Đề cương kiểm định

13 10 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 18:34

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đề cương nhiệm vụ dự tốn Gói thầu số 05: Kiểm định chất lượng cơng trình Cơng trình: Nghĩa địa Can Hồ, khu TĐC Can Hồ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu Địa điểm: Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng cơng trình Nơng nghiệp Phát triển nơng thôn tỉnh Lai Châu Tổ chức kiểm định: Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Bảo Sơn LAI CHÂU NĂM 2018 MỤC LỤC I Các thực để lập đề cương II Mục đích, yêu cầu, đối tượng nội dung kiểm định III Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng IV Năng lực đơn vị Kiểm định V Quy trình phương pháp thực kiểm định VI Tiến độ thực công tác kiểm định 10 VII Các điều kiện khác để thực kiểm định 10 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & XÂY DỰNG BẢO SƠN ĐỀ CƯƠNG LAS XD 1131 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG Số: 04/KĐCL/2018 Ngày: 21/05/2018 Lần sửa đổi: 00 Công trình: Nghĩa địa Can Hồ, khu TĐC Can Hồ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu Địa điểm: Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng cơng trình Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu Tổ chức kiểm định: Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Bảo Sơn I Các thực để lập đề cương Căn pháp lý Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng, số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Căn Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Căn Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 UBND tỉnh Lai Châu việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn tỉnh Lai Châu; Căn Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 UBND tỉnh Lai Châu việc Phân cấp Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cơng trình cho Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh; Căn Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 29/01/2011 Thủ tướng Chính phủ việc Ban hành chế quản lý thực dự án thủy điện Lai Châu; Căn Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 12/11/2017 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt việc Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu; Căn Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 UBND tỉnh Lai Châu việc Điều chỉnh, bổ sung phương án bố trí tái định cư, quy mô, tổng mức đầu tư dự án Bồi thường, di dân TĐC thủy điện Lai Châu; Căn Quyết định số 457/QĐ-BQLDA ngày 04/5/2018 việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Cơng trình: Nghĩa địa Can Hồ, khu TĐC Can Hồ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu II Mục đích, yêu cầu, đối tượng nội dung kiểm định II.1 Mục đích cơng tác kiểm định Mục đích thực cơng tác kiểm định đưa kết kiểm tra đánh giá chất lượng vật liệu đầu vào sử dụng cho cơng trình, kết cấu, hạng mục thi công làm sở nghiệm thu kết cấu phận kết cấu cơng trình xây dựng so với thiết kế ban đầu so với tiêu chuẩn hành Việc tiến hành công tác kiểm định nhằm tuân thủ quy định Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Trong thực cơng tác kiểm định thấy có vấn đề chưa phù hợp chất lượng tổ chức kiểm định khuyến cáo với Chủ đầu tư để giải II.2 Yêu cầu công tác kiểm định Kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng nguyên nhân hư hỏng sản phẩm xây dựng, phận cơng trình cơng trình xây dựng thơng qua kiểm định kết hợp với việc xem xét, tính tốn, đánh giá chun mơn chất lượng cơng trình Cơng tác kiểm định phải đảm bảo yêu cầu sau: - Đảm bảo tính trung thực, khách quan trình kiểm tra, kiểm định; - Bảo mật thơng tin q trình kiểm tra, kiểm định chưa phép công bố; - Chịu trách nhiệm trước Chủ Đầu tư trước pháp luật kết kiểm định phải phù hợp với tiêu chí kiểm tra chất lượng cơng trình nêu hợp đồng liên danh - Không chịu trách nhiệm trước pháp luật Chủ Đầu tư trình sử dụng, vận hành, khai thác cơng trình khơng thực cơng cơng trình - Chế độ kiểm tra trường khơng thường xun - Nhóm kiểm định cơng tác với TVGS hướng dẫn nhà thầu việc đảm bảo việc tuân thủ phù hợp chất lượng công trình xây dựng.- Mối quan hệ bên thể lưu đồ tổng thể sau: CHỦ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TVTK Nhà thầu TVGS ( có) Nhóm kiểm định Ghi chú: Quan hệ trực tiếp Quan hệ gián tiếp Định kỳ đột xuất, đại diện có thẩm quyền tổ chức kiểm định chất lượng bên có liên quan tiến hành trao đổi công việc thực tồn công tác kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng - Quan hệ Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Bảo Sơn Chủ đầu tư Quan hệ trực tiếp thông qua hợp đồng kinh tế; - Quan hệ Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Bảo Sơn tổ chức Tư vấn mối quan hệ độc lập chức năng, nhiệm vụ quyền hạn dựa cộng tác chặt chẽ hai bên, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hồn thành tốt nhiệm vụ - Cơng ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Bảo Sơn có quyền yêu cầu đơn vị Tư vấn giải trình tài liệu tư vấn để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng cơng trình; - Hỗ trợ TVGS vấn đề liên quan tới công việc kiểm định phù hợp công tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng - Quan hệ Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Bảo Sơn Nhà thầu thi công mối quan hệ độc lập chức năng, nhiệm vụ quyền hạn dựa công tác chặt chẽ hai bên, ln tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hồn thành tốt nhiệm vụ - Nhà thầu có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu trực tiếp từ đơn vị kiểm định gián tiếp thông qua tư vấn giám sát việc kiểm tra tuân thủ phù hợp chất lượng cơng trình xây dựng II.3 Đối tượng công tác kiểm định Đối tượng công tác kiểm định Mặt đường, rãnh gia cố, cống 1x1m cơng trình: Nghĩa địa Can Hồ, khu TĐC Can Hồ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu II.4 Nội dung kiểm định Số TT I Đơn vị Số lượng Kiểm định xác định cường độ bê tông phương pháp khoan lấy mẫu M250, đá dmax40 tiêu Ép mẫu bê tông tiêu tiêu 1 tiêu Nội dung kiểm định Mặt đường II Rãnh gia cố Kiểm định xác định cường độ bê tông phương pháp khoan lấy mẫu M150, đá dmax20 Ép mẫu bê tông III Cống 1x1m Kiểm tra cường độ bê tông cấu kiện bê tông bê tông cốt thép trường, Chỉ tiêu cường độ bê tông phương pháp kết hợp siêu âm + súng bật nẩy cho cấu kiện bê tông cốt thép tiêu Bê tông thân cống M150, đá dmax40 tiêu III Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng TCXDVN 239: 2005 Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông kết cấu cơng trình TCVN 3118: 1993 Bê tơng nặng - Phương pháp xác định cường độ phương pháp nén phá hoại TCXDVN 162 : 2004 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén súng bật nảy TCXD 225 : 1998 Bê tông nặng - Chỉ dẫn phương pháp xác định vận tốc súng siêu âm để đánh giá chất lượng bê tông TCXD 9335 : 2012 Bê tông nặng - Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm súng bật nảy để xác định cường độ nén Và tiêu chuẩn xây dựng chuyên ngành khác IV Năng lực đơn vị Kiểm định IV.1 Năng lực phòng kiểm định Phòng kiểm định hợp chuẩn LAS-XD 1131 Cơng ty TNHH tư vấn & xây dựng Bảo Sơn công nhận theo định số 296/QĐ-BXD ngày 30/6/2011 Bộ Xây dựng việc đủ điều kiện hoạt động kiểm định chuyên ngành xây dựng IV.2 Năng nhân Nhân thực công tác Kiểm định bố trí theo định phân cơng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Bảo Sơn phê duyệt ( trình tổ chức thực có thay đổi chun gia phải thơng báo cho Chủ Đầu Tư văn ) STT Họ tên Chức vụ Thông tin lực Trịnh Minh Tiến Trưởng nhóm Kỹ sư cầu đường Nguyễn Văn Lương Thành viên Kỹ sư Vật liệu Xây dựng Đỗ Quốc Minh Thành viên Kiểm định vật liệu đường Trần Văn Hùng Thành viên Kiểm định vật liệu đường Nguyễn Thị Liễu Thành viên Kiểm định xác định tính chất lý bê tông vật liệu IV.3 Năng lực thiết bị kiểm định phục vụ gói thầu Máy nén thủy lực 200 tấn; Máy dò vị trí cốt thép; Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép trường; Súng bi; Khuôn Capping mẫu; Máy khoan cầm tay; Máy cắt bê tông 7,5KW; Máy cắt, mài mẫu vật liệu; Máy khoan lấy mẫu chun dụng; Máy vi tính… V Quy trình phương pháp thực kiểm định V.1 Xác định cường độ bê tông siêu âm kết hợp súng bật nẩy, kiểm tra cường độ vữa xây súng bật nảy Để xác định vận tốc siêu âm, cần tiến hành đo hai đại lượng khoảng cách truyền xung siêu âm thời gian truyền xung siêu âm Vận tốc siêu âm (v) xác định theo công thức: (OLYMPUS) v = (1/t).10 (m/s) (1) Trong đó: l - Khoảng cách truyền xung siêu âm khoảng cách hai đầu thu phát máy (mm); t - Thời gian truyền xung siêu âm (s) Đo thời gian truyền xung siêu âm máy đo siêu âm Sai số đo không vượt giá trị ∆ tính theo cơng thức: ∆= 0,01t + 0,1 ((́s) (2) Trong đó: t - Thời gian truyền xung siêu âm Đo khoảng cách truyền xung siêu âm dụng cụ đo chiều dài Sai số không vượt 0,5% độ dài cần đo Những máy đo siêu âm sử dụng để xác định vận tốc siêu âm thiết bị chuyên dùng quy định tiêu chuẩn TCXD 84 : 14 Máy đo siêu âm phải kiểm tra trước sử dụng hệ thống mẫu chuẩn Những nguyên tắc sử dụng bảo dưỡng kiểm tra hiệu chỉnh máy phải tuân theo tiêu chuẩn TCXD 84 : 14 Thiết bị sử dụng để xác định độ cứng bề mặt bê tông Thiết bị sử dụng để xác định độ cứng bề mặt bê tông búa thử bê tông nêu phần thiết bị với lượng va đập từ 0,225 đến KGm - Phương pháp đo: Vùng kiểm tra bề mặt bê tơng phải có diện tích khơng nhỏ 400cm2 Trong vùng, tiến hành đo điểm siêu âm 10 điểm súng, theo thứ tự siêu âm trước, đo súng sau Nên tránh đo theo phương đổ bê tông Công tác chuẩn bị tiến hành đo siêu âm phải tuân theo tiêu chuẩn TCXD 84 : 14 Vận tốc siêu âm vùng (Vtbi ) giá tị trung bình vận tốc siêu âm điểm đo vùng (Vi) Thời gian truyền xung siêu âm điểm đo vùng so với giá trị trung bình khơng vượt q 0.5% Những điểm khơng thoả mãn điều kiện phải loại bỏ trước tính vận tốc siêu âm trung bình vùng thử Cơng tác chuẩn bị tiến hành đo súng thử bê tông loại bật nẩy phải tuân theo tiêu chuẩn TCXD 03 : 1985 Khi kiểm định, trục súng phải nằm theo phương ngang (góc α=00) vng góc với bề mặt cấu kiện Nếu phương súng tạo với phương ngang góc a trị số bật nẩy đo súng phải hiệu chỉnh theo công thức: n = n1 +∆n (3) Trong đó: n - Trị số bật nẩy điểm kiểm tra; n1 - Trị số bật nẩy đo súng ∆n -Hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào góc a lấy theo catalơ súng Trị số bật nẩy vùng kiểm tra ntbi giá trị trung bình điểm đo vùng (ni) sau loại bỏ điểm có giá trị chênh lệch vạch so với giá trị trung bình tất điểm đo vùng kiểm định Số liệu đo máy siêu âm súng bật nẩy Xác định cường độ bê tông cấu kiện kết cấu xây dựng Xác định cường độ bê tông cấu kiện kết cấu xây dựng tiến hành theo bước sau đây: Xem xét bề mặt cấu kiện, kết cấu để phát khuyết tật ( nữt, rỗ, trơ cốt thép ) bê tông Xác định số liệu kĩ thuật có liên quan đến thành phần bê tông dùng để chế tạo cấu kiện, kết cấu xây dựng : Loại xi măng hàm lượng xi măng (kg/m3), loại cốt liệu lớn đường kính lớn cốt liệu (Dmax) Lập phương án kiểm định, chọn số luợng cấu kiện, kết cấu cần kiểm tra số vùng kiểm tra cấu kiện kết cấu theo TCVN 03 : 1985 Chuẩn bị tiến hành đo máy đo siêu âm súng bật nẩy theo dẫn Tính tốn cường độ bê tông từ số liệu đo : Cường độ nén cấu kiện kết cấu bê tông (R) giá trị trung bình cường độ bê tơng vùng kiểm tra n R=  Ri i1 (daN/cm2) (4) k Trong : K - Số vùng kiểm tra cấu kiện, kết cấu ; Ri – Cường độ nén vùng kiểm tra thứ i ; Ri – Đựơc xác định theo công thức : Ri = Co Ro (daN/ cm2) (5) Ro – Cường độ nén vùng kiểm tra thứ i sử dụng biểu đồ tra bảng tương ứng với vận tốc siêu âm Vi trị số bật nẩy Ni đo vùng ; Co - Hệ số ảnh hưởng dùng để cxét đến khác thành phần bê tông vùng thử bê tông tiêu chuẩn Co xác định theo cơng thức : Co = C1.C2.C3.C4 Trong : C1 - Hệ số ảnh hưởng mác xi măng sử dụng để chế tạo cấu kiện kết cấu xây dựng ; C2 - Hệ số ảnh hưởng hàm lượng xi măng sử dụng cho 1m3 bê tông ; C3 - Hệ số ảnh hưởng loại cốt liệu lớn sử dụng để chế tạo cấu kiện, kết cấu C4 - Hệ số ảnh hưởng đường kính lớn cốt liệu sử dụng để chế tạo cấu kiện, kết cấu xây dựng V.2 Lấy mẫu kiểm tra mẫu bê tông a Công tác khoan lấy mẫu Việc khoan, cắt mẫu bê tông tiến hành vị trí kết cấu cho sau lấy mẫu kết cấu không bị giảm khả chịu lực Khoan, cắt mẫu tiến hành vị trí khơng có cốt thép kết cấu Trong trường hợp khơng tìm vị trí dùng để thử nén viên mẫu có cốt thép nằm vng góc với hướng đặt lực nén, thử uốn viên mẫu có cốt thép nằm song song với hướng đặt lực uốn Không dùng viên mẫu có cốt thép để thử bửa Khoan, cắt mẫu thử độ chống thấm nước bê tông tiến hành theo hướng vị trí cho thử, chiều tác dụng áp lực nước lên mẫu đồng hướng với chiều tác dụng áp lực nước vào kết cấu Khoan, cắt mẫu thử độ mài mòn bê tơng tiến hành từ vị trí mà kết cấu phải chịu mài mòn sử dụng Các mẫu khoan, cắt từ kết cấu có lẫn cốt thép vị trí, đường kính đặc điểm khác cốt thép phải ghi đầy đủ hồ sơ khoan mẫu biên thử Kích thước viên mẫu khoan, cắt tuỳ theo cỡ hạt lớn cốt liệu bê tông tiêu cần thử chọn theo bảng l tiêu chuẩn Mẫu khoan, cắt làm theo tổ Tổ mẫu thử chống thấm gồm viên, tổ mẫu để thử tiêu lại viên Trong trường hợp khơng khoan, cắt đủ số viên lấy đủ viên thử tiêu chống thấm, tiêu lại phép lấy viên làm tổ mẫu thử b Công tác nén kiểm tra cường độ bê tông Thực theo TCVN 239:2005 Xác định diện tích chịu lực mẫu Đo xác tới 1mm cặp cạnh song song hai mặt chịu nén (đối với mẫu lập phương) cặp đường kính vng góc với đơi mặt chịu nén (đối với mẫu trụ), xác định diện tích hai mặt chịu nén theo giá trị trung bình cặp cạnh cặp đường kính đo Diện tích chịu lực nén mẫu trung bình số học diện tích hai mặt Diện tích chịu lực thử nửa viên dầm uốn gãy tính trung bình số học diện tích phần chung mặt chịu nén phía phía với đệm thép truyền lực tương ứng Xác định tải trọng phá hoại mẫu Chọn thang lực thích hợp máy để nén tải trọng phá hoại nằm khoảng 20 - 80% tải trọng cực đại thang lực nén chọn Khơng nén mẫu ngồi thang lực Đặt mẫu vào máy nén cho mặt chịu nén chọn nằm tâm thớt máy Vận hành máy cho mặt mẫu nhẹ nhàng tiếp cận với thớt máy Tiếp tăng tải liên tực với vận tốc khơng đổi 6±4 daN/cm2 giây mẫu bị phá hoại Dùng tốc độ gia tải nhỏ mẫu bê tơng có cường độ thấp, tốc độ gia tải lớn mẫu bê tông cường độ cao Lực tối đa đạt giá trị tải trọng phá hoại mẫu Tính kết Cường độ nén viên mẫu bê tông (R) tính daN/cm2 (KG/cm2) theo cơng thức: Trong đó: R= α.P/F P - Tải trọng phá hoại, tính daN; F - Diện tích chịu lực nén viên mẫu, tính cm2; α - Hệ số tính đổi kết thử nén viên mẫu bê tơng kích thước khác viên chuẩn cường độ viên mẫu chuẩn kích thước 150 x 150 x 150mm Cường độ chịu nén bê tông xác định từ giá trị cường độ nén viên tổ mẫu bê tông sau: So sánh giá trị cường độ nén lớn nhỏ với cường độ nén viên mẫu trung bình Nếu hai giá trị đo không lệch 15% so với cường độ nén viên mẫu trung bình cường độ nén bê tơng tính trung bình số học ba kết thử ba viên mẫu Nếu hai giá trị lệch 15% so với cường độ nén viên mẫu trung bình bỏ hai kết lớn nhỏ Khi cường độ nén bê tơng cường độ nén viên mẫu lại Trong trường hợp tổ mẫu bê tơng chi có hai viên cường độ nén bê tơng tính băng trung bình số học kết thử hai viên mẫu 10 VI Tiến độ thực cơng tác kiểm định Tiến độ thực công tác kiểm định tn theo tiến độ q trình thi cơng Cơng tác tổng hợp tài liệu tính tốn kết phải tiến hành sau kết thúc kiểm định trường Các số liệu kiểm định chuyển văn phòng để tổng hợp tính tốn kết quả, báo cáo kết giao nộp chậm sau 7-10 ngày cho chủ đầu tư Phải có biên nghiệm thu kiểm định trường cho hạng mục kiểm định, có đầy đủ chữ ký bên liên quan sau kết thúc kiểm định VII Các điều kiện khác để thực kiểm định VII.1 Quyền hạn nghĩa vụ tổ chức, cá nhân có liên quan cơng tác kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng a Quyền hạn nghĩa vụ Chủ đầu tư: a.1 Quyền hạn: - Được quyền lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng với loại cấp cơng trình; - Được quyền khiếu nại kết kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng; - Được thực quyền khác theo hợp đồng cam kết với tổ chức kiểm định chất lượng theo qui định pháp luật a.2 Nghĩa vụ: - Thẩm định, phê duyệt nội dung, kế hoạch, dự toán ký kết hợp đồng kiểm tra kiểm định chất lượng với tổ chức kiểm định - Gửi hồ sơ kiểm định chất lượng cho quan quản lý nhà nước xây dựng theo phân cấp thời hạn quy định - Thực nghĩa vụ khác theo hợp đồng cam kết với bên có liên quan - Thanh tốn chi phí cho đơn vị kiểm định chất lượng cơng trình theo khối lượng cơng việc mà tổ chức kiểm định tiến hành theo hợp đồng ký kết VII.2 Quyền hạn nghĩa vụ tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng a Quyền hạn: - Được quyền yêu cầu Chủ đầu tư Nhà thầu cung cấp tài liệu cần thiết cho cơng tác kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng; - Được thực quyền khác theo hợp đồng cam kết với Chủ đầu tư theo qui định pháp luật b Nghĩa vụ: - Phải đảm bảo tính trung thực, khách quan q trình kiểm tra, kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng; 11 - Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư, trước pháp luật kết kiểm tra kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng mình; - Thực kiểm tra trường theo chế độ không thường xuyên; Tham gia chứng kiến nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, hạng mục cơng trình xây dựng cơng trình xây dựng VII.2 Biện pháp an tồn lao động Nghiêm cấm người khơng có trách nhiệm, nhiệm vụ lại có mặt phạm vi mặt thực công tác kiểm định Kỹ thuật viên, công nhân kiểm định làm việc công trường phải trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động Khi làm việc cao, công nhân vận hành phải có thiết bị an tồn theo quy định an toàn lao động Kỹ thuật viên phụ trách phải thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn thiết bị tham gia công tác kiểm định Sau hồn tất việc chuẩn bị phục vụ cơng tác kiểm định, kỹ thuật viên cơng trình phải kiểm tra lần cuối, đảm bảo an toàn tiến hành công việc Nghiêm cấm tất người khơng có trách nhiệm sử dụng thiết bị kiểm định Chỉ kỹ thuật viên định kiểm định phép sử dụng dụng cụ nói Sau tiến hành xong cơng tác thi cơng trường phải tiến hành giải phóng mặt trả cho chủ đầu tư VII.3 Kết luận Trong trình thực hiện, hai bên xem xét để điều chỉnh nội dung công việc (nếu cần thiết), nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng dự án quy định hành Nhà nước Bảo Sơn Company cam kết thực việc kiểm định chất lượng cơng trình, dự án cách khách quan, trung thực tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn pháp luật hành./ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH 12 ... Thành viên Kiểm định vật liệu đường Trần Văn Hùng Thành viên Kiểm định vật liệu đường Nguyễn Thị Liễu Thành viên Kiểm định xác định tính chất lý bê tơng vật liệu IV.3 Năng lực thiết bị kiểm định phục... định VI Tiến độ thực công tác kiểm định 10 VII Các điều kiện khác để thực kiểm định 10 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & XÂY DỰNG BẢO SƠN ĐỀ CƯƠNG LAS XD 1131 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH XÂY... phù hợp chất lượng tổ chức kiểm định khuyến cáo với Chủ đầu tư để giải II.2 Yêu cầu cơng tác kiểm định Kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng nguyên nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương kiểm định, Đề cương kiểm định, V. Quy trình và phương pháp thực hiện kiểm định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay