Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn đại số lớp 8

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:56

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI LỚP ĐỀ Bài 1: (2 điểm): Hãy chọn câu trả lời đúng: Trong phương trình sau, phương trình bậc ẩn là: 1 A - = 0; B x+2=0; C x + y = ; x 2 Giá trị x = - nghiệm phương trình: A -2,5x + = 11; B -2,5x = -10; C 3x – = 0; Tập nghiệm phương trình (x +   1 A S =   ; 3 D 0x + = D 3x – = x + )(x – ) = là: B S = 2 ; Điều kiện xác định phương trình 1  C S =  ;2 ; 3  x x 1   là: 2x   x 1  ;2  3  D S =  1 1 1 x  3 ; B x  ; C x  x  3 ; D x  3 ; 2 Bài 2: (4,5 điểm ) Giải phương trình sau 2x  x  10  3x 15 x      5 a) ; b) ; c)   12    x 1 x 1 x  x 1 x  3x   x  3x   Bài 3: ( 3,5 điểm ) Giải toán cách lập phương trình Một người xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/h Đến B người làm việc quay A với vận tốc 30km/h Biết thời gian tổng cộng hết 30 phút Tính quãng đường AB A x  ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI LỚP ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: Trong cặp phương trình sau, cặp phương trình tương đương: A x = x(x – 1) = B x – = 2x – = C 5x = 2x – = D x2 – = 2x – = Trong phương trình sau, phương trình phương trình bậc ẩn? A x2 - 2x + B 3x -7 = Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C 0x + = D.(3x+1)(2x-5) = Với giá trị m phương trình m(x – 3) = có nghiệm x = ? A m = B m = – C m = D m = – Giá trị x = nghiệm phương trình sau đây: A 2x + +x = B 2x – = C 3x – 2x = D 2x2 – 7x + = Phương trình x2 – = có tập nghiệm là: A S =  B S = {– 1} C S = {1} D S = {– 1; 1} Điều kiện xác định phương trình A x ≠ B x ≠ – x2   là: x x3 C x ≠ 0; x ≠ D x ≠ 0; x ≠ – II PHẦN TỰ LUẬN (7đ) Câu (4 đ) Giải phương trình sau: a 2x  1 x 2 b 3x – + x = – x c   x  x(2 x  3) x Câu ( 3đ) Một người xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h Đến B người làm việc quay A với vận tốc 24 km/h Biết thời gian tổng cộng hết 30 phút Tính quãng đường AB ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI LỚP ĐỀ A Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời Câu 1:(NB) Số sau nghiệm phương trình 2x5 – 5x2 + = ? A -1 B C D -2 Câu 2(TH) Phương trình sau tương đương với phương trình 2x – = A x = B x = -3 C x = D x = -2 Câu 3: (NB) Trong phương trình sau, phương trình phương trình bậc ẩn A x2 + 2x + = B 2x + y = C 3x – = D 0x + = Câu 4:(TH) Nhân hai vế phương trình x  1 với ta phương trình sau đây? A x = B x = C x = -1 D x = -2 Câu 5:(VD) Phương trình 3x – = có nghiệm A x = B x = -2 C x = D x = -3 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn x2  là: x 5 A x  B x  C x  -2 D x  -5 Câu 7: (NB)Để giải phương trình (x – 2)(2x + 4) = ta giải phương trình sau đây? A x + = 2x + = B x + = 2x – = C x = = 2x – = D x – = 2x + = Câu 8:(TH) Tập nghiệm phương trình 2x – = – 4x A S  2 B S  1 C S  2 D S  1 Câu 6: (NB)Điều kiện xác định phương trình B Tự luận: (6 điểm) C Câu 9: (3,75 đ) Giải phương trình sau 2x x2  x   a/ 5x + 10 = 3x + ; b/ x(x – 2) – 3x + = ; c/ x  (x  1)(x  4) Câu 10: (2,25đ) Giải toán sau cách lập phương trình Hai tơ khởi hành lúc từ hai địa điểm A Bcách 180 ngược chiều Sau hai xe gặp Tính vận tốc xe, biết xe từ A có vận tốc lớn xe từ B 10 km/giờ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI LỚP ĐỀ A PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 đ) Hãy chọn phương án trả lời câu sau: Câu 1: Trong phương trình sau, phương trình phương trình bậc ẩn ? A 3x + y = B (x – 3)(2x + 1) = C 0x + = – D 3x = x – Câu 2: Trong phương trình sau, phương trình tương đương với phương trình 2x – = ? A 2x = – B (x – 2)(x2 + 1) = C 4x + = D – x – = Câu 3: Với giá trị m phương trình m(x – 3) = có nghiệm x = ? A m = B m = – C m = D m = – Câu 4: Phương trình x(x – 1) = x có tập nghiệm là: A S = {0; 2} B S = {0; – 2} C S = {1; 4} D S = {– 1; – 4} Câu 5: Điều kiện xác định phương trình x2   là: x x3 A x ≠ B x ≠ – C x ≠ 0; x ≠ D x ≠ 0; x ≠ – Câu 6: Phương trình x – = có tập nghiệm là: A S =  B S = {– 1} C S = {1} D S = {– 1; 1} Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1: (4 điểm) Giải phương trình sau: 2x  1 x a) x(x – 4) – 3x + 12 = b) 2 c) 2x  x   3 x x 1 Bài 2: (3 điểm) Một người xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h Đến B người làm việc quay A với vận tốc 24 km/h Biết thời gian tổng cộng hết 30 phút Tính quãng đường AB ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI LỚP ĐỀ I- Trắc Nghiệm : (3 đ) Khoanh tròn chữ đầu câu (từ câu đến câu 4) Câu 1: Trong phương trình sau, phương trình phương trình bậc ẩn ? 1 0 A 2x –  B – 3x = C 2x2 – = D x 2x  Câu 2: Cho phương trình 2x – = 0, phương trình sau, phương trình tương đương với phương trình cho ? x A x2 – = B x2 – 2x = C 3x + = D   Câu 3: Phương trình x + x = có nghiệm ? A nghiệm B hai nghiệm C ba nghiệm D vô số nghiệm Câu : Phương trình 3x – = x + có nghiệm : A x = - B x = - C x = D x = Câu : Câu đúng, câu sai ? (Đánh dấu “X” vào thích hợp) Câu Đúng Sai a) Hai phương trình gọi tương đương nghiệm phương trình nghiệm phương trình ngược lại b) Phương trình x2 – = x – có nghiệm x = c) Hai phương trình x2 + = 3x2 = tương đương d) Phương trình 2x – = 2x – có vơ số nghiệm II- TỰ LUẬN: (7 điểm) Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 1: (4 điểm) Giải phương trình : a) 5x + 2(x – 1) = 4x + 7; b) (3x – 1)(2x – 5) = (3x – 1)(x + 2); c) x 1 x    x  x   x   x   Bài 2: (3 điểm) Hai xe khởi hành lúc từ hai địa điểm A B cách 140 km sau hai gặp Tính vận tốc xe biết xe từ A có vận tốc lớn xe từ B 10 km/h ... từ B 10 km/giờ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SÔ LỚP ĐỀ A PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 đ) Hãy chọn phương án trả lời câu sau: Câu 1: Trong phương trình sau, phương trình phương trình bậc ẩn ? A 3x +... quãng đường AB ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SÔ LỚP ĐỀ A Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời Câu 1: (NB) Số sau nghiệm phương trình 2x5 – 5x2 + = ? A -1 B C D -2 Câu... Biết thời gian tổng cộng hết 30 phút Tính quãng đường AB ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SÔ LỚP ĐỀ I- Trắc Nghiệm : (3 đ) Khoanh tròn chữ đầu câu (từ câu đến câu 4) Câu 1: Trong phương trình sau,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn đại số lớp 8 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn đại số lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay