Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có lời giải chi tiết

114 34 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 21:04

Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co BÀIw TẬP http://w wTRẮC t aNGHIỆM ilieupro.co CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ http://ww tCHỦ a iĐỀ lieupro.co ĐỦw CÁC TRIi TIẾT h t t p : / / wCÓwLỜIwGIẢI ta lieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c h t t p :NGƯỜI //w ww.tailieupro.c BUỒN CẢNH CÓ VUI ĐÂU BAO GIỜ http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co h t t p : / /  w w w t a i l i e u p r o c o       h t t p : / / w w  w   t a i l i e u p r o c o   http://www.tailieupro.co     h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o     i l i e u  w h t t p  :  / / w w t a p r o c o  http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l  i e u p r o c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA ĐẦY ĐỦ CÁC CHỦ ĐỀ VẤN ĐỀ 0: ÔN TẬP ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ 2x  Đạo hàm hàm số : x 1 1 B y '  C y '  2 x 1 x 1 Câu 1: Cho hàm số y  A y '  x 1 D y '  x 1 x 1 x  ; g ' bằng: Câu 2: Với hàm số g x  x2 A 20 B 24 Câu 3: Cho hàm số f x  C 25 D 32 x x g x   Tập nghiệm bất phương x trình f x  g ' x là: A 1;0 B 1;  C 1;0 D 0;  Câu 4: Cho hàm số g x  sin x cos x, g'   3 A 1 B C D 2 Câu 5: Cho hàm số f x  x  a  x  x  Để f ' x  0,  x  A   a   B   a   C a   D a   Câu 6: Hàm số sau có đạo hàm y '  x  3x  A y  x2 x  2x  C y  x2 x2  4x  x2 : x2  x  B y  x2 x  x3 D y  x2 Câu 7: Cho hàm số y  3x  Chọn câu trả lời : A y '  x  ; B y '  x 3x  ; C y '  12 x 3x  ; D y '  3x  ; Câu 8: Cho chuyển động xác định phương trình S  2t  3t  6t , t tính giây S tính mét Vận tốc chuyển động t  2s A m/s B 12 m/s C m/s D 18 m/s Câu 9: Cho chuyển động xác định phương trình S  t  2t  9t , t tính giây S tính mét Gia tốc chuyển động t  3s là: A 16 m / s B 12 m / s C 24 m / s D 18 m / s Câu 10: Tính đạo hàm hàm số y  x3  x  ln 5 x  x  ln C 3x  5x x6 Câu 11: Tính đạo hàm hàm số y  x9 A 3x  5x  ln ĐT: 0934286923 B D x  x Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 B  15 D  15 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co h t t p :  / / w w  w t a i l  i e u p r o c o http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co   http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c h t t p  : / /  w w w t a i l  i e u p r o c       http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c h t t p : /  / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c  / w w t ph :t /t /pw: /w tw a i lt ia  ei u l iperuop cr oo mc h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e  u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A  x  9  x  9 C Câu 12: Tính đạo hàm hàm số y  A x  x  15 x 1 B x  x  15 x 1  x  9 x  6x  x 1 x  x  15 C 2 x 1 D  x  9 x  x  15 x 1 Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y  x  x3   x A x3  x  1 2x C x3  x   2x B x3  x  1 2x D x3  x   2x Câu 14: Tính đạo hàm hàm số y  x   x A x  3x  x C x  3x  x B 5 x  3x  x D 5 x  3x  x Câu 15: Tính đạo hàm hàm số y  A   x x3 1 C   x x3   x 1   1  x  1 B  x x3 1 D  x x3 Câu 16: Tính đạo hàm hàm số y  x  x  A x  x  2x 1 B x  x  C x  x  2x 1 D x  x  Câu 17: Tính đạo hàm hàm số y  A 4x  x  3x  B x  3x  A C C x3 x  B D 8 x x2  B 4x  x  3x  D  4x x  3x  x2 x  x3 x 1 2 x  x 2 x3 x  4x  x2  8 x x2  Câu 20: Đạo hàm hàm số y  ĐT: 0934286923 2 x 1 x3  3x 2 x3 x  2x 1 x3 x 1 x2 2x  Câu 19: Tính đạo hàm hàm số y  A x  3x  Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y   4x C 8 x x2  x2  D 8 x x2  x2  3x là: sin x Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 3x  ln 3.sin x  cos x  sin 2 x 3x  ln 3.sin x  cos x  C y '  sin 2 x 3x  ln 3sin x  cos x  sin 2 x 3x  ln 3sin x  cos x  D y '  2sin 2 x Câu 21: Đạo hàm hàm số y  sin  ln x   cos  ln x  là: ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co     h t t p : / / w w w t a i l i e u p ro.co     h t t p : / / w w w t a i l  i e u p r o c o   h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o     h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o      h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c o h t t p : /  / w w w t a i l i e u p r o c o  w w t a i l i e  u p r o c h t t p : / / w http://www.tailieupro.c   h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c    w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w  w w t a i l i e u p r o c h t t p   :  / / w w w t a i l i e u p r o c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A y '  cos ln x  sin ln x 2x cos ln x  sin ln x C y '  x A y '  B y '  B y '   cos ln x  sin ln x x D y '  cos ln x  sin ln x Câu 22: Đạo hàm hàm số y  x tan x  là: A y '   tan x   2x2 cos x  x2 C y '  tan x   2 cos x  B y '  tan x   x2 cos x  x2 D y '  tan x   2 cos x  Câu 23: Đạo hàm hàm số y  sin eln x  là: A y '  cos eln x  eln x C y '  cos eln x  eln x x B y '   cos eln x  D y '  cos eln x  eln x x eln x 1 x Câu 24: Đạo hàm hàm số y  esin x  cos x là: A y '  esin x cos x  sin x B y '  esin x sin x  sin x C y '  esin x cos x  D y '  ecos x sin x  sin x Câu 25: Đạo hàm hàm số y  log x  x là: A y '  ln x  x 2x 1 ln 2x 1 C y '  x x  ln 2 x  ln x2  x D y '  x ln B y '  Câu 26: Cho hàm số y  x ln x Nghiệm phương trình y '  2016 là: A x  e2017 B x  e2015 C x  e2015 D x  e2016 Câu 27: Cho hàm số f x  log x  g x  x Giá trị biểu thức f ' g ' A B C D x Câu 28: Đạo hàm hàm số y  cot x là: x sin x C y '  x.cot x  x1 x sin x A y '  x ln 2.cot x  x1 x sin x D y '  x ln 2.cot x  x 1 sin x B y '  x ln 2.cot x  x Câu 29: ạo hàm hàm số sau không phụ thuộc vào biến x : A y  sin3 x  cos3 x B y  sin3 x  cos3 x C y  x sin x  cos x Câu 30: Hàm số có đạo hàm A Hàm số y  c ĐT: 0934286923 D y  cos2 x  cos2  x   2 2   2   cos  x      y '  là: B Hàm số y  x Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 x x 2 Câu 31: Với x  , đạo hàm hàm số y  x là: A y '  B y '  x3 C y '  x2 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w  w t a i l i e u p  r o c o  http://www.tailieupro.co h t t p : /  / w w w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co  h t t p : / / w w w t a i  l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w  w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a  i lt iae i ul iperuop cr oo mc h t t p  : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c C Hàm số y  D Hàm số y  x D y '  x Câu 32: Tại điểm x  , đạo hàm hàm số y  x A y '  B y '  2 Câu 33: Với x  , đạo hàm hàm số y  A 2x  B 2 2x 1 25 x2 B Câu 35: Với x  A 25 x  16 25 x  13 x2 D y '  2x  1 C Câu 34: Với x  2 , đạo hàm hàm số y  A C y '  C 2x 1 D 13 x  x2 27 x2 D 8 x , đạo hàm hàm số y  là: 25 25 x  25 x  16 25 x  16 B 25 x  C 25 x  D 1 2x 1 25 x2 25 x  16 25 x  Câu 36: Tại điểm x  , đạo hàm hàm số y  x4  3x2  1999 A y '  2096 B y '  2096 C y '  D y '  1 100 Câu 37: Với x  , đạo hàm hàm số y  x  x  99 là: A y '  x98  x B y '  100 x99  8x C y '  x99  100 x D y '  x99  x Câu 38: Đạo hàm hàm số y  x6  x  33 khoảng 0;  là: A y '  x5  B y '  x5  33 x C y '  x5  33 x D y '  33  x Câu 39: Đạo hàm hàm số y  x x  x  là: A y '  3x2  x B y '  3x  x  C y '  3x2  x  D y '  3x2  x Câu 40: Tính đạo hàm hàm số y  x  e2 x A y '  x  e2 x B y '  x  e2 x C y '  x  e2 x D y '  x  e2 x Câu 41: Cho hàm số y  cot x xác định tập xác định Khẳng định sau ? A y ' y   B y ' y   C y ' y   D y ' y   Câu 42: Tính đạo hàm hàm số y  4x.ln x A y '  x  ln x    ĐT: 0934286923 x B y '  x  ln x    x Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 C y '  x  ln 4.ln x   D y '  x.ln x  A x y '' x  y  y  B x y '' x  y  y  C x y '' x  y 1  y   D x y '' x  y 1  y   x ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u h t t p : / / ww w t a i l i eu p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o  h t t p :  / / w w w t a i  l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o  w t a i l i e u p r o c o http://w w     h t t p : / / w w w t a i l i e u p  r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p :  / / w w  w . t a i l i e u p ro.c    http://ww w t a i l i e  u p r o c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a  i l i e u p r o c       h t t p : / / w  w w t a i l  i e u p r o c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c h t t p  : / / w w w t a  i l i e u p r o c h t t p  : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c         http://www.tailieupro.c  x Câu 43: Cho hàm số y  x.tan x Khẳng định khẳng định ? Câu 44: Cho hàm số y  f x  x  x hàm số y  g x  cot x  3x  Khẳng định khẳng định ?   A f '  g '    2 B f '  g '    2  C f '  3g '     D Cả A, B, C 2 Câu 45: Cho hàm số y  sin cos x Tính đạo hàm hàm số A y '  sin x.cos cos x B y '  2.cos x.sin x.cos cos x C y '   sin x.cos cos x D y '  sin x.cos x.cos cos x Câu 46: Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề ? A log x '  x B ln x '  x C ln x  '  D x ln '  x ln ln x x Câu 47: Cho hàm số y  x.e x Tính f '' A f ''  2e B f ''  3e C f ''  4e D f ''  5e Câu 48: Cho hàm số y  f x Ta quy ước phương trình f ' x  có nghiệm nghiệm điểm cực trị hàm số Vậy hàm số y  f x  x  3x  có x 1 điểm cực trị A B C D x x x Câu 49: Cho hàm số f x  x.5 g x  25  f ' x  x.5 ln  Khẳng định khẳng định ? A f  g B f  g  C f  g  D f  5.g  3x   x3  x x Khi f ' có giá trị là: 2x  112 121 A B C D 8 Câu 51: Đạo hàm cấp 2016 y  e x là: A 2016e x B 2016e x C e x D e x Câu 52: Hàm số f(x) có đạo hàm f ' x  3x  x  Câu 50: Cho hàm số f x  A f x  x3  x  5x  C f x  x x   5x  B f x  x  D f x  x3  x  x Câu 53: Cho y  x  x Giá trị A  y5 y '' y3 y '' y A -2 B -1 C D Câu 54: Cho hàm số y  f x  x  x  3x  Giá trị f '' m là: ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 A  2m   B  9m   C 9m2  14m D 3m3  7m2  Câu 55: y '  x2  3x  đạo hàm hàm số ? ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co    http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p  r o c o   h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c   http://www.tailieupro.c 3x  x  10 x3 3x 3x C y   D y  x   x  10  x  10 2 Câu 56: Giá trị m để hàm số y   x3  m  x  mx  có y '  là: A y  x3  3x2  5x  10 C 2 Câu 57: Hàm số y  x  5x  có y '  3 nhận giá trị A B y  x3  B A B Câu 58: Hàm số y  C D.-2 x  mx  có y '  m   A B C Câu 59: Cho hàm số y  f x  B D -1 f f ' x  3x  Tính giá trị biểu thức: P  f 2x 1 ? A D C 7 D 7 Câu 60: Tính đạo hàm hàm số y  x x x x x A y '  31  321 x 32 B y '  15 161 x 16 C y '  x  D y '  x  Đáp án 1-A 2-A 3-C 4-D 5-B 6-C 7-C 8-D 9-C 10-C 11-A 12-C 13-D 14-B 15-A 16-C 17-B 18-B 19-C 20-A 21-C 22-D 23-C 24-A 25-C 26-B 27-B 28-A 29-D 30-A 31-B 32-D 33-B 34-C 35-C 36-A 37-B 38-A 39-C 40-D 41-C 42-C 43-B 44-D 45-C 46-C 47-B 48-D 49-A 50-C 51-C 52-A 53-A 54-B 55-D 56-B 57-B 58-B 59-D 60-A Hướng dẫn giải 2x  Câu 1: Cho hàm số y  Đạo hàm hàm số : x 1 1 A y '  B y '  C y '  2 x 1 x 1 x 1 ĐT: 0934286923 D y '  x 1 Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 HD: Đáp án A    t ep u rpor oc oc m o w  w thttpt :p/://w/ w ww t a ia l ii lei u h t t p : / / w w w  t a  i l i e u p r o c o   h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p  :  / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w.tailieupro.co  h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c       http://www.tailieupro.c h t t p : /  / w w   w t a i l i e u p r o c   http://ww w.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a  i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e  u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://w  w  w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c x 1 x  ; g ' bằng: Câu 2: Với hàm số g x  x2 A 20 B 24 C 25 3x  x  x   x  HD: Ta có: g ' x  x2 D 32 x4 2 x  x  5x   x2 nên g ' x  20 Chọn A x x3 Câu 3: Cho hàm số f x  g x   Tập nghiệm bất phương x trình f x  g ' x là: A 1;0 B 1;  HD: Ta có: g ' x  x  x f x  g' x  C 1;0 D 0; 2  x  x   x  2  x  x3  x  x2   x  x2   0  x x x x  x  Chọn C  Câu 4: Cho hàm số g x  sin x cos x, g'   3 A 1 B D 2 C 1  8 HD: Ta có: g x  sin 8x  g ' x  .cos8 x  4cos8 x  g'    4cos  2 Chọn 3 D Câu 5: Cho hàm số f x  x3  a  x  x  Để f ' x  0,  x  A   a   B   a   C a   D a   HD: Ta có: f ' x  3x  a  x  Do f ' x   3x  a  x   Để ý hệ số a    để f x    '    '   a  1  3.2   a  2a      a   Chọn B Câu 6: Hàm số sau có đạo hàm y '  x2  4x  x2 : x  3x  x2  x  B y  x2 x2 2 x  2x  x  x3 C y  D y  x2 x2 2 ax  bx  c amx  2anx  bn  cm  y'  HD: Ta có y  mx  n mx  n A y  A y  x  3x  x2  4x   y'  x2 x2 B y  x2  x  x  8x   y'  x2 x2 C y  x2  2x  x2  4x   y'  x2 x2 D y  x2  x  x2  4x 1  y'  x2 x2 Chọn C Câu 7: Cho hàm số y  3x  Chọn câu trả lời : ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 A y '   x  1 ; B y '  x  3x  1 ; e p u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w w w ww t.at ial ii le i u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c      http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p  : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w t a i l i e u p r o c o m w w t a i l i e u p r o c   h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c h t t p : /  / w ww.tailieupro.c   h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c C y '  12 x 3x  ; D y '  3x  ; HD: Chọn C Câu 8: Cho chuyển động xác định phương trình S  2t  3t  6t , t tính giây S tính mét Vận tốc chuyển động t  2s A m/s B 12 m/s C m/s D 18 m/s HD: Ta có: v  s 't   6t  3t  Tại thời điểm t  2s V  S ' 2  6.22  3.2   18 Chọn D Câu 9: Cho chuyển động xác định phương trình S  t  2t  9t , t tính giây S tính mét Gia tốc chuyển động t  3s là: A 16 m / s B 12 m / s C 24 m / s D 18 m / s HD: Ta có a  v 't   s ''t  Lại có s ''t   6t  nên a  s ''t   6.3   14 Chọn C Câu 10: Tính đạo hàm hàm số y  x3  x  ln A 3x  5x  ln B x  x  ln HD: Chọn C Câu 11: Tính đạo hàm hàm số y  A x9 B  D x  x x6 x9 x9 C 3x  5x C 15 x9 D  15 x9 HD: Chọn A Câu 12: Tính đạo hàm hàm số y  A x  x  15 x 1 B x  x  15 x 1 x  6x  x 1 x  x  15 C x 1 D x  x  15 x 1 HD: Chọn C Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y  x  x3   x 2 B x3  x  1 2x 1 2x 2 C x3  x  D x3  x   2x  2x 1 2x '  x3  x  HD: y '  x3  x  Chọn D 1 2x 1 2x Câu 14: Tính đạo hàm hàm số y  x3   x A x3  x  A x  3x  x B 5 x  3x  x C x  3x  x D 5 x  3x  x HD: Ta có: uv '  u 'v v'u Nến y '  3x  x  x x3   3x  x  3x  x  5 x  3x  x Chọn B Câu 15: Tính đạo hàm hàm số y  ĐT: 0934286923   x 1   1  x  Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 A   1  ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co   h t t p : / /  w  w w t a i l i e u p r o c o  w w t a  i l i e u p r o c o h t t p : / / w h t t p : / / w w w  t a  i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c   h t t p : / / w w  w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : /  / w w w t a  i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c   t ph :t /t /pw: /w/ w w t w a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a  i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c  http://www.tailieupro.c x C   x HD: Ta có uv B x3 x x3 1 D  x x3 x3 '  u 'v  v 'u      x     Nên y '     x  x x       1 Vậy y '   Chọn A  x x3 x 1  1 1    2x x 2x x3 Câu 16: Tính đạo hàm hàm số y  x  x  A x  x  2x 1 B x  x  C x  x  HD: Chọn C 2x 1 D x  x  4x  x  3x  B HD: Ta có y   x  3x  x  3x   C   4x x  3x  D x  3x   4x x  3x  Chọn B x3 x 1 B x2 x  x 1 x3  3x 2 x3 x  2 x  x  3x  x2 2x  x3 x  2x 1 4x  x  3x  C Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y  A x  3x   4x x  3x  Câu 17: Tính đạo hàm hàm số y  A D x3 x 1 2 x  x 2 x3 x  2x  3x  x3  '   x 1 x 2x  x 1   HD: y '  Chọn B   x3 x3 x3 2 2 x 1 x 1 x 1 x 1 4x  Câu 19: Tính đạo hàm hàm số y  x 2 8 x 8 x 8 x A B C x 2 x 2 x  x2  D 8 x x2  x2  HD: Chọn C Câu 20: Đạo hàm hàm số y  3x ln 3.sin x  cos x A y '  sin 2 x ĐT: 0934286923 3x là: sin x 3x ln 3sin x  cos x B y '  sin 2 x Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 Câu 36: Cho hàm số y  x3  3x  10  C  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có tung độ 10 A y  10; y  x  17 B y  19; y  x  C y  1; y  x  D y  10; y  x  Câu 37: Cho hàm số y  x3  3x   C  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có tung độ A y  0; y  x  B y  8; y  x  20 C y  8; y  x  19 D y  19; y  x  Câu 38: Cho hàm số y  x  3x   C  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có tung độ A y  1; y  x  B y  0; y  x  C y  19; y  x  D y  9; y  x  18 Câu 39: Cho hàm số y  x  3x   C  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có tung độ A y  19; y  x  18 B y  1; y  x  26 C y  1; y  x  18 D y  0; y  x  Câu 40: Cho hàm số y  x  3x   C  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có tung độ A y  19; y  x  B y  0; y  x  C y  7; y  x  18 D y  7; y  x  20 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://ww   w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w.tailieupro.c  http://www.tailieupro.c   http://www.tailieupro.c  h t t p : / / w w w.tailieupro.c Câu 41: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  x  3x  , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d : y   x  11 1 C y   x  , y   x  33 11 22 13 D y   x  ; y   x  33 C : y   x  x Câu 42: Số tiếp tuyến song song với d : y  x  ? A y   x  B y  x  A B C D Câu 43: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y   x  x  , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d : y  6 x  A y  6 x  B y  6 x  C y  x  10 D y  6 x  10 Câu 44: Cho H : y  x2 Mệnh đề sau ? x 1 A (H) có tiếp tuyến song song với trục tung B (H) có tiếp tuyến song song với trục hồnh C Khơng tồn tiếp tuyến (H) có hệ số góc âm D Khơng tồn tiếp tuyến (H) có hệ số góc dương Câu 45: Số tiếp tuyến C : y  A B Câu 46: Số tiếp tuyến C : y  x3  x  3x  song song với d : y  x  ? C D x 1 song song với d : y  2 x  ? x 1 A B C D Câu 47: Số tiếp tuyến C : y   x  x  song song với d : y  6 x  ? ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 A B C D Câu 48: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y   x  x , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d : y  x  ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co   http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c   w t a i l i e u p r o c http://ww http://ww   w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c  y  x  21 A   y  x  32  y  2 x B   y  2 x  Câu 49: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  song song với đường thẳng d : y  3 C y  x  , y  3 x2 4 3 13 x A y   x  2, y   x  13  y  2x  C y  x  D   y  2x  2x 1 , biết tiếp tuyến x2 B y  x  D y  x  Câu 50: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  2x 1 với hệ số góc x2 k  3 là: A y  x  C y  3x  2, y  3x  14 Câu 51: Số tiếp tuyến C : y  A B y  x  D y  x  x3  x3  3x  song song với d : y  x  B C Câu 52: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  D x 1 , biết tiếp tuyến x 1 song song với đường thẳng d : y  2 x   y  2 x A y  2 x  73 B   y  2 x   y  7 x  C y  2 x  D   y  7 x  Câu 53: Số tiếp tuyến C : y   x  x  song song với d : y  x  A B C D Câu 54: Số tiếp tuyến C : y  2x  song song với d : y  3x  x 1 A B C D Câu 55: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y   x  x  , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d : y  x  A y  6 x  B y  x  10 C y  6 x  10 D y  x  Câu 56: Số tiếp tuyến C : y  A B x3  x  3x  song song với d : y   x  ? C Câu 57: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  D x  x  3x  , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d : y  x  A y  x  101; y  x  11 C y  3x  ĐT: 0934286923 29 D y  3x  10, y  3x  B y  3x  1, y  3x  Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 x3  x  3x  , biết tiếp ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w  w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w  w w t a i l i e u p r o c   h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c  h t t p : / / w w w t a i l i e upro.c   t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c  h t t p : / / w w w.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 58: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  tuyến song song với đường thẳng d : y  x  1 11 1 97 C y  x  , y  x  8 3 11 97 D y  x  , y  x  3 2x Câu 59: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  , biết tiếp tuyến 4x 1 song song với đường thẳng y  2 x  2016  y  2x  y  2x   y  2 x  y  2 x  A  B  C  D   y  2x   y  2x   y  2 x   y  2 x  Câu 60: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d : y  x  A y  x  , y  x  B y  x  , y  x A y  x  B y  x  C y  6 x  D y  6 x  10 Câu 61: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  3x  với hệ số góc k  12 là: A y  12 x  12, y  12 x  15 B y  x, y  x  C y  12 x, y  12 x  D y  2 x, y  2 x  Câu 62: Số tiếp tuyến C : y  x  x song song với đường thẳng d : y  x  111 A B C D 2x 1 Câu 63: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  , biết tiếp tuyến x 1 song song với đường thẳng d : y  3x   y  3 x  11  y  3 x  101 A  B y  3x  11 C y  3x  D   y  3 x   y  3 x  1001 x 1 Câu 64: Tìm M H : y  cho tiếp tuyến M vng góc với x 3 d : y  x  2007 ? A 1; 1 2; 3 B 1; 1 4;5 D 5;3 2; 3 C 5;3 1; 1 Câu 65: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  tuyến vng góc với đường thẳng d : y  x 2 C y  3x  10, y  3x  A y  x 2 x3  x  3x  , biết tiếp 11 97 , y  8x  3 D y  3x  101, y  3x  11 B y  x  Câu 66: Số tiếp tuyến C : y  x3  3x  vng góc với d : y  A B C Câu 67: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  1 x2 D 3 x  x  3x  , biết tiếp tuyến vng góc với đường thẳng d : y  x  ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 11 C y   x  17 3 17 D y   x  ; y   x  3 Câu 68: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x  , biết tiếp tuyến vng góc với đường thẳng d : y   x   y  9 x  26  y  9x   y  9 x   y  x  16 A  B  C  D   y  9 x  236  y  x  26  y  9 x  26  y  x  216 Câu 69: Tìm điểm M có hồnh độ âm đồ thị  C  : y  x3  x  cho 3 tiếp tuyến M vng góc với đường thẳng y   x  3 16  A M  2;0  B M   ;  C M  3; D M  1;    3  8   x3 Câu 70: Số tiếp tuyến  C  : y   x  3x  vng góc với d : y  x  A y  x  , y  x  17 B y   x  , y  x  ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c  : /w t ph :t /t /pw tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc / ww http://www tailieupro.c    h t t p : / / w ww.tailieupro.c http://ww w t a i l i e u p r o c   h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c A B C Câu 71: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  D x 1 biết tiếp tuyến có 2x 1 hệ số góc k  là: A y  3x  B y  3x  y  3x  C y  3x  y  3x  D y  3x y  3x  Câu 72: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  x  , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y  x  12 là: A y  x  15 y  x  17 B y  x  10 C y  x  12 D Cả B C Câu 73: Có phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x4  x2  biết tiếp tuyến vng góc với đường thẳng x  y   A B C D Câu 74: Cho hàm số y  3x  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 3x  y   là: A 3x  y   B 3x  y   C 3x  y   D 3x  y   Câu 75: Gọi k1; k hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x C giao điểm (C) với đường thẳng y  mx  Biết k1  k2  , giá trị tham số m là: A m  B m  C m  D m  Câu 76: Cho hàm số y  x  x  C Đâu phương trình tiếp tuyến (C) qua điểm A 2;1 là: A y  x  B y  10 x  19 C y  3x  D Cả A B Câu 77: Cho hàm số y  x2 C Đâu tiếp tuyến (C) biết tiếp tuyến x2 qua điểm M 5;2 là: ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 A y  x  B y   x  D y  x  C y  x  ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 78: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  3x  biết tiếp tuyến qua điểm M 2; 1 là: A y  x  B y  x  4 C y  x  D y  x  ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 C 02 D 11 B 12 B 21 C 22 D 31 B 32 A 36 A 37 C 46 A 47 A 56 D 57 B 66 C 67 C 76 A 77 B 03 C 13 B 23 D 33 A 38 D 48 C 58 D 68 B 78 D ĐT: 0934286923 04 D 05 A 06 A 14 B 15 A 16 B 24 C 25 C 26 B 34 D 35 D 39 B 40 D 41 A 42 D 49 C 50 C 51 A 52 C 59 C 60 B 61 A 62 C 69 A 70 A 71 B 72 A 07 D 17 A 27 D 43 D 53 A 63 B 73 D 08 D 18 C 28 B 44 D 54 B 64 C 74 C 09 C 19 D 29 D 45 B 55 B 65 B 75 B Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) 10 A 20 B 30 A Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Ta có y '  3x  x Tại x0   y0  x03  3x02   51 Ta có ktt  y '  5  45  tt : y  45  x  5  51  45 x  174 Chọn D ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co h t t p : / /  w w w  t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o   h t t p : / / w w  w  t a i l i e u p r o c o h t t p : / /  w w w  t a i l i e u p r o c o h t t p : /  / w w w t a i l i e u p r o c o http://w w w  t a i l i e u p r o c o   http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://w w w t a i l i e u p r o c   h t t p : / / w w  w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w tailieupro.c  http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc      http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c  h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c  h t t p : / / w w w.tailieupro.c x  Câu 2: ta có y '  x3  x; y '    x   Tại cực đại x0   y0  x04  x02   Ta có ktt  y '   tt : y  Chọn C Câu 3: Ta có y '  x  x   ktt  y '  7  tt : y  7 x  Chọn D Câu 4: Gọi M giao điểm đồ thị với trục hoành suy M 1;0 N 1;0 Ta có y '  x3  x  ktt  y '  y ' 1   tt : y  Chọn A Câu 5: Ta có y '  3x2  x Tại x0  3  y0  x03  3x02   53 Ta có ktt  y ' 3  45  tt : y  45 x   53  45 x  82 Chọn A Câu 6: Ta có y '  x3  8x Tại x0   y0  x04  x   Ta có ktt  y '   tt : y  Chọn D 17 Câu 7: Ta có y '  2x   ktt  y '  17  tt : y  17 x    17 x  10 Chọn D Câu 8: Ta có y '  3x2  x Tại x0  1  y0  x03  3x02   3 Ta có ktt  y ' 1   tt : y  x    9x  Chọn C Câu 9: Ta có y '  x 1 Tại x0  4  y0  x0   x0  23 x    x  Chọn A 9 x 1 Tại x0   y0   x0  Ta có ktt  y ' 4   tt : y  Câu 10: Ta có y '  x 1 2  tt : y  x4   x  Chọn B 25 25 25 25 Câu 11: Ta có y '  4x  8x Tại x0  1  y0  x0  x02   2 Ta có ktt  y '  Ta có ktt  y ' 1   tt : y  x    x  Chọn B Câu 12: Ta có y '  3x2  x  y0  Tiếp tuyến điểm có hồnh độ  x0    Suy phương trình tiếp tuyến y  y ' x0 Chọn B 1   y0    Câu 13: Ta có x0     y ' x0  x0     y '  x  x0  y0  x    x  26 Suy phương trình tiếp tuyến y  y ' x0 x  x0  y0  1 x   x  Chọn B 2  y0  34  4.32   46 Câu 14: Ta có x0     y ' x0  x0  x0  84 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 Suy phương trình tiếp tuyến y  y '  x0  x  x   y0  84  x  3  46  84x  206 Chọn A Câu 15: Giao điểm đồ thị (C) trục tung điểm có hồnh độ ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u h t t p : / /  w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w  t a  i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co   h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o    http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w  w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w.tailieupro.c   h t t p : / / w w w   t a i l  i e u p r o c http://www.tailieupro.c  w  w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c  http://www.tailieupro.c   h t t p : / / w w w  t a i l i  e u p r o c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc h t t p : /  / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w  t a i  l i e u p r o c h t t p : / / w w w.tailieupro.c    http://www t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c  y0  x0     y ' x0  x0  x0  Suy phương trình tiếp tuyến y  y ' x0 x  x0  y0  x    Chọn B x0    y0  x   3 Câu 16: Ta có x0     2  y ' x0   x0  8 Suy phương trình tiếp tuyến y  y ' x0 x  x0  y0   x     x  Chọn  2 A  y0  14  4.12   2 Câu 17: Ta có x0     y ' x0  x0  x0  4 Suy phương trình tiếp tuyến y  y ' x0 x  x0  y0  4 x 1   4 x  Chọn C Câu 18: Tiếp tuyến điểm có hồnh độ -2  y0  2  2   19  x0  2    y ' x0  3x0  x0  24 Suy phương trình tiếp tuyến y  y ' x0 x  x0  y0  24 x   19  x  29 Chọn D Câu 19: Tiếp tuyến điểm có hồnh độ -1  y0  1  1  4  x0  1    y ' x0  3x0  x0  Suy phương trình tiếp tuyến y  y ' x0 x  x0  y0  x    x  Chọn B Câu 20: Tiếp tuyến điểm có hồnh độ  y0  43  3.42   17  x0     y ' x0  x0  x0  24 Suy phương trình tiếp tuyến y  y ' x0 x  x0  y0  24 x   17  24x  79 Chọn C Câu 21: Tiếp tuyến điểm có hồnh độ  y0  13  3.12  2  x0     y ' x0  x0  x0  3 Suy phương trình tiếp tuyến y  y ' x0 x  x0  y0  3 x 1   3 x  Chọn D  y0  24  4.22   Câu 22: Ta có x0     y ' x0  x0  x0  16 Suy phương trình tiếp tuyến y  y ' x0 x  x0  y0  16 x    16 x  31 Chọn D Câu 23: Tiếp tuyến điểm có hoành độ ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017  y0  13  3.1   x0     y '  x0   x0   ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.a tial ii lei u  h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o   h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w   t a i l i e u p r o c o  http://www.tailieupro.co h t t p : / / w  w w  t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w  w w  t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o   http://www.tailieupro.c h t t p : / / w  w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w  w w  t a i l i e u p r o c      http://w w w   t a i l i e u p r o c   h t t  p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c  t a  i  l i e u p r o c http://w w w     t ph :t /t /pw: /w tw a i lt iae i ul ip e ruo o mc  / w w  p   c r o     : /  / w  http w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w  t  a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Suy phương trình tiếp tuyến y  y ' x0 x  x0  y0  x 1   x  Chọn C Câu 24: Ta có y '  f ' x   2x  Suy phương trình tiếp tuyến A 1; : y  f ' x    y  3 x    3x  Chọn C Câu 25: Ta có y  f x  3x   f' x  x 1 x 1 3  Hệ số góc tiếp tuyến cần tìm là: k  f '    Chọn B 2 Câu 26: Ta có y  f x  x  3x   f ' x  3x  y 1 x  Phương trình tiếp tuyến cần tìm là: y  f ' x   f  3x  Chỉ có đáp án D thỏa Chọn D Câu 27: Ta có y  f x  x  x   f ' x  x3  x y  x  x   13  x   x  2 Dễ thấy tiếp tuyến qua điểm 2;13 2;13 có hệ số góc khác nên chúng phân biệt Vậy có tiếp tuyến thỏa yêu cầu Chọn B 2x 1 x x2 Hệ số góc tiếp tuyến thỏa yêu cầu: k  f ' 2   Chọn D Câu 29: Ta có y  f x  x  x  f ' x  3x  Câu 28: Ta có y  f x  ln  x  x  f ' x  Phương trình tiếp tuyến M: y  f ' x   f  x  Chọn A Câu 30: Ta có y  f x  x3  3x   f ' x  3x   f " x  x y " x0   x0  Phương trình tiếp tuyến cần tìm là: y  f ' x   f  x  Chọn B Câu 31: PTHĐGĐ (C)  : x3  3x   x   x  Ta có y  f x  x3  3x   f ' x  3x  Phương trình tiếp tuyến cần tìm là: y  f ' x   f  x  Chọn A Câu 32: Ta có y  f x  x3  3x   f ' x  x  x Gọi M m, f m Phương trình tiếp tuyến M  : y  f ' m x  m  f m  cắt trục tung điểm có tung độ hay:  f ' m  m  f m  4m3  3m2    m  1  f m  m  5 Chọn A Câu 33: A 1;0  C   14  4m 12   m   y  f x  x  x   f ' x  x3  x Giao điểm (C) với trục tung điểm 0;3 Phương trình tiếp tuyến cần tìm: y '  f ' x    Chọn D Câu 34: Ta có A 1;0    C    14  12  2m2   m2   y  f  x   x  x   f '  x   x3  x ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017  x2  x      x  1 x  ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c PTHĐGD (C) với trục hoành: x  x     Dễ thấy hệ số góc tiếp tuyến (C) giao điểm (C) với trục hoành khác nên tiếp tuyến phân biệt Vậy có tất tiếp tuyến thỏa mãn Chọn D ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017  x0   x0  ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w w  w ww t.at ial ii lei u h t t p : / / w  w w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co   h t t p : / / w  w w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co   http://w   w w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co   http://w ww.tailieupro.co   http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w ww.tailieupro.c  http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c t ph :t /t /pw: /w/  w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 36: Ta có y '  3x  x Tại y0  10  x03  3x02  10  10   Tại x0   ktt  y '   tt : y  10 Tại x0   ktt  y '   tt : y  9x  17 Chọn A  x0   x0  Câu 37: Ta có: y '  3x2  x Tại y0   x03  3x02     Tại x0   ktt  y '   tt : y  Tại x0   ktt  y '   tt : y  9x  19 Chọn C  x0   x0  Câu 38: Ta có y '  3x2  x Tại y0   x03  3x02     Tại x0   ktt  y '   tt : y  Tại x0   ktt  y '   tt : y  9x  18 Chọn D  x0   x0  Câu 39: Ta có y '  3x2  x Tại y0   x03  3x02     Tại x0   ktt  y '   tt : y  Tại x0   ktt  y '   tt : y  9x  26 Chọn B  x0   x0  Câu 40: Ta có y '  3x2  x Tại y0   x03  3x02     Tại x0   ktt  y '   tt : y  Tại x0   ktt  y '   tt : y  9x  20 Chọn D   a3 Câu 41: Ta có y '  x2  x  Gọi M  a;  2a  3a  1 tọa độ tiếp điểm   Ta có ktt  kd  y ' a  1  a  4a   1  a   M  2;   3 11 Chọn A Câu 42: Ta có y '  4 x3  x Gọi M a; a  a tọa độ tiếp điểm Do phương trình tiếp tuyến y   x  Ta có ktt  kd  y ' a   4a3  2a   a  1 Do có tiếp tuyến Chọn D Câu 43: Ta có y '  4 x3  x Gọi M a; a  a  tọa độ tiếp điểm Ta có ktt  kd  y ' a  6  4a3  2a  6  a   M 1;  tt : y  6 x  10 Chọn D Câu 44: Ta có y '  3 x 1 nên không tồn tiếp tuyến có hệ số góc dương Chọn D   a3 Câu 45: Ta có y '  x2  x  Gọi M  a;  2a  3a  1 tọa độ tiếp điểm    a  1 a  Ta có ktt  kd  y ' a   a  4a    a  4a     Do tiếp tuyến song song với d Chọn B ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 2 Gọi M  a; a 1   tọa độ tiếp điểm a 1  ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w w  w w w t.at ia l ii lei u w t a i l i e u p r o c o http://w w   h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o   http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c    http://www.tailieupro.c   h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c   h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c   h t t p : / / w ww.tailieupro.c  http://www.tailieupro.c  t ph :t /t /pw: /w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc / ww h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c   h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c Câu 46: Ta có y '  x 1 Ta có ktt  kd  y ' a  2   2 a 1 a   2  a     a  - với a   M 0; 1  PTTT : y  2 x  (loại) - với a   M 2;3  PTTT : y  2 x    2x  (thỏa mãn đk song song) Chọn A Câu 47: Gọi A x0 ; y0 tiếp điểm Ta có: y '  4 x3  x Do tiếp tuyến song song với d nên ktt  kd  6 Khi 4 x03  x0  6  x0   y0  PTTH là: y  6 x    6 x  10 Chọn A Câu 48: Gọi A x0 ; y0 tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên ktt  kd   4 x03  x0   x0  1  y0  Khi PTTT là: y  x  Chọn C Câu 49: Gọi A x0 ; y0 tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên ktt  kd   x0  4; y0   3 2  y ' x0       x0     4 x0   x  0; y   3 13 x   hay y   x  Với x0  4; y0  ta có PTTT là: y  4 3 x   hay y   x  Chọn C Với x0  0; y0  ta có PTTT là: y  4 x   y  3  3   Câu 50: Gọi A x0 ; y0 tiếp điểm Giải y '  x2  x   y  1 Với x  3; y  ta có PTTT là: y  3 x   hay y  3x+14 Với x  1; y  1 ta có PTTT là: y  3 x   hay y  3x  Chọn C Câu 51: Gọi A x0 ; y0 tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên ktt  kd   x0  4; y0   Khi  y ' x0   x  x0      x0  0; y0  7 29 Với x0  4; y0  ta có PTTT y  x    3x  3 y  x  Với x0  0; y0  ta có PTTT Vậy có tiếp tuyến thỏa mãn YCBT Chọn A Câu 52: Gọi A x0 ; y0 tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên ktt  kd  2  y ' x0  2  2 x0   x0  2; y0   2    x0  0; y0  1 Với x0  2; y0  ta có PTTT là: y  2 x   hay y  2 x  ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 Với x0  1; y0  1 ta có PTTT là: y  2 x   d (loại) Chọn C Câu 53: Gọi A  x0 ; y0  tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w  w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w  w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : /  / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p :  / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c   http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c ktt  kd  Khi y ' x0  4x 30  x0   x0  1 Do PTTT là: y  x    x  10 Chọn A Câu 54: Gọi A x0 ; y0 tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên ktt  kd  3  y ' x0  3  3 x0   x0  2; y0   3    x0  0; y0  1 Với x0  2; y0  ta có PTTT là: y  3 x   hay y  3x  11 Với x0  0; y0  1 ta có PTTT là: y  3x   d (loại) Chọn B Câu 55: Gọi A x0 ; y0 tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên ktt  kd  Khi y ' x0  4 x03  x0   x0  1 Do PTTT y  x    x  10 Chọn B Câu 56: Gọi A x0 ; y0 tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên ktt  kd  1 Khi y ' x0  x02  x0   1  x0  Do PTTT là: 11   x  Do số tiếp tuyến thỏa mãn YCBT Chọn D Câu 57: Gọi A x0 ; y0 tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên y  x x   ktt  kd   x0  4; y0   Khi  y ' x0   x  x0      x0  0; y0  7 29 Với x0  4; y0  ta có PTTT y  x    3x  3 Với x0  0; y0  ta có PTTT y  3x  Chọn B Câu 58: Tiếp tuyến d '/ / d : y  8x   d ' : y  8x  m m  ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm  x3 m   x  x   m  11 x     x  3x   x  m  thỏa mãn m    3  m   97  x2  x     x  1     x  3 Chọn D Câu 59: Tiếp tuyến d '/ / d : y  2 x  2016  d ' : y  2x  m m  2016 ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm 2x  m  x   2x   2 x  m 4x 1   m   4x 1   x   thỏa mãn m  2016 Chọn C  m2       2  x   x   ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 Câu 60: Tiếp tuyến d '/ / d : y  x   d ' : y  x  m  m  1 ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w  w w  t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.c  h t t p : / / w  w w t a i l i e u p ro.c  http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c  x  x  x  m m  x  x  x   m  4 thỏa mãn m  1 Chọn B   x  4 x  x   Câu 61: Tiếp tuyến d' có hệ số góc k  12  d ' : y  12 x  m ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm m  x3  3x  12 x   m  12  2 x  3x   12 x  m Chọn A    x  1   m 15   6 x  x  12   x   Câu 62: Tiếp tuyến d '/ / d : y  3x   d ' : y  3x  m m  1 ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm 2x 1   2x 1 m  3x  x   x   3x  m  m  1      x0  m  11    3   x    x  Kết hợp với m  1 ta m  11 thỏa mãn Chọn B  x 1  Câu 63: Ta có M  H  M  x0 ;  , x0   x0   Tiếp tuyến d '  d : y  x  2007  d ' có hệ số góc -1 Do y ' x0  1 hay  x0   M 1; 1  x0   1   thỏa mãn x0    Chọn  M 5;3  x0  C x Câu 64: Tiếp tuyến d '  d : y     d ' : y  8x  m ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm  x3 m   x  x   m  11 x     x  3x   x  m  Chọn B   3  m   97  x2  x     x  1    x   x Câu 65: Tiếp tuyến d '  d : y     d ' : x  m ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm m  x3  3x  x  m    x  3x   x  m Chọn C    m  1    m  26 3x  x  m   Câu 66: Tiếp tuyến d '  d : y  x   d ' : y   x  m ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm  x3  x3 2  x  x    x  m 11  m   2x  4x    m  Chọn C 3   x  x   1  x   x Câu 67: Tiếp tuyến d '  d : y     d ' : 9x  m ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 m  x3  3x  x   x3  3x   9x  m m      x  1    m  26 3x  x    x  Câu 68: y  f  x   x3  x   y '  f '  x   x  Tiếp tuyến M vuông góc 3 với đường thẳng y   x  f '  xM       1 xM    xM  2 Chọn A 3  3 x Câu 69: y  f  x    x  3x   f '  x   x  x  3 Gọi M  xM ; f  xM    f '  xM  1  1  xM  Chọn A ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w  w t a i l i e u p r o c o   h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / /  w w w   t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c h t t p  : /  / w w w  t a i l i e u p r o c h t t p : /  / w w w t a i l i e u p r o c  h t t p : / / w w w tailieupro.c   h t t p : / / w w w  t  a i l i e u p r o c h t t p : / / w w  w t a i l i e u p r o c  w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w       t ph :t /t /pw: /w/ w w t w a i lt iaei ul iperuop cr oo mc   h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c           http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c   h t t p :  / / w w w  t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c Câu 70: f x  x 1  f' x  2x 1 2x 1 Gọi M xM ; yM tiếp điểm f ' xM  xM  x  k 3  M  xM  1 Phương trình tiếp tuyến là: y  3x  y  3x  Chọn B Câu 71: y  f x  x3  x   f ' x  3x  Gọi M xM ; yM tiếp điểm f ' xM   xM  2 Phương trình tiếp tuyến là: y  x  15 y  x  17 Chọn A Câu 72: y  f x  x  4x   f ' x  4x  8x  xM  1  1 Gọi M xM ; yM tiếp điểm f ' xM      1    Chọn D  4 xM   Câu 73: y  f x  3x   f ' x  3x  Gọi M xM ; yM tiếp điểm f ' xM   xM  3x Phương trình tiếp tuyến M là: y  x  xM  yM   Chọn C 2 2 Câu 74: y  f x  x  x  f ' x  x  Gọi x1 , x2 hoành độ tiếp điểm tiếp tuyến có hệ số k1; k PTHĐGĐ: x  x  m    x1  x2  m  k1  k2   f ' x1  f ' x2  x1  x2   m     m  Chọn B Câu 75: y  f x  x3  x   f ' x  3x  Gọi M xM ; yM tiếp điểm Phương trình tiếp tuyến M  : y  f ' xM x  xM  f xM A 2;1     f ' xM  xM  f xM  3xM2  2  xM  xM3  xM   x   xM3  3xM2     Viết phương trình tiếp tuyến thỏa mãn Chọn x    A Câu 76: y  f x  ĐT: 0934286923 x2 4  f' x  x2 x2 Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ có thêm QUỐC nhiều tài liệu hay thú vị ;) CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI để THPT GIA 2016 - 2017 Gọi A  a, f  a   tiếp điểm Phương trình tiếp tuyến A là: / w  w  w at ial ii lei u ep u rpor oc oc m o thttpt :p/ :/ /w w w t h t t p : / / w w w   t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c o  h t t p : / / w ww.tailieupro.co    h t t p : / / w w  w  . t a i l i e u p r o c o  h t t p : / / w w w.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c : y  f ' a xa  f a M 5;     f ' a  a  f a  4 a2  2a  a2 4a2  a4 a2 a2 Phương trình tiếp tuyến thỏa mãn là: y   x  Chọn B Câu 77: y  f x  3x   f ' x  Gọi A a, f a 3x  tiếp điểm Phương trình tiếp tuyến A là: : y  f ' a xa  f a M 2; 1    1  f ' a 2  a  f a  2  a  3a  2 3a  10  3a  3a   3a     3a    a  2 3a  Vậy phương trình tiếp tuyến thỏa mãn là: y  x  Chọn D  1  ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ... án 1-A 2-A 3-C 4-D 5-B 6-C 7-C 8-D 9-C 10-C 11-A 12-C 13-D 14-B 15-A 16-C 17-B 18-B 19-C 20-A 21-C 22-D 23-C 24-A 25-C 26-B 27-B 28-A 29-D 30-A 31-B 32-D 33-B 34-C 35-C 36-A 37-B 38-A 39-C 40-D... 37-B 38-A 39-C 40-D 41-C 42-C 43-B 44-D 45-C 46-C 47-B 48-D 49-A 50-C 51-C 52-A 53-A 54-B 55-D 56-B 57-B 58-B 59-D 60-A Hướng dẫn giải 2x  Câu 1: Cho hàm số y  Đạo hàm hàm số : x 1 1 A y '... http://www.tailieupro.c CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA ĐẦY ĐỦ CÁC CHỦ ĐỀ VẤN ĐỀ 0: ÔN TẬP ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ 2x  Đạo hàm hàm số : x 1 1 B y '  C y '  2 x 1 x 1 Câu 1: Cho hàm số y  A y
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có lời giải chi tiết, Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay