Bài tập giải tích chương 1

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 21:04

Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ii lei u eI p u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w wBÀIw wTẬPw GIẢI t.atTÍCH ial CHƯƠNG http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co h t t p : / / w  w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a  i l i e u  p r o c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c t ph :t /t /p w: /w/ w w t w a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Gv Nguyễn Ngọc Tân   là:   Câu Giá trị nhỏ hàm số y  sin x  x đoạn  0; A  5  B  5  C   D 5  x2  Câu Cho hàm số y  Giá trị m để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là: x  mx  m A m  1 B m  2 C m  0;m  D m  1; m  Câu Giá trị nhỏ hàm số y  x  x  16 x  1;3 là: A 3 B.0 C 6 D.Hàm số khơng có giá trị nhỏ 1;3 Câu Cho hàm số f ( x ) có đồ thị hình vẽ y Khẳng định sau đúng? A.Hàm số đồng biến ;1  1;  B Hàm số đồng biến ;1 C.Hàm số đồng biến R D.Hàm số nghịch biến R Câu Cho (C): y  O I x x2 Gọi M ( x; y )  (C ) , d1 ; d khoảng cách từ điểm M đến hai tiệm cận x2 (C).Khi tích d1.d bằng: A.2 B.6 C.4 D.3 Câu Phương trình x  x    m  có nhiều nghiệm giá trị m là: A m  0;1 B m  0;1 C m  0;1 Câu Tiệm cận đồ thị hàm số y  A y  0; x  1; x  Câu Cho Cm : y  giá trị m là: A m  1; x 1 là: x  3x  2 B x  1; x  C y  B m  1; C m  1; D m  1; x 3 với đường thẳng (d ) : y  2 x  là: 2 x B A(3;0) C C (0;3) Câu 10 Số đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A.3 D x  m 1 x  mx  đồ thị hàm số có điểm cực tiểu mà khơng có điểm cực đại 2 Câu Tọa độ giao điểm (C): y  A B (1; ) D m  0;1 B.0 C.2 D D (3;1) 3x   x  là: 2x  D.1 TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Trang Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a  i l  i  e u p r o c o http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc h t t p : / / w w w t  a  i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t  a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Gv Nguyễn Ngọc Tân Câu 11 Phát biểu sau đúng: I.Hàm số y  f ( x ) đạt cực đại x0 đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm qua x0 II.Hàm số y  f ( x ) đạt cực trị x0 x0 nghiệm đạo hàm III.Nếu f '( x0 )  f ''( x0 )  x0 điểm cực trị hàm số y  f ( x ) cho IV.Nếu f '( x0 )  f ''( x0 )  hàm số đạt cực đại x0 A.II IV B.III IV C.I III D.I IV Câu 12 Phương trình x  3x   m  có nhiều hai nghiệm giá trị m là: A m  3; m  B m  3 C m  D m  ; 3  1;  Câu 13 Hàm số y  A m  x  mx  x  m  có hai cực trị x1 ; x2 thỏa x12  x22  giá trị m là; B m  C m  D m  1 Câu 14 Hàm số y  x3  x  x  có phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị là: A y  x  B y  x  C y  2 x  D y  2 x  Câu 15 Hàm số y  A.3 C.2 x5 x3   có điểm cực trị? B.1 D.4 Câu 16 Đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số y  A y  x  B y  x  C.Khơng tồn hàm số khơng có cực trị D y  2 x  Câu 17 Cho (C) y  x2  x  là: x 1 2x 1 Tiếp tuyến (C) vuông với đường thẳng x  y   có phương x 1 trình là: A x  y  13  0; x  y   C y   x  11 1 ;y  x 3 11 ;y  x 3 D y   x  B y   x  Câu 18 Đồ thị hàm số y  x3  x  (4  k ) x cắt trục hoành ba điểm phân biệt giá trụ k là: A k  ; B k  0;  \ C k  0; D k  0;  Câu 19 Cho (C): y  x  3x  Tiếp tuyến (C) song song với đường thẳng x  y  24  có phương trình là: A y  x  C y  x  B y  x  8; y  x  24 D y  x  24 TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Trang Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o  http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p  r  o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c         h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Gv Nguyễn Ngọc Tân Câu 20 Đồ thị sau hàm số nào? y A y  x  6x  9x  4 B y  x  6x  9x  C y  x  6x  9x D y  x  6x  9x  O x Câu 21 Hàm số y   x  (3  m) x  (2m  1) x  giảm R giá trị m là: A   m   B   m C m   D m   mx  10m  đồng biến khoảng mà xác định giá trị m là: xm A m  m  B m  ;1 C m  1;9 D m  m  Câu 22 Hàm số y  Câu 23 Hàm số y  x  x  x  10 Khẳng định sau sai? A.Nếu thương trình y '  vơ nghiệm hàm số khơng đơn điệu B.Hàm số đồng biến khoảng ;  C.Hàm số khơng có cực trị D.Đồ thị hàm số cho cắt trục Ox điểm Câu 24 Cho (C): y   A m  4 Giá trị m để đường thẳng (d): y  m không cắt đồ thị (C) là: x2 B m  2 C m  D m  Câu 25 Cho hàm số f ( x)   x  x  x  Kết luận sau sai? A.Tổng hai giá trị cực trị B.Đạo hàm cấp hai f "( x)  6( x  2) C.Hàm số có hai cực trị D.Hàm số nghịch biến khoảng ;1 ; 3;  2x  tiếp xúc với đường thẳng (d): y  x  m giá trị m là; x2 B m  2; m  10 C m  2; m  10 D m  2; m  10 Câu 26 Đồ thị hàm số y  A m  2; m  10 Câu 27 Hàm số y  mx  (m  9) x  10 Hàm số có ba cực trị giá trị m là: A m  3 B  m  Câu 28 Hàm số y  A m  2; mx  nghịch biến khoảng 1;  giá trị m là: xm B m  1; Câu 29 Giá trị nhỏ hàm số y  x  A  2 C  m  D m  3;0  m  B 2 C m  2; D 1;1 khoảng 1;  : x 1 C  2 D 2 TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Trang Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w  t  a i l i e u p r o c o  http://www.tailieupro.co h t t p : / / w  w w t a i l i e u p r o c     http://w w w t a i l i e u p r o c     http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Gv Nguyễn Ngọc Tân Câu 30 Đồ thị hàm số y  A B(0;0) x4 x3 có điểm cực tiểu là:  1  3  B C  1;  C A  1;   12   4  x2  x  có đường tiệm cận? x  2mx  m  A.0 B.2 3 4   D D  1;   Câu 31 Đồ thị hàm số y  C.1 D.3 Câu 32 Phương trình x  x   2m  có nhiều ba nghiệm giá trị m là; A m  B m    1 C m   ;   1;   D  m 1 Câu 33 Hàm số y  x Phát biểu sau sai? A.Giá tị cực tiểu hàm số C.Hàm số nghịch biến ; đồng biến 0;  B.Hàm số đạt cực tiểu x  D.Hàm số có đạo hàm x  Câu 34 Cho hàm số y   x Phát biểu sau đúng? A.Hàm số nghịch biến 0;3 B.Hàm số khơng có khoảng đơn điệu C.Hàm số liên tục 0;3 nghịch biến đoạn 0;3 D.Hàm số đồng biến 3;  0;3 TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Trang ... vuông với đường thẳng x  y   có phương x 1 trình là: A x  y  13  0; x  y   C y   x  11 1 ;y  x 3 11 ;y  x 3 D y   x  B y   x  Câu 18 Đồ thị hàm số y  x3  x  (4  k ) x... có điểm cực tiểu là:  1  3  B C  1;  C A  1;   12   4  x2  x  có đường tiệm cận? x  2mx  m  A.0 B.2 3 4   D D  1;   Câu 31 Đồ thị hàm số y  C .1 D.3 Câu 32 Phương trình... Câu 21 Hàm số y   x  (3  m) x  (2m  1) x  giảm R giá trị m là: A   m   B   m C m   D m   mx  10 m  đồng biến khoảng mà xác định giá trị m là: xm A m  m  B m   ;1 C m  1; 9
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập giải tích chương 1, Bài tập giải tích chương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay