40 CÂU HÀM SÔ

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 21:04

Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) ÔN TẬP CHƯƠNG – GIẢI TÍCH 12 – NGUYỄN THANH SANG ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o    http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co  h t t p : / / w ww.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c   h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c t ph :t /t /pw: /w w t a i l i e u p r o c o m / w w t a i l i e u p r o c   h t  t p : / / w w w t a i l i e u p r o c  : / / w w   w . t a i l i e u p r o c h t t  p   h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c    http://www.tailieupro.c CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Cho hàm số y  x  3x  3x  , mệnh đề sau đúng? a) Hàm số nghịch biến; b) Hàm số đồng biến; c) Hàm số đạt cực đại x  ; d) Hàm số đạt cực tiểu x  Câu 2: Cho hàm số y  f x  a.x  bx  cx  d a  GHI CHÚ Khẳng định sau sai ? a) Đồ thị hàm số cắt trục hồnh b) Hàm số ln có cực trị c) lim f (x )   x  d) Đồ thị hàm số ln có tâm đối xứng Câu 3: Khẳng định sau hàm số y  x  4x  a) Đạt cực tiểu x = b) Có cực đại cực tiểu c) Có cực đại khơng có cực tiểu d) Khơng có cực trị Câu 4: Cho hàm số C : y  x  6x  9x  Chọn phát biểu sai: a) Hàm số đạt giá trị cực đại b) Đồ thị hàm số C cắt đường thẳng d : y  điểm c) Hàm số đạt cực tiểu x  d) lim f (x )   x  Câu 5: Cho hàm số C : y  x  4x  Chọn phát biểu sai: a) Hàm số đạt giá trị cực đại x  b) Đồ thị hàm số C cắt trục hoành điểm phân biệt c) Hàm số có cực trị d) Đồ thị hàm số C cắt đường thẳng d : y  điểm 2x  Cho phát biểu sau: x 1 Hàm số nghịch biến  Câu 6: Cho hàm số C : y  Hàm số có phương trình đường tiệm cận Đồ thị hàm số C cắt trục hồnh điểm Hàm số có cực trị Chọn phát biểu đúng: a) , b) , c) , d) , Câu 7: Cho hàm số C : y  x  4x  Cho phát biểu sau: Hàm số đạt giá trị lớn Đồ thị hàm số C nhận trục tung làm trục đối xứng Đồ thị hàm số C có tiếp tuyến song song với trục TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) hồnh 4 Hàm số có hai cực tiểu cực đại ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u    w  w   t  a  i l i e u p r o c o h t t p  : / / w   h t t  p : / / w w w t a i l i e u p r o c o  : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p  h t t p  : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t  p : / / w w w t a  i l i e u p r o c o h t t  p : / / w w w t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c  h t t p : / / w ww.tailieupro.c h t  t p : / / w w w t a i l i e u p r o c   t a i l i e u p r o c h t t p : /  / w w w http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc  h t  t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p :  /  / w w   w . t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c Chọn phát biểu đúng: a) , b) , c) , d) , Câu 8: Cho hàm số C : y  x  3x  Cho phát biểu sau: Đồ thị hàm số nhận điểm uốn làm tâm đối xứng Hàm số có hệ số góc tiếp tuyến nhỏ Hàm số đạt giá trị nhỏ 3 Hàm số đạt giá trị lớn Chọn số phát biểu đúng: a) b) c) d) Câu 9: Cho hàm số C : y  x  3x  Cho phát biểu sau: Hàm số đồng biến khoảng ; 1 , 1;  Hàm số đạt cực đại điểm có hồnh độ 1 Hàm số đạt giá trị cực đại 4 Đồ thị hàm số C căt đường thẳng y  điểm phân biệt, có điểm có hồnh độ dương Chọn số phát biểu đúng: a) b) c) d) Câu 10: Cho hàm số C : y  Cho phát biểu sau: x 1 Hàm số có tiệm cận x  Hàm số giảm khoảng xác đinh Đồ thị hàm số có tâm đối xứng I 1; Đồ thị hàm số C có điểm có tọa độ nguyên Chọn số phát biểu đúng: a) b) c) d) 4 Câu 11: Cho hàm số C : y  x  2x  Cho phát biểu sau: Giá trị nhỏ hàm số với giá trị cực tiểu hàm số Đồ thị hàm số cắt đường thẳng d : y   cắt điểm phân biệt Đồ thị hàm số có tiếp tuyến song song với Ox Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm phân biệt Chọn phát biểu đúng: a) , b) , c) , d) , Câu 12: Gọi m n giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số C : y  x  3x  đoạn 2;1 Tích m n bằng: TỐN HỌC BẮC – TRUNG – NAM Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) c) 64 d) x Câu 13: Cho hàm số C  : y  Phương trình tiếp tuyến  2x hàm số C  giao điểm C  đường thẳng a) b) 16 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co   h t t p : / / w ww.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o http://ww w.tailieupro.c   http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c  http://www  t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://w  t a i l i e u p r o c  w  w  http://www.tailieupro.c d : 3y   : 49 x 9 c) y  9x  a) y  b) y  49x  d) Không tồn pt tiếp tuyến Câu 14: Tìm m để hàm số y  x  m  x  m  có cực trị a) m  2 b) m  2 c) m  d) m  2 2x  Câu 15: Cho hàm số C : y  Phương trình tiếp 1x tuyến hàm số C vng góc với đường thẳng d : x  3y   a) y  3x  c) y  3x  0: b) y  3x  11 d) a b x 1 Với giá trị m x  m2 giá trị lớn hàm số C đoạn 2;5 a) m  1 b) m  2 c) m  3 d) m  Câu 17: Tìm m để hàm sồ y  x  3mx  m có hai điểm cực trị: a) m  b) m  c) m   d) m  Câu 18: Tìm m để hàm sồ y  x  2m  x  m có Câu 16: Cho hàm số C : y  cực đại: a) m  b) m  c) m  d) m  1 Câu 19: Tìm m để hàm sồ y  x  x  m  x  có cực trị 9 a) m  b) m  c) m  d) m   4 x  mx  Câu 20: Tìm m để hàm sồ y  đạt cực đại x m x 2 a) m  3 b) m  1 c) m  3  m  1 d) m  3  m  Câu 21: Cho hàm số y  x  3x  đạt giá trị nhỏ 1;  x giá trị nào: a) x  b) x  c) x  d) x  Câu 22: Tổng giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x  2x  đoạn  0; 3 là: a) b) 13 c) 17 d) 12 Câu 23: Hàm số y  mx  2m  x  m  x  đồng biến  với giá trị m là: TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) a) m   b) m  c) m  d) m   mx  Cau 24: Hàm số y  nghịch biến khoảng x m xác định giá trị m là: a) m  b) m  1 c) 1  m  d) 1  m  Câu 25: Hàm số y  mx  sin x đồng biến tập số thực giá trị m là: a) m  b) m  1 c) m   d) 1  m  1 Câu 26: Cho phương trình x  3x  x  m  Giá trị m để phương trình có nghiệm phân biệt là: a)  m  b) m  c)  m  d) m 2 Câu 27: Cho hàm số y  x  5m  8 x  m  đạt ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c cực đại x  khi: a) m  2 b) m  1 c) m  d) m  Câu 28: Hàm số y  x  3m  x  5m  có cực trị khi: a) m   b) m   c) m  d) m  Câu 29: Cho hàm số y  x  2m  1 x  4x  m  Với giá trị m đồ thị hàm số qua điểm A 1; 0 : a) m   b) m  1 c) m  d) m  Câu 30: Đồ thị hàm số y  x  2x  3m  1 x cắt trục hoành điểm phân biệt khi: a) m  b) m  3 c) m  , m  Câu 31: Tìm m để đồ thị C  : y  3 d) m  , m  x 1 cắt đường thẳng x 1 y  m x điểm phân biệt là: a) m  8 b) m  c) m   Câu 32: Đồ thị hàm số y  d) m   mx  nhận điểm I 2; 2 tâm 2x  m đối xứng giá trị m là: a) m2 b) m  2 Câu 33: Đồ thị hàm số y  c) m 4 x2  x 1 5x  2x  d) m   có đường tiệm cận: a) b) c) d) Câu 34: Các khoảng đồng biến hàm số y  x  3x  là: Chọn câu trả lời a) ; 0 va 2;  b) 0;2 c)  0;2 d)  Câu 35: Hàm số y  x  3x  mx đạt cực tiểu x = khi: a) m  b)  m   m  c) d) m  Câu 36: Kết luận giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x  x ? a) Hàm số có giá trị lớn có giá trị nhỏ nhất; TỐN HỌC BẮC – TRUNG – NAM Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) b) Hàm số có giá trị nhỏ khơng có giá trị lớn nhất; c) Hàm số có giá trị lớn khơng có giá trị nhỏ nhất; d) Hàm số khơng có giá trị lớn nhỏ ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 37: Cho hàm số y   x  4x  5x  17 Phương trình y' có hai nghiệm x 1, x Khi x1 x  ? a) b) c)  d)  Câu 38: Hàm số y  x  mx  (m  6)x  (2m  1) khơng có cực trị khi: m  a)   m  2 b) 2  m   m  2 c)  d) 2  m  m  Câu 39: Giá trị nhỏ hàm số f ( x)  x  nửa x khoảng (0; 4] là: a) b) c)  d)  2 Câu 40: Hàm số y  x  mx  m   x  đạt cực trị khi:  m  a)  m  Câu Câu Câu Câu   m2 b)  c)  m  m  1 a 11 d 21 a 31 c b 12 c 22 d 32 c a 13 c 23 d 33 c d) m  Trả lời trắc nghiệm a d b 14 15 16 b a c 24 25 26 d a d 34 35 36 b a a a 17 d 27 c 37 a a 18 b 28 d 38 b TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) d 19 c 29 c 39 d 10 b 20 a 30 c 40 b ...  m  Câu 39: Giá trị nhỏ hàm số f ( x)  x  nửa x khoảng (0; 4] là: a) b) c)  d)  2 Câu 40: Hàm số y  x  mx  m   x  đạt cực trị khi:  m  a)  m  Câu Câu Câu Câu  ... a) b) c) d) Câu 9: Cho hàm số C : y  x  3x  Cho phát biểu sau: Hàm số đồng biến khoảng ; 1 , 1;  Hàm số đạt cực đại điểm có hồnh độ 1 Hàm số đạt giá trị cực đại 4 Đồ thị hàm số C căt... biểu đúng: a) b) c) d) Câu 10: Cho hàm số C : y  Cho phát biểu sau: x 1 Hàm số có tiệm cận x  Hàm số giảm khoảng xác đinh Đồ thị hàm số có tâm đối xứng I 1; Đồ thị hàm số C có điểm có tọa
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 CÂU HÀM SÔ, 40 CÂU HÀM SÔ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay