Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 lớp 8 môn toán

4 29 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:56

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÊ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG LỚP MƠN TỐN ĐỀ Bài 1: (2,0 đ) a/ Nêu định nghĩa bất phương trình bậc ẩn? Cho ví dụ b/ Kiểm tra xem x = – có nghiệm bất phương trình: x    x c/ Giải thích tương đương hai bất phương trình: x    x   Bài 2: (1,5 đ) a/ Cho m  n Hãy chứng minh: 7m   7n  b/ So sánh p q nếu: 10  p  10  5q Bài 3: (1,5 đ) Tìm x cho: a/ Giá trị biểu thức  3x số dương b/ Giá trị biểu thức (x + 2)2 không lớn giá trị biểu thức x2 – Bài 4: (3đ) Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số: a/ 5  x  11  x b/ c/  x   x      x  1 1 2x 2x 1   Bài 5:(1,5 đ) a/Giải phương trình: b/ Bỏ dấu giá trị tuyệt đối rút gọn biểu thức: Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÊ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG LỚP MƠN TỐN ĐỀ Phần trắc ngiệm (3điểm) Câu 1: Hãy điền dấu" ,  ,  " thích hợp vào trống: A) Nếu a > b a +c b+c B) Nếu a>b c>0 ac bc C)Nếu a>b c< ac bc D) Nếu a>b b> c a c Câu 2: Chọn phương án trả lời đúng: Nếu a + > b + 2.Khi đó: A) a < b B) 2a + > 2b + C) -2a - 1> -2b - D) 3a + 2< 3b + Câu 3:Số nguyên lớn thỏa mãn bất phương trình: x + 2< - là: A) x = -6 B) x = -7 C) x = - D) x = -9 II.Phần tự luận (8điểm) Câu 1: Giải bất phương trình sau: a) 2x +3 > b) 3- (x - 1)  3x +10 Câu 2: Với giá trị x giá trị biểu thức x + không lớn giá trị biểu thức 2x 1 Câu 3: Giải phương trình : x  = 2x - Câu a) Cho a < b, so sánh 2a + 2b + b) Cho x + 4y = 1.Chứng minh x2 + 4y2  ĐÊ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG LỚP MÔN TOÁN ĐỀ Phần trắc ngiệm (3điểm) Câu 1: Hãy điền dấu" ,  ,  " thích hợp vào trống: A) Nếu a < b a +c b+c B) Nếu a0 ac bc C)Nếu a3b -2 Câu 3:Số nguyên nhỏ thỏa mãn bất phương trình: x + 2> là: A) B) C) D) II.Phần tự luận (8điểm) Câu 1:Giải bất phương trình sau biểu diễn tập hợp nghiệm chúng trục số a) 2x -1< b) 4x - (x - 1)  2x +8 Câu 2: Với giá trị x giá trị biểu thức x-5 không nhỏ giá trị biểu thức 2x 1 Câu 3: Giải phương trình : x  = 2x +1 Câu a) Cho a >b, so sánh - 2a + - 2b + Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b) Cho x + 4y = 1.Chứng minh x2 + 4y2  Đáp án thang điểm I)Phần trắc nghiệm(2 điểm, câu 0,5điểm) câu đề1 đề2 A > < B < > C > < D > < B C C B II)Phần tự luận:(8điểm) Đề 1: 1) a) 2x + 3>  2x >  x >1 Vậybất phươg trình có tập hợp nghiệm  x / x  1 ///////////////( b) 3- 2(x -1)  3x +10  3-2x+2  3x+10  -2x-3x  10-5  -5x   x  -1 Vậybất phươg trình có tập hợp nghiệm  x / x  3 ///////////////  -1 2) Giải bất phương trình 2x 1  3(x+2)  2x+1  3x+6  2x+1  3x-2x  1-6 x   -5 Vậy với x  -5 thìgiá trị biểu thức x + 2x 1 không lớn giá trị biểu thức x+2  3) Giải phương trình x  = 2x - Xét x  = x+3 x+3   x  -3 x  = - x- x+3 < D > < B C C B II)Phần tự luận: (8 iểm) Đề 1: 1) a) 2x + 3>  2x >  x >1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 lớp 8 môn toán , Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 lớp 8 môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay