đề thi thử toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên quang trung – bình phước lần 5

14 160 4
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 18:43

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 LẦN Môn thi: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (khơng tính thời gian phát đề - Sở GDĐT BÌNH PHƯỚC THPT Chuyên Quang Trung Đề chia sẻ Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD-VDC Nơi giao lưu, học toán hàng ngàn giáo viên, sinh viên tốn tồn quốc! Câu 1(VDT) Có giá trị ngun dương m để phương trình sau có nghiệm thực ln sin x   sin x  3sin x  m  3sin x  m  A B C D Câu (NB) Có cách chọn học sinh từ 35 học sinh lớp 12A để làm cán lớp gồm: lớp trưởng, lớp phó thủ quỹ B C353 A A353 C 3! D 32! Câu 3.(TH) Một lơ hàng có 100 sản phẩm, có: 50 sản phẩm loại 1, 30 sản phẩm loại 20 sản phẩm loại Tính xác suất để 15 sản phẩm lấy có loại (kết lấy chữ số phần thập phân) A 0,999990 B 0,999991 C 0,999992 D 0,999993 Câu (TH Cho số tự nhiên n thỏa mãn Cn1  Cn2  An1  6n  Tìm số hạng không chứa x n khai triển biểu thức  x3   , x  x  A 1443420 B -1732104 C -4330260 D 3897234 Câu (VDC) Cho A tập số tự nhiên có chữ số khác Chọn ngẫu nhiên số từ tập A Tính xác suất để số chọn có chữ số 0, 1, 2, 3, số 1, 2, 3, theo thứ tự tăng dần A 24 B 32 C 81 D 216 u1   Tìm số tự nhiên nhỏ để un 1  2un  2,  n  Câu 6(VDT)Cho dãy số (u n ) xác định  un  1024 A 10 B 11 C 12 Câu 7(NB)Cho hàm số f ( x)  A lim f ( x)  lim f ( x)  x  x  B lim f ( x)  lim f ( x)  1 x  x  C lim f ( x)  1; lim f ( x)  1 x  x  x 1 x2  D Chọn đáp án D lim f ( x)  ; lim f ( x)   x  x  Câu (NB) Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có tất cạnh 2a Gọi M trung điểm A ' C ' Tính khoảng cách hai đường thẳng AC B 'M A 2a B a C a D 2a Câu (TH) Cho đường thẳng a mặt phẳng phân biệt ( P),(Q),( R) Chọn mệnh đề sai mệnh đề sau?  a  ( P) a  (Q) ( P) (Q) A Nếu   ( P)  (R)  B Nếu  (Q)  ( R) a  ( R) ( P)  (Q)  a  ( P)  (Q) ( P)  a  (Q) a C Nếu   ( P) (Q) ( P)  ( R) (Q)  ( R) D Nếu  Câu 10 (TH) Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh , SA  vng góc với đáy Gọi M trung điểm CD Tính cosin góc tạo hai đường thẳng SB AM A 5 B  C D 18 25 Câu 11 (VDC) Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có tất cạnh Gọi M , N điểm cạnh A ' B ', A ' C ' cho MB '  2MA ', NC '  NA ' Gọi E , F trung điểm B ' C ', BC ; P trung điểm EF Tính góc hai mặt phẳng ( PMN ) ( AB ' C ') A 900 B 600 Câu 12 Cho hàm số y  ln C 450 D 300 x Tính y  2018 (1) x2  3n 2017! 3n  3n 2017! C 3n A Câu 13.Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  điểm A, B Tính diện tích tam giác OAB n 2018! 3n  3n 2018! D 3n B 2x  điểm x0  1 cắt trục hoành trục tung hai 2x 1 Câu 14 Cho hàm số f ( x) có bảng biến thiên sau: x f'(x)  + +  2 + + f(x) 1 Khẳng định đúng? A Hàm số đạt cực tiểu x  đạt cực đại x  B Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  C Hàm số đạt cực tiểu x  không đạt cực đại D Hàm số khơng có cực trị Câu 15 Cho hàm số f  x  có f   x    x   x với x  Khẳng định đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  ;0  ;  2;   đồng biến khoảng  0;  B Hàm số đồng biến khoảng  0;   C Hàm số nghịch biến khoảng (;0),  0;  đồng biến khoảng  2;   D Hàm số nghịch biến khoảng  0;  đồng biến khoảng  ;0  ,  2;   Câu 16 Cho y  f ( x) hàm số bậc ba vàcó đồ thị hình vẽ.Tìm tất giá trị tham số m để phương trình f  x   m  có ba nghiệm phân biệt A 3  m  C 3  m  B 1  m  D 1  m  x  3x Câu 17 Tìm giá trị nhỏ hàm số y  đoạn  0; 2 x 1 2 A y  B y  C y  1 D y  9 0;2 0;2 0;3 0;2 Câu 18 Cho hàm số f  x   x  x Khẳng định đúng? A Hàm số có cực tiểu hai cực đại B Hàm số có hai cực tiểu khơng có cực đại C Hàm số có hai cực đại khơng có cực tiểu D Hàm số có cực đại hai cực tiểu mx  đồng biến khoảng 1;   Câu 19 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  xm A m  B 1  m  C m  1 m  D m  1 Câu 20 Tìm giá trị tham số m để hàm số y  x  mx   m  1 x đạt cực đại x  1 A m   B m  C m   D m  3 2 Câu 21 Hình bên đồ thị hàm số f  x   ax3  bx  c Khẳng định đúng? A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  Câu 22 Cho đồ thị hàm số y  ax  bx  c đạt cực đại A  0; 3 cực tiểu B  1; 5 Tính giá trị P  a  2b  3c A P  15 B P  5 C P  9 D P  Câu 23 Cho hàm số y  x x x xác định  0;   Biết y '  m.x n Giá trị m  n A B C D x2  x  Câu 24 Cho hàm số y  f  x  Tìm số đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  f  x  f  x y  f ( x) -2 A 1 B 1 C D Câu 25(NB)Cho hàm số y  xa , y  xb , y  xc có đồ thị đường (1),(2),(3) hình vẽ Chọn khẳng định A a  b  c B c  b  a C c  a  b D a  c  b Câu 26 (NB) Tìm tất giá trị thực m để bất phương trình 32018 x2019  m có nghiệm A m  B m  C m  D m  2018 Câu 27(TH)Tổng số tiền mà công ty A trả lương cho nhân viên năm 2017 tỷ năm sau tổng số tiền mà công ty trả lương cho nhân viên lại tăng thêm 20% so với năm trước Hỏi năm năm mà số tổng tiền để công ty A trả cho nhân viên vượt tỷ A 2021 B 2022 C 2023 D 2020 Câu28 (TH)Với x, y, z, t số tự nhiên đôi nguyên tố thỏa mãn x log 2016  y log 2016  z log 2016  t Tính giá trị biểu thức P  x y  y z  z t A 3130 B 28 C 58 D 57 Câu 29(VDT)Có giá trị ngun m để phương trình sau có nghiệm x  [0;1] 9x  m3x  x( x  m)  A B C D Câu 30 (NB) Tìm nguyên hàm I   x  1dx A I   x  1  C (2 x  1)3  C D I   C 2x 1 B I   C 2x 1 Câu 31 (TH) Tìm nguyên hàm I   e x dx C I  B I  e x  C A I  2e x (x  1)  C D I  x.e x  C C I  e x x  C Câu 32 (NB) Tìm số thực m thỏa mãn   (2 m x  m) dx  A m  B m  C m  D m  Câu 33 (TH) Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x3  x  , trục hoành, x  x  31 49 21 39 A S  B S  C S  D S  4 4 Câu 34(VDT) Cho z, w  thỏa z   2i  5; w   6i  Biết z  w đạt giá trị nhỏ z  a  bi; w  c  di; a, b, c, d  A 1 Giá trị T  ac  bd  a  b2 B 9 D 21 C 13 Câu 35 (VDC) Tính tích phân I   x.2018 dx  x6 20188  log 2018 x dx 20118 A 2.20188  2018 B 20188  2018 B 2.20188  2018 D 20188  2018 10  20i 3i C z  46  52i D z   5i Tính giá trị a  b Câu 36 (NB) Tìm số phức z thỏa mãn z   2i  A z  3  9i B z   3i 2018 Câu 37 (TH) Cho (2  2i)  a  bi; a, b  A 81009 B 81009 C 41009 D 41009 Câu 38 (TH) Cho số phức z thỏa mãn (1  i) z   2i  Tập hợp điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng tọa độ đường tròn Tìm toạ độ tâm I bán kính R đường tròn A Tâm I (3; 1), bán kính R  B Tâm I (3; 1), bán kính R  D Tâm I (3; 1), bán kính R  Câu 39 (VDT) Với số phức z thỏa mãn i.z   3i  Tìm giá trị lớn z C Tâm I (3; 1), bán kính R  A max z  B max z  C max z  | z  2i | Câu 40 (VDC) Cho số phức z thỏa mãn:  | z  4i | 2 A D max z  Tìm GTLN T | z   4i | C  B D Câu 41 (NB) Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A ' B ' C ' D ' có AB  a, AD  b, AA '  c Cắt khối hộp chữ nhật ABCD.A ' B ' C ' D ' mặt phẳng ( A ' BD) hai khối đa diện Tính thể tích khối đa diện chưa điểm C’ A abc B abc C abc D abc Câu 42(VDT)Cho hình chóp S ABC , gọi M trung điểm SB, N điểm nằm cạnh SC cho SN = 2NC; P điểm cạnh SA cho PA = PS Tính tỉ số A B C 12 D VBMNP VSABC 27 Câu 43 (NB) cho đường thẳng  cố định, đường thẳng d cắt  tạo với  góc  (0    900 ) Quay đường thẳng d quanh trục  cho d cắt  góc  khơng đổi tạo mặt tròn xoay mặt gì? A Mặt nón B Mặt trụ C Mặt cầu D Hình nón Câu 44 (TH) Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có tất cạnh bằng2a Tính thể tích khối cầu giới hạn mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ ABC A ' B ' C ' A 28 21 a 27 B 84 21 a 27 C 21 a 27 D 21 a Câu 45 (NB)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình x2  y  z  x  y  z   Tìm tâm I bán kính R mặt cầu A I (1; 2; 1) R  B I (1; 2; 1) R  C I (1; 2;1) R  D I (1; 2;1) R  Câu 46 (NB)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P) : x  y   Tìm vectơ pháp tuyến nP (P) A nP  1; 2;0  B nP  1; 2;3 C nP  1;0; 2  D nP   0;1; 2  Câu 47 (VDT) Trong không gian Oxyz, (P): ax + by + cz +d = qua hai điểm A(1; 0; 0); B(0; 1; 0) Biết d(O,(P)) = 2/3, điểm C(-3; 1; 0), abc  Khi d(C; (P)) là: A B C D Câu 48 (TH) Trong không gian oxyz cho A(1; 1; 3); B(-3; -1; 1), (): x 2y z + = M () cho MA + MB nhỏ nhất, đường thẳng qua M vng góc với () có phương trình là: x 1 y z2 x y z 3 A B     2 1 2 1 x 1 y 1 z  x 1 y  z C D     2 1 2 1 Câu 49 (VDT) Trong không gian Oxyz, cho (S): (x 8)2 + y2 + z2 = 32 Đường thẳng  thay đổi qua O tiếp xúc với (S) M Tập hợp điểm M thuộc mặt phẳng (P) có phương trình A x = B x = C y + z = D x + y z = Câu 50.(VDC)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(12; 1;1); B(1;0;0); C(0;2;0); D(0;0;3); E(2;4;3) Hỏi có mặt phẳng cách điểm A, B, C, D, E A B C3 D4 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI THỬ KHỐI 12 LẦN MƠN TỐN - NĂM 2018 (Chuyên Quang Trung) Thời gian làm bài: 90 phút Câu Có cách chọn học sinh từ 35 học sinh lớp 12A để làm ban cán lớp gồm lớp trưởng lớp phó thủ quỹ A A335 B C35 C 3! D 32! x+1 Câu Cho hàm số f (x) = √ Chọn đáp án x2 + A lim f (x) = 1; lim f (x) = −1 B lim f (x) = lim f (x) = x−→+∞ C x−→−∞ x−→+∞ lim f (x) = lim f (x) = −1 x−→+∞ D x−→−∞ x−→−∞ lim f (x) = +∞; lim f (x) = −∞ x−→+∞ x−→−∞ Câu Cho hình lăng trụ đứng ABC.A B C có tất cạnh 2a Gọi M trung điểm A C Tính khoảng cách hai đường thẳng AC B M theo a A 2a √ C a B a √ D 2a Câu Cho đường thẳng a mặt phẳng phân biệt (P), (Q), (R) Chọn mệnh đề sai mệnh đề sau     (P) ⊥ (R)      a ⊥ (P)  a ⊥ (Q) a ⊥ (Q) A Nếu  B Nếu  (Q) ⊥ (R)   (P) (Q)    (P) ∩ (Q) = a       (P) ⊥ (Q)  (P) (Q) D (P) ⊥ a (P) ⊥ (R) C Nếu  Nếu    (Q) a (Q) ⊥ (R) Câu Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên hình vẽ Chọn mệnh đề x −∞ + f (x) +∞ − +∞ 2 f (x) −∞ −1 A Hàm số đạt cực tiểu x = khơng có điểm cực đại B Hàm số đạt cực tiểu x = đạt cực đại x = C Hàm số đạt cực đại x = đạt cực tiểu x = D Hàm số cực trị + Câu Cho hàm số lũy thừa y = xa , y = xb , y = xc có đồ thị đường (1), (2), (3) hình vẽ Chọn khẳng định A c < b < a B a < b < c C c < a < b D a < c < b Câu Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình: 32018x+2019 < m có nghiệm A m > B m ≥ C m ≥ D m ≥ 2018 √ Câu Tìm nguyên hàm: I = 2x + 1dx (2x + 1)3 + C C I= √ + C 2x + 1 (2x + 1)3 + C D I= √ + C 2x + A I= B I= Câu Tìm số phức z thỏa mãn z + − 2i = A z = −3 + 9i B z = − 3i 10 + 20i 3−i C z = 46 − 52i D z = + 5i Câu 10 Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A B C D có AB = a, AD = b, AA = c Cắt khối hộp chữ nhật ABCD.A B C D mặt phẳng (A BD) hai khối đa diện Tính thể tích khối đa diện chứa điểm C A abc B abc C abc D abc Câu 11 Cho đường thẳng ∆ cố định, đường thẳng d cắt ∆ tạo với ∆ góc α (00 < α < 900 ) Quay đường thẳng d quanh trục ∆ cho d ln cắt ∆ góc α khơng đổi tạo mặt tròn xoay mặt gì? B Mặt trụ D Mặt phẳng A Mặt nón C Mặt cầu Câu 12 Trong khơng gian Oxyz, cho mặt cầu (S ) : x2 + y2 + z2 − 2x + 4y + 2z + = Tìm tâm I bán kính R mặt cầu (S ) √ A I(1; −2; −1) R = B I(1; −2; −1) R = √ C I(−1; 2; 1) R = D I(−1; 2; 1) R = − Câu 13 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x − 2y + = Tìm vector pháp tuyến → n p (P) − A → n p = (1; −2; 0) − B → n p = (1; −2; 3) − C → n p = (1; 0; −2) − D → n p = (0; 1; −2) √ Câu 14 Cho hàm số y = f (x) có f (x) = (x − 2) x với x ∈ R Chọn khẳng định A Hàm số nghịch biến khoảng (0; 2) đồng biến khoảng (−∞; 0); (2; +∞) B Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; 0); (2; +∞) đồng biến (0; 2) C Hàm số đồng biến khoảng (0; +∞) D Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; 0); (0; 2) đồng biến khoảng (2; +∞) Câu 15 Cho hàm số y = f (x) hàm số bậc ba có đồ thị hình vẽ Tìm tất giá trị thực m để phương trình f (x) + m = có ba nghiệm phân biệt A −3 < m < B −1 < m < C −3 ≤ m ≤ Câu 16 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = A −1 B D −1 ≤ m ≤ x2 − 3x đoạn [0; 2] x+1 C −9 D − Câu 17 Cho hàm số f (x) = x4 − 4x2 Khẳng định đúng? B Hàm số có hai cực đại khơng có cực tiểu A Hàm số có cực đại hai cực tiểu C Hàm số có hai cực tiểu khơng có cực đại Câu 18 Tìm nguyên hàm: I = A I = 2e x (x − 1) + C D Hàm số có cực tiểu hai cực đại e x d(x2 ) B I = e x + C C I = x2 e x + C D I = 2xe x + C Câu 19 Tìm số thực m thỏa mãn + (2m2 x − 6m)dx = 0 A m = B m = C m = D m = Câu 20 Cho số phức z thỏa mãn |(1 − i)z − + 2i| = Tập hợp điểm biểu điễn số phức z mặt phẳng tọa độ Oxy đường tròn Tìm tọa độ tâm I tính bán kính R đường tròn √ √ A I(3; −1), R = B I(3; −1), R = C I(3; 1), R = D I(3; 1), R = Câu 21 Một lơ hàng có 100 sản phẩm, có: 50 sản phẩm loại 1, 30 sản phẩm loại 20 sản phẩm loại Tính xác suất để 15 sản phẩm lấy có loại (kết lấy chữ số phần thập phân) A 0, 999991 C 0, 999992 B 0, 999990 D 0, 999993 Câu 22 Cho số tự nhiên n thỏa mãn Cn1 + Cn2 − A1n = 6n − Tìm số hạng khơng chứa x khai triển n x3 − , (x 0) x A 1443420 B −1732104 C −4330260 D 3897234 Câu 23 Tìm tất giá trị m để hàm số y = A m ≥ B m > mx + đồng biến (1; +∞) x+m C −1 < m < D m < −1 m > Câu 24 Hình bên đồ thị hàm số f (x) = ax3 + bx + c Khẳng định đúng? A a > 0, b < 0, c > B a > 0, b < 0, c < C a > 0, b > 0, c > D a < 0, b < 0, c > Câu 25 Tìm giá trị tham số m để hàm số y = x3 + mx2 − 4(m + 1)x đạt cực đại x = 3 C m = A m=− B m=− D m = −3 2 Câu 26 Tổng số tiền mà công ty A dự định trả lương cho nhân viên năm 2017 tỷ năm sau tổng số tiền mà cơng ty A trả lương cho nhân viên lại tăng thêm 20% so với năm trước Hỏi năm năm mà tổng số tiền để công ty A trả lương cho nhân viên vượt tỷ A 2021 B 2022 C 2023 D 2024 Câu 27 Với số phức z thỏa mãn |i¯z + − 3i| = Tìm giá trị lớn |z| A B C D Câu 28 Trong không gian Oxyz, cho A(1; 1; 3), B(−3; −1; 1) mặt phẳng (α) : x − 2y − z + = Gọi điểm M ∈ (α) cho MA + MB nhỏ nhất, đường thẳng qua M vng góc với (α) có phương trình x+1 y z−2 x y z−3 A = = B = = −2 −1 −2 −1 x−1 y−1 z−2 x−1 y−2 z D = = = = C −2 −1 −2 −1 Câu 29 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S ) : (x − 8)2 + y2 + z2 = 32 Đường thẳng ∆ thay đổi qua O tiếp xúc với (S ) M Tập hợp điểm M thuộc mặt phẳng (P) Viết phương trình mặt phẳng (P) C y + z − = A x − = B x − = D x + y + z − = Câu 30 Tính diện tích miền phẳng giới hạn đường y = x3 +2x+1, trục hoành, x = x = 21 31 49 39 B D A C 4 4 Câu 31 Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A B C có tất cạnh 2a Tính thể tích khối cầu giới hạn mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A B C √ √ 28 21 84 21 A πa B πa 27 27 √ 21 C πa 27 √ 21 πa D Câu 32 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vuông cạnh 2; cạnh S A = vng góc với đáy Gọi M trung điểm CD Tính cos α với α góc tạo hai đường thẳng S B AM A B − C D x Tính y(2018) (1) x+2 − 32018 − 32018 + 32018 + 32018 2017! .2018! C 2017! .2018! A B D 32018 32018 32018 32018 2x − Câu 34 Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = điểm có hồnh độ x0 = −1 cắt trục hồnh, trục 2x + tung hai điểm A, B Tính diện tích tam giác OAB 169 25 15 25 A B D C 16 16 13 Câu 35 Cho (2 − 2i)2018 = a + bi; a, b ∈ R Tính giá trị biểu thức P = a + b C −41009 A −81009 B 81009 D 41009 √ √ Câu 36 Cho z, w ∈ C thỏa mãn |¯z + + 2i| = 5, |w + + 6i| = Biết |z + w| đạt giá trị nhỏ z = a + bi, w = c + di, với a, b, c, d ∈ R Tính Câu 33 Cho hàm số y = ln T = ac + bd + a2 + b2 A −9 B −1 C D 13 Câu 37 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) : ax + by + cz + d = (với abc > 0) qua hai điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0) Biết d(O, (P)) = điểm C(−3; 1; 0) Tính d(C, (P)) A C B D Câu 38 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S ) : x2 + (y − 1)2 + (z + 1)2 = đường thẳng d có phương trình x − = y = −z Hai mặt phẳng (P) (Q) chứa d, tiếp xúc với (S ) T T Tìm tọa độ trung điểm T T −5 −7 −5 −7 −7 A ; ; ; ; C ; ; ; ; B D 6 6 6 6 Câu 39 Cho hàm số y = f (x) có đồ thị hình vẽ Số đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số x2 − x − y= f (x) − f (x) A B D C Câu 40 Có giá trị nguyên m để phương trình: x − m3 x − x(x + m) = có nghiệm x ∈ [0; 1] A B C D Câu 41 Cho A tập hợp gồm số tự nhiên có chữ số đôi khác Chọn ngẫu nhiên số từ tập A Tính xác suất để số chọn có chữ số 0, 1, 2, 3, mà chữ số 1, 2, 3, theo thứ tự tăng dần 1 B D A C 243 32 243 216 Câu 42 Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A B C có tất cạnh Gọi M, N điểm cạnh A B , A C cho MB = 2MA ; NC = 2NA Gọi E, F trung điểm cạnh B C , BC; P trung điểm EF Tính góc tạo hai mặt phẳng (PMN) (AB C ) A 900 B 600 C 450 √ Câu 43 Tính tích phân I = x6 D 300 20188 x.2018 dx + log2018 x.dx √3 C 2.20188 − 2018 2018 A 2.20188 − 2018 B 20188 − 2018  √   |z + 2i| ≤ √ Câu 44 Cho số phức z thỏa mãn   |z − 4i| ≤ 2 √ √ A B D 20188 − √3 2018 Tìm giá trị lớn T = |¯z + − 4i| C √ 5+ √ D Câu 45 Trong không gian Oxyz, cho điểm A(−12; −1; 1), B(1; 0; 0), C(0; 2; 0), D(0; 0; 3), E(−2; 4; 3) Có mặt phẳng cách năm điểm A, B, C, D, E? A B C D    =0 u1 Câu 46 Cho dãy số (un ) xác định  Tìm số tự nhiên n nhỏ để un >  un+1 = 2un + 2, ∀n ≥ 1024 A 11 B 10 C 12 D 13 Câu 47 Cho đồ thị hàm số y = ax4 + bx2 + c có điểm cực đại A(0; −3) điểm cực tiểu B(−1; −5) Tính giá trị P = a + 2b + 3c A −15 B −5 D C −9 Câu 48 Với x, y, z, t số tự nhiên nguyên tố đôi thỏa mãn x log2016 + y log2016 + z log2016 = t Tính giá trị biểu thức P = xy + yz + zt A 28 B 57 D 3130 C 58 Câu 49 Có giá trị ngun dương m để phương trình sau có nghiệm thực ln A sin3 x + + sin3 x + sin x − m = −3 sin x + + m C B D Câu 50 Cho hình chóp S ABC, gọi M trung điểm S B, N điểm nằm cạnh S C cho VBMNP S N = 2NC; P điểm cạnh S A cho PA = 2PS Tính tỉ số VS ABC A B C 12 D 27 ... Gọi M trung điểm CD Tính cos α với α góc tạo hai đường thẳng S B AM A B − C D x Tính y (2018) (1) x+2 − 32018 − 32018 + 32018 + 32018 2017! .2018! C 2017! .2018! A B D 32018 32018 32018 32018. .. B, C, D, E A B C3 D4 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI THỬ KHỐI 12 LẦN MƠN TỐN - NĂM 2018 (Chuyên Quang Trung) Thời gian làm bài: 90 phút Câu Có cách chọn học sinh từ 35 học sinh lớp 12A để làm ban... x .2018 dx  x6 20188  log 2018 x dx 20118 A 2 .20188  2018 B 20188  2018 B 2 .20188  2018 D 20188  2018 10  20i 3i C z  46  52 i D z   5i Tính giá trị a  b Câu 36 (NB) Tìm số phức
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên quang trung – bình phước lần 5, đề thi thử toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên quang trung – bình phước lần 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay