C01 HS b02 p1 BT bt111111111

5 36 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 21:24

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen C – Tốn – N3 (Thầy Lê Anh Tuấn ) Chuyên đề: Hàm số BIỆT ĐƯỢC TRỊ SAI LẦM VỀ “TÍNH ĐƠN ĐIỆU” CỦA HÀM SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN Giáo viên: LÊ ANH TUẤN Câu Cho hàm số y  x1 Khẳng định khẳng định đúng? 1 x A Hàm số nghịch biến khoảng  ;1  1;   B Hàm số đồng biến khoảng  ;1  1;   C Hàm số nghịch biến khoảng  ;1  1;   D Hàm số đồng biến khoảng  ;1  1;   Câu Cho hàm số y  x3  3x2  3x  Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số nghịch biến B Hàm số nghịch biến khoảng  ;1  1;   C Hàm số đồng biến khoảng  ;1 nghịch biến khoảng  1;   D Hàm số đồng biến Câu Cho hàm số y  x4  4x2  10 khoảng sau: (I):  ;   ; (II):   2; ; (III):  0;  ; Hỏi hàm số đồng biến khoảng nào? A Chỉ (I) B (I) (II) C (II) (III) Câu Hỏi hàm số sau nghịch biến D (I) (III) ? A h(x)  x4  4x2  B g(x)  x3  3x2  10x  4 C f(x)   x  x  x D k(x)  x3  10x  cos2 x Câu Cho hàm số y  ax3  bx2  cx  d Hỏi hàm số đồng biến nào? a  b  0,c  A  a  0; b  3ac  a  b  0,c  B  a  0; b  3ac  a  b  0,c  C  a  0; b  3ac  a  b  c  D  a  0; b  3ac  Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt !! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen C – Tốn – N3 (Thầy Lê Anh Tuấn ) Câu Cho hàm số y  Chuyên đề: Hàm số x  sin x,x  0;  Hỏi hàm số đồng biến khoảng nào?     11  A  0; ;     12   12    11  B  ;   12 12       11  C  0;    ;  12   12 12    11   11  D  ; ;     12 12   12  Câu Cho hàm số sau (I) : y  x  x2  3x  ; (II) : y  (IV) : y  x3  4x  sin x ; x 1 ; x1 (III) : y  x2  (V) : y  x4  x2  Có hàm số đồng biến khoảng mà xác định? A B C D Câu Cho hàm số y  x3  3x Hãy chọn câu đúng:  A Tập xác định D   3;    3;     B Hàm số nghịch biến  1;1 C Hàm số nghịch biến khoảng  1;   0;1    D Hàm số đồng biến khoảng ;  3;  Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số sau nghịch biến ? y   x3  mx2  (2m  3)x  m  A 3  m  C 3  m  B m  Câu 10 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  khoảng xác định nó? A m  Câu 11 Tìm B m  tất giá trị D m  3; m  x2  (m  1)  2m  đồng biến xm C m  thực tham D m  số   cho hàm số x  (sin   cos )x  xsin  cos     nghịch biến ? 2    5 A B  k     k,k     k     k,k    12 12 12 y  f(x)  C     k,k    Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt !! D   5  k,k  12   Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen C – Toán – N3 (Thầy Lê Anh Tuấn ) Chuyên đề: Hàm số Câu 12 Tìm số nguyên m nhỏ cho hàm số y  định nó? A m  1 (m  3)x  nghịch biến khoảng xác xm C m  B m  2 Câu 13 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  A 2  m  B 2  m  1 D Khơng có m mx  giảm khoảng  ;1 ? xm C 2  m  1 D 2  m  Câu 14 : Hàm số y  x4  2mx2 nghịch biến  ;  đồng biến  0;   khi: A m  B m  C m  D m  Câu 15 Tìm tất giá trị thực tham số m cho phương trình x3  3x2  9x  m  có nghiệm? A 27  m  B m  5 m  27 C m  27 m  D 5  m  27 Câu 16 Cho hàm số y  f  x  đồng biến khoảng  a; b  Mệnh đề sau sai? A Hàm số y  f  x  1 đồng biến  a; b  B Hàm số y  f  x   nghịch biến  a; b  C Hàm số y  f  x  nghịch biến  a; b  D Hàm số y  f  x   đồng biến  a; b  Câu 17 Chỉ khoảng nghịch biến hàm số y  x3  3x2  9x  m khoảng đây: A  1;  B  ; 3   1;   C D  ; 1  3;   Câu 18 Tìm m lớn để hàm số y  A m  x  mx2   4m   x  2017 đồng biến B m  C Đáp án khác  ? D m   Câu 19 Cho hàm số y  x3   m  1 x2  2m2  3m  x  2m  2m  1 Khẳng định sau đúng? A Hàm số nghịch biến C Hàm số không đơn điệu B Hàm số đồng biến D Các khẳng định A, B, C sai Câu 20 Tập tất giá trị m để hàm số y   x3   m  1 x   m   x  10 đồng biến khoảng 12 12 B m  C m  D m tùy ý  0; 3 là: A m  7 Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt !! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen C – Tốn – N3 (Thầy Lê Anh Tuấn ) Chuyên đề: Hàm số Câu 21 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  biến đoạn có độ dài 3? Câu 22: Hàm số y  C m  B m  1 A m  1; m  x  mx2  2mx  3m  nghịch D m  1; m  9 x 1 nghịch biến khoảng  ;  khi: xm A m  C m  B m  D m  Câu 23: (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số   tan x  đồng biến khoảng  0;  y tan x  m  4 A m   m  B m  D m  C  m  Câu 24: Cho hàm số y  x   x   Khẳng định sau khẳng định sai?  1 A Hàm số nghịch biến khoảng  1;  2  B Hàm số nghịch biến khoảng ( ; 1) 1  C Hàm số đồng biến khoảng ( ; 1)  ;   2   1 1  D Hàm số nghịch biến khoảng  1;  đồng biến khoảng  ;   2  2  Câu 25 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  f(x)  x  mcos x đồng biến ? A m  B m  C m  D m  Câu 26 Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để hà m só y  x3  mx2  x  m nghịch biế n khoả ng 1;  : A   1;    11  B  ;   C  ; 1 4   11  D  ;   4  Câu 27 Hỏi có giá trị nguyên dương tham số m cho hàm số y  biến khoảng (1; ) ? A B C 2x2  (1  m)x   m đồng xm D Câu 28 Tìm điều kiện a,b để hàm số y  2x  a sin x  bcos x luôn đồng biến A a  b2  B a  b2  C a  b2  D a  b2  Câu 29 Cho hàm số y  f  x  hàm số đơn điệu khoảng  a; b  Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A f '  x   0, x   a; b  B f '  x   0, x   a; b  Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen C – Toán – N3 (Thầy Lê Anh Tuấn ) C f '  x   0, x   a; b  Chuyên đề: Hàm số D f '  x  không đổi dấu  a; b  Câu 30 Phát biểu sau sai tính đơn điệu hàm số?( cho f(x) xác định có đạo hàm miền tương ứng) A Hàm số y  f  x  gọi đồng biến miền D  x1 ,x2  D x1  x2 , ta có: f  x1   f  x2  B Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến miền D  x1 ,x2  D x1  x2 , ta có: f  x1   f  x2  C Nếu f /  x   0, x   a; b hàm số f  x  đồng biến  a; b  D Hàm số f  x  đồng biến  a; b  f /  x   0, x   a; b  Câu 31 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  a; b  Phát biểu sau đúng? A Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  f '  x   0, x   a; b  B Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  f '  x   0, x   a; b  C Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  f '  x   0, x   a; b  D Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  f '  x   0, x   a; b  f '  x   hữu hạn giá trị x   a; b  Câu 32 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  a; b  Phát biểu sau đúng? A Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  f '  x   0, x   a; b  B Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  f '  x   0, x   a; b  C Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  f '  x   0, x   a; b  D Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  f '  x   0, x   a; b  f '  x   hữu hạn giá trị x   a; b  Câu 33 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  a; b  Phát biểu sau sai? A Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  x1 ,x2   a; b  : x1  x2  f  x1   f  x2  B Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  x1 ,x2   a; b  ,x1  x2 : f  x1   f  x  x  x1  C Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  f '  x   0, x   a; b  D Hàm số y  f  x  gọi đồng biến  a; b  f '  x   0, x   a; b  f '  x   hữu hạn giá trị x   a; b  Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt !! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 Giáo viên : LÊ ANH TUẤN Nguồn : HOCMAI - Trang | -
- Xem thêm -

Xem thêm: C01 HS b02 p1 BT bt111111111, C01 HS b02 p1 BT bt111111111

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay