Đề thi thử toán THPTQG 2018 trường THPT nam tiền hải

7 66 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 18:43

202:CA CD CDBD BDADDADDBDD CCABD CDDBA CBDD BBACBACCABBADD CCC SỞ GD & ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT NAM TIỀN HẢI ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN MƠN TỐN Thời gian làm 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã Đề : 202 Hãy chọn phương án trả lời cho câu Câu 01: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh 2a , cạnh SB vng góc với đáy mặt phẳng ( SAD ) tạo với đáy góc 60o Tính thể tích V khối chóp S ABCD 3a 3 4a 3 8a 3 A V = B V = C V = 3 2019 x Câu 02: Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = e A ò f ( x ) dx = 2019 e C ò f ( x ) dx = e 2019 x 2019 x +C +C 3a 3 D V = B ò f ( x ) dx = 2019e D ò f ( x ) dx = e 2019 x 2019 x +C ln 2019 + C Câu 03: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a Đường thẳng SA vng góc với mặt phẳng đáy SA = 2a Góc đường thẳng SC mặt phẳng ( ABCD ) a Khi tan a bằng: A B 2 C D Câu 04: Tìm số nghiệm phương trình log x + log ( x - 1) = A B C D Câu 05: Trong không gian cho tam giác ABC vuông A , AB = a AC = a Tính độ dài đường sinh l hình nón có quay tam giác ABC xung quanh trục AB B l = 2a C l = 3a D l = a A l = 2a Câu 06: Có số có bốn chữ số khác tạo thành từ chữ số 1, 2,3, 4,5 ? A C54 B P4 C P5 D A54 Câu 07: Nguyên hàm hàm số f ( x ) = sin x là: 1 B - cos x + C C - cos 3x + C D cos x + C 3 Câu 08: Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung mặt? A Năm mặt B Hai mặt C Bốn mặt D Ba mặt Câu 09: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x - y + z - = Một vectơ pháp tuyến mặt phẳng A cos 3x + C ( P) ? uur A n2 = (1; 4;3) uur B n3 = ( -1; 4; - 3) uur C n4 = ( -4;3; - ) ur D n1 = ( 0; - 4;3) Câu 10: Đường cong hình bên cạnh đồ thị hàm số hàm số sau? A y = x - x - Mã đề: 202 B y = x3 + x + C y = x - x + D y = x - x + Trang / 202:CA CD CDBD BDADDADDBDD CCABD CDDBA CBDD BBACBACCABBADD CCC Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x + y + z - x + y - z - = Tìm tọa độ tâm I bán kính R ( S ) A I ( 2; -1;1) R = B I ( -2;1; -1) R = C I ( 2; -1;1) R = D I ( -2;1; -1) R = Câu 12: Hàm số y = log ( - x ) có tập xác định 3ù ỉ3 ổ A ỗ ; + Ơ ữ B ỗ -¥; ú C ¡ 2û è2 ø è Câu 13: Hàm số y = - x + x - đồng biến khoảng sau đây? A (1; + ¥ ) B ( -¥ ;1) C ( -¥ ; - 1) 3ư ổ D ỗ -Ơ; ữ 2ứ ố D ( -1;1) Câu 14: Tìm số phức liên hợp số phức z = + 2i A z = - 2i B z = -2 - 3i C z = - 3i D z = -3 - 2i Câu 15: Chi đoàn lớp 12A có 20 đồn viên có 12 đồn viên nam đồn viên nữ Tính xác suất chọn đồn viên có đoàn viên nữ 251 A 110 B 11 C D 46 285 570 57 Câu 16: Cho hình phẳng hình (phần tơ đậm) quay quanh trục hồnh Thể tích khối tròn xoay tạo thành tính theo cơng thức ? b b A V = p ò éë f1 ( x ) - f ( x ) ùû dx B V = p ò éë f 2 ( x ) - f12 ( x ) ùû dx a a b b a a C V = ò éë f12 ( x ) - f 2 ( x ) ùû dx D V = p ò éë f12 ( x ) - f 2 ( x ) ùû dx Câu 17: Tính tổng giá trị lớn nhỏ hàm số y = x + 37 D Câu 18: Một người gửi tiết kiệm 10 triệu đồng với lãi suất 8, 4% / năm lãi hàng năm nhập vào vốn Hỏi sau năm người có số tiền gấp đơi số tiền ban đầu? A 10 B C D 2 Câu 19: Cho a , b số thực dương thỏa mãn a + b = ab Hệ thức sau đúng? a+b A log ( a + b ) = log a + log b B log = ( log a + log b ) a+b a+b C log D log = log a + log b = log a + log b A 29 é1 ù đoạn ê ; ú x ë2 û Mã đề: 202 B C Trang / 202:CA CD CDBD BDADDADDBDD CCABD CDDBA CBDD BBACBACCABBADD CCC Câu 20: Cho ba số thực dương a , b , c khác Đồ thị hàm số y = a x , y = b x , y = c x cho hình y y=ax y=bx y=cx x vẽ Mệnh đề đúng? A < a < b < c B a < < b < c C a < < c < b Câu 21: Cho số phức z thỏa mãn (1 + 3i ) z - = 7i Mệnh đề sau đúng? O 13 13 D z = - - i + i 5 5 x-7 y -3 z -9 x - y -1 z -1 Câu 22: Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng ( d1 ) : ( d ) : = = = = -1 -1 Chọn khẳng định khẳng định sau: A ( d1 ) ( d ) chéo B ( d1 ) ( d ) vng góc với A z = - 13 + i 5 B z = - 13 - i 5 D < a < c < b C z = C ( d1 ) ( d ) cắt Câu Cho 23: hàm số D ( d1 ) ( d ) trùng y = f ( x) xác định, liên tục ¡ có bảng biến thiên: Khẳng định sau khẳng định đúng: A Hàm số có cực trị B Hàm số đạt cực đại x = đạt cực tiểu x = C Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ -3 D Hàm số có giá trị cực tiểu x-2 Câu 24: số nguyên m để hàm số y = đồng biến khoảng ( -¥; - 1) x-m B C Vô số D A Câu 25: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A ( -2;3; ) B ( 2;1;0 ) Mặt phẳng trung trực AB có phương trình A x - y + z - = B x + y + z - = C x - y - z + = D x - y - z + = Câu 26: Tìm m để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = x - x + điểm phân biệt A m < B m > C < m < D < m < Câu 27: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục có đạo hàm ¡ thỏa mãn f ( ) = -2 ; ò f ( x )dx = Tính tích phân I = ò f ¢ ( x )dx A I = B I = -18 C I = -10 D I = -5 Câu 28: Cho hai số thực dương a, b a ¹ Trong khẳng định đây, khẳng định đúng? A log a ab = + log a b B log a a 2018b = 2018 + log a b 2018 C log a a b = 2018 (1 + log a b ) D 2018log a ab = + log a b 2018 Câu 29: Tính thể tích V vật tròn xoay tạo thành quay hình phẳng ( H ) giới hạn đường y = x ; y = x quanh trục Ox Mã đề: 202 Trang / 202:CA CD CDBD BDADDADDBDD CCABD CDDBA CBDD BBACBACCABBADD CCC p 9p 3p 7p B V = C V = D V = 10 10 10 10 Câu 30: Cho hình trụ có bán kính đường tròn đáy , diện tích xung quanh 48p Thể tích hình trụ A 24p B 32p C 96p D 72p A V = Câu 31: Biết ò x ln x dx = m ln + n ln + p , m , n , p ẻ Ô Khi ú số m 27 B C 18 D Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , gọi H hình chiếu vng góc M ( 2;0;1) lên đường thẳng A x -1 y z - Tìm tọa độ điểm H = = A H ( 0; -2;1) B H ( -1; -4;0 ) D: C H ( 2; 2;3) Câu 33: Cho phương trình x - 4.3x + = có hai nghiệm x1 , x2 A A = log B A = D H (1;0; ) ( x1 < x2 ) Tính giá trị C A = A = x1 + x2 D A = 3log 3sin x - cos x - 2sin x + cos x - B C D A Câu 35: Cho hàm số y = x - x + x + Tiếp tuyến đồ thị hàm số có hệ số góc nhỏ có phương trình A y = x + B y = x + C y = x + D y = x + 12 Câu 34: Tính tổng tất giá trị nguyên hàm số y = Câu 36: Cho số phức z thỏa mãn z - i = z - + 2i Tập hợp điểm biểu diễn số phức w = z + 2i mặt phẳng tọa độ đường thẳng Phương trình đường thẳng là: A x - y + = B x + y + = C x - y + = D - x + y + = Câu 37: Cho tứ diện ABCD có độ dài cạnh a , ( S ) mặt cầu tiếp xúc với sáu cạnh tứ diện ABCD M điểm thay đổi ( S ) Tính tổng T = MA2 + MB + MC + MD 3a A a B C 2a D 4a Câu 38: Cho hàm số f ( x ) = mx - ( m + 1) x + ( m + 1) Tập hợp tất giá trị thực tham số m để tất điểm cực trị đồ thị hàm số cho nằm trục tọa độ 1ü ì é 1ù ì1 ü é 1ù A í0; -1; ý B [ -1;0] È í ý C ê -1; ú D ờ0; ỳ ẩ {-1} 3ỵ ợ ợ3ỵ ë 3û ë 3û Câu 39: Trong không gian với hệ trục toạ độ ( Oxyz ) , cho mặt cầu ( S ) : ( x - 1) + ( y - ) + ( z - 3) = , điểm 2 A ( 0; 0; ) Phương trình mặt phẳng ( P ) qua A cắt mặt cầu ( S ) theo thiết diện hình tròn ( C ) có diện tích nhỏ là: A ( P ) : x + y + z - = B ( P ) : x - y + z - = C ( P ) : x + y + z + = D ( P ) : x + y + z - = Câu 40: Phương trình x +1 - 2.6 x + m.9 x = có nghiệm thực phân biệt 1 C < m < D m < 4 Câu 41: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng, SA vng góc với mặt phẳng ( ABCD ) , góc A m > B m < đường thẳng SC mặt phẳng ( ABCD ) 45o Biết thể tích khối chóp S ABCD Khoảng cách hai đường thẳng SB AC Mã đề: 202 Trang / a3 202:CA CD CDBD BDADDADDBDD CCABD CDDBA CBDD BBACBACCABBADD CCC a 10 a D mx - Câu 42: Có giá trị m để đồ thị hàm số y = có đường tiệm cận ? x - 3x + A B C D Câu 43: Một đề thi mơn Tốn có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, câu hỏi có phương án trả lời, có phương án đáp án Học sinh chọn đáp án 0, điểm, chọn sai đáp án không điểm Một học sinh làm đề thi đó, chọn ngẫu nhiên phương án trả lời tất 50 câu hỏi, xác suất để học sinh 5, điểm A a B A B a 10 10 C5025 ( C31 ) (C ) 50 C 25 C A5025 ( A31 ) (A ) 50 25 D 16 Câu 44: Cho số phức w hai số thực a , b Biết z1 = w - - 3i z2 = 2w - hai nghiệm phức phương trình z + az + b = Tính T = z12 + z22 A T = 13 B T = 10 C T = ( D T = 25 ) Câu 45: Cho tứ diện S.ABC có SC = CA = AB = 2, SC ^ ABC , tam giác ABC vuông A Các điểm M Ỵ SA, N Ỵ BC cho AM = CN = t ( < t < 6) Tính t để MN ngắn A t = B t = C t = D t = 2x +1 Câu 46: Cho hàm số y = ( C ) Gọi M (a; b) thuộc đồ thị ( C ) , a > Biết tiếp tuyến với đồ thị hàm số x +1 · = Tính T = 3a + 4b M cắt tiệm cận đứng,tiệm cận ngang đồ thị A, B cos IBA 17 A T = 25 B T = 10 C T = D T = 12 Câu 47: Cho hàm f  x  có đạo hàm liên tục f ( x) > đoạn [0; 2] đồng thời thỏa mãn f ' 0  1, f (0)  2  f (x )   = f '( x )  Tính f (1)  f (2) ?  x   f ( x ) f ''  x    A 20 B 10 C 15 D 25 Câu 48: Trong không gian Oxyz cho ba điểm A (1; 2; - 1) , B ( 2;1; - ) , C (1; 0; - 1) mặt phẳng ( P ) : x + y + z + = Gọi M ( a; b; c ) Ỵ ( P) cho MA2 + MB - MC = Tính T = a + 2b + 3c ? D T = o o o · · · Câu 49: Cho hình chóp S.ABC có SA = a, SB = 2a, SC = 3a ASB = 60 , BSC = 90 , CSA = 120 Tính A T = B T = C T = thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a3 B C Câu 50: Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục đoạn 1; 2 , có đồ thị A D a3 hàm số y  f ' x  hình vẽ sau Bất phương trình f  x   m nghiệm với x  [-1;2] ? A m  f 1 B m  f 1  3 C m  f 2 D m  f     HẾT - Mã đề: 202 Trang / C 21 C 41 C A 22 A 42 A C 23 B 43 B D 24 B 44 B C 25 C 45 A D 26 D 46 D B 27 C 47 D D 28 B 48 C ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ : 202 10 11 12 B D A D 29 30 31 32 A C B D 49 50 C C 13 D 33 D 14 A 34 B 15 D 35 B 16 D 36 A 17 B 37 C 18 D 38 B 19 D 39 A 20 C 40 C 13 D 33 C 14 D 34 A 15 B 35 B 16 A 36 D 17 B 37 A 18 B 38 B 19 B 39 A 20 B 40 D A 21 D 41 D A 22 A 42 D B 23 B 43 A A 24 B 44 B C 25 A 45 C B 26 A 46 D C 27 A 47 D ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ : 404 10 11 12 C D C C B 28 29 30 31 32 D A B A C 48 49 50 A B C B 21 B 41 D D 22 B 42 D D 23 D 43 D A 24 B 44 D B 25 B 45 C C 26 A 46 D D 27 C 47 A B 28 D 48 A ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ : 206 10 11 12 B C C D 29 30 31 32 D A B B 49 50 D D 13 D 33 A 14 B 34 B 15 B 35 D 16 B 36 B 17 B 37 C 18 C 38 B 19 C 39 D 20 B 40 D D 27 A 47 B ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ : 108 10 11 12 D C C C B 28 29 30 31 32 A B D D D 48 49 50 A D C 13 C 33 D 14 C 34 A 15 D 35 D 16 C 36 B 17 B 37 D 18 D 38 B 19 A 39 D 20 C 40 B D 21 B 41 C A 22 D 42 B B 23 D 43 B B 24 D 44 A D 25 D 45 A D 26 C 46 A D 21 B 41 D A 22 D 42 A D 23 D 43 D B 24 B 44 A D 25 C 45 B A 26 D 46 D C 27 D 47 C D 28 B 48 D ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ : 101 10 11 12 B A D B 29 30 31 32 B B B C 49 50 A B 13 B 33 B 14 A 34 D 15 B 35 D 16 A 36 C 17 B 37 D 18 D 38 D 19 C 39 C 20 D 40 C 13 C 33 A 14 A 34 D 15 D 35 A 16 B 36 C 17 B 37 D 18 C 38 C 19 B 39 D 20 A 40 C A 21 B 41 B A 22 D 42 D D 23 D 43 C D 24 D 44 A D 25 D 45 B D 26 D 46 B D 27 C 47 C C 28 C 48 C ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ : 303 10 11 12 C C C D 29 30 31 32 B B B C 49 50 A A B 21 C 41 B C 22 A 42 C D 23 D 43 D B 24 B 44 C D 25 B 45 D C 26 D 46 A A 27 C 47 B B 28 B 48 D ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ : 505 10 11 12 A C C C 29 30 31 32 B C C C 49 50 D A 13 C 33 B 14 A 34 B 15 B 35 C 16 A 36 B 17 D 37 B 18 B 38 B 19 A 39 A 20 D 40 B D 28 D 48 D ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ : 707 10 11 12 C D D A 29 30 31 32 C B B B 49 50 B B 13 D 33 A 14 D 34 C 15 B 35 A 16 C 36 C 17 C 37 D 18 C 38 A 19 D 39 A 20 D 40 D B 21 B 41 D D 22 D 42 D D 23 D 43 D B 24 D 44 D C 25 B 45 A D 26 B 46 C D 27 A 47 C ... khẳng định đúng? A log a ab = + log a b B log a a 2018b = 2018 + log a b 2018 C log a a b = 2018 (1 + log a b ) D 2018log a ab = + log a b 2018 Câu 29: Tính thể tích V vật tròn xoay tạo thành... 43: Một đề thi mơn Tốn có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, câu hỏi có phương án trả lời, có phương án đáp án Học sinh chọn đáp án 0, điểm, chọn sai đáp án không điểm Một học sinh làm đề thi đó,... 10 triệu đồng với lãi suất 8, 4% / năm lãi hàng năm nhập vào vốn Hỏi sau năm người có số tiền gấp đôi số tiền ban đầu? A 10 B C D 2 Câu 19: Cho a , b số thực dương thỏa mãn a + b = ab Hệ thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử toán THPTQG 2018 trường THPT nam tiền hải, Đề thi thử toán THPTQG 2018 trường THPT nam tiền hải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay