đề thi thử toán THPTQG 2018 kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7

8 261 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 18:43

KÊNH GIÁO DỤC QUỐC GIA ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, MƠN TỐN VTV7 Năm học: 2017 - 2018 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Trường: Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Đồ thị hàm số y  A 2x 1 có cặp tiếp tuyến vng góc với nhau? x2 B Vô số C D Câu 2: Cho tập hợp M có 10 phần tử Số tập hợp gồm phân tử M là: A A108 B A102 C C102 D 102 Câu 3: Tập nghiệm bất phương trình 3.9 x  10.3x   T   a; b  Khi a  b bằng: A B 2 C D Câu 4: Cho f  x   x  x  1 x   x  3  x  n  với n  N * Tính f '   A f '    B f '    n C f '    n ! D f '    n  n  1 Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với đáy (ABCD) SC  a Tính thể tích khối chóp S.ABCD A V  a 15 B V  a3 3 C V  a3 D V  a 3 Câu 6: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y  sin x  2sin x  a, b giá trị a  b là: A B C D Câu 7: Trong không gian Oxyz cho ba điểm A  1; 2;  , B  3; 1; 2  , C  4; 0;3 Tìm tọa độ I    mặt phẳng (Oxz) cho biểu thức IA  IB  5IC đạt giá trị nhỏ  37 19  A I   ;0;  4   27 21  B I   ;0;  4   37 23  C I  ;0;      25 19  D I  ;0;   4  Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  1;3;  , B  3;1;  Gọi M điểm mặt phẳng (Oxz) cho tông khoảng cách từ M đến A B ngắn Tìm hoành độ x0 điểm M A x0  B x0  C x0  D x0  Câu 9: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a , chiều cao h Khi thể tích khối lăng trụ là: A a2h B a2h 12 C a2h D a2h Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân A với AB  AC  a , cạnh SA  SB  a có  SBC    ABC  Tính SC để độ dài bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp a A SC  a B SC  a C SC  a D SC  2a Câu 11: Trong số phức z thỏa mãn z  4q  3i  z   5i  38 Tìm giá trị nhỏ z   4i A B C Câu 12: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  D 1 m  2m  x3  mx  3x đồng biến  R A m  m  B  m  m  C  m  D  m  Câu 13: Cho số phức z   2i Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm điểm biểu diễn số phức iz ? A M(-2;3) B M(2;3) C M(3;-2) D M(-2;3i)  x  1  2t  Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình  y  t z  1 t  điểm A(1;2;3) Mặt phẳng (P) chứa d cho d(A;(P) lớn Khi tọa độ vectơ pháp tuyến mặt phẳng (P) là: A (1;1;1) B (1;2;3) C (1;-1;1) D (0;1;1) Câu 15: Xác định số hạng đầu công bội cấp số nhân  un  có u4  u2  54 u5  u3  108 A u1  q  B u1  q  C u1  q  2 Câu 16: Cho hàm số f  x  có đạo hàm đoạn 1;3 , f  3  D u1  q  2  f '  x dx  Khi f 1 bằng: A -1 B 11 Câu 17: Ta có log 28  a  A -1 C D 10 log3  b a  b  c là: log  c B C D C y  x3  x  D y  x  Câu 18: Hàm số sau đồng biến R? A y  x  x B y  3x3  x Câu 19: Cho hình phẳng D giới hạn đường cong y    x  2 ex , trục hoành hai đường xe x  thẳng x  0, x  Khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hồnh tích    V    a  b ln 1    , a, b số hữu tỷ Mệnh đề đúng?  e   A a  2b  B a  b   C a  2b  D a  b       Câu 20: Cho véctơ a b tạo với góc 1200 Tìm a  b , biết a  3, b  A 34  B D a  b  C 19 Câu 21: Cho m, n cá+c số thực khác Nếu giới hạn lim x 1 A -3 B -1 C x  mx  n  m.n bằng: x 1 D -2 Câu 22: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ độ dài cạnh bên 2a , đáy ABC tam giác vuông A, AB  a, AC  a Hình chiếu A’ lên (ABC) trùng với trung điểm I BC Khi đí cos(AA’;B’C’) là: A 2 B Câu 23: Cho hàm số f    0,   f '  x   dx  A I   45 36 C f  x D có đạo hàm liên tục đoạn 1; 2 thỏa mãn   x  1 f  x  dx   30 Tính I   f  x dx B I   1 15 C I  12 D I   12 Câu 24: Trong khơng gian Oxyz cho điểm M(1;2;3) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua M cắt trục tọa độ Ox, Oy, Oz A, B, C cho M trọng tâm tam giác ABC A  P  : x  y  z  18  B  P  : x  y  z   C  P  : x  y  z  18  D  P  : x  y  z   Câu 25: Tính tích phân  max  x, x3 dx A 17 B C 15 Câu 26: Gọi n tổng số tiệm cận đứng ngang đồ thị hàm số y  A n  B n  C n  D 2 x Tìm n x  4x  D n  Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi a, b, c khoảng cách từ điểm M 1;3;  đến ba mặt phẳng tọa độ  Oxy  ,  Oyz  ,  Oxz  Tính P  a  b2  c3 A P  32 B P  18 C P  30 D P  12 Câu 28: Một khối nón có độ dại đường sinh l  13cm bán kính đáy r  5cm Khi thể tích khối nón là: A V  100 cm3 B V  300 cm3 C V  20 cm3 D V  325  cm3 Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  S  :  x  1   y     z  1  Tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu (S)  I  1; 2;1  R  A   I 1; 2; 1  R  B   I 1; 2; 1  R  C  2  I  1; 2;1  R  D  Câu 30: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  3x  x3  12 x  m có điểm cực trị? A B C D Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz Viết phương trình mặt phẳng (P) qua M(1;2;3) cắt trục Ox, Oy, Oz điểm A, B, C khác với gốc tọa độ O cho biểu thức 1   có giá trị nhỏ 2 OA OB OC A ( P) : x  y  z  14  B ( P) : x  y  3z  14  C ( P) : x  y  3z  11  D ( P) : x  y  3z  14  Câu 32: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x3  3mx  3m có hai điểm cực trị A, B mà OAB có diện tích 24 (O gốc tọa độ) A m  B m  C m  2 D m  1 Câu 33: Cho số nguyên dương thỏa mãn 5Cnn1  Cn3  Tìm hệ số số hạng chứa x5 n  x2  khai triển nhị thức Niu-tơn    , x   x A 35 x 16 B  35 16 C  35 x D  35 x 16 Câu 34: Cho hàm số f  x  liên tục a  Giả sử với x   0; a  ta có f  x   a dx 1 f  x f  x  f  a  x   Tính I   A I  a B I  x2 Câu 35: Biết a C I  2a  f  t dt  x cos x  x  x  R Tính f   D I  a ln  a  1 B  A 1 C 1 D Câu 36: Tổng tất nghiệm phương trình cos x  cos x  sin x.sin x  đoạn 0;3  là: A 16 B 11 25 C D 6 Câu 37: Cho x, y, z sô thực thỏa mãn 1  2  x  1  2, y  0, z  x  y  z  1 Tìm giá trị nhỏ biểu thức P  A Pmin  B Pmin   x  y   x  z  C Pmin  Câu 38: Cho log x  Khi giá trị biểu thức P  A B C   y  z D Pmin  log  x   log x  log x x bằng: D Câu 39: Có người khách bước ngẫu nhiên vào cửa hàng có quầy Tính xác suất để người đến quầy thứ C83 A52 A 38 C83 C25 B A38 C83 A25 C A38 C83 25 D Câu 40: Một đồn tàu gồm ba toa đỗ sân ga Có hành khách lên tàu Mỗi hành khách độc lập với Chọn ngẫu nhiên toa Tìm xác suất để toa có hành khách bước lên tàu A 50 81 B 20 81 C 10 81 D 20 243 Câu 41: Hình lăng trụ tam giác có mặt phẳng đối xứng? A mặt phẳng B mặt phẳng C mặt phẳng D mặt phẳng Câu 42: Cho hàm số f  x  có đạo hàm f '  x  Đồ thị hàm số y  f '  x  cho hình vẽ Biết f    f    f  3  f   Giá trị nhỏ lớn f  x  đoạn  0; 4 là: A f   , f   B f   , f   C f   , f   Câu 43: Cho hàm số f  x  liên tục đoạn  0;1 thỏa mãn D f   , f    f  x  dx  1,  f  x  dx  13 Tính tích phân I   x f  x3 dx A I  B I  C I  D I  Câu 44: Giả sử z1 , z2 nghiệm phương trình z  z  13  Giá trị biểu thức A  z1  z2 A 22 B 20 C 26 D 18 Câu 45: Để cấp tiền cho trai tên Lâm học đại học, ông Anh gửi vào ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất cố định 0,7%/ tháng, số tiền lãi hàng tháng nhập vào vốn để tính lãi cho tháng tiếp theo( thể thức lãi kép) Cuối tháng, sau chốt lãi, ngân hàng chuyển vào tài khoản Lâm khoản tiền giống Tính số tiền m tháng Lâm nhận từ ngân hàng, biết sau bốn năm (48 tháng), Lâm nhận hết số tiền vốn lẫn lãi mà ông Anh gửi vào ngân hàng (kết làm tròn đến đồng) A m = 4.920.223 (đồng) B m = 5.008.376 (đồng) C m = 5.008.377 (đồng) D m = 4.920.224 (đồng) Câu 46: Cho khối trụ (T), AB CD hai đường kính mặt đáy (T) Bết góc AB CD 300 , AB=6 thể tích khối ABCD 30 Khi thể tích khối trụ (T) là: A 90 cm3 B 30 cm3 C 45 cm3 D 90 3 cm 270 Câu 47: Cho tứ diện ABCD có đáy BCD tam giác đều, tâm G  đường thẳng qua G vng góc với (BCD) A chạy  cho mặt cầu ngoại tiếp ABCD tích nhỏ Khi thể tích khối ABCD là: a3 A 12 a3 C 12 a3 B 12 a3 D Câu 48: Một chất điểm chuyển động thẳng quãng đường xác định phương trình s  t  3t  qng đường s tính mét (m), thời gian t tính giây (s) Kkhi gia tốc tức thời chuyển động giây thứ 10 là: A 54m / s B 240m / s C 60m / s D 6m / s Câu 49: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a Tính khoảng cách đường thẳng BD’ B’C A a 2 Câu 50: Cho số phức z  A B a 6 C a 3 D a m 1 ,  m  R  Tìm giá trị nguyên m để z  i  là:  m  2i  1 B C - HẾT D vô số ...  qng đường s tính mét (m), thời gian t tính giây (s) Kkhi gia tốc tức thời chuyển động giây thứ 10 là: A 54m / s B 240m / s C 60m / s D 6m / s Câu 49: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh... B -1 C x  mx  n  m.n bằng: x 1 D -2 Câu 22: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ độ dài cạnh bên 2a , đáy ABC tam giác vuông A, AB  a, AC  a Hình chiếu A’ lên (ABC) trùng với trung điểm I BC Khi... Câu 41: Hình lăng trụ tam giác có mặt phẳng đối xứng? A mặt phẳng B mặt phẳng C mặt phẳng D mặt phẳng Câu 42: Cho hàm số f  x  có đạo hàm f '  x  Đồ thị hàm số y  f '  x  cho hình vẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử toán THPTQG 2018 kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7, đề thi thử toán THPTQG 2018 kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay