hàm số y  x3  12 x  12 có đồ thị  C  điểm A  m; 4  Gọi S tập hợp tất giá trị thực m nguyên thuộc khoảng  2;5  để từ A kẻ đƣợc ba tiếp tuyến với đồ thị  C  Tổng tất phần tử nguyên S b ng A B Câu 41 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , gọi ( P) : C D x y z    (với a  , b  , c  ) mặt phẳn a b c qua điểm H 1;1;  cắt Ox , Oy , Oz lần lƣợt điểm A , B , C cho khối tứ diện OABC tích nhỏ Tính S  a  2b  c 0946798489 BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 58 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A S  15 https://www.facebook.com/phong.baovuong B S  C S  10 D S    C 176 D 177 Câu 42 Cho dãy số  un  thỏa mãn: log u5  2log u2   log u5  2log u2  un  3un1 , n  Giá trị lớn n để un  7100 b ng A 192 B 191 Câu 43 Có giá trị nguyên tham số m   5;5 để hàm số y  x  x3  x  m có điểm cực trị ? B A C D Câu 44 Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A  4;0;0  , B  0;3;0  , C  0;0;6  Đƣờng thẳn qua tâm đƣờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC vng góc với mặt phẳng  ABC  có phƣơn trình 45   x   29  3t  157   4t  t  A  y  174  325   z  174  2t  45   x  29  3t  157   4t  t  C  y  174  325   z  174  2t  Câu 45 Cho hình lập phƣơn  45   x  29  3t  157  B  y    4t 174  325   z  174  2t   45   x  29  3t  157  D  y   4t  t  174  325   z   174  2t  t    ABCD ABCD có cạnh b ng a Gọi O tâm hình vng ABCD S điểm đối xứng với O qua CD Thể tích khối đa diện ABCDSABCD b ng a3 A B Câu 46 Xét số phức a z  a  bi  a, b   a C a D thỏa mãn z   3i  2 Tính P  2a  b z   6i  z   2i đạt giá trị lớn A P  B P  3 C P  D P  Câu 47 Cho hình hộp chữ nhật ABCD ABCD có đáy ABCD hình vng, AC  a Gọi  P  mặt phẳng qua AC  cắt BB, DD lần lƣợt M , N cho tam giác AMN cân A có MN  a Tính cos  với   A 0946798489  P  ,  ABCD B C BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 D 59 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG https://www.facebook.com/phong.baovuong Câu 48 Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A 1; 2;3 , B  4; 2;3 , C  3; 4;3 Gọi  S1  ,  S2  ,  S3  mặt cầu có tâm A, B, C bán kính lần lƣợt b ng 3, 2,3 Hỏi có mặt phẳn qua điểm  14  I  ; ;3  tiếp xúc với ba mặt cầu  S1  ,  S2  ,  S3  ?  5  B A C D Câu 49 Có bi gồm bi đỏ, bi vàng, bi xanh (các bi đôi khác nhau) Xếp ngẫu nhiên viên bi thành hàng ngang, tính xác suất để hai viên bi vàng không xếp cạnh nhau? A P  B P  C P  D P    Câu 50 Cho hàm số f  x  có đạo hàm liên tục 0;  thỏa mãn f    ,  2   sin xf  x  dx  Tích phân 0946798489    f   x  dx   ,  f  x  dx b ng 0 A    B  C BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 D 60 / 60 ...  dx  4 0 BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 26 / 60 TỎNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỀ TƯƠNG TỰ ĐỀ MINH HỌA 2018 BẠN ĐỌC THAM KHẢO LỜI GIẢI ĐỀ MINH HỌA ĐỂ HIỂU... BẢNG ĐÁP ÁN 5. A 6.D 15. C 16.B 25. D 26.D 35. A 36.A 45. D 46.A D 7.C 17.A 27.A 37.B 47.B BỘ ĐỀ GIỐNG ĐỀ MINH HỌA 2018 8.D 18.B 28.C 38.D 48.B 9.B 19.B 29.B 39.A 49.A 10.A 20.A 30.C 40.A 50 .A / 60... Cn  55 , số hạng không chứa x khai triển biểu n thức  x3   b ng x   A 32 256 0 B 3360 C 80640 Lời giải D 13440 Chọn D Ta có: Cn1  Cn2  55  n  n  1  n  10 n! n!   55  n   55 
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập đề thi thử thpt quốc gia môn Toán năm 2018, Tuyển tập đề thi thử thpt quốc gia môn Toán năm 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay