Nghiên cứu về hoạt động trong thiết kế đô thị

47 49 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 20:57

Các hoạt động trong kiến tạo nơi chốn và thiết kế đô thị. Có những khái niệm, tính chất, phân loại: khu phố, công viên, quảng trường, đường phố. Ảnh hưởng của Thiết kế đô thị đến hoạt động và nghiên cứu tại địa điểm cụ thể là đường Bùi Viện TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM KHOA: QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BỘ MÔN: THIẾT KẾ ĐÔ THỊ ACTIVITY HO CHI MINH CITY, December 13 GROUP : NGUYỄN THỊ MAI NGUYÊN BÙI THỊ NGỌC CHINH TRƯƠNG THỊ LAN ANH NGUYỄN THÀNH LONG NGUYỄN ĐẶNG BÍCH TRÂM NGUYỄN NGỌC XUÂN MỤC LỤC A MỞ ĐẦU 2-6 I KHÁI NIỆM II TÍNH CHẤT III PHÂN LOẠI B NỘI DUNG 7-46 I HOẠT ĐỘNG TRONG ĐÔ THỊ KHU PHỐ CÔNG VIÊN 13 QUẢNG TRƢỜNG 23 ĐƢỜNG PHỐ 28 II THIẾT KẾ ĐÔ THỊ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG – ĐƢỜNG BÙI VIỆN 32 GIỚI THIỆU 32 HOẠT ĐỘNG Ở BÙI VIỆN 33 CÁC PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 38 A MỞ ĐẦU I KHÁI NIỆM Trên lĩnh vực: - Sinh lý học: hoạt động tiêu hao lƣợng, thần kinh, bắp ngƣời vật tác động vào thực khách quan nhằm thoả mãn nhu cầu - Tâm lý học: hoạt động phƣơng thức tồn ngƣời, tác động cách tích cực ngƣời với thực, thiiết lập mối quan hệ ngƣời với giới khách quan - Triết học: hoạt động mối quan hệ tác động qua lại ngƣời giới (khách thể) để tạo sản phẩm cà phía giới ngƣời (chủ thể) Trong trình hoạt động ngƣời tạo tâm lý mình, hay nói cách khác tâm lý ý thức, nhân cách đƣợc bộc lộ - Xét phƣơng diện khác, hoạt động diễn tả tính chất sơi vật, việc Trong quy hoạch thị: - Hoạt động tồn tác động qua lại ngƣời với môi trƣờng đô thị (bao gồm vật, tƣợng tự nhiên, kinh tế, xã hội,…), nhằm tạo sản phẩm vật chất, tinh thần, có ý nghĩa phía ngƣời môi trƣờng xung quanh  Một đô thị khơng có hoạt động đồng nghĩa với việc thị chết, khơng tồn Hoạt động tạo nên sắc riêng cho đô thị, thị nhiều hoạt động phát triểnvà mang lại lợi ích cho ngƣời II TÍNH CHẤT Hoạt động có tính chuỗi: - Gồm hoạt động có tính chất đặc trƣng có gắn kết với nhau, hoạt động nối tiếp hoạt động tạo thành chuỗi - Ví dụ: Trong thị, phƣơng tiện hoạt động di chuyển lƣu thông phƣơng tiện giao thông tạo thành chuỗi; Hoạt động cửa hàng bán thức ăn nhanh nhãn hiệu tạo nên chuỗi cửa hàng Hoạt động có tính đa dạng: - Trong đô thị hoạt động đa dạng, phong phú, đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động ngƣời - Ví dụ: Hoạt động lại, vui chơi, ăn uống, Hoạt động có tính liên tục: - Các hoạt động đô thị nối tiếp liên tục không ngừng nghỉ - Ví dụ: ngƣời ngủ dậy  ăn uống  làm việc, học tập  ăn uống  ngủ  liên tục theo chu kì; Sáng: cửa hàng bán đồ ăn sáng hoạt động, trƣa: cửa hàng cơm trƣa, tối: cửa hàng ăn vặt ăn nhẹ, khuya: cửa hàng ăn khuya quán nhậu, Hoạt động có tính hệ thống: - Một hoạt động bao gồm nhiều hoạt động khác nhỏ hơn, hoạt động nhỏ lại bao gồm nhiều hoạt động nhỏ - Ví dụ: hoạt động phƣơng tiện giao thông gồm lƣu thông đƣờng, gửi xe, ; lƣu thông đƣờng lại bao gồm: quẹo trái, quẹo phải, chạy nhanh, chậm, Hoạt động có tính ngun tắc: - Một số hoạt động có luật lệ riêng cần phải có quy định, ngun tắc cho - Ví dụ: Trong hoạt động giao thơng, có luật giao thơng: đèn đỏ dừng, đèn xanh chạy…; Hoạt động vui chơi giải trí diễn cơng viên, nhà thiếu nhi, trung tâm giải trí… Mua bán diễn chợ, trung tâm thƣơng mại… III PHÂN LOẠI - Dựa cƣờng độ, tuổi tác (hoạt động thể chất): tuổi cao, cƣờng độ hoạt động giảm sức khỏe Phân loại cƣờng độ hoạt động thể chất, kéo dài đến 60 phút (RPE: tỉ lệ cố gắng %) Hoạt động theo sức bền Cƣờng độ tƣơng đối Thể tích O2 dự Nhịp trữ Cƣờng độ tim tối đa nhịp tim (%) Rất nhẹ 16 Tối đa 100 100 20 Ngƣời cao tuổi (>80 tuổi) Thanh niên (20-39 tuổi) Trung niên (40-64 tuổi) 10.2 8.5 6.8 4.25 12.0 10.0 8.0 5.0 Ngƣời già (6579 tuổi) 3.6-4.7 4.8-6.7 Hoạt động cƣờng độ cao - sức mạnh Cƣờng độ tƣơng đối RPE
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về hoạt động trong thiết kế đô thị, Nghiên cứu về hoạt động trong thiết kế đô thị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay