đề thi thử toán THPTQG 2018 trường THPT lê văn thịn

12 78 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 18:43

SỞ GD VÀ ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÊ VĂN THỊNH (Đề thi gồm có 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 Mơn thi: Tốn Ngày thi: 07 tháng 06 năm 2018 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 602 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho hàm số y = f (x ) liên tục éêë 0;10ùúû , thỏa mãn trị biểu thức P = 10 10 ò f (x )dx = ò f (x )dx = Tính giá ò f (x )dx + ò f (x )dx A P = B P = C P = D P = 10 Câu 2: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng (a) : 2x - 3y - z - = Điểm không thuộc mặt phẳng (a) A M (-2;1; - 8) B Q (1;2; - 5) C P (3;1; 3) D N (4;2;1) Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vật thể (H ) giới hạn hai mặt phẳng có phương trình x = a x = b (a < b ) Gọi S (x ) diện tích thiết diện (H ) bị cắt mặt phẳng vng góc với trục Ox điểm có hồnh độ x , với a £ x £ b Giả sử hàm số y = S (x ) liên tục đoạn éêëa;b ùúû Khi đó, thể tích V vật thể (H ) cho cơng thức: b A V = ò a b C V = ò b 2 éS (x )ù dx ëê ûú B V = p ò éêS (x )ùú dx ë û S (x ) dx D V = p ò S (x ) dx a b a Câu 4: Đồ thị hàm số y = A y = - a x +2 có đường tiệm cận đứng - 2x B x = C x = D x = - Câu 5: Tìm số phức z thỏa mãn (1 - i )(z + - 2i ) - + 2i = A z = + i 2 B z = - 3i Câu 6: Tập xác định hàm số y = A (2;+¥) + i 2 C z = + 3i D z = C (-2; +¥) D  \ {2} sin x + sin x - B  Câu 7: Đồ thị hàm số sau có điểm cực trị? A y = x + 2x - B y = -x - 2x - C y = 2x + 4x + D y = x - 2x - Trang 1/6 - Mã đề thi 602 ì ï x =0 ï ï ï Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độOxyz , cho đường thẳng d : íy = + t Tìm vec tơ ï ï z = -t ï ï ỵ phương đường thẳng d     B u = (0;2; 0) C u = (0;1;1) D u = (0;2; -1) A u = (0;1; -1) Câu 9: Cho hàm số y = x - 3x - Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng (1; +¥) B Hàm số nghịch biến khoảng (0;2) C Hàm số đồng biến khoảng (0;2) D Hàm số nghịch biến khoảng (-¥; 0) Câu 9: Hình vẽ bên đồ thị hàm số sau đây? A y = x - 3x + B y = -x - 3x + C y = -x + 3x + D y = -x + 3x + Câu 11: Cho a, x, y số thực dương, a ¹ Mệnh đề sau sai? A loga x = loga y  x = y B loga xy = loga x loga y C loga x y = y loga x D loga x = loga x - loga y y Câu 12: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vng B BA = BC = a Cạnh bên SA = 2a vng góc với mặt phẳng đáy Tính theo a thể tích khối chóp S ABC A V = a3 B V = 2a 3 C V = a D V = a3 Câu 13: Từ chữ số 0;1;2; 3; 4;5;6 lập số tự nhiên gồm hai chữ số? A 42 B 49 C 36 D 13 Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độOxyz , tìm bán kính mặt cầu tâm I (4;2; -2) tiếp xúc với mặt phẳng (a) : 12x - 5z - 19 = A B 13 C 39 D 39 13 Câu 15: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Mọi hàm số liên tục K có nguyên hàm K B.Nếu F (x ), G (x ) hai nguyên hàm hàm số f (x ) F (x ) + G (x ) = C , với C số C Nếu F (x ) nguyên hàm hàm số f (x ) F (x ) + nguyên hàm hàm số f (x ) D Nếu F (x ) nguyên hàm hàm số f (x ) ò f (x ) dx = F (x ) + C , với C số Câu 16: Cho hàm số y = mx - 3mx + 3x + Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số đồng biến  ém £ A êê êëm ³ B < m < C < m £ D £ m £ Trang 2/6 - Mã đề thi 602 Câu 17: Cho hai hai mặt phẳng (a ); (b ) cắt song song với đường thẳng d Khẳng định sau đúng? A Giao tuyến (a ); (b ) trùng với d B Giao tuyến (a ); (b ) song song trùng với d C Giao tuyến (a ); (b ) cắt d D Giao tuyến (a ); (b ) song song với d Câu 18: Cho tập A gồm 2018 phần tử, tính tổng số tập khác rỗng tập A có số phần tử số chẵn B 22017 C 22017 - D 22018 - A 22018 2x - - x + x + x - 5x + C x = x = D x = Câu 19: Tìm tất tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A x = x = -2 B x = -3 Câu 20: Cho hàm số y = x - 2x + Tìm tất điểm M thuộc đồ thị hàm số cho khoảng cách từ M đến trục tung ( ) D M (0; 1) M (2; -1) A M (2; -1) B M 1; ( ) ( ) C M 1; M -1; Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình phương trình hình chiếu x -1 y + z - = = mặt phẳng Oxy ? ìïx = + t ìïx = + t = + 2t ïï ïï ïy = -2 + 3t = -2 + 3t y = t B ï C í í ïï ïï =0 ïïz = ïïz = ỵ ỵ đường thẳng ìïx ïï A ï íy ïï ïïz ỵ ìïx = + t ïï D ï íy = -2 - 3t ïï ïïz = ỵ 3x - a a dx = ln - , a , b hai số nguyên dương phân số tối b b + 6x + giản Tính ab ta kết B C ab = 12 D ab = A ab = -5 Câu 22: Biết òx Câu 23: Cho hàm số f (x ) = 4x 9x Khẳng định sau khẳng định sai? ( ) A f (x ) <  x log + log 9x < B f (x ) <  log + x log < C f (x ) <  x + x log < D f (x ) >  x + x log9 > Câu 24: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z - (2 + 3i ) z = - 9i Số phức w= có điểm biểu diễn điểm điểm A, B,C , D hình bên? iz A Điểm C C Điểm D B Điểm A D Điểm B Phát biểu sau sai ? 2017x B (C ) khơng có điểm chung với trục Ox A (C ) cắt trục tung điểm M (0;1) Câu 25: Gọi (C ) đồ thị hàm số y = C (C ) nhận trục Ox làm tiệm cận ngang D (C ) nhận trục Oy làm tiệm cận đứng Trang 3/6 - Mã đề thi 602 Câu 26: Giải phương trình sin x + cos x = é êx = 5p + k 2p ê 12 A ê (k Ỵ ) êx = p + k 2p ê 12 ë é êx = 5p + k 2p ê 12 C ê (k Î ) 11 êx = p + k 2p ê 12 ë é êx ê B ê êx ê ë é êx ê D ê êx ê ë 5p + k 2p 12 (k Ỵ ) p = - + k 2p 12 = + k 2p 12 (k Ỵ ) = + k 2p 12 = Câu 27: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A’B’C ’ có cạnh đáy a , cạnh bên 2a Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lăng trụ ABC A’B’C ’ 4pa 3 4pa 8pa 4pa B C D 3 3 Câu 28: Cho a,b, c đường thẳng không gian Xét mệnh đề sau A (I ) Nếu a ^ b b ^ c a  c (II ) Nếu a ^ (a) b  (a) a ^ b (III ) Nếu a  b b ^ c c ^ a (IV ) Nếu a ^ b , b ^ c a cắt c b ^ (a, c ) Có mệnh đề ? B A C D Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (S ) qua hai điểm A (1;1;2), B (3; 0;1) có tâm thuộc trục Ox Phương trình mặt cầu (S ) là: A (x - 1) + y + z = B (x + 1) + y + z = C (x - 1) + y + z = D (x + 1) + y + z = 2 2 Câu 30: Chọn mệnh đề mệnh đề sau: A Nếu lim un = , lim un = B Nếu lim un = +¥ , lim un = -¥ C Nếu lim un = +¥ , lim un = +¥ D Nếu lim un = -a , lim un = a Câu 31: Giả sử m số thực cho phương trình log23 x - (m + 2) log3 x + 3m - = có hai nghiệm x 1, x thỏa mãn x1.x = Khi m thỏa mãn tính chất sau đây? A m Ỵ (3; 4) B m Ỵ (1; 3) C m Ỵ (4;6) D m Ỵ (-1;1) Câu 32: Cho hai số thực b;c (c > 0) Kí hiệu A; B hai điểm mặt phẳng phức biểu diễn hai nghiệm phương trình z + 2bz + c = , tìm điều kiện b c cho tam giác OAB tam giác vuông (với O gốc tọa độ) A c = 2b B c = b C c = b2 D b = 2c Trang 4/6 - Mã đề thi 602 ( ) Câu 33: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = mx + m - x + có hai điểm cực đại điểm cực tiểu A -3 < m < B < m < C m > D m < -3 Câu 34: Cho lăng trụ đứng ABC A¢ B ¢C ¢ có đáy tam giác vng B với AB = , AA¢ = Gọi M trung điểm cạnh A¢ B , G trọng tâm DABC , (a) mặt phẳng qua MG song song với BC Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (a ) A d = B d = 10 C d = D d = ì ï x + 3x - x ³ ï Câu 35: Cho hàm số f (x ) = í có đạo hàm điểm x = Tính giá trị biểu ï ax + b x < ï ï ỵ thức P = 2017a + 2018b - B 6055 C 6052 D 6048 A 6051 ¢ Câu 36: Cho hàm số y = f (x ) liên tục  hàm số y = f (x ) có đồ ( ) thị hình vẽ Tìm số điểm cực tiểu đồ thị hàm số y = f - x ? A C B D 3 Câu 37: Biết ò x f ¢ (x ) dx = , f  3  Tính I = ò f (x ) dx A I = -4 B I = C I = D I = -2 Câu 38: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình sin x + m sin 2x = 2m vô nghiệm? ém £ ém < ê ê 4 B < m < C ê D £ m £ A ê 4 êm ³ êm > 3 êë êë 3 p b -4 sin x + cos x b dx = a + ln , với a > 0;b Ỵ * ; c Ỵ * ; tối giản c sin x + cos x c Hãy tính giá trị biểu thức P = a - b + c p p A p - B + C - D 2 Câu 39: Biết I = ò ( ) ( ) Câu 40: Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A 3; 3; , B 0; 2; , mặt phẳng (P ) : x + y + z - = Đường thẳng d nằm (P ) cho điểm d cách hai điểm A , B có phương trình ì ì ì ì ï ï ï ï x = 2t x =t x = -t x =t ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï B íy = - 3t C íy = - 3t D íy = + 3t A íy = - 3t ï ï ï ï ï ï ï ï z t z t z t z = 2t = = = ï ï ï ï ï ï ï ï ỵ ỵ î î Câu 41: Cho hai số phức z 1; z thỏa mãn z1 + = 5; z + - 3i = z - - 6i Tìm giá trị nhỏ z1 - z A 25 B 25 C 121 D Trang 5/6 - Mã đề thi 602 Câu 42: Cho hàm số f (x ) xác định  \ {0} thỏa mãn f ¢ (x ) = f (2 ) = a , f (- 6) = b Tính giá trị biểu thức f (-2) - f (6) A 2017a - 2018b B b - a C a - b Câu 43: Cho hàm số f (x ) thỏa mãn lim f (x ) - x 2 D -a - b = , tìm I = lim f (x ) + - x2 - D x 2 24 Câu 44: Có giá trị nguyên thuộc đoạn éê-2016;2018ùú tham số m để hàm số ë û y = x - (m + 1) x + 2mx - m có điểm cực trị? A - 24 x -2 cos x ; 2017x + 2018x A 4029 B C B 4031 C 4030 D 2018 Câu 45: Cho hình lập phương ABCD.A¢ B ¢C ¢D ¢ có cạnh a Mặt phẳng (a ) cắt cạnh AA¢, BB ¢,CC ¢ DD ¢ M , N , P ,Q Biết AM = a,CP = a Thể tích khối đa diện ABCD.MNPQ A 11 a 30 B 11 a 15 C { a3 D 2a } ìïMax z ; z - - i £ ï Câu 46: Cho hai số phức z, w thỏa mãn ïí ï w + + 2i £ w - - i ï ï ỵ Tìm giá trị nhỏ biểu thức P = z - w A -1 B Câu 47: Tính tổng S = C 2018 - 3C 2018 + 32C 2018 A 22017 2017 - + 31008C 2018 D 2 - C B 22018 C 22017 - D 22018 -  = 1200 Câu 48: Cho hình chóp S ABC có tam giác ABC cân B, AB = BC = a, ABC Tính thể tích khối chóp S ABC , biết khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC ) nhỏ 2a  = SCB  = 900 SAB Gọi j góc tạo đường thẳng SA mặt phẳng (SBC ) sin j = A 3 a B 3 a 12 C 3 a 24 D 3 a Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho mặt cầu (S ) : (x - 1) + (y - 1) + z = 25 hai ( ) ( ) điểm A ;9; ; B 0; 8; Tìm giá trị nhỏ biểu thức P = MA + 2MB, với M điểm thuộc mặt cầu (S ) A 10 B 5 C D 5 Câu 50: Cho hàm số y = f (x ) liên tục (0; +¥) thỏa mãn 2xf ¢ (x ) - f (x ) = 6x x Biết f (1) = a , tìm f (4 ) theo a A 2a + 126 B 4a + 252 - C 2a + 63 D 2a + 63 - HẾT -Trang 6/6 - Mã đề thi 602 SỞ GD VÀ ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÊ VĂN THỊNH (Đề thi gồm có 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 Mơn thi: Tốn Ngày thi: 07 tháng 06 năm 2018 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 602 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho hàm số y = f (x ) liên tục éêë 0;10ùúû , thỏa mãn trị biểu thức P = 10 10 ò f (x )dx = ò f (x )dx = Tính giá ò f (x )dx + ò f (x )dx A P = B P = C P = D P = 10 Câu 2: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng (a) : 2x - 3y - z - = Điểm không thuộc mặt phẳng (a) A M (-2;1; - 8) B Q (1;2; - 5) C P (3;1; 3) D N (4;2;1) Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vật thể (H ) giới hạn hai mặt phẳng có phương trình x = a x = b (a < b ) Gọi S (x ) diện tích thiết diện (H ) bị cắt mặt phẳng vng góc với trục Ox điểm có hồnh độ x , với a £ x £ b Giả sử hàm số y = S (x ) liên tục đoạn éêëa;b ùúû Khi đó, thể tích V vật thể (H ) cho công thức: b A V = ò a b C V = ò b 2 éS (x )ù dx ëê ûú B V = p ò éêS (x )ùú dx ë û S (x ) dx D V = p ò S (x ) dx a b a Câu 4: Đồ thị hàm số y = A y = - a x +2 có đường tiệm cận đứng - 2x B x = C x = D x = - Câu 5: Tìm số phức z thỏa mãn (1 - i )(z + - 2i ) - + 2i = A z = + i 2 B z = - 3i Câu 6: Tập xác định hàm số y = A (2;+¥) + i 2 C z = + 3i D z = C (-2; +¥) D  \ {2} sin x + sin x - B  Câu 7: Đồ thị hàm số sau có điểm cực trị? A y = x + 2x - B y = -x - 2x - C y = 2x + 4x + D y = x - 2x - Trang 1/6 - Mã đề thi 602 ì ï x =0 ï ï ï Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độOxyz , cho đường thẳng d : íy = + t Tìm vec tơ ï ï z = -t ï ï î phương đường thẳng d     A u = (0;1; -1) B u = (0;2; 0) C u = (0;1;1) D u = (0;2; -1) Câu 9: Cho hàm số y = x - 3x - Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng (1; +¥) B Hàm số nghịch biến khoảng (0;2) C Hàm số đồng biến khoảng (0;2) D Hàm số nghịch biến khoảng (-¥; 0) Câu 9: Hình vẽ bên đồ thị hàm số sau đây? A y = x - 3x + B y = -x - 3x + C y = -x + 3x + D y = -x + 3x + Câu 11: Cho a, x, y số thực dương, a ¹ Mệnh đề sau sai? A loga x = loga y  x = y B loga xy = loga x loga y C loga x y = y loga x D loga x = loga x - loga y y Câu 12: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vng B BA = BC = a Cạnh bên SA = 2a vng góc với mặt phẳng đáy Tính theo a thể tích khối chóp S ABC A V = a3 B V = 2a 3 C V = a D V = a3 Câu 13: Từ chữ số 0;1;2; 3; 4;5;6 lập số tự nhiên gồm hai chữ số? A 42 B 49 C 36 D 13 Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độOxyz , tìm bán kính mặt cầu tâm I (4;2; -2) tiếp xúc với mặt phẳng (a) : 12x - 5z - 19 = A B 13 C 39 D 39 13 Câu 15: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Mọi hàm số liên tục K có nguyên hàm K B.Nếu F (x ), G (x ) hai nguyên hàm hàm số f (x ) F (x ) + G (x ) = C , với C số C Nếu F (x ) nguyên hàm hàm số f (x ) F (x ) + nguyên hàm hàm số f (x ) D Nếu F (x ) ngun hàm hàm số f (x ) ò f (x ) dx = F (x ) + C , với C số Câu 16: Cho hàm số y = mx - 3mx + 3x + Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số đồng biến  ém £ A êê êëm ³ B < m < C < m £ D £ m £ Trang 2/6 - Mã đề thi 602 Câu 17: Cho hai hai mặt phẳng (a ); (b ) cắt song song với đường thẳng d Khẳng định sau đúng? A Giao tuyến (a ); (b ) trùng với d B Giao tuyến (a ); (b ) song song trùng với d C Giao tuyến (a ); (b ) cắt d D Giao tuyến (a ); (b ) song song với d Câu 18: Cho tập A gồm 2018 phần tử, tính tổng số tập khác rỗng tập A có số phần tử số chẵn A 22018 B 22017 C 22017 - D 22018 - 2x - - x + x + x - 5x + C x = x = D x = Câu 19: Tìm tất tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A x = x = -2 B x = -3 Câu 20: Cho hàm số y = x - 2x + Tìm tất điểm M thuộc đồ thị hàm số cho khoảng cách từ M đến trục tung ( ) D M (0; 1) M (2; -1) A M (2; -1) B M 1; ( ) ( ) C M 1; M -1; Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình phương trình hình chiếu x -1 y + z - = = mặt phẳng Oxy ? ìïx = + t ìïx = + t = + 2t ïï ïï ïy = -2 + 3t = -2 + 3t y = t B ï C í í ïï ïï =0 ïïz = ïïz = ỵ ỵ đường thẳng ìïx ïï A ï íy ïï ïïz ỵ ìïx = + t ïï D ï íy = -2 - 3t ïï ïïz = ỵ 3x - a a dx = ln - , a , b hai số nguyên dương phân số tối b b + 6x + giản Tính ab ta kết A ab = -5 B C ab = 12 D ab = Câu 22: Biết òx Câu 23: Cho hàm số f (x ) = 4x 9x Khẳng định sau khẳng định sai? ( ) A f (x ) <  x log + log 9x < B f (x ) <  log + x log < C f (x ) <  x + x log < D f (x ) >  x + x log9 > Câu 24: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z - (2 + 3i ) z = - 9i Số phức w= có điểm biểu diễn điểm điểm A, B,C , D hình bên? iz A Điểm C C Điểm D B Điểm A D Điểm B Phát biểu sau sai ? 2017x B (C ) khơng có điểm chung với trục Ox A (C ) cắt trục tung điểm M (0;1) Câu 25: Gọi (C ) đồ thị hàm số y = C (C ) nhận trục Ox làm tiệm cận ngang D (C ) nhận trục Oy làm tiệm cận đứng Trang 3/6 - Mã đề thi 602 Câu 26: Giải phương trình sin x + cos x = é êx = 5p + k 2p ê 12 A ê (k Ỵ ) êx = p + k 2p ê 12 ë é êx = 5p + k 2p ê 12 C ê (k Ỵ ) 11 êx = p + k 2p ê 12 ë é êx ê B ê êx ê ë é êx ê D ê êx ê ë 5p + k 2p 12 (k Ỵ ) p = - + k 2p 12 = + k 2p 12 (k Ỵ ) = + k 2p 12 = Câu 27: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A’B’C ’ có cạnh đáy a , cạnh bên 2a Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lăng trụ ABC A’B’C ’ 4pa 3 4pa 8pa 4pa B C D 3 3 Câu 28: Cho a,b, c đường thẳng không gian Xét mệnh đề sau A (I ) Nếu a ^ b b ^ c a  c (II ) Nếu a ^ (a) b  (a) a ^ b (III ) Nếu a  b b ^ c c ^ a (IV ) Nếu a ^ b , b ^ c a cắt c b ^ (a, c ) Có mệnh đề ? A B C D Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (S ) qua hai điểm A (1;1;2), B (3; 0;1) có tâm thuộc trục Ox Phương trình mặt cầu (S ) là: A (x - 1) + y + z = B (x + 1) + y + z = C (x - 1) + y + z = D (x + 1) + y + z = 2 2 Câu 30: Chọn mệnh đề mệnh đề sau: A Nếu lim un = , lim un = B Nếu lim un = +¥ , lim un = -¥ C Nếu lim un = +¥ , lim un = +¥ D Nếu lim un = -a , lim un = a Câu 31: Giả sử m số thực cho phương trình log23 x - (m + 2) log3 x + 3m - = có hai nghiệm x 1, x thỏa mãn x1.x = Khi m thỏa mãn tính chất sau đây? A m Ỵ (3; 4) B m Ỵ (1; 3) C m Ỵ (4;6) D m Î (-1;1) Câu 32: Cho hai số thực b;c (c > 0) Kí hiệu A; B hai điểm mặt phẳng phức biểu diễn hai nghiệm phương trình z + 2bz + c = , tìm điều kiện b c cho tam giác OAB tam giác vuông (với O gốc tọa độ) A c = 2b B c = b C c = b2 D b = 2c Trang 4/6 - Mã đề thi 602 ( ) Câu 33: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = mx + m - x + có hai điểm cực đại điểm cực tiểu A -3 < m < B < m < C m > D m < -3 Câu 34: Cho lăng trụ đứng ABC A¢ B ¢C ¢ có đáy tam giác vng B với AB = , AA¢ = Gọi M trung điểm cạnh A¢ B , G trọng tâm DABC , (a) mặt phẳng qua MG song song với BC Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (a ) A d = B d = 10 C d = D d = ì ï x + 3x - x ³ ï Câu 35: Cho hàm số f (x ) = í có đạo hàm điểm x = Tính giá trị biểu ï ax + b x < ï ï ỵ thức P = 2017a + 2018b - A 6051 B 6055 C 6052 D 6048 ¢ Câu 36: Cho hàm số y = f (x ) liên tục  hàm số y = f (x ) có đồ ( ) thị hình vẽ Tìm số điểm cực tiểu đồ thị hàm số y = f - x ? A C B D 3 Câu 37: Biết ò x f ¢ (x ) dx = , f  3  Tính I = ò f (x ) dx A I = -4 B I = C I = D I = -2 Câu 38: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình sin x + m sin 2x = 2m vô nghiệm? ém £ ém < ê ê 4 B < m < C ê D £ m £ A ê 4 êm ³ êm > 3 êë êë 3 p b -4 sin x + cos x b dx = a + ln , với a > 0;b Ỵ * ; c Ỵ * ; tối giản c sin x + cos x c Hãy tính giá trị biểu thức P = a - b + c p p A p - B + C - D 2 Câu 39: Biết I = ò ( ) ( ) Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A 3; 3; , B 0; 2; , mặt phẳng (P ) : x + y + z - = Đường thẳng d nằm (P ) cho điểm d cách hai điểm A , B có phương trình ì ì ì ì ï ï ï ï x = 2t x =t x = -t x =t ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï A íy = - 3t B íy = - 3t C íy = - 3t D íy = + 3t ï ï ï ï ï ï ï ï z t z t z t z = 2t = = = ï ï ï ï ï ï ï ï ỵ î î î Câu 41: Cho hai số phức z 1; z thỏa mãn z1 + = 5; z + - 3i = z - - 6i Tìm giá trị nhỏ z1 - z A 25 B 25 C 121 D Trang 5/6 - Mã đề thi 602 Câu 42: Cho hàm số f (x ) xác định  \ {0} thỏa mãn f ¢ (x ) = f (2 ) = a , f (- 6) = b Tính giá trị biểu thức f (-2) - f (6) A 2017a - 2018b B b - a C a - b Câu 43: Cho hàm số f (x ) thỏa mãn lim f (x ) - x 2 D -a - b = , tìm I = lim f (x ) + - x2 - D x 2 24 Câu 44: Có giá trị nguyên thuộc đoạn éê-2016;2018ùú tham số m để hàm số ë û y = x - (m + 1) x + 2mx - m có điểm cực trị? A - 24 x -2 cos x ; 2017x + 2018x A 4029 B C B 4031 C 4030 D 2018 Câu 45: Cho hình lập phương ABCD.A¢ B ¢C ¢D ¢ có cạnh a Mặt phẳng (a ) cắt cạnh AA¢, BB ¢,CC ¢ DD ¢ M , N , P ,Q Biết AM = a,CP = a Thể tích khối đa diện ABCD.MNPQ A 11 a 30 B 11 a 15 C { a3 D 2a } ìïMax z ; z - - i £ ï Câu 46: Cho hai số phức z, w thỏa mãn ïí ï w + + 2i £ w - - i ï ï ỵ Tìm giá trị nhỏ biểu thức P = z - w A -1 B Câu 47: Tính tổng S = C 2018 - 3C 2018 + 32C 2018 A 22017 2017 - + 31008C 2018 D 2 - C B 22018 C 22017 - D 22018 -  = 1200 Câu 48: Cho hình chóp S ABC có tam giác ABC cân B, AB = BC = a, ABC Tính thể tích khối chóp S ABC , biết khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC ) nhỏ 2a  = SCB  = 900 SAB Gọi j góc tạo đường thẳng SA mặt phẳng (SBC ) sin j = A 3 a B 3 a 12 C 3 a 24 D 3 a Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho mặt cầu (S ) : (x - 1) + (y - 1) + z = 25 hai ( ) ( ) điểm A ;9; ; B 0; 8; Tìm giá trị nhỏ biểu thức P = MA + 2MB, với M điểm thuộc mặt cầu (S ) A 10 B 5 C D 5 Câu 50: Cho hàm số y = f (x ) liên tục (0; +Ơ) tha 2xf  (x ) - f (x ) = 6x x Biết f (1) = a , tìm f (4 ) theo a A 2a + 126 B 4a + 252 - C 2a + 63 D 2a + 63 - HẾT -Trang 6/6 - Mã đề thi 602 ... -Trang 6/6 - Mã đề thi 602 SỞ GD VÀ ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÊ VĂN THỊNH (Đề thi gồm có 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 Mơn thi: Tốn Ngày thi: 07 tháng 06 năm 2018 Thời gian làm bài:... biểu thức P = z - w A -1 B Câu 47: Tính tổng S = C 2018 - 3C 2018 + 32C 2018 A 22017 2017 - + 31008C 2018 D 2 - C B 22018 C 22017 - D 22018 -  = 1200 Câu 48: Cho hình chóp S ABC có tam... biểu thức P = z - w A -1 B Câu 47: Tính tổng S = C 2018 - 3C 2018 + 32C 2018 A 22017 2017 - + 31008C 2018 D 2 - C B 22018 C 22017 - D 22018 -  = 1200 Câu 48: Cho hình chóp S ABC có tam
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử toán THPTQG 2018 trường THPT lê văn thịn, đề thi thử toán THPTQG 2018 trường THPT lê văn thịn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay