Tình hình thực tế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư – thương mại – dịch vụ thăng long

88 36 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 17:11

LUẬN VĂN: Tình hình thực tế cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần - đầu tư – thương mại – dịch vụ thăng long Chương I Các vấn đề chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp I- Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1- Các khái niệm: a, Bán hàng: - Là việc thực quan hệ trao đổi, doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, lao vụ cho khách hàng nhận quyền thu tiền thu tiền từ khách hàng - Xét mặt chu chuyển vốn bán hàng trình chuyển từ vốn thành phẩm hàng hoá sang vốn tiền Như trình bán hàng trình vận động ngược chiều hàng tiền (H - T) Kết thúc qúa trình khách hàng có hàng để thoả mãn nhu cầu doanh nghiệp thu tiền để tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Như trình bán hàng khâu cuối chu kỳ sản xuất, nơi diễn trình trao đổi để thực giá trị sản phẩm, hàng hoá * Doanh thu bán hàng: o Đối với doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ doanh thu bán hàng tồn số tiền bán sản phẩm, hàng hoá cung ứng lao vụ, dịch vụ chưa có thuế khoản phụ thu, phí thu thêm ngồi giá bán mà doanh nghiệp hưởng o Đối với doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp doanh thu bán hàng toàn số tiền bán sản phẩm, hàng hoá cung ứng lao vụ, dịch vụ (tổng giá tốn) khoản phụ thu, phí thu thêm giá bán mà doanh nghiệp hưởng b, Kết bán hàng: - Là chênh lệch doanh thu tiêu thụ số hàng bán sau trừ khoản giảm trừ doanh thu với chi phí bỏ (Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp) số hàng biểu số tiền lãi hay lỗ Kết bán hàng tiêu tổng hợp phản ánh kết kinh doanh kỳ doanh nghiệp - Kết bán hàng tạo từ trình bán hàng Giữa kết bán hàng q trình bán hàng có mối quan hệ chặt chẽ Nếu tổ chức tốt trình bán hàng sở tạo kết bán hàng cao ngược lại 2- ý nghĩa, vai trò trình bán hàng xác định kết bán hàng: Doanh nghiệp kinh tế thị trường hiểu theo nghĩa chung tổ chức kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh mục tiêu lợi nhuận, doanh nghiệp phải tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh sở giải tốt vấn đề sản xuất: sản xuất gì? sản xuất nào? sản xuất cho ai? Hiện kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp phải "bán thứ thị trường cần khơng phải bán có" Rõ ràng nhu cầu mục tiêu sản xuất thoả mãn nhu cầu yếu tố định cuối q trình sản xuất Nói cách khác việc có tiêu thụ hàng hay khơng, có tạo lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh hay khơng có vai trò định đến sống doanh nghiệp Điều xuất phát từ ý nghĩa ban đầu bán hàng Ngày kinh tế thị trường cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng có ý nghĩa doanh nghiệp kinh tế Đó là: - Thơng qua q trình bán hàng thu hồi vốn để bù đắp cho khoản chi phí ngồi sản xuất chi để tiến hành tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng - Kết bán hàng tạo từ trình bán hàng biểu số tiền lãi lỗ Kết bán hàng nguồn để doanh nghiệp tái sản xuất mở rộng, nguồn để phân phối cho chủ sở hữu, làm nghĩa vụ với Nhà nước, cung cấp, cải thiện đời sống cho người lao động Nói tóm lại, kết bán hàng đảm bảo lợi ích bên liên quan - Trên góc độ chu chuyển vốn, bán hàng trình chuyển hố hình thái biểu vốn doanh nghiệp từ hàng hố sang tiền tệ, kết thúc vòng ln chuyển vốn Vì đẩy nhanh trình bán hàng giúp doanh nghiệp tiết kiệm vốn cách tương đối rút ngắn chu kỳ thu hồi vốn, tăng vòng quay lưu thơng, từ nâng cao hiệu sử dụng vốn - Kết bán hàng tiêu tài quan trọng bản, phản ánh tổng quát hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh lành mạnh tình hình tài chính, hai điều kiện định mở khả tham gia thị trường vốn doanh nghiệp Thơng qua thị trường này, doanh nghiệp huy động lượng vốn từ xã hội hình thức phát hành trái phiếu, cổ phiếu, để đầu tư mở rộng quy mô, tăng lực sản xuất - xét góc độ kinh tế vĩ mơ, q trình bán hàng doanh nghiệp thực tốt góp phần điều hồ sản xuất tiêu dùng, đảm bảo cân đối tiền hàng nghành toàn kinh tế quốc dân 3- Vai trò, nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng: Để kế tốn thực cơng cụ sắc bén có hiệu lực, khơng ngừng khai thác khả tiềm tàng nhằm thúc đẩy sản xuất tiêu thụ doanh nghiệp kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng phải thực tốt nhiệm vụ sau: - Tổ chức theo dõi, phản ánh xác q trình tiêu thụ, ghi chép đầy đủ khoản chi phí, doanh thu tiêu thụ, xác định kết sản xuất kinh doanh - Lập báo cáo kết kinh doanh chế độ kịp thời cung cấp thông tin kinh tế cần thiết cho phận liên quan, đồng thời định kỳ tiến hành phân tích kế tốn hoạt động tiêu thụ xác định kết II- Nội dung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng A- Kế toán bán hàng 1- Kế toán giá vốn hàng bán: Để xác định giá vốn hàng bán, kế toán vào phương thức bán hàng theo phương pháp kế tốn hàng tồn kho *Có phương thức bán hàng: • Phương thức bán hàng trực tiếp: - Theo phương thức khách hàng uỷ quyền cho cán nghiệp vụ đến nhận hàng kho doanh nghiệp bán giao hàng tay ba Khách hàng nhận hàng sau ký vào chứng từ bán hàng doanh nghiệp hàng xác định bán - Để phản ánh tình hình bán hàng theo phương thức kế toán sử dụng chủ yếu tài khoản sau: TK 155- Thành phẩm, TK 632- Giá vốn hàng bán, TK 156- Hàng hoá, TK 511- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ,… • Phương thức gửi hàng: - Theo phương thức này, định kỳ doanh nghiệp gửi hàng cho khách hàng sở thoả thuận hợp đồng mua bán hai bên giao hàng địa điểm quy ước hợp dồng Khi xuất kho gửi hàng thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp, khách hàng chấp nhận tốn hàng chuyển quyền sở hữu ghi nhận doanh thu bán hàng - Trường hợp kế toán sử dụng tài khoản: TK 157- Hàng gửi bán, TK 632- Giá vốn hàng bán, … • Phương thức gửi đại lý, ký gửi bán giá hưởng hoa hồng: - Đây phương thức bên giao đại lý (chủ hàng) xuất hàng giao cho bên nhận đại lý, ký gửi (bên đại lý) để bán hàng cho doanh nghiệp Bên nhận đại lý, ký gửi phải bán hàng theo giá bán quy định hưởng thù lao hình thức hoa hồng - Tài khoản sử dụng: TK 157- Hàng gửi bán, TK 632- Giá vốn hàng bán, TK 641- Chi phí bán hàng, TK 331- Phải trả người bán, … • Phương thức trả chậm, trả góp: - Là hình thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người mua toán lần đầu thời điểm mua Số tiền lại người mua chấp nhận trảdần kỳ phải chịu tỷ lệ lãi suất định Vì doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả bà ghi nhận doanh thu hoạt động tài theo phần lãi trả chậm tính khoản phải trả trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu xác nhận - Tài khoản sử dụng: TK 632- Giá vốn hàng bán, TK 511- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện, TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính,… • Phương thức hàng đổi hàng: - Đây phương thức bán hàng mà doanh nghiệp đem sản phẩm, vật tư, hàng hoá đổi lấy hàng hố khác khơng tương tự Giá trao đổi giá hành hàng hoá, vật tư tương ứng thị trường - Tài khoản sử dụng: TK 131- Phải thu khách hàng (Tổng giá toán hàng đem trao đổi), TK 511- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, TK 632- Giá vốn hàng bán, TK 155- Thành phẩm, TK 152- Nguyên liệu, vật liệu, … * Có phương pháp kế tốn hàng tồn kho: phương pháp KKTX phương pháp KKĐK - Quy trình kế tốn phương thức bán hàng trực phương pháp KKTX TK 152, TK 155, TK 156 Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp TK 154 Thành phẩm xuất bán không qua kho TK 632 - Quy trình kế tốn phương thức gửi hàng theo phương pháp KKTX: TK 152, 155, 156 TK 157 Xuất kho vật tư, hàng hoá, TK 632 Kết chuyển trị giá vốn thành phẩm gửi bán hàngđã bán TK 154 TK 155 Thành phẩm sản xuất gửi Hàng gửi không bán chấp nhận - Theo phương pháp KKĐK: Đầu kỳ kết chuyển toàn số dư thành phẩm, hàng gửi bán vào tài khoản Giá vốn hàng bán Cuối kỳ kết chuyển toàn giá thành thực tế thành phẩm hoàn thành nhập kho kỳ vào Tk 632- Giá vốn hàng bán Sau vào BBKK thành phẩm, hàng hoá, hàng gửi bán tồn kho cuối kỳ để kết chuyển toàn số dư vào toàn tài khoản trên, sở xác định Giá vốn hàng bán xuất kỳ Quy trình kế tốn xác định giá vốn hàng bán kỳ sau: Cuối kỳ kết chuyển thành phẩm hàng gửi bán tồn kho TK 155, 157 TK 632 Đầu kỳ kết chuyển trị giá thành phẩm, hàng gửi bán lại đầu kỳ TK 631 Giá trị thành phẩm nhập kho kỳ 2- Tính trị giá vốn hàng xuất kho để bán: Do doanh nghiệp có đặc điểm riêng, yêu cầu trình độ quản lý khác nên lựa chọn phương pháp sau cho phù hợp với doanh nghiệp Có phương pháp tính giá vốn sau: - Phương pháp bình qn gia quyền: tính cách lấy tổng trị giá thành phẩm (hàng hoá) tồn kho đầu kỳ cộng với giá thực tế thành phẩm (hàng hoá) nhập kỳ, chia cho tổng số lượng thành phẩm (hàng hoá) tồn đầu kỳ cộng với số lượng hàng hoá (thành phẩm) nhập kỳ Theo phương pháp tính giá vốn cho loại thành phẩm (hàng hoá) - Phương pháp nhập sau xuất trước: theo phương pháp trị giá vốn xuất bán kỳ xác định sau: lấy số lượng thành phẩm (hàng hoá) nhập kỳ nhân với giá thực tế kỳ này, số lượng nhập kỳ < số lượng xuất kỳ lấy tiếp số nhập kỳ trước tồn lại đến kỳ nhân với giá thực tế nhập kho hàng hố - Phương pháp nhập trước xuất trước: theo phương pháp trị giá vốn xuất bán kỳ xác định sau: lấy số lượng thành phẩm (hàng hố) nhập kỳ trước lại đầu kỳ nhân với giá thực tế kỳ trước, số lượng xuất bán kỳ > số lượng tồn kho đầu kỳ lấy tiếp số lượng nhập kỳ nhân với giá thực tế nhập kho kỳ lơ hàng - Phương pháp hệ số giá: theo phương pháp giá vốn hàng xuất kho kỳ xác định dựa vào tổng số tiền xuất kỳ tính theo giá hạch tốn nhân với hệ số giá Hệ số giá thành phẩm, hàng hoá xác định sau: Trị giá thực tế thành phẩm ( tồn đầu kỳ + nhập kỳ) HS = Trị giá hạch toán thành phẩm (tồn đầu kỳ + nhập kỳ) Sau tính HS ta lấy trị giá hạch toán xuất kho nhân với HS ta tính giá vốn thành phẩm (hàng hoá) xuất kho kỳ 3- kế toán doanh thu bán hàng, khoản giảm trừ doanh thu: a, Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: Là toàn số tiền thu thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán (nếu có) b, Thời điểm ghi nhận doanh thu:Doanh thu tiêu thụ ghi nhận thoả mãn đồng thời điều kiện sau - Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá cho người mua - Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hoá người sở hữu hàng hoá quyền kiểm soát hàng hoá - Doanh thu xác định tương đối chắn - Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng - Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Như thời điểm ghi nhận doanh thu phát sinh nguồn tiền không c, Các khoản giảm trừ doanh thu: - Chiết khấu thương mại: khoản tiền mà doanh nghiệp giảm trừ toán cho người mua hàng việc người mua hàng mua với số lượng lớn theo thoả thuận chiết khấu thương mại ghi Hợp đồng kinh tế mua bán cam kết mua hàng - Hàng bán bị trả lại: giá trị khối lượng hàng bán xác định tiêu thụ bị khách hàng trả lại từ chối toán doanh nghiệp xuất sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp cho số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ bán coi khoản giảm trừ doanh thu - Giảm giá hàng bán: khoản giảm trừ cho người mua hàng hoá phẩm chất, sai quy cách lạc hậu thị hiếu d, Chứng từ tài khoản sử dụng: - Chứng từ kế toán: gồm hoá đơn bán hàng, hoá đơn GTGT, hoá đơn kiêm PXK, chứng từ tính thuế, chứng từ trả tiền, GBC, GBN, PT, PC, chứng từ bán hàng,… - Các tài khoản chủ yếu sử dụng: TK 511- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, TK 512- Doanh thu nội bộ, TK 521- Chiết khấu thương mại, TK 531- Hàng bán bị trả lại, TK 532- Giảm giá hàng bán, TK 333- Thuế khoản phải nộp nhà nước,… e, Trình tự kế toán nghiệp vụ chủ yếu doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ khoản giảm trừ doanh thu: • Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: - Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức trực tiếp: TK154,15 TK 632 (1) TK 911 (6) TK 511, 512 TK111,112,131 (5) (3) TK 33311 (2) (4) Ghi chú: (1): Trị giá vốn vật tư, thành phẩm, hàng hoá xuất bán trực tiếp (2): Ghi nhận doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (3): Các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh (4): Kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu để xác định DTT (5): Kết chuyển DTT (6): Kết chuyển giá vốn hàng bán TK 521 6) Kế toán xác định kết bán hàng Công ty Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, việc doanh nghiệp làm ăn lỗ hay lãi điều kiện định tồn doanh nghiệp Vì việc xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh công việc cần thiết doanh nghiệp Nhiệm vụ kế toán phải theo dõi tính tốn đầy đủ xác khoản chi phí khoản thu nhập để xác định kết kinh doanh kỳ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Thăng Long, việc xác đinh kết tiêu thụ thực khối văn phòng đơn vị phụ thuộc vào cuối q Sau kế tốn tổng hợp lên biểu tổng hợp kết hoạt động kinh doanh tất đơn vị tồn Cơng ty theo phương pháp cộng số học (biểu số 28) TK sử dụng: TK 911 - Xác định kết kinh doanh * Trình tự kế tốn: - K/c giá vốn hàng bán quý I/2005, kế toán ghi: Nợ TK 911 Có TK 632 : 15.980.222.979 đ : 15.980.222.979 đ - K/c CPBH quý I/2005, kế toán ghi: Nợ TK 911 Có TK 641 : 245.777.383đ : 245.777.383đ - K/c CPQLDN để xác định kết kinh doanh: Nợ TK 911 Có TK 642 : 705.851.746đ : 705.851.746đ - K/c doanh thu để xác định kết kinh doanh: Nợ TK 511 Có TK 911 : 5.062.282.319đ : 5.062.282.319đ - K/c doanh thu nội để xác định kết kinh doanh: Nợ TK 512 Có TK 911 : 10.621.282.319đ : 10.621.282.319đ Sau tính tốn tiêu để lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Lợi tức gộp = doanh thu - giá vốn hàng bán - Lợi tức từ hoạt động KD = lợi tức gộp - CPBH - CPQLDN Dưới mẫy sổ TK 911 báo cáo KQHĐKINH DOANH Công ty (biểu số 27) Biểu số 27 Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long Văn phòng Cơng ty Tên tài khoản: Xác định KQHĐKD Sổ Số hiệu TK: 911 ĐVT: đồng VN Ngày Diễn giải TK ĐƯ Số phát sinh Số dư Ngày Diễn giải TK ĐƯ Nợ Có Số dư 1/1/05 Số dư đầu kỳ K/c giá vốn hàng bán Chương iii: Nhận xét kiến nghị cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty cp - đt –tm – dv thăng long I) Đánh giá thực trạng tổ chức công tác bán hàng xác định kết tiêu thụ công ty 1) Những ưu điểm Trong năm qua công ty CP- ĐT – TM – DV Thăng Long trưởng thành đạt thành tích đáng khâm phục Là doanh nghiệp tư nhân, hoạt động nhiều chịu quản lí cấp song khơng mà cơng ty uy tín tự chủ sản xuất kinh doanh Ngược lại, thích ứng linh hoạt với thay đổi kinh tế thị trường giúp cơng ty ln tìm hướng đường phát triển hoà chung với nhịp sống sôi động kinh tế thị trường Trong cố gắng thành tích tồn cơng ty phải kể đến phấn đấu kết đạt đuực cơng tác kế tốn Với cố gắng nhạy bén phận kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm nói riêng phòng kế tốn cơng ty nói chung hồn thành nhiệm vụ giao, đóng góp phần không nhỏ việc tăng cường lực hiệu quản lí cơng ty thể điểm sau: Thứ nhất: việc sử dụng chứng từ Hệ thống chứng từ công ty sử dụng tương đối đầy đủ hoàn thiện, tiêu yếu tố chứng từ điền đầy đủ Hạch toán ban đầu tổ chức phận cơng ty nơi có nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh đồng thời qui định rõ loại chứng từ lập, qua phận kiểm tra, lưu giữ đảm bảo cho việc ghi nhận thơng tin vào sổ kế tốn kịp thời Thứ hai: việc hạch tốn hàng gửi bán cơng ty CP - ĐT – TM – DV Thăng Long sử dụng giá hạch tốn giúp cho cơng việc theo dõi tình hình nhập – xuất – tồn hàng gửi bán phản ánh sổ sách kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lí Việc lựa trọn phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên phù hợp với cấu thành phẩm, hàng hố cơng ty biến động thường xuyên chúng Thứ ba: hình thức kế tốn vận dụng hình thức tổ chức hệ thống sổ kế tốn Cơng ty chọn hình thức tổ chức cơng tác kế tốn vừa tập chung vừa phân tán phù hợp với đặc điểm công ty: qui mô tương đối lớn,hoạt động tập chung miền bắc, với văn phòng cơng ty phân xưởng sản xuất đơn vị phụ thuộc phân cấp quản lí tài mức độ cao CN1, cơng ty, PXSX, lại hai đơn vị phụ thuộc CN2 CN3 hoạt động phân tán miền Trung(Đà Nẵng) miền Nam(TP HCM) Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức chặt chẽ hợp lí sở phân công phân nhiệm phối hợp chặt chẽ thống phận cấu thành, đảm bảo việc thực chức năng, nhiệm vụ, nội dung công tác kế tốn cơng ty phát huy khả nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên kế tốn góp phần tăng hiệu hoạt động kế tốn Hình thức kế tốn mà cơng ty áp dụng hình thức kế tốn hỗn hợp hình thức nhật kí chứng từ hình thức nhật kí chung Hầu hết nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh sổ mang tính chất hình thức nhật kí chứng từ, nhiên có nghiệp vụ diễn nhiều lần kì, ssó lượng phát sinh lớn, nhiều đối ứng nợ lẫn có nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng, vay ngắn hạn phản ánh vào sổ mang hình thức nhật kí chung Sổ tài khoản công ty mở theo mẫu sổ hình thức nhật kí chung Việc áp dụng hình thức kế tốn hỗn hợp thể nhiều ưu điểm là: qui mô hoạt động công ty lớn, nghiệp vụ tài phát sinh nhiều, cơng ty lại có đội ngũ kế tốn trẻ, trình độ chun mơn tương đối cao công ty việc áp dụng tin học kế tốn chưa phải tồn diện, chủ yếu mang tính chất thủ cơng nên áp dụng hình thức nhật kí chứng từ hợp lí Mặt khác số đối tượng kế tốn có phát sinh lớn, đồng thời đối ứng nợ có nhiều nên dùng hình thức nhật kí chứng từ để phản ánh hệ thống sổ phức tạp, sử dụng hình thức nhật kí chung đơn giản nhiều Thứ tư: kế toán bán hàng Thành phẩm hàng hố cơng ty đa dạng phong phú nhiều loại bán thường xuyên cho nhiều đối tượng khác nhau, việc tiêu thụ hàng qua chi nhánh tiêu thụ công ty phương thức tiêu thụ chủ yêú Cong ty hạch toán khâu tiêu thụ cách linh hoạt, kịp thời tương đối xác, đáp ứng yêu cầu quản lí Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán ghi chép đầy đủ vào sổ tương ứng giúp cho việc hạch toán doanh thu cách xác kịp thời Thứ năm: khoản thuế phải nộp nhà nước Với khoản thuế phải nộp, kế tốn tiêu thụ cơng ty tính tốn cụ thể khoản thu loại thuế suất theo qui định nhà nước theo qui định nhà nước theo chứng từ, đảm bảo việc tính tốn xác thuế phải nộp ngân sách nhà nước, tránh thất thoát thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước Song bên cạnh ưu điểm bật trên, kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh cơng ty bộc lộ hạn chế sau: 2) Hạn chế: * Thứ nhất: việc theo dõi doanh thu bán hàng tiêu thụ Hiện công ty không mở sổ chi tiết theo dõi thông qua tài khoản đối ứng với tài khoản doanh thu TK 111, TK 131, TK 136 theo quan hệ đối ứng sau: Nợ TK 111, 131 Có TK 511 (Trường hợp tiêu thụ trực tiếp) Hoặc: Nợ TK 1361 Có TK 512 (Trường hợp tiêu thụ qua chi nhánh) Và tương ứng sổ: - Nhật kí quĩ: tất dòng đối ứng có TK 511, cuối kì có bảng tổng hợp TK 131 sổ TK 131 - Sổ chi tiết TK 136: cột đối ứng có TK 152, cuối kì có bảng tổng hợp TK 136 sổ TK 136 Ngoài kết hợp theo dõi bảng kê hố đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán lập cho tài khoản đối ứng với tài khoản doanh thu: TK 111, TK 131, TK 136 cuối sổ TK 511, TK 512 Việc theo dõi doanh thu bộc bạch nhiều hạn chế: +) Không theo dõi chi tiết doanh thu nhóm hàng, mặt hàng khơng tính kết tiêu thụ mặt hàng, nhóm hàng +) Tổng doanh thu khơng tổng hợp sổ kế toán tổng hợp doanh thu trước vào sổ * Thứ hai: việc vận dụng hệ thống sổ công ty Hiện công ty CP-ĐT-TM-DV Thăng Long không mở chứng từ số để phản ánh tập chung số phát sinh có tải khoản TK155, 156, 157, 159, 131, 511, 512, 531, 632, 642, 641, 911 thể trình tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Điều gây khó khăn nhiều cho việc vào sổ số tài khoản có liên quan Kế tốn thường dựa vào bảng tổng hợp tài khoản kết hợp với sổ chi tiết để vào sổ quí Việc tốn nhiều thời gian mà có nhật kí chứng từ số việc trở nên đơn giản nhiều Giống việc theo dõi giá vốn hàng bán, công ty mở sổ chi phí bán hàng chi phí quản lí doanh nghiệp để ghi số liệu tơngr hợp cuối quí chi phí bán hàng quản lí doanh nghiệp.Đến cuối quí để ghi vào sổ TK 641, TK 642 kế toán phải dựa vào mối quan hệ đối ứng TK TK 641, TK 642 với tài khoản liên quan để nhặt từ sổ kế toán tổng hợp, phản ánh tài khoản ghi số liệu tổng hợp khoản CPBH CPQLDN phát sinh kì Làm khơng khoa học, dễ bỏ xót làm tăng khối lượng cơng việc kế tốn vào cuối q làm sở kiểm tra đối chiếu số liệu sổ kế toán tổng hợp II) Một số ý kiến đề xuất nhằm làm tốt công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh công ty CP-ĐT-TM-DV Thăng Long * ý kiến 1: việc theo dõi chi tiết doanh thu tiêu thụ Để theo dõi chi tiết doanh thu tiêu thụ theo công ty nên mở sổ chi tiết doanh thu nhóm hàng(biểu số 30) đồng thời tính kết nhóm hàng(vì số lượng thành phẩm công ty nhiều, khó mở sổ doanh thu cho mặt hàng) - Bảng tổng hợp doanh thu cho mặt hàng: tổng hợp doanh thu kết tiêu thụ nhóm hàng phục vụ cho việc ghi nhật kí chứng từ số Biểu số 30 Công ty CP-ĐT-TM-DV Thăng Long Văn phòng cơng ty Sổ chi tiết doanh thu tiêu thụ Nhóm sản phẩm: máy dây chuyền CN Tháng năm 2005 Chứng từ Diễn giải TKĐƯ BKCN1 T2 Máy trộn Iốt 1361 500 118.200 59.100.000 BKCN3 Phương pháp ghi sổ: Cột chứng từ: ghi số hiệu ngày tháng chứng từ Cột diễn giải: ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh Cột TK đối ứng: ghi số hiệu tài khoản đối ứng với doanh thu Cột doanh thu: chia làm cột nhỏ ghi số lượng, đơn giá, thành tiền sản phẩm hàng hố(khơng bao gồm thuế GTGT) Cột khoản giảm trừ: ghi doanh thu bán hàng bị trả lại Giảm giá hàng bán thuế XK(nếu có) Chỉ tiêu doanh thu gằng cột thành tiền trừ khoản giảm trừ Chỉ tiêu giá vốn hàng bán: ghi trị giá vốn số sản phẩm, hàng hoá bán Chỉ tiêu lãi gộp = DT – giá vốn hàng bán Với sổ kế toán theo dõi doanh thu nhóm sản phẩm cung cấp thông tin kịp thời doanh thu, cố vấn cho ban giám đốc định Cuối quí,cộng sổ chi tiết doanh thu tiêu thụ nhóm sản phẩm vào bảng tổng hợp doanh thu tiêu thụ(biểu số 31) Biểu số 31 Bảng tổng hợp doanh thu tiêu thụ Quý I/2005 Nhóm sản Doanh thu Các khoản Doanh thu GT GV hàng bán Lãi gộp phẩm TK 531 532 Thuế XK TBM *ý kiến 2: quản lí khoản phải thu khách hàng Để quản lí hạch tốn khoản phải thu, luận văn kiến nghị cơng ty áp dụng số biện pháp sau: - Qui định hạn toán theo thoả thuận khoản nợ phải thu cho khách hàng cụ thể - Khuyến khích khách hàng trả tiền mua cách nhanh chóng, công ty nên sử dụng khoản chiết khấu bán hàng, cụ thể chiết khấu toán theo mức độ khoản nợ định Số chiết khấu công ty xác định lớn lãi xuất vay ngân hàng Việc qui định cụ thể khoản chiết khấu bán hàng ảnh hưởnglớn đến tâm lí khách hàng, khuyến khích họ trả khoản nợ nhanh * ý kiến 3: việc hạch toán chi tiết chi phí bán hàng chi phí quản lí doanh nghiệp Để khắc phục bất cập việc theo dõi chi phí bán hàng chi phí quản lí doanh nghiệp nay, công ty nên mở thêm hai sổ chi tiết để tập hợp chi phí bán hàng chi phí quản lí doanh nghiệp phát sinh kì theo yếu tố chi phí để có số liệu ghi nhật kí chứng từ số sổ Mẫu sau: biểu số 32 biểu số 33 Biểu số 32 Cơng ty CP-ĐT-TM-DV Thăng Long Văn phòng cơng ty Sổ chi tiết chi phí bán hàng – TK 641 Quý I \ 2005 Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Chi tiết TK 641 Cộng TK 641 Số N Diễn giải TK ĐƯ 6412 6413 6414 Biểu số 33 Cơng ty CP-ĐT-TM-DV Thăng Long Văn phòng cơng ty Sổ chi tiết chi phí quản lí doanh nghiệp – TK 642 Quý I \ 2005 Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Chi tiết TK 641 Cộng TK 642 Số Ngày Diễn giải TK ĐƯ 6421 6422 6424 6428 Cộng TK 642 * ý kiến 4: việc vận dụng hệ thống sổ cơng ty Nhật kí chứng từ số sổ kế toán tổng hợp quan trọng phản ánh qua trình tiêu thụ xác định kết kinh doanh nên công ty cần phải mở thêm nhật kí chứng từ số hệ thống sổ Mẫu sổ sau: biểu số 34 Phương pháp ghi sổ: - Căn dòng cột báo cáo Nhập – Xuất – Tồn kho thành phẩm, báo cáo Nhập – Xuất – Tồn kho hàng hố, hàng gửi bán, phần ghi có để ghi cột có TK 155, TK156, TK 157 - Căn vào bảng kê số 11 – phần ghi có để ghi có - Căncứ vào bảng tổng hợp doanh thu bán hàng ghi cột có TK 511, TK 512 - Căn vào bảng kê hàng bị trả lại, bảng kê giảm giá hàng bán, phần ghi có để ghi cột có TK 531,TK 532 - Căn vào sổ chi tiết giá vốn hàng bán, phần ghi có để ghi có TK 632 - Căn vào sổ chi tiết chi phí bán hàng, sổ chi tiết quản lí doanh nghiệp, phần ghi có để ghi có TK 641, TK 642 - Căn vào bảng kê sổ chi tiết TK 159, TK 711, TK 712, TK 811, TK 821, TK 911 để ghi có TK 159, TK 711, TK 721, TK 811,TK 821,TK 911 - Cuối quý khố sổ nhật kí chứng từ số 8, xác định tổng số phát sinh bên có TK 155, 156, 157, 159, 131, 511, 512, 531, 532, 632, 641, 642, 711 Đối ứng nợ tài khoản liên quan lấy số tổng cộng nhật kí chứng từ số để vào sổ Kết luận Trên đay đưa vài ý kiến cơng táckế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty CP-ĐT-TM-DV Thăng Long với mong muốn góp phần hồn thiện cơng tác kế toán mà nhân viên nhiều kinh nghiệm công ty thực tốt Hơn đề xuất mà đưa phần tìm tòi đúc kết rút hẳn khơng phải tối ưu, đặc biệt công ty tiến hành sản xuất kinh doanh kinh tế thị trường đầy biến động Mặc dù với mong muốn góp vào lớn mạnh cơng ty lớn mạnh cơng tác kế tốn, tơi tìm tòi nghiên cứu thực trạng cơng tác kế toán cách nghiêm túc đưa số ý kiến góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn đây.Tơi mong góp ý kiến thầy giáo cán phòng kế tốn thống kê cơng ty CP-ĐT-TM-DV Thăng Long Lời nói đầu Trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu thụ hàng hố mối quan tâm hàng đầu củ doanh nghiệp Nhất kinh tế hàng hoá nhiều thành phần nước ta toàn cầu, điều xúc khiến nhiều người làm kinh tế phải quan tâm Hiện nay, doanh nghiệp phải tự chủ sản xuất kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh hợp pháp, phải tự lựa chọn hướng sản xuất kinh doanh có hiệu Đơn vị kinh tế tổ chức tốt nghiệp vụ tiêu thụ háng hố, tiết kiệm chi phí bán hàng, đảm bảo sản phẩm có chất lượng cao, người tiêu dùng chấp nhận sở quan trọng để tạo uy tín cho nhãn hiệu hàng hố, tạo điều kiện tồn p hát triển Ngược lại đơn vị khơng bán hàng hố xác định khơng xác kết kinh doanh dẫn đến tình trạng "lỗ thật lãi giả" dần đưa doanh nghiệp tới tình trạng hoạt động kinh doanh hiệu tới phá sản Thực tế kinh tế quốc dân cho thấy điều Là đơn vị hạch tốn độc lập Cơng ty Cổ phẩn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Thăng Long vòng quay sơi động thị trưòng có vấn đề tiêu thụ sản phẩm vấn đề quan trọng hàng đầu Một công cụ giúp cho công tác tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu cao cơng tác kế tốn nói chung kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng Xuất phát từ vai tròn, vị trí tầm quan trọng bán hàng xác định kết kinh doanh, thời gian thực tập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Thăng Long nhằm bổ sung kiến thức thực tế giúp đỡ tận tình cán phòng kế tốn Cơng ty đặc biệt giáo Lê Thị Bình, tơi định tìm hiểu đề tài: "Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh " Báo cáo thực tập gồm chương: - Chương I: Các vấn đề chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh bán hàng doanh nghiệp - Chương II: Tình hình thực tế cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết qủa kinh daonh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Thăng Long - Chương III: Nhận xét hồn thiện cơng tác bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Thăng Long Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo Lê Thị Bình cán Cơng ty Đầu tư Thương mại Dịch vụ Thăng Long giúp đỡ nhiều thời gian thực tập để hoàn thành tốt báo cáo thực tập ... K Kết chuyển CF QLDN K Chương ii tình hình thực tế cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần - đầu tư – thương mại – dịch vụ thăng long I Đặc điểm chung công ty Cổ phần- Đầu. .. Nội dung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng A- Kế toán bán hàng 1- Kế toán giá vốn hàng bán: Để xác định giá vốn hàng bán, kế toán vào phương thức bán hàng theo phương pháp kế tốn hàng tồn... xuất kho bán để tính kết kinh doanh: Nợ TK 911- Xác định kết kinh doanh Có TK 632- Giá vốn hàng bán B- Kế toán xác định kết bán hàng: 1- Kế toán chi phí bán hàng: a, Khái niệm: Chi phí bán hàng chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình thực tế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư – thương mại – dịch vụ thăng long , Tình hình thực tế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư – thương mại – dịch vụ thăng long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay