30 CÂU TRẮC NGHIỆM TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ

7 28 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 21:05

ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co h t t p :Bài/ /tậpwtrắcwnghiệm w tính t ađơni điệu lie psốr o c o củau hàm http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 1: Hàm số y = x4 - 2x2 + đồng biến khoảng nào? A (-1; 0) B (-1; 0) (1; +∞) C (1; +∞) Câu 2: Các khoảng nghịch biến hàm số y  A (-∞; 1) B (1; +∞) D ∀ x R 2x  x 1 C (-∞; +∞) D (-∞; 1) (1; +∞) Câu 3: Hàm số y x3 + 3x nghịch biến khoảng nào? A (-∞; 2) B (0; +∞) Câu 4: Hàm số y  A R C [-2; 0] x3  x  x đồng biến khoảng nào? B (-∞; 1) C (1; +∞) Câu 5: Hàm số B C Câu 6: Hàm số B Câu 7: So sánh D -1 C B C B C B A D có nghiệm t0 C để bất phương trình B D có nghiệm Câu 9: Xác định m để phương trình Câu 10: Tìm D khoảng Câu 8: Xác định m để phương trình A m bằng? nghịch biến R điều kiện m là: A A D (-∞; 1) (1; +∞) nghịch biến khoảng A A D (0; 4) D có nghiệm C D Câu 11: Hàm số sau hàm đồng biến R? A Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT B C D Câu 12: Hàm số 1 2   A  ;2  nghịch biến khoảng nào?   1 2 B   1;  C D Câu 13: Hàm số có bảng biến thiên hình A B C D Câu 14: Trong hai hàm số ; Hàm số đồng biến tập xác định? A f(x) g(x) B Chỉ f(x) C Chỉ g(x) D Không phải f(x) g(x) Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 15: Trong hai hàm số f ( x )  x  x  ; g ( x )  x2 Hàm số nghịch biến x 1 (-∞; -1) A Chỉ f(x) B Chỉ g(x) C Cả f(x) g(x) D Không phải f(x) g(x) Câu 16: Giá trị sau m để phương trình A có nghiệm? hay B C D Câu 17: Hàm số A Nghịch biến (2; 3) B Nghịch biến (1; 2) C Là hàm đồng biến D Là hàm số nghịch biến Câu 18: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số đúng? A Hàm số nghịch biến B Hàm số đồng biến C Hàm số nghich biến khoảng D Hàm số đồng biến khoảng và Câu 19: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng xác định , , A (I) (II) Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT B Chỉ (I) C (II) (III) D (I) (III) Câu 20: Hàm số A B C D đồng biến khoảng và Câu 21: Hàm số A đồng biến khoảng sau đây: B C D Câu 22: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến (1; 3) A B C D Câu 23: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến A B C D Câu 24: Cho hàm số Kết luận sau đúng? Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT A Tồn m để hàm số đồng biến R B Hàm ln đồng biến khoảng C Hàm ln có khoảng đồng biến D Hàm ln có khoảng đồng biến Câu 25: Cho hàm số Phát biểu sau sai? A Hàm số có khoảng đồng biến B Hàm số đồng biến C Hàm số có khoảng nghịch biến D Hàm số có điểm tới hạn Câu 26: Tìm m để hàm số A nghịch biến B Câu 27: Cho hàm số C D Chọn phát biểu đúng: A Luôn đồng biến R B Đồng biến khoảng xác định C Luôn nghịch biến khoảng xác định D Luôn giảm R Câu 28: Hàm số đồng biến miền giá trị m là: A B C D Câu 29: Trong khoảng đây, đâu khoảng đồng biến hàm số A B R Câu 30: Nếu hàm số C D nghịch biến giá trị m là: Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT A B C D Câu 31: Trong khoảng đây, đâu khoảng nghịch biến hàm số A B C D Câu 32: Hàm số A Đồng biến (-2; 3) B Nghịch biến (-2; 3) C Nghịch biến D Đồng biến Câu 33: Hàm số A Nghịch biến R B Đồng biến nghịch biến khoảng C Đồng biến R D Nghịch biến khoảng (0; 1) Câu 34: Hàm số A Đồng biến R B Đồng biến khoảng C Nghịch biến khoảng đồng biến khoảng D Nghịch biến R Câu 35: Hàm số A Đồng biến khoảng B Nghịch biến khoảng C Đồng biến và nghịch biến khoảng D Nghịch biến khoảng đồng biến khoảng Câu 36: Hàm số nghịch biến khoảng (-1; 1) m bằng: A B C D – Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 37: Hàm số y   x  (m  1) x  nghịch biến R Điều kiện m là: A B C D Câu 38: Xác định m để phương trình A có nghiệm B C D Câu 39: Xác định m để phương trình A có nghiệm B C D ĐÁP ÁN B 11 B 21 A 31 C D 12 A 22 C 32 B B 13 D 23 C 33 C A 14 B 24 B 34 D A 15 C 25 D 35 A C 16 A 26 A 36 A D 17 A 27 B 37 C C 18 D 28 D 38 C D 19 A 29 D 39 D 10 A 20 C 30 D Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ... có nghiệm? hay B C D Câu 17: Hàm số A Nghịch biến (2; 3) B Nghịch biến (1; 2) C Là hàm đồng biến D Là hàm số nghịch biến Câu 18: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số đúng? A Hàm số nghịch biến B Hàm. .. (III) Câu 20: Hàm số A B C D đồng biến khoảng và Câu 21: Hàm số A đồng biến khoảng sau đây: B C D Câu 22: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến (1; 3) A B C D Câu 23: Trong hàm số sau, hàm số đồng... Tồn m để hàm số đồng biến R B Hàm ln đồng biến khoảng C Hàm ln có khoảng đồng biến D Hàm ln có khoảng đồng biến Câu 25: Cho hàm số Phát biểu sau sai? A Hàm số có khoảng đồng biến B Hàm số đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 CÂU TRẮC NGHIỆM TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ, 30 CÂU TRẮC NGHIỆM TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay